پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر جواد باغانی[_HprPDF] جواد باغانی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
baghani37@gmail.com پست الکترونیک
0915-5083729 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقاتسایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی 

 • فوق دیپلم الکتروتکنیک، انستیتو تکنولوژی کاشان، سال اتمام 1358
 • لیسانس آبیاری، دانشگاه تهران، سال اتمام 1371
 • فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اتمام 1374
 •  دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد 1393
 

سوابق شغلی

 • کارشناس، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1371 تا سل 1373
 • عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1373 تا سال 1374
 • رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1374 تا سال 1384
 • عضو هیات علمی (مربی) ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1384 تا 1391
 • عضو هیات علمی (استادیار) ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1391 تا سال 1393
 • عضو هیات علمی (استادیار) ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1393 تا سال کنون

 
سوابق اجرایی
 • رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از سال 1374 تا سال 1384
 • آزمون استاندارد فيلتر توري ( Screen Filter ) مدل RF/8/75 و تدوين گزارش آزمو.ن 1388
 • آزمون استاندارد فيلتر شن مدل RSF- 24 ساخت شرکت رام قطره و تدوين گزارش آزمون. 1388
 • آزمون استاندارد تانک کود مدل RIT 90 ساخت شرکت رام قطره و تدوين گزارش آزمون. 1388
 • مسئولیت نظارت بر مسائل فنی آبیاری کشت و تکثیر سیب زمینی- ایستگاه جلگه رخ.  ایستگاه رخ - (شماره نامه ابلاغ 321/2/1859- 15/2/79   و 321/11/890- 1/2/79 )
 • طراحی و نظارت بر خرید و اجرا و بهره برداری سیستم آبیاری قطره ای طرح مطالعاتی – پژوهشی. (شماره نامه ابلاغ 1/269/11746- 19/8/88)
 • نظارت بر اجرای شبکه و سیستم آبیاری تحت فشار-  ایستگاه رخ- از مهر 85 تا مهر 86- (نامه شماره 329/11/620- 26/7/86)
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر آبیاری و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار-  ایستگاه تحقیقات تونی نیشابور- 1385 تا 1386
 • ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شماره 2 خراسان رضوی (نامه 329/11/619-26/7/86)- 1385 تا 1386
 • طراحی و نظارت بر خرید و اجرا و بهره برداری سیستم آبیاری قطره ای طرح مطالعاتی - پژوهشی - (شماره نامه ابلاغ 1/269/11746- 19/8/88)- 1387 تا 1388
 • ناظر پروژه تحقیقاتی "بررسی دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی"نامه شماره 249/2988- 27/5/90
 • طراحی سیستم آبیاری طرح انتقال آب و سیستم آبیاری تحت فشار و نظارت بر تهیه لوازم مورد نیاز و نظارت بر اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و انتقال آب و مسئولیت برنامه ریزی آبیاری و بهره برداری. ایستگاه تونی نیشابور. (شماره نامه ابلاغ 329/11/749- 24/9/87 )
 • طراحي و نظارت بر اجرا سيستم انتقال آب ايستگاه تحقيقات کشاورزي نيشابور و فاروب رومان و ارائه طرح تکميلي انتقال آب و آبياري باراني ايستگاه تحقيقات کشاورزي گناباد. نيشابور و فاروب رومان گناباد-   (شماره نامه ابلاغ 323/11/4430- 11/3/83 )
 • بازبینی طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار انجام شده توسط شرکت های آبیاری تحت فشار و مشاوران استان(6000 هکتار- 168 فقره طرح). مشهد. (شماره نامه ابلاغ 329/11/885- 15/7/88)
 • اصلاح طراحي سيستم آبياري قطره اي و نظارت بر اجراي 6 هکتار آبیاری قطره ای (باغات میوه). باغات طرق- (شماره نامه ابلاغ   323/11/4426- 11/3/83 )
 • بازبینی طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار انجام شده توسط شرکت های آبیاری تحت فشار و مشاوران استان(15000 هکتار- 168 فقره طرح). مشهد-   (شماره نامه ابلاغ 329/11/150- 24/9/87)
 • طراحي سيستم آبياري باراني ايستگاه تحقيقات کشاورزي (سطح 70 هکتار) و نظارت بر اجراء سیستم . بيرجند-   (شماره نامه ابلاغ 323/11/4424- 11/3/83)
 • طراحي سيستم آبياري قطره ای مراکز آموزش بیرجند و قائنات    -  (سطوح 3.6 و 3.5 هکتار). بيرجند و قائنات-   (شماره نامه ابلاغ 323/11/4425- 11/3/83 )
 • طراحي سيستم آبياري قطره اي ايستگاه تحقيقات کشاورزي کلمکان و نظارت بر اجرا سيستم  (سطح 6 هکتار). گلمکان-   (شماره نامه ابلاغ 323/11/4423- 11/3/83 )
 • طراحي سيستم آبياري بارانی ایستگاه طرق (سطح 52 هکتار). باغات طرق-   (شماره نامه ابلاغ 323/11/4423- 11/3/83)
 • طراحی سیستم های آبیاری قطره ای ایستگاه جلگه رخ. ایستگاه جلگه رخ. (شماره نامه 344/11/23- 5/2/88)
 • طراحی آبیاری قطره ی باغات موسسه فلاحت در فراغت استان فارس . 3 پروژه در سطح 1600 هکتار (سیاخ دارنگون- دشت بیضا- دریمه). شهر شیراز -   (شماره نامه 509- 27/3/86)
 • گزارش و طرح تکمیلی انتقال آب و آبیاری- ایستگاه تحقیقات کشاورزی تونی نیشابور. ایستگاه تحقیقات نیشابور و ایستگاه طرق-  بدون شماره
 • بازبینی طرح های آبیاری تحت فشار خراسان . بالغ بر 20000 هکتار. 1390 تا 1393
 • ارزیاب و داور طرح های مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی (91050023- 23/5/1392)- 23/5/91 تا کنون

سوابق تدریس 
 • آبیاری عمومی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیمسال دوم 1387-1386
 • پمپها و ایستگاههای پمپاژ، دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیمسال اول 1387-1386 تا 1393
 • اصول طراحی سیستم های آبیاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیمسال دوم 90-89 و 93-92
 • مهندسی آبیاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیمسال دوم 93-92  

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 • حسيني یزدی، عليزاده، باغاني و حق نیا. 1377. مقايسه عملکرد و کيفيت هندوانه در روش آبياري قطره اي و شياري. علوم و صنايع کشاورزي- دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 12 شماره 1. 8 صفحه.
 • عليزاده، ا.، خزایی، م.، باغاني، ج و حق نيا، ح. 1377. کارآئي مصرف آب در زراعت خربزه در روش آبياري قطره اي و شياري. دانش کشاورزی. دانشگاه تبریز. جلد 8 شماره های 1 و 2. 17 صفحه.
 • باغانی، ج و علیزاده، ا. 1. 1379. عملکرد محصول و کارآئي مصرف آب در آبياري قطره اي و شياري. تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد5، شماره 18. 10 صفحه.
 • باغانی، ج، و زارع، ش. 1381. کاربرد آبياري قطره اي در خراسان. تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 3، شماره 12. 13 صفحه.
 • باغانی، ج، و قدسی، م. 1383. اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملکرد ارقام گندم. تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 5 شماره 19. 13 صفحه
 • باغانی، ج، صدرقائینی، س.ح و کانونی، ا 1386. اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی. تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 8، شماره 4، صفحه.
 • موسوی بایگی.، علیزاده، ا.، عرفانیان، م.، انصاری، ح و باغانی، ج. 1386. اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش های بارانی. علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی). جلد 21، شماره 2، 7 صفحه.
 • عرفانیان- علیزاده- موسوی بایگی-انصاری-باغانی. 1387. مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارآیی سیستم های آبیاری بارانی در دشتهای کشاورزی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی)، جلد 22، شماره 1، 12 صفحه.
 • موسوی بایگی.، علیزاده، ا.، عرفانیان، م.، انصاری، ح و باغانی، ج. 1387. بررسی اثرات اقلیمی و سیستمی بر تلفات آب در آبیاری بارانی. علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی)، جلد 22، شماره 1، 8 صفحه.
 •  باغانی، ج. 1388. آرایش کاشت و مقادیر آب در زراعت سیب زمینی با آبیاری قطره ای در مشهد. (آب و خاک) علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی)، جلد 23، شماره 1، 7 صفحه.
 • باغانی، ج. 1387. اثرات تغییر روش آبیاری شیاری به قطره ای بر میزان و کارآیی مصرف آب و عملکرد محصول در زراعت های ردیفی)، سال دوم ، شماره 2، 7 صفحه.
 • محمدیان، ر.، عبدالهیان نوقابی، م.، باغانی، ج و حقایقی، ا. 1388. رابطه برخي از صفات مرفولو‍‍‍ژيکي در اوايل دوره رشد با عملکرد نهايي سه ژنوتيپ چغندرقند در شرايط رطوبتي متفاوت. چغندرقند. جلد 25، شماره 1، 16 صفحه،
 • باغانی- دهقانی سانیچ- صدرقائن. 1389. اثر خاکپوشه پلاستيکي و سطوح مختلف آب آبياري بر عملکرد کمي و کيفي خربزه در آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي. آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4، شماره 2، 7 صفحه.
 • باغانی- دهقانی سانیچ- صدرقائن. 1389. اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری در باغ های انگور. آبیاری و زهکشی ایران. جلد 6، شماره 1.
 • س.ح. صدرقائینی، م.م. نخجوانی مقدم و ج. باغانی. 1389. اثر آرایش کاشت و سطوح مختلف آب بر عملکرد سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای (تیپ) در منطقه فیروزکوه. آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4، شماره1، 10 صفحه.
 • س.ح. صدر قاینی- ج. باغاني، ا. حقایقی. ح. دهقانی. 1390. اثر آرایش کاشت و سطوح مختلف آب بر عملکرد سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای (تیپ) در منطقه فیروزکوه. (آب و خاک) علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی)، جلد 25، شماره 3.
 • باغانی، ج و رستگار، ج. 1391. بررسی اثر روش های آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی پیاز. (آب و خاک) علوم و صنایع کشاورزی (دانشگاه فردوسی)، جلد26 شماره 2.
 • ترابی، س.ح.، بازوبندی، م و باغانی، ج. 1389. اثرات تداخلي علف هاي هرز همراه خربزه بر صفات کمي و کيفي آن در شرايط رقابت چند گونه اي با پوشش طبيعي. نشريه پژوهشهاي زراعي ايران، جلد 9 شماره 3،
 • باغانی، ج.، ستگار، ج.، زارع، ش.، صدرقائین، س.ح. 1391. بررسي اثرات روش‌های آبياري بر عملکرد وکارآيي مصرف آب آبياري ارقام پياز خوراکي. نشریه آبياري و زهکشي ايران. جلد 6، شماره 1،
 • رستگار، ج و باغانی، ج.1391. اثر روش هاي مختلف آبياري برروي عملکرد سوخ ارقام پياز. مجله به زراعي نهال و بذر ، جلد2-28، شماره 2.
 • باغانی، ج.، علیزاده، ا و فرید حسینی، ع. 1391. اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 6، شماره 3. 7 صفحه.
 •  باغانی، ج.، علیزاده، ا.، عزیزی، م و صدرقائن، س.ح. 1392. تاثیر آبیاري با آب شور بر ویژگی‌هاي فنولوژیکی خربزه (مطالعه موردي خربزه توده محولاتی در مشهد). مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 7، شماره 3.
 • باغانی، ج، علیزاده، ا، انصاری، ح و عزیزی، م. 1393. اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس.نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد.   

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 • باغانی، ج.، میرلطیفی، م. 1375. بررسي تغيير ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخير و بادزدگي در سيستم آبياري سنترپيوت. ششمين سمينار سراسري آبياري کاهش تبخير- دانشگاه کرمان. کرمان
 • اسدی، .... . 1375. بررسي عملکرد روش هاي آبياري سطحي تحت مديريت زارعين. دومين کنگره ملي مسايل آب و خاک کشور تهران
 • علیزاده، ا.، خزایی، م.، باغانی، ج و حق نیا، ح. 1999. Effect of deficit irrigationby drip and furrow systems on the yield and quality of melon at Mashed, IRAN . International Commision on Irrigation and Drainage . افریقای جنوبی.
 • علیزاده، ا.، خزایی، م.، باغانی، ج و حق نیا، ح. 1999.  Yield and quality of tomato in drip and furrow irrigation systems with different level of water deficits (Experience, IRAN ) . 6 th INTERNATIONAL MICRO-IRRIGATION CONGRESS Cape Town, South Africa. .
 • باغانی، ج. 1382. بازده کاربرد آب آبياري سطحي در استان خراسان . يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران . تهران
 • باغانی، ج. 1379.  بهبود بهره وري آب در کشاورزي در کشاورزي. سازگاري با خشکي و خشکسالي و ارائه راهکارها . مشهد
 • باغانی، ج.، محمدیان، ر. 1381. سيماي آب خراسان و راهکارهاي بهينه سازي مصرف آب در کشاورزی . بيست و چهارمين سمينار سالانه کارخانجات قند و شکر ايران- مشهد
 • محمدیان، ر.، عبداللهیان نوقابی، م.، باغانی، ج و حقایقی، ا. 1385. رابطه پارامترهاي فيزيولوژيک چغندرقند طي فصل رشد با عملکرد نهايي در شرايط متفاوت رطوبتي. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران.
 • رستگار، ج.، باغانی، ج و زارع، ش. 1386. بررسی فنی اقتصادی تاثیر سه روش مختلف آبیاری(قطره ای-شیاری و کرتی) بر عملکرد کمی و کیفی و انبارمانی ارقام روزبلند پیاز خوراکی.. پنجمین کنگره علوم باغبانی. شیراز 
 • باغانی، ج. 1374. مسائل آب و آبیاری در مزارع استان خراسان. اجلاسیه انتقال یافته های تحقیقاتی (همایش چغندرقند). مشهد
 • ترابی، ح.، بازوبندی، م.، باغانی، ج و ترابی، احسان. 1388. اثر علف هاي هرز ظاهر شده طبيعي بر صفات کمي و کيفي خربزه. سومين همايش علف هاي هرز ايران. بابلسر.
 • باغانی، ج.، جلینی، م و افشار، ه. 1386. اثربخشی اجرای آبیاری قطره ای بر کشاورزی استان خراسان رضوی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج
 • ترابی، ح.، بازوبندی ، م.، باغانی، ج و بهشتی، ع. 1388. تاثیر سطوح و روش های آبیاری قطره ای و مالچ بر جنبه های رقابتی علف های هرز در تولید خربزه. دومین همایش علوم علف های هرز ایران. مشهد
 • باغانی، ج و خوشبزم، ر. 1386. بررسی اثرات آبیاری سطحی و قطره ای بر زراعت های ردیفی. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان.
 • باغانی، ج. 1387. آبیاری شیاری و قطره ای در زراعت گوجه فرنگی. اولین کنگره فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی. مشهد
 •  باغانی، ج. 1388. روش هاي آبياري وضرورت تغيير در مديريت و روش آبياري. همايش ملي علوم آب، خاک، گياه و مکانيزاسيون کشاورزي. دزفول
 • قدسی، م.، باغانی، ج و هاشمی، ح. 1381. بررسي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم مناطق معتدل کشور. هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. کرج
 • باغانی، ج. 1381. بهینه سازی مصرف آب آبیاری و راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی. هفته انتقال یافته های تحقیقاتی. مشهد.
 •    باغانی، ج. 1386. ضرورت اصلاح مدیریت آبیاری سطحی و استفاده از آبیاری موضعی، راهکاری برای سازگاری با کم آبی. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.
 • باغانی، ج.، صدرقائین، س.ح و کانونی، 1. 1385. اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. شیراز.
 • صدر قائین، س.ح.، باغانی، ج وکریمی، م. 1389. آبیاری تحت فشار و کشاورزی پایدار. سومین سمینار ملی توسعه روش های آبیاری تحت فشار. کرج
 • زارعی، ق.، جلینی، م و باغانی، ج. 1389. اثر مقادیر و زمان قطع آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی. سومین سمینار ملی توسعه روش های آبیاری تحت فشار. کرج.
 • صدر قائین، س.ح.، باغانی، ج وکریمی، م. 1389. جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص کاربرد سیستم آبیاری قطره ای تیپ در زراعت چغندر قند. سومین سمینار ملی توسعه روش های آبیاری تحت فشار. کرج
 • تراب، س.ح.، آرین، ه.، ترابی، ا و باغانی، ج. 1389. اثر مقادیر آب در آبیاری زیرسطحی و خاکپوش پلاستیکی بر علف های هرز. مشهد.
 • باغانی، ج. 1389. اثر تغییر روش آبیاری بر منابع آب زیرزمینی، عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری گیاهان زراعی دشت مشهد. جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی. مشهد.
 • باغانی، ج. 1386. بررسی اثرات آبیاری سطحی و قطره ای بر زراعت های چغندر قند، ذرت علوفه ای، گوجه فرنگی و سیب زمینی در استان خراسان رضوی. سمینار سالانه کارخانه های قند وشکر ایران. مشهد.
 • باغانی، ج. 1388. روش های آبیاری در استان خراسان و راهکارهای اصلاح روش ها. سخنرانی و تدریس در روز مزرعه چغندرقند
 • باغانی، ج. 1387. راهکارهای مدیریتی بهینه سازی مصرف آب آبیاری در استان خراسان. هفته پژوهش، فناوری و جشنواره نوآوری و شکوفایی. مشهد.
 • باغانی، ج. 1384. سطوح مختلف آب و آرایش کاشت در آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی. هفته پژوهش. مشهد.
 • باغانی، ج. 1380. ضرورت استفاده از آبیاری قطره ای. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی. کرج
 • باغانی، ج. 1390. Economic Effects of changes of surface irrigation To micro irrigation systems in Mashhad plain, Iran (Case Study)  . 21مین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی- هشتمین کنگره آبیاری میکرو. تهران
 • باغانی، ج. 1390. مدیریت آبیاری قطره ای در زراعت خربزه. نخستین همایش ملی و فرآوری خربزه. تربت جام.
 • ترابی، س.ح و باغانی، ج 1390. بررسی تاثیر مقدار آبیاری، وضعیت استقرار لاترالها و مالچ بر علف های هرز و عملکرد خربزه. نخستین همایش ملی و فرآوری خربزه. تربت جام.   
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 • بررسي و مقايسه دو روش آبياري شياري و قطره اي بر عملکرد و کیفیت هندوانه -  شماره فروست: 11/79- 16/1/79 ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1375تا 1377
 • تاثير دور آبياري و تعداد قطره چکانها در آبياري قطرهاي بر عملکرد کمي وکيفي هندوانه – شماره فروست: 10/79- 16/1/79- نشریه شماره 151 ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1377 تا 1379
 • بررسي اثرات تبخير و بادزدگي در سيستم آبياري دوار مرکزي (سنتر پيوت) پایان نامه- شماره فروست: 15/75-26/1-75- نشریه شماره- ( مجری مسئول ). 1373 تا 1374
 • بررسي و مقايسه دو روش آبياري شياري و قطره اي بر عملکرد و کيفيت خربزه- شماره فروست: 194/78- 17/5/87 - نشریه شماره 131- ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1375 تا 1377
 • بررسي و مقايسه دو روش آبياري شياري و قطره اي بر عملکرد و کيفيت گوجه فرنگي – شماره فروست 203/78- 23/5/78- نشریه شماره 129- ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1376 تا 1377
 • تاثیر دور آبياري و تعداد قطره چکانها در آبياري قطره اي بر کميت و کيفيت خربزه - شماره فروست: 173/78- 6/5/78- نشریه شماره 120- ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1376 تا 1377
 • تاثیر دور آبياري و تعداد قطره چکانها در آبياري قطره اي بر کميت و کيفيت خربزه - شماره فروست: 173/78- 6/5/78- نشریه شماره 120- ( مجری مسئول ). 1377 تا 1379
 • بررسي اثرات کم آبياري بر روي خصوصيات کمي وکيفي گندم وتعيين تابع توليد در روش آبياري باراني- شماره فروست: 1001/82- ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1377 تا 1380
 • تأثير روش آبياري باراني و شياري بر عملکرد وکيفيت پنبه- شماره فروست: 202/78- 23/5/78- نشریه شماره 318/221/78- ( همکار و  هماهنگ کننده ). 1374 تا 1375
 • ارزيابي بازده روش هاي آبياري سطحي ونحوه کار آنها در سطح کشور (طرح ملی)- مجریان مناطق ، بدون اولویت شماره ثبت 49/78- 14/2/78- نشریه شماره 123- (مجری منطقه ای). 1375 تا 1378
 • ارزيابي و مقايسه روش هاي تعيين طول شيار و انتخاب روش بهينه- (مجری منطقه ای) . 1374 تا 1375
 • بررسي اثر دور آبياري بر خواص کمي و کيفي ارقام چغندر قند - (شماره فروست: 244/221/77) - نشریه شماره 244/221/77- ( همکار). 1374 تا 1376
 • بررسي روش کاربردي تلفيق آبياري جويچه اي موجي و کاهش جريان در زراعت پنبه- (شماره فروست: 653/82- 7/7/82)- نشریه شماره 268- (همکار). 1378 تا 1379
 • بررسي رابطه پارامترهاي مرفولوژيک با تحمل به خشکي چغندرقند (طرح ملی). شماره (فروست: 689/85- 1385)- ( مجری). 1380 تا 1383
 • بررسی تاثیر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی- (طرح ملی)- ( شماره فروست: 793/85- 1384)- ( مجری مسئول طرح ملی و منطقه ای و هماهنگ گننده). 1382 تا 1384  
 • بررسی تاثیر خاکپوشه پلاستیکی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی خربزه در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی(طرح مشترک) (شماره فروست: 261/88- 1388)- ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1385 تا 1387
 • بررسی فنی –اقتصادی سه روش آبیاری( قطره ای-شیاری و کرتی) بر عملکرد کمی ارقام روزبلند پیاز خوراکی (طرح مشترک) (شماره فروست:   976/87 - 23/7/87). ( مجری مسئول و هماهنگ کننده ). 1384 تا 1386
 • ارزیابی لاین های پیشرفته گندم مناطق سرد (ARWYT-C ) از نظر تحمل به تنش رطوبتی انتهایی    ( شماره فروست: 1026/86) - (همکار). 1383 تا 1386
 • بررسي توليد و کارآيي مصرف آب آبياري در محصولات زراعي چغندرقند، سيب زميني، گوجه فرنگي و ذرت علوفه اي در رو ش هاي آبياري قطره اي و سطحي ( طرح خاص شورای پژوهشی کاربردی سازمان جهاد کشاورزي - (شماره ثبت 1366/86- 1386). (مجری) . 1387 تا 1389
 • اثربخشي سيستم هاي جديد آبياري بر منابع آب زيرزميني، عملکرد و کارآيي مصرف آب آبياري .   (شماره ثبت 990/89- 1389) ( طرح خاص)-  ) این پروژه با حمایت مالی کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی تحت قرارداد شماره 45/2451/10475   مورخ 15/12/1386   (کد  KOW-86002 ) به انجام رسیده است ( - (مجری) . 1387 تا 1389
 • بررسی امکان استحصال آب باران برای تامین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز مشهد ( طرح خاص-   قرارداد با شهرداری مشهد)- مجری. 1386 تا 1388
 • تعیین نیاز آب گونه های گیاهی درختی غالب فضای سبز و تعیین مدل نیاز با توجه به بافت خاک-(خارج از مرکز- طرح خاص شهرداري مشهد). (مجری). 1386 تا 1387
 • بررسي اثر عمق نصب نوارهاي آبياري قطره‌اي بر خصوصيات کمي و کيفي سيب‏زميني طرح خاص. (مجری مسئول). 1390 تا  1392  

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 
 
 
کتاب 
 • آبیاری قطره ای (آشنایی، راهبری و مدیریت) - نشر آموزش کشاورزی. شابک:8-82-5898-600- 678    
 
 
نشریات فنی و ترویجی
 • گزارش تحليلي- علمي توليد و خريد گندم استان خراسان (بررسي راهکارها و پيشنهادات)- 1380-1381
 • گزارش دوره آموزشي ايکاردا (سوریه) با عنوان "بهبود راندمان مصرف آب در مزارع کشاورزان"- 1377
 • نشريه ترویجی مدرسه راديوئي گندم (شماره نامه 23469/10617/2- 28/10/1381)- 1381
 • تک نگاشت ترویجی “ روش آبياري صحيح در چغندر قند”- (نشر ترویج خراسان- الف/303/79)- 1379
 • تلفات تبخير و بادبردگي آب در آبیاری بارانی با سيستم آبياري دوار مرکزی- (نشریه شماره 24- پاییز 77)- 1377
 • گزارش نهايي طرح تحقيقي ترويجي“مقايسه دو روش آبياري قطره اي و شياري بر عملکرد کمي و کيفي هندوانه”- 1378
 • نشریه فنی علمی "کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات" – (شماره 27 سال 1389- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)- 1389
 • نشريه فنی علمی " کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سيب زميني" (شماره نشريه فني 21 - سال 1388)- 1388
 • نشریه فنی "آبیاری قطره ای در زراعت خربزه" شماره 1/81/10/88 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. 1388
 • نشريه­ترویجی­مدرسه راديوئي آبیاری گندم( نشر­معاونت­ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی-شماره نامه 7555/10617/2- 4/4/1381). 1381
 • همکاری در تهیه (مضمون، هدف و ...) پوستر آبیاری قطره ای (6622/1/16/106/2- 12/3/83). 1383
 
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • مهدی زاده کاریزکی، مهدی. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد. عملکرد و کارآیی مصرف آب لاین های جدید گندم مناطق سرد نسبت به تنش رطوبتی آخر فصل. (مشاور).
 •   عرفاتنیان، مریم. 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد. بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم های آبیاری بارانی(مطالعه موردی: استان های خراسان). (مشاور)                         

راهنمایی پروژه‌هاي درسی کارشناسي                                                                                                                                                                        

 • حاج طالبی، مهدی. 1388 طراحی آبیاری قطره ای در زراعت ردیفی چغندرقند، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، پروژه کارشناسی
 • عباسی، ح. 1389. طراحی آبیاری قطره ای در باغ سیب، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پروژه کارشناسی
 • آشور فارسیانی ، مهدی. 1389. طراحی آبیاری قطره ای در باغ زیتون، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پروژه کارشناسی
 • ابراهیمی ، رضا. 1388. طراحی آبیاری قطره ای در زراعت ردیفی گوجه فرنگي، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پروژه کارشناسی
 •  .....   .1390. طراحی سیستم آبیاری قطره ای در باغ پسته، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پروژه کارشناسی
 
 
 

عضویت در مجامع علمی 

 • عضويت در کمسيون آب شوراي پژوهش و فن آوري استان خراسان (1/19649- و 17519-1376)- 1376 تا 1378
 • عضو کميته فني مسائل آب سازمان جهاد کشاورزي خراسان (12/11/37520- 17/8/1378)- 1378 تا 1382                                             
 • عضو کميته برنامه ريزي و هماهنگي پروژه هاي ترويج آبياري تحت فشار استان- مدیریت ترویج مشهد(311/11/15394- 30/3/1379)- 1379 تا 1380
 • عضو کميته مکانيزاسيون سيستم هاي آبياري تحت فشار و امور زيربنائي- وزارت کشاورزي (6179/100-14/12/1372)- 1372 تا 1373
 • عضو ثابت شوراي تات استان - خراسان بزرگ (323/11/4848- 19/3/1383)- 1374 تا 1384
 • عضو ثابت ستاد امور زير بنائي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوی(77092/6/138- 13/6/1384)- 1379تا 1384
 • عضو کميته فني ترويج سيب زميني مدیریت ترویج کشاورزی استان خراسان (351/11/1933-7/8/1380)- 1380 تا 1381
 • عضو انجمن آب استان خراسان (1005/الف-8/6/1373)- 1383 تا 1385
 • عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (323/11/9182-7/6/1384) –د 7/6/1384 تا 1385
 • عضو کمیته راهبردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (1/269/10270- 24/7/1389)- 24/7/1389 تا 24/7/1390
 • عضو اتاق فکر- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (2922/1/133- 20/2/1386) – 20/2/1386 1389
 • عضو کمیته شناسایی، انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (249/8654-و تاییدیه شماره: 249/15265-08/12/1386و 3/9/87)- 9/1386 تا 9/1387
 • عضو کمیته تخصصی زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی- (ارزیابی طرح های پژوهشی کاربردی)- سازمان جهاد کشاورزي (14128/3/147- 4/2/1386) – 1/1385 تا 6/ 1385
 • عضو کمیته تخصصی زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی- (ارزیابی طرح های پژوهشی کاربردی)- سازمان جهاد کشاورزي (13727/1/3/147- 3/2/1386) – 6/1385 تا 1/1386
 • مشاور مدیریت آب و خاک و امورفنی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان (39897- 28/3/1390) – 1390 تا 1/6/1391
 • عضو کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی  (143427/1/526- 3/10/1390-) – 3/10/1390 تا کنون
 • عضو هسته منابع آب سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (54979/2/526- 6/3/91) – 1391 تا کنون
 

تشویقات

 • دریافت لوح تقدیر از معاونت وزير کشاورزي و رياست سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي 1377
 • دریافت لوح تقدیر از رياست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي )آقای دکتر پذیرا)- 1378
 • دریافت لوح تقدیر از رياست موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (آقای دکتر حسن رحیمی) برای فعالیت های ریاست بخش- 1379
 • دریافت لوح تقدیر از رياست سازمان کشاورزي خراسان لوح تقدير بمناسبت تلاش در راه اهداف تحقيقاتي وآموزشي (آقای مهندس فریدونی)-1379
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز- فعالیت های هفته پژوهش ( رئیس مرکز تحقیقات آقای دکتر زارع فیض آبادی)- 1383
 • دریافت لوح تقدیر از رياست سازمان کشاورزي خراسان- لوح تقدیر از اولین جشنواره ملی آبیاری تحت فشار- (پژوهشگر برتر در زمینه آبیاری تحت فشار)- 1384
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (آقای توکلی) برای هفته پژوهش- 1382
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز- لوح تقدیر برای هفته پژوهش- برنامه رادیویی- آبیاری قطره ای سیب زمینی - 1383
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز- لوح تقدیر برای برگزاری نمایشگاه تخصصی صادر اتی مواد غذایی، دامی و... صنایع وابسته 1378
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه برای کسب رتبه برتر و حائز رتبه اول طرح پژوهشی در گروه کشاورزی سومین جشنواره علمی فردوسی- دانشگاههاي علوم پزشکي وفردوسي - جهت اجرای پروژه آبیاری قطره ای در زراعت های ردیفی خربزه، هندوانه و گوجه فرنگی(اجرای 5 طرح پژوهشی) .
 • دریافت لوح تقدیر برای پژوهشگر برتر در زمینه آبیاری تحت فشار در اولین جشنواره ملی ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار - (نامه 323/11/1289-5/2/84 )- اجرای 9 طرح پژوهشی
 • دریافت لوح تقدیر  برای مقاله برتر"اثربخشی اجرای آبیاری تحت فشار بر کشاورزی استان خراسان رضوی" اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار  
سایر موارد
                
برپايي نمايشگاهها و طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا کارگاه، داوری ،.
 • همکاری در اولين نمايشگاه تخصصي صادراتي مواد غذائي، کشاورزي، دامي، بهداشتي و صنايع وابسته(321/11/5997-4/5/78) ساخت سوله و تجهيز ، تکمیل و راه اندازي سوله، کارگاه و آزمايشگاه مربوط به بهبود کیفیت نان و کاهش ضايعات و انواع دستگاههای پخت(323/11/4846- 19/3/83)- نامه 323/11/7708-27/4/83
 • شرکت در برگزاری همايش انتقال يافته های تحقيقاتی چغندر قند (321/11/19303-1/7/78)- نامه 323/11/7708-27/4/83
 • شرکت در برگزاری کارگاه علمی- پژوهشی " بهبود بهره وری آب در کشاورزی" شورای پژوهش و فن آوری استان خراسان و کمیسیون آب. (عضو کمیته های علمی و اجرایی)- نامه 323/11/7708-27/4/83
 • دبیر کمیته علمی اولین جشنواره ملی آبیاری تحت فشار    . (2041/1/9/136-10/1/84)