سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر حمیدرضا سالمی[_HprPDF] حمیدرضا سالمی نام و نام خانوادگی
استاد‌یار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی آب و خاک تخصص
اصفهان - شهرک امیر حمزه- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
hr_salemiuk@yahoo.com پست الکترونیک
09132078861 - 03137760061 شماره تماس
031377577022 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس- آبياري و زهکشي - دانشگاه جندی‌شاپور اهواز. 1367

فوق لیسانس- آبياري و زهکشي - دانشگاه شيراز. 1374

دکترا- مهندسی آب و خاک - دانشگاه UPM  مالزی، 1391

  سوابق شغلی

  کارشناس مطالعات آبياري و زهکشي : مهندسين مشاور زايندآب (وابسته به وزارت نيرو) از 1368 تا 1369.

کارشناس آبياري سازمان کشاورزي بنياد مستضعفان از 1369 تا 1371.

کارشناس پاره وقت و قراردادی بخش تحقیقات مهندسي زراعي - مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان. مرداد 1373- مهر 1375

عضو هیات علمی از 1375 تاکنون.


سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1-      Salemi, H.R., A.R.Sepaskhah.”Modification of empirical equation for seepage loss       estimation in small earth canal”.Iranian Journal of science and technology .Shiraz un. Vol.25., Atumn,2001 (ISI).

2-      Droogrs. P, H.R. Salemi, A.Mamanpush.”Exoloring Basin-Scale salinity problems using a simplified water Accounting model the example of Zayandeh Rud Basin,Iran”. Irrigation and Draniage.No 4, Dec 2001(ISI).                                                                                                                                                                               

3-      Torabi, M, H.R.Salemi, P, Droogers and M.Noshadi ” integrated basin scale and field-scale modeling as a tool to assess improved water and salinity management”. Australian Journal of Soil Research, 2004.(ISI).

4-      Akbari, M., Mamanpoush, A. R., Gieske, A., Miranzadeh, M., Torabi, M. and Salemi, H. R. (2006). Crop and land cover classification in Iran using Landsat 7 imagery. International Journal of Remote Sensing. 27(19): 4117-4135 (ISI).

5-      Salemi, H.R., and Amin, M.S.M. (2010). Water resources development and water utilization in the Gavkhuni River Basin, Iran. Journal of Agricultural Scince and Technology. USA, David publishing. 4 (3): 60-65.

6-      Salemi, H.R., Amin, M.S.M., Lee, T.S., and Yusoff, M. K. (2011). Impact of water resources availability on agricultural sustainability in the Gavkhuni River Basin, Iran. Pertanika J. Sci. & Technol. 19 (2): 213-227.

7-       Salemi, H.R., Amin, M.S.M. Lee, T.S. and Yusoff, M. K. Ahmad, D. (2011). Effects of deficit irrigation on water productivity and maize yields in arid regions of Iran. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 34(2): 207-216.

8-      Salemi, H.R., Amin, M. S., Lee, T.S., Mousavi, S.F., Ganji, A., and Yusoff, K. (2011). Application of AquaCrop model in deficit irrigation management of Winter wheat in arid region. African Journal of Agricultural Research. 610: 2204-2215 (ISI).

9-        Salemi, HR., Amin, M. S., Lee, T.S., Mousavi, S.F., Ganji, A., and Yusoff, K., Verdinejad, V.R. (2011). Irrigated silage maize yield and water productivity response to deficit irrigation in an arid Region. Polish Journal of Environmental Studies. 20 (5): 1295-1303 (ISI).

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    سالمی، ح. ر. و  قاسمی، ا. 1380. ارزیابی تبدیل روش آبیاری سطحی به قطره ای در درختان مسن سیب سمیرم. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی , پاییز جلد 2 .شماره 8 کرج. ایران.

2-    سالمی، ح. ر. و  حیدری، ن. 1381. تعیین ضریب راندمان آبشویی در خاکهای شور وسدیمی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی , بهار جلد 2 .شماره 10 , کرج. ایران.

3-       سالمی، ح. ر. و  قاسمی، ا. 1381.امکان سنجی استفاده از آبیاری تحت فشار در درختان میوه" فصلنامه علمی ترویجی خشکی وخشکسالی , بهار , شماره3 , معاونت زراعت. وزارت جهاد کشاورزی.

4-       سالمی , ح. ر. و  ترابی، م. 1381. مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه ومزرعه در مناطق تحت تنش خشکی" فصلنامه خشکی وخشکسالی. پاییز , شماره 5. معاونت زراعت. وزارت جهاد کشاورزی.

5-       سالمی , ح. ر. و  مورای راست، ه. 1383. سیمای کلی هیدرولوژی حوزه آبخیز زاینده رود-اصفهان-ایران".مجله علمی- ترویجی آب و فاضلاب.تابستان ، شماره 50.

6-       سالمی , ح. ر. و افیونی، د.1383. تاثیرات کم آبیاری بر عملکردواجزای عملکرد دانه ارقام جدید گندم".مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه گرگان.

7-       سالمی , ح. ر. و  سبزی، م. 1383. کم آبیاری در زراعت ذرت در شرایط خشکسالی. فصلنامه خشکی و خشکسالی. معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی. شماره 11.

8-       سالمي، ح. ر. و  افیونی، د.1383. کم آبياري به منظور انتخاب ارقام مقاوم به خشکي گندم در مناطق خشک" فصلنامه خشکي و خشکسالي، شماره 12.

9-       سالمی، ح. ر. و حيدري، ن .1385. ارزيابي منابع و مصارف آب در حوزه آبريز زاينده‌رود. مجله علمي پژوهشي تحقيقات منابع آب ايران. 

10-     سالمی، ح. ر.، ملک، س. و افيوني، د .1385. تأثيرات کم‌آبياري بر عملکرد دانه و خصوصيات کيفي شش رقم جديد گندم. مجله علمي پژوهشي تحقیقات مهندسی کشاورزی.

11-      سالمی، ح. ر. و سپاسخواه، ع. 1385. اصلاح معادلات تجربي نشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان. مجله علمي پژوهشي علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي.

12-     سالمی، ح.ر.، ترابي، م. و اشرفي، ش. 1385. کاربرد مدل WSBM درحوزه آبريززاينده رود. مجله.علمي پژوهشي آب و فاضلاب. تابستان.

13-     سالمی، ح.ر.، جهاد‌اکبر، م. و نیکویی، ع. 1392. ارزیابی روشهای آبیاری جویچه‌ای و تیپ در مزارع چغندرقند. مجله چغندرقند , جلد 29 .شماره 2 کرج. ایران.

14-     حيدري سلطان آبادي، م. سالمي. ح.ر. و ميران‌زاده،م. 1393. تاثير زيرشکني و روش‌های خاک‌ورزی بر برخي از خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد آفتابگردان. مجله پژوهشهای خاک. جلد 28. شماره2.

15-     سالمي، ح. ر.، توکلی، ع. و حیدری. ن. 1393. بررسی اثرات کم آبیاری بر بهره وری آب و عملکرد ذرت دانه‌اي در شبکه آبياري نکوآباد. نشریه بوم‌شناسی کشاورزی.

16-     توکلی، ع.، مهدوی مقدم، م. و سالمی، ح.ر. 1393. اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم. مجله پژوهش‌های تولید گیاهان زراعی.

17-     حیدری زاده، م. ، سالمي. ح. ر. 1393. بررسي کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوري ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان. مجله پژوهش آب در کشاورزی.

18-     سالمي، ح. ر.، زارعی، ق.، افيوني، د. و شریفی، ح. 1393. تأثير سیستم ‌آبياري بر بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم در کبوترآباد اصفهان. مجله پژوهش آب در کشاورزی.

19-     سالمي، ح. ر.، توکلی، ع. و افيوني، د. 1393. بررسي اثر سطوح مختلف کم آبياري بر عملکرد ارقام گندم بر اساس شاخص‌هاي بهره وري آب. نشريه علمي - ترويجي يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي. جلد شماره 3.

20-     سالمي، ح. ر.، اندرزیان، ب. و گوانجی، س. 1394. بهینه­سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد- اصفهان). جلد 16. شماره 2.

21-     سالمي، ح. ر.، رضوانی، م. 1395. ارزيابي فني سيستم آبياري باراني در شرایط زارعین (استان اصفهان و همدان). مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. دانشکاه گرگان.

22-     سالمي، ح. ر.، سلیمانی‌پور، ا. و توکلی، ع. 1395. اثر روش هاي مختلف آبياري و شيوه هاي کاشت بر بهره وري آب و سلامت ارقام تجارتي سيب زميني. نشريه پژوهشهاي زراعي ايران. دانشکاه فردوسی مشهد. جلد 14. شماره 1.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

سالمی , حمیدرضا و ایوبعلی قاسمی."ارزیابی تبدیل روش آبیاری سطحی به قطره ای در درختان سیب ". خلاصه مقالات همایش ملی سیب.دماوند , شهریور 1380.

2- سالمی، حمیدرضا و مسعود نوشادی." ارزیابی آلودگی در رودخانه زاینده رود".مجموعه مقالات دومین سمینارهای شیمی ومحیط زیست. دانشگاه اصفهان.9-7 بهمن 1382.

3- سالمی، حمیدرضا."کاربرد مدل آب وشوری در حوضه آبخیز زاینده رود".مجموعه مقالات کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت آب و خاک.دانشگاه کرمان.21-20 اردیبهشت1383.

4- سالمی، حمیدرضا و محمد حسین  سبزی." تاثیرات کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه ای". مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی - دانشجوئی منابع آب و خاک. دانشگاه شیراز.24-23 اردیبهشت1383.

5- سالمی , حمیدرضا." بهینه سازی روش آبیاری تحت فشار در باغات مسن سیب سمیرم".مجموعه سخنرانیهای مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی.سالن اجتماعات مرکز تحقیقات.زمستان1381.

6- سالمی , حمیدرضا." تاثیر کم آبیاری بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای". مجموعه سخنرانیهای مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی. بهمن1382.

7- احمد زاده , محسن و حميد رضا سالمي. شبيه سازي پارامترهاي کيفيت آب رود خا نه زاينده رود با استفاده از شبکه هاي عصبي. همايش بهره برداري بهينه از منابع آب حوزه هاي کارون و زاينده رود. شهريور 1385.

کنفرانس های خارجی
 
 

Salemi, H.R.. Evaluation of hydraulic performance and operation of flow control structure in Doroodzan and Zayandeh rud irrigation network. Tehran, Iran. June 1996.

9- Salemi, H.R.. Integrated Water Management in Under Water stress Basin. (IWMI, DSE, ZEL, DWAF).Johannesburg, Sought Africa. Oct. 2000.

10- Torabi, M, Salemi, H.R. and Droogers, P. Assessmentof improved water   and salinity management by integrated basin scale modeling. Proceeding of 18th congress international commission on irrigation and drainage. Montreal, Canada, July, 2002.

11- Salemi, H.R., Heydari, N. and Murray-Rast. H. Water resources development and water utilization in the Zayandeh Rud basin,Iran”.4th International Iran and Russia conference Agriculture and Natural Resources.Shahrekord un. September 2004.

12- Salemi, H.R. Land and water productivity. Development of IWMI-IRAN collaborative research program to improve land and water management in Iran. Karaj. Iran. Dec. 2004.

13- Salemi, H.R. and Sabzi, M.. Effects of deficit- irrigation on quality indices and yield of grain maize in Esfahan region. 2nd National Student Conference on Water and Soil Resources. Shiraz, Iran. May 2004.

14- Salemi, H.R., Heydari, N. and Murray-Rast, H. Water supply and demand forecasting in the Zayandeh rud basin, Iran. MTERM international conference. Thailand, 2005.

15- Salemi, H.R., and Amin, M.S.M. Water resources development and water utilization in the Gavkhuni River Basin, Iran. International advanced technology congress (ATCI 2009). ITMA-UPM, PWTC, Malaysia. Program and abstract book, P 123. 3-5 Nov, 2009.

16- Salemi, H.R . 2009. Capacity development for farm management strategies to improve crop-water productivity using AquaCrop. FAO- UNW-DPC- Ministry of energy of Iran. 9-13 Aug. 2009.

17- Salemi, H.R. Amin, M. and Mousavi, S.F. 2010. The primary qualification AquaCrop model for maize in arid regions. Proceedings of Indonesian farm management workshop (8-9 Oct. 2010).           


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 
 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی وبهره برداری سازه های کنترل جریان در شبکه های آبیاری (مجری مسئول). 1375-1373

2 - ارزيابي تبديل روش آبياري نواري به آبياري قطره‌اي در درختان مسن سيب سميرم (مجری مسئول). 1377-1375

3- تعيين ضرايب راندمان آبشويي خاکهاي شور و سديمي (مجری منطقه‌ای). 1376-1375

4 -  اصلاح معادلات تجربي نشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان (مجری مسئول) 1377-1376

5 - تأثير کم‌آبياري بر عملکرد محصول ذرت دانه‌اي و شاخص‌هاي کيفيت در منطقه کبوترآباد اصفهان (مجری مسئول). 1378-1376

6- مقايسه روشهاي مختلف تعيين طول شيار و انتخاب روش بهينه (مجری منطقه‌ای ). 1377-1376

7- ارزيابي و مقايسه فني- اقتصادي روشهاي آبياري قطره‌اي (Tape) و شياري در چغندرقند (مجری مسئول) 1382-1381

8- بررسي واکنش ارقام بومي برنج نسبت به سطوح مختلف آب مصرفي در منطقه لنجان اصفهان (مجری مسئول). 1382-1381

9- بررسي اثرات کم‌آبياري بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و خصوصيات کيفي ارقام جديد گندم (مجری مسئول). 1382-1380

10- ارزيابي فني- اقتصادي طرحهاي آبياري باراني اجرا شده بر روي محصول سيب‌زميني ‌در استانهاي اصفهان (مجری مسئول ). 1382-1380

11- بررسي مسايل شوري در رودخانه زاينده‌رود با استفاده از مدل WSBM (مجری مسئول). 1384-1382

12- بيلان آب در حوزه آبخيز زاينده‌رود به منظور تخصيص بهينه منابع آب بر اساس نيازهاي حال و آينده (مجری مسئول). 1383-1384

13- تاثیر سطوح مختلف تهویه آب شور بر افزایش مقاومت گیاه گوجه فرنگی به کاهش عملکرد در کشت های گلخانه ای

 (مجری مسئول). 1394-1392

14- سنجش بهره وری آب و انرژی درکشت ردیفی پیاز به روش آبياري قطره‌اي ـ نواري (تيپ) در يک خاک لوم سيلتی (مجری مسئول). 1394-1392

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

   15- تعیین نیاز آبی خیار در کشت گلخانه­ای در سطح کشور. (مجری منطقه‌ای)

16- تعیین نيازآبی گياهان قابل کشت در استان اصفهان به منظور مدیریت بهینه تقاضای آب در بخش کشاورزی


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 Salemi, H.R. 2004. Water for the future- Linking irrigation and water allocation in the Zayandeh rud basin, Iran (Chapter 4). IWMI. (ISBN92-9090-586-7).
نشریات فنی و ترویجی
 پژوهش و خودکفائي، گندم-1382
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 احمد زاده , محسن. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد. شبيه سازي پارامترهاي کيفيت آب رود خا نه زاينده رود با استفاده از شبکه هاي عصبي. (مشاور). دانشگاه شیراز.

عضویت در مجامع علمی 
 
 -          نماينده امور زيربنايي مرکز تحقيقات در سازمان نظام مهندسي کشاورزي (1385-1381)

-          عضو کميته تدوین سند ملي آب کشور (‌کميسيون آب) -   (1378-1374)

-         عضو پروژه ايران و ايمي (1381-1376)


تشویقات 
 عباس کشاورز- رياست سازمان تات 1377
مرتضي شايسته- رياست سازمان کشاورزي استان اصفهان 1377
اسداله اسدالهي- دبير کل کميته آبياري وزهکشي 1378
عباس کشاورز- رياست سازمان تات 1378
اکبر ابوطالبي- رياست سازمان کشاورزي استان اصفهان (پژوهشگر نمونه) 1378
رسول زرگر- معاون وزير نيرو در امور آب 1377
محمود فتاح الجنان- رياست سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان (پژوهشگر نمونه) 1381
ارژنگ جوادي- سرپرست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (سه سال متوالی پژوهشگر نمونه) 84-1381
علي آهون منش- رياست سازمان تحقيقات، آموزش و ترویچ 1383غلا محسين آقايا- رياست سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان (پژوهشگر نمونه) 1384

سایر موارد