پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  مهندس آزاده مهدی پور[_HprPDF] آزاده مهدی پور نام و نام خانوادگی
کارشناس ارشد مرتبه علمی
کارشناس تحقیقات سمت
آبخیزداری تخصص
کرج- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
a.mehdipour@areo.ir, azhmahdipour@yahoo.com پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • ليسانس، آبياري، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1379
 • فوق ليسانس، آبخيزداري، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات،1391

سوابق شغلی

 •   کارشناس تحقیقات، بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1387-1379 .
 • کارشناس تحقیقات، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی، 1390-1387.
 • کارشناس تحقیقات، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1390تا کنون
سوابق اجرایی
 •   مدیر داخلی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، تیرماه 90 تا اسفند 93
 • مدیر داخلی مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبایری و زهکشی، دی ماه 94 تا کنون
 • معاون بخش خدمات فنی و تحقیقاتی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شهریورماه تا اسفند 93
 • مسئول روابط عمومی موسسه از اسفند 94 تا کنون
 • عضو کميته اجرايي اولين، دومين و سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و منابع آب و خاک
 • عضو کميته اجرايي همايش زن و علوم مدرن
 • عضو کميته اجرايي سومين سمينار ملي مسائل ژئوتکنيکي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي
 • عضو کارگروه تدوین سند فناوری­های راهبردی آب دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 1/12/1393 لغایت 1/7/1393
 • عضو کمیته اجرایی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
 سوابق تدریس
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1. سهراب، ف.، عباسی، ن. و مهدی پور، آ. 1393. بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص­ های پایداری خاکدانه­ ها. نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. در دست چاپ .

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - ترویجی

 1. معدنچي،‌پ.، بني ­اسدي، م. و مهدي­ پور، آ. 1385 . ب ررسي تلفيق روش­هاي مکانيکي و بيولوژيکي جهت جلوگيري از رواناب و رسوب اراضي مرتعي استان کرمان. مجله حفاظت آب و خاک (نشریه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری). جلد 2، شماره 1. بهار 1385. 85-79.
 2.  حيدري زاده، م.، موسوي ندوشن، س. س. و مهدي­ پور، آ. 1385. نحوه ايجاد مدل هاي دبي- مدت - فراواني QDF با روش سري زماني جزئي. مجله آب و آبخيز. جلد 2. شماره 3. 44-32.  


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 1. حيدري مورچه­ خورتي ، ف. و مهدي­ پور، آ. 1382. بررسی میزان نفوذپذیری خاک در اثر تغییرات عمق رسوبات نهشته شده در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم. سومین همایش آبخوانداری. 5-4 شهریور. ارومیه.
 2. مجيد حيدري زاده، م.، بختیاری، ب . ، ايلاقي حسينی، م.، شیخ بهایی، ع. و مهدی­ پور، آ. 1383. مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود سد مخزنی جیرفت . اولين کنگره ملي مهندسي عمران . 27- 24 اردیبهشت. دانشگاه صنعتی شریف .
 3. بني­ اسدي، م.، مهدي­ پور، آ. و معدنچي، پ. 1382. تعیین الگوی زمانی بارش به روش  Pilgrim  ترسیمی در استان کرمان. هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. 8- 7 بهمن ­ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 4. معدنچي، پ.، بني ­اسدي، م. و مهدي ­پور، آ. 1382. بررسی تلفیق روش های مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب و رسوب اراضی مرتعی. هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. 8- 7 بهمن­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 5. حيدري مورچه­ خورتي، ف. معدنچي، پ.و مهدي ­پور، آ. 1382. بررسي تاثير اعماق مختلف رسوب بر روي رطوبت خاک منطقه در محدوده طرح آبخوانداري بم. هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. 8- 7 بهمن­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 6. حيدري مورچه­ خورتي، ف. و مهدي­ پور، آ. 1382. بررسي تاثير ضخامت رسوبات نهشته شده در عرصه پخش سیلاب بر میزان نفوذپذیری خاک. هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. 8- 7 بهمن­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 7. مهدي­ پور، آ. و بني ­اسدي، م. 1383. بررسی تاثیر ایجاد سیستم­ های سطوح آبگیر باران بر تولید محصولات باغی. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21-20 ارديبهشت­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 8. حاج­ سیدعلیخانی، ن.، بنی­ اسدی، م. و مهدی ­پور. آ. 1383. بررسی تاثیر عمق رسوب بر کاهش نفوذپذیری بندهای خاکی کوتاه با مدل رایانه ­ای MSEEP. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21-20 ارديبهشت­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان .
 9. علیزاده، م.، بنی ­اسدی، م.، صمدی، ح. و مهدی ­پور. آ. 1383. ارزیابی مقاومت پایه پسته اوحدی و بادامی به سطوح مختلف شوری و نسبت کلر به سولفات. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21-20 ارديبهشت­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 10. حيدري مورچه­ خورتي، ف.، مهدي ­پور، آ. و علیزاده، م. 1383. بررسی مکانیزم توسعه فرسایش آبکندی در استان کرمان. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21-20 ارديبهشت ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 11. حيدري مورچه­ خورتي، ف.، مهدي­ پور، آ. و علیزاده، م. 1383. منشایابی رسوبات بادی حوزه آب باریک بم با استفاده از روش­ های رسوب­ سنجی. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21-20 ارديبهشت­ ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 12. حيدري مورچه ­خورتي، ف.، صوفی، م.، مهدي­ پور، آ.، علیزاده، م.، محسنی، ا. ر. و مزروعی، ا. 1384. بررسی مورفولوژیک آبکندهای استان کرمان. سومین همایش ملی فرسایش و رسوب. 9-6 شهریور­ماه. کرج.
 13. حيدري مورچه­ خورتي، ف.، مهدي ­پور، آ. و مزروعی، ا. 1384. بررسي تاثير رسوبات عرصه پخش سيلاب آب باريک بر خصوصيات فيزيکي خاک. سومین همایش ملی فرسایش و رسوب. 9-6 شهریور­ماه. کرج.
 14. مهدي­ پور، آ.، بني­ اسدي، م. و قائم­ مقامیان، ش. 1384. بررسی تاثیر بندهای خاکی در افزایش آبدهی قنات ­ها. کنفرانس بین المللی قنات. 3-2 آذرماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 15. مهدي­ پور، آ.، مهدي­ پور، س. و حاج­ سیدعلیخانی، ن.1384. تاریخچه قنات و تاثیر آن بر تمدن ایرانیان. کنفرانس بین المللی قنات. 3-2 آذرماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 16. مهدي­ پور، آ.، صوفی، م.، بني ­اسدي، م. و حيدري مورچه­ خورتي، ف. 1384. بررسی پیشروی طولی آبکندها در منطقه خبر بافت. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 اسفندماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 17. طغرلی، ن.، بني­ اسدي، م.، مهدي­ پور، آ. و علیزاده، م. 1384. بررسي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حاصل از پخش سیلاب آب باریک بم. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 اسفندماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 18. حيدري مورچه ­خورتي، ف.، مهدي­ پور، آ. و شنبه دستجردی، ف. 1384. بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکو شیمیایی بر گسترش آبکندها (مطالعه موردی استان کرمان). دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 اسفندماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 19. بني­ اسدي، م.، تلوری، ع.، طغرلی، ن. و مهدي­ پور، آ. 1384. بررسی و ترسیم منحنی های عمق – سطح – مدت بارش در استان کرمان. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 اسفندماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 20. طغرلی، ن.، بني ­اسدي، م.، مهدي­ پور، آ. و علیزاده، م. 1384. بررسي اثرات پخش سیلاب بر روند تغييرات میزان نفوذپذيري خاک در ايستگاه‌ پخش سيلاب آب باریک بم. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 اسفندماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 21. مهدي­ پور، آ.، صوفی، م.، بني­ اسدي، م. و علیزاده، م. 1386. پيشروي آبکندها و آستانه توپوگرافي (مطالعه موردي: منطقه خبر واقع در جنوب غربي استان کرمان). سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 آذرماه. مرکز بين ­المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته. کرمان.
 22. بني ­اسدي، م. کدوري، م. عليزاده، م. و مهدي­ پور، آ. 1386. بررسي تاثير ايجاد آبخيزهاي کوچک در جمع­آوري رواناب و ذخيره نزولات آسماني. سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 آذرماه. مرکز بين­المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته. کرمان.
 23. معدنچي، پ.، بني­ اسدي، م. و مهدي­ پور، آ. 1382. مقايسه تاثير دو روش مکانيکي پيتينگ و کنتورفارو در جلوگيري از رواناب و رسوب. سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 آذرماه. مرکز بين­ المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته. کرمان.
 24. طغرلی، ن.، بني­ اسدي، م.، مهدي­ پور، آ. و علیزاده، م. 1386. پخش سيلاب و نفوذپذيري خاک در آب باريک بم. سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 آذرماه. مرکز بين ­المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته. کرمان.
 25. طغرلی، ن.، بني­ اسدي، م. و مهدي­ پور، آ. 1386. بررسي فاکتورهاي فيزيکوشيميايي خاک در پخش سيلاب آب باريک بم. سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4-3 آذرماه. مرکز بين­ المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته. کرمان.
 26. مهدی­ پور، آ. و قائم­ مقامیان، ش. 1386. ارزیابی اثربخشی عملیات آبخیزداری (مطالعه موردی بند خاکی لاله­ زار واقع در شهرستان بردسیر). چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری. 2-1 اسفندماه. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 27. قرمزچشمه ، ب.، مهدی­ پور، آ. و حیدری­ زاده، م. 1388. بررسي دبي­ هاي حداقل از سرشاخه ها تا خروجي رودخانه کرخه به منظور مديريت منابع آب. دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير . 21-19 بهمن­ ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 28. مهدي­ پور، آ.، صوفی، م.، بني ­اسدي، م. و بیات، ر. 1389. مقایسه روش‌های کاهش رسوب ناشی از فرسایش آبکندی. چهارمين همايش ملّي فرسايش و رسوب. 9-8 اردیبهشت­ ماه. دانشگاه تربيت مدرس نور.
 29. مهدي پور، آ.، صوفی، م. و احمدی، ح. 1391. تعیین حجم فرسایش خندقی با استفاده از خصوصیات خندق: مطالعه موردی کنارتخته کازرون در استان فارس. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه ساری
 30. سهراب، ف. عباسی، ن.، عباسی، ف. و مهدی­ پور، آ. 1393. بررسی کاربرد زئولیت بر شوری خاک . همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره ­وری کشاورزی. 30 فروردین. تهران، ایران.
 31. سهراب، ف. عباسی، ن.، عباسی، ف. و مهدی­ پور، آ. 1392. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصه خاک. همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره­ وری کشاورزی. 10 بهمن. مشهد، ایران.
 32. مهدی ­پور، آ.، عباسی، ن.، عباسی، ف. و سهراب، ف. 1392. بررسی تأثیر نانو رس بر منحنی مشخصه رطوبتی در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره­ وری کشاورزی. 10 بهمن. مشهد، ایران.
 
کنفرانس های خارجی
 
 1. Mehdipour, A., Soufi, M., Baniasadi, M. and Hidari, F. 2006. Investigation on length process of gullies in Khabr Region. Book of Abstract of Highland 2006 Symposium on Environmental Change, Geomorphic Processes, Land Degradation and Rehabilitation in Tropical and Subtropical Highlands. 19-25 Sep. Mekelle University . Mekelle, Ethiopia.
 2. Mehdipour, A., Soufi, M. and Baniasadi, M. Gully development and topographic thereshold Case study: Kerman province, southeast of Iran. 2007. IV International Symposium on Gully Erosion. 17-19 Sep. Public University of Navarra. Navarra, Spain.

 3. Mehdipour, A., Soufi, M., Baniasadi, M. and Alizadeh, M. 2008. Comparison of mechanical alternatives for gully development mitigation case study: Kerman province, southeast of I. R. Iran. 15th International Congress of the ISCO . 18-23 May. Budapest, Hungary.

 4. Mehdipour, A., Soufi, M. and Ahmadi, H. 2012. Investigating regional model for estimating gully volume using watershed and gully characteristics. International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". 15-17 May. Cesme- Izmir, Turkey.

 5. Mehdipour, A. and Soufi, M. 2012. Comparison of different methods for sediment trapping in gully, Case study: Kerman province, southeast of I. R. Iran. International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management".
  15-17 May. Cesme- Izmir, Turkey.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. بررسی و ارزیابی برخی از روش های مکانیکی کاهش فرسایش آبکندی در منطقه بافت (مجری)
 2. تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان (همکار)
 3. بررسی مورفو-کلیماتولوژیکی آبکندهای استان کرمان (همکار)
 4. ارزیابی پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه ­های پخش سیلاب آب باریک بم (همکار)
 5. ارزیابی پخش سیلاب بر روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک از طریق پایش در ایستگاه پخش سیلاب آب باریک بم (همکار)
 6. تحلیل منطقه­ ای سیلاب و روابط جریان­ های سیلاب با ویژگی­ های حوزه آبخیز (همکار)
 7. پایش و بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ایستگاه آب باریک بم (همکار)
 8. زیربرنامه راهبردی بهینه­ سازی روش­ های حفاظت خاک در فرسایش خندقی (همکار)
 9. بررسی پارامترهای بیلان آبی حوضه های منتهی به مرزهای جنوب غربی و خلیج فارس (همکار)
 10. تدوین زیربرنامه شناخت و پایش عوامل موًثر در ایجاد فرسایش خندقی (همکار)
 11. تأثیر کاربرد زئولیت‌ها‌ بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک‌ها (همکار)
 12. ارزيابي کيفيت پوشش بتني کانال­ هاي شبکه آبياري گرمسار (همکار)   
 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 1.  ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی ورامین (همکار)
 2. امکان­سنجی استفاده از انرژی­ های نو در سیستم آبیاری تحت فشار (همکار)

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 

 • عضو انجمن مهندسي آبياري و آب ايران
 • عضو انجمن آبخيزداري ايران
 

تشویقات 
 
 • محقق نمونه سال 1385 در مرکز تحقيقات کرمان و دریافت لوح تقدیر از رییس مرکز جناب آقای مهندس ملایی
 • کارمند نمونه سال 1387 در مرکز تحقيقات کرمان و دریافت لوح تقدیر از رییس مرکز جناب آقای مهندس ملایی
 • کارمند نمونه سال 92 در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه جناب آقای دکتر شهپری
 • دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر عباسی رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمان معاونت بخش خدمات فنی و تحقیقاتی

سایر موارد

 
 • همکاري در انجام مطالعه هيدرولوژي طرح توسعه حوزه آبخيز نرماشير بم
 • همکاري در انجام مطالعه هيدرولوژي حوزه آبخيز نيستان بالا
 • همکاري در انجام مطالعه هيدرولوژي حوزه آبخيز بلورد