یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثر کشاورزی حفاظتی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در تناوب گندم و شبدر در اقلیم سرد خراسان رضوی
اثر کشاورزی حفاظتی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در تناوب گندم و شبدر در اقلیم سرد خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.


دکتر جواد باغانی و همکاران ایشان به منظور بررسی بهره‌وری آب مصرفی و عملکرد محصولات در سیستم تناوب پیشنهادی در سیستم کشاورزی حفاظتی در منطقه معتدل سرد خراسان رضوی ( گندم- شبدر ایرانی-گندم)، طرحی در ایستگاه تحقیقات طرق مشهد به‌صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در سه سال زراعی انجام دادند. نتایج نشان داد، برای کاشت گندم و شبدر حداقل شخم و یا خاک‌ورزی متداول انجام شود. نگهداری 30% بقایای گیاهی قبل از کاشت محصول بعدی توصیه می‌شود و برای آبیاری این دو محصول می‌توان حدود 25% از نیاز آبی گیاه را کاهش داد بدون اینکه در عملکرد گندم و علوفه خشک تاثیر معنی‌داری حادث شود.

۱۳۹۷/۰۱/۱۹
تعداد نمایش: ۲۰۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات