یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر محمدرضا بختیاری[_HprPDF] محمدرضا بختیاری نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
معاون پژوهشی - هیات علمی سمت
رباتیک و اتوماسیون کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان محل کار
ym_bakhtiyari@yahoo.com پست الکترونیک
09183143744 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • لیسانس، مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، سال اتمام: 1372
 • فوق لیسانس، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، سال اتمام: 1375
 • دکتری، رباتیک و اتوماسیون کشاورزی، دانشگاه پوترای مالزی، سال اتمام: 1391


   سوابق شغلی
 •  کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، از سال 1378 تا کنون
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، از سال 1378 تا کنون

 

سوابق اجرایی
 •  
  سئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، 1380-1379
 • رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، 1386-1380
 • رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، 1395-1391
 • معاون پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، از سال 1395 تا کنون 
 
سوابق تدریس
 •  مکانیزاسیون کشاورزی، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 78-1377 تا سال 1380
 • مکانیک تراکتور، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 78-1377 تا سال 1380
 • اصول طراحی اجزاء ماشین، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 79-1378 تا سال 1380
 • سمینار، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 79-1378 تا سال 1380
 • پروژه، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 79-78 تا سال 1380
 • تکنولوژی موتور، لیسانس، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال اول 80-1379
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 1.  Bakhtiari, M. R. and M. Loghavi. 2009. Development and evaluation of an innovative garlic clove precision planter. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 11: 125-136.
 2. Bakhtiari, M. R. , D. Ahmad, J. Othman and N. Ismail. 2011. Physical and mechanical properties of kenaf seed. Applied Engineering in Agriculture 27: 263-268.
 3. Yazdanpanah, A. R., M. R. Bakhtiari , A. M. Jafari and M. Hajihadi. 2012. Fertilizer drilling methodology by urea laid out on both sides of the plant row and its impact on leaf nitrogen content and yield of corn. Journal of Environmental Engineering and Technology 1: 9-13.
 4. Bakhtiari, M. R. , O. Ghahraei, D. Ahmad, A. R. Yazdanpanah and A. M. Jafari. 2014. Selection of fertilization method and fertilizer application rate on corn yield. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 16: 10-14.
 5. Bakhtiari, M. R. and D. Ahmad. 2015. Determining physical and aerodynamic properties of garlic to design and develop of a pneumatic garlic clove metering system. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 17: 59-67.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.  بختیاری, م. 1386 .  مقایسه چند روش خاک ‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌ زمینی . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج جلد 8. صفحات 48-33.
 2. بختیاری, م. و م. لغوی . 1387 .  ارزیابی دستگاه کمبینات عملیات داشت زراعتهای مکانیزه در کنترل علفهای هرز . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اصفهان 12 : صفحات 203 تا 211 .
 3. ابراهیمی کولایی, ح., ع. نوروزی , م. حسنی , م. بختیاری , ع. پدرام و ح. نوشاد . 1389 . تاثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند . مجله چغندرقند 2 : 214-205 .
 4. پناه, ع. ر. ی. و م. بختیاری .  1395 .  اثر جایگذاری کود نیتروژنه بر محتوای نیتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه ای . نشریه آب و خاک .

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  

 1. بختیاری, م. 1382 . تعیین مناسبترین روش خاک ‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب ‌زمینی . اولین همایش بررسی مسائل خاک ‌ورزی غلات . مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج .
 2. بختیاری, م. و ع. م. جعفری و ع. ر. ی. ‌پناه . 1382 . تعیین مناسبترین روش کوددهی و مقادیر آن بر عملکرد ذرت دانه‌ای . سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی . وزارت جهاد کشاورزی، تهران .
 3. ‌پناه, ع. ر. ی. ، م. بختیاری و ع. م. جعفری . 1382 . اثر جایگذاری کود ازته بر مقدار محصول و محتوای برگ ذرت دانه ای . هشتمین کنگره علوم خاک ایران . دانشگاه گیلان، رشت .
 4. بختیاری, م. ، د. م. ‌راد و د. صفرزاده . 1383 . طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کمبینات عملیات داشت . سومین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون . دانشگاه باهنر، کرمان .
 5. بختیاری, م. ، آ. جاهدی و م. ه. رحمتی . 1385 . تلفیق روش های مناسب عملیات زراعی در کنترل علف ‌های هرز مزرعه سیب ‌زمینی . چهارمین کنگره ملی ماشین‌ های کشاورزی و مکانیزاسیون . دانشگاه تبریز، تبریز .
 6. بختیاری, م. و م. لغوی . 1385 . طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین کارنده سیر . چهارمین کنگره ملی ماشین‌ های کشاورزی و مکانیزاسیون . دانشگاه تبریز، تبریز .
 7. بختیاری, م. و آ. جاهدی . 1388 . معرفی دستگاه کمبینات عملیات داشت زراعت های مکانیزه در کنترل علفهای هرز . سومین همایش علوم علفهای هرز ایران، بابلسر .
 8. بختیاری, م. و آ. جاهدی . 1392 . بررسی امکان تلفیق روش های شیمیایی و مکانیکی به منظور کنترل علف های هرز سیب زمینی . هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیو سیستم) و مکانیزاسیون . دانشگاه فردوسی مشهد
 9. حیدری, ا. ، س. م. سیدان و م. بختیاری . 1392 . مقایسه فنی و اقتصادی کاشت دستی و ماشینی سیر . هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیو سیستم) و مکانیزاسیون . دانشگاه فردوسی مشهد  

  

کنفرانس های خارجی  
 1.  Bakhtiari, M. R., H. R. Salemi, M. Daud and D. Ahmad. 2008. Effects of deficit irrigation on grain yield, yield components and water productivity of Grain Maize in arid and semiarid environments of Central parts of Iran. in Proceedings of Postgraduate Seminar on Engineering Towards Safety, Health and Environmental Excellence.
 2. Loghavi, M. and M. R. Bakhtiari . 2008. Design, development and evaluation of a garlic clove precision planter. in Agricultural and biosystems engineering for a sustainable world. International Conference on Agricultural Engineering, Hersonissos, Crete, Greece, 23-25 June, 2008. 2008. OP-1680. 2 ref. Greece.
 3. Bakhtiari, M. R., D. Ahmad, J. Othman, N. Ismail and K. Abdan. 2009. Physical properties of kenaf (Hibiscus cannabinus L., V36 Variety) seed. in Proceedings of International Conference on Kenaf and Allied Fibers (ICKAF2009). Kuala Lumpur, Malaysia.
 4. Bakhtiari, M. R. and D. Ahmad. 2012. Determining physical and aerodynamic properties of garlic to design and develop of a garlic clove metering system. in International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (ICMEAT 2012). IAU, Majlesi Branch, Isfahan, Iran.
 5. Bakhtiari, M. R., O. Ghahraei, D. Ahmad, A. R. Yazdanpanah, A. M. Jafari and A. Heidari. 2012. Selection of fertilization method and fertilizer application rate on corn yield. in International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology (ICMEAT 2012). IAU, Majlesi Branch, Isfahan, Iran.  
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1.   طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه کارنده سير ( سمت : مجری ). 1378 تا 1380
 2. ارزيابي دستگاه کمبينات جهت تعيين مناسب‌ترين روش کوددهي و مقادير آن بر عملکرد ذرت دانه‌اي ( سمت : مجری مسئول ). 1378 تا 1380
 3. بررسي امکان کاهش شدت عمليات خاک‌ورزي جهت کاشت گندم در تناوب با سيب زميني ( سمت : مجری ). 1378 تا 1381
 4. بررسي امکان حذف عمليات خاک ­ ورزی اوليه ( کم‌خاک‌ورزي ) جهت کاشت گندم آبی در تناوب با چغندرقند ( سمت : همکار ). 1379 تا 1381
 5. طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه کمبينات عمليات داشت زراعت‌هاي مکانيزه ( پروژه ریاست جمهوری ) ( سمت : مجری ). 1378 تا 1381
 6. ارزيابي فني بذر کارهاي نيوماتيکي و مکانيکي رايج در کشت چغندر قند ( سمت : مجری ). 1382 تا 1384
 7. طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه دسته‌بندي ( سورتينگ ) سيب‌زميني ( سمت : مجری ). 1382 تا 1385
 8. بررسي امکان تلفيق روش‌هاي شيميايي و مکانيکي با کاربرد انواع تيغه‌هاي کولتيواتور در مبارزه با علف‌هاي هرز مزرعه سيب‌زميني ( سمت : مجری مسئول ). 1382 تا 1385
 9. تاثير فشردگي خاک بر عمق توسعه ريشه و کميت و کيفيت چغندرقند ( سمت : مجری ). 1382 تا 1385
 10. بررسي اثرات کاربرد زيرشکن بر روي برخي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در شرايط ديم ( سمت : مجری ). 1383 تا 1387
 11. بررسي اثر کود آلي و روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد سيب زميني ( سمت : مجری ). 1384 تا 1387
 12. بررسي و مقايسه آماده سازي کامل بستر کاشت در پائيز و بهار و اثرات آنها بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند ( سمت : مجری ). 1386 تا 1389
 13. ارزیابی سه نوع ماشین بوجاری گندم در شهرستان همدان ( سمت : مجری ). 1392 تا 1392 ( یک ساله )   

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1.  طراحی، ساخت و آزمون ماشین دقیق کار سمبه ­ ای جهت کاشت مستقیم بذور ردیفی در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی ( سمت : مجری ). 1392 تا 1396
 2. طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین پنوماتيک جمع‌آوری حشرات جهت کنترل آفات محصولات گلخانه‌اي ( سمت : مجری ). 1392 تا 1396
 3. اثر مخلوط سازی کود دامی با روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد محصول چغندرقند ( سمت : مجری ). 1393 تا 1396
 4. بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی‌های انباری سیب زمینی ( سمت : مجری مسئول ). 1394 تا 1397
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 •  محمد حيدري . محمدرضا بختیاری . 1384. پایان نامه کارشناسی ارشد . رشته : مکانیزاسیون کشاورزی . تعيين تعداد روزهاي کاري جهت کاشت مکانيزه و برداشت نيمه مکانيزه محصول چغندرقند در نهاوند . سمت : مشاور . دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات تهران .
 • رضا امینیان دلجو . محمدرضا بختیاری . 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد . رشته : مکانیزاسیون کشاورزی . تعيين بررسی و مقایسه عملکرد کششی تراکتور مجهز به چرخ باریک و پهن با استفاده از ترکیب سوخت ( بیودیزل و دیزل ). سمت : مشاور . دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده کشاورزی .
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر بهزاد قره ياضي، معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي . بخاطر فعالیتهای تحقیقاتی . 1381
 • دریافت لوح تقدیر از آقای علي‌اصغر زبردست، استاندار همدان . تقدیر و تشکر . 1384
 • دریافت لوح تقدیر از آقایان مهندس حسين رجبيان، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان همدان و دکتر اردشير خزائي، رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان . پژوهشگر نمونه . 1384

 
 

سایر موارد