شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر حمیدرضا گازر[_HprPDF] حمیدرضا گازر نام و نام خانوادگی
دانشیار پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
ماشینهای پس از برداشت و خشک کنهای کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون محل کار
hgazor@yahoo.com , h.gazor@aeri.ir پست الکترونیک
026 32705242 ; 32705320 شماره تماس
026 32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •   کارشناسی رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران  1371
 • کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز 1376
 • دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1381

 

سوابق شغلی

    عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی 

سوابق اجرایی

 دبیر کمیته تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

   
 1.            Gazor, H. R. and  S. Minaee (2005) Influence of temperature        and air velocity on drying  time and quality parameter of pistachio (Pistacia vea L) . Drying Technology, 23: 2463–2475.
 2.            Gazor, H. R. A. R. Bassiri  and  S. Minaee (2009) Moisture Isotherms and Heat of Desorption of Pistachio ( Kaleghochi Var. ) International Journal of Food Engineering, Vol. 5, Iss. 4, Art. 3
 3.            Abbasi Surki, A., Sharif-Zadeh, F., Tavakkol Afshari, R., Majnoun Hosseini, N. and Gazor, H.R. (2009) Optimization of soybean ( Glycine max Merr.) seed drying conditions with response surface methodology in a constant-bed   dryer using two cultivars, Seed Sci. & Technol., 37, 650-666.
 4.            Abbasi Surki, A., Sharif-Zadeh, F., Tavakkol Afshari, R., Majnoun Hosseini, N. and Gazor, H.R. (2010) Optimization of Processing Parameters of Soybean Seeds Dried in a Constant-bed Dryer Using Response Surface Methodology. J. Agr. Sci. Tech. (2010) Vol. 12: 409-423.
 5.            Gazor, H. R. (2010) Moisture isotherms and heat of desorption of canola. Agric Eng Int: CIGR Journal, Vol. 12, No.2
 6.            Gazor, H. R. and  A. Mohsenimanesh (2010) Modeling Drying Kinetics of Canola in Fluidized Bed Dryer. Czech J. Food Sci. 28, 531-537.
 7.            Gazor, H. R. and  H. Chaji (2010) Equilibrium moisture content and heat of desorption of saffron. International Journal of Food Science and Technology, 45, 1703–1709.
 8.            Gazor, H. R. and  A. Eyvani (2011) Adsorption isotherms for red onion slices using empirical and neural network models. International Journal of Food Engineering. Vol 7 (6) article 3.
 9.            Roustapour, O. R. and H. R. Gazor (2013) Influence of Temperature and Total Soluble Solids on Thermo-Physical Properties of Pomegranate Juice. Agriculturae Conspectus Scientificus . Vol. 78, 4 :337-342.
 10.             Safari, M. and H.R. Gazor (2014) Comparison of conventional tractors performance during primary tillage in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal. Vol. 16, No.1: 61-68.
   11. Roustapour, O. R. and H. R. Gazor (2015)   Influence collector inclination of solar dryer on apple ‘Golab’ chips drying. Agriculturae Conspectus Scientificus . Vol. 80, 2 :101-108.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 1.                 Gazor, H. R., S. Minaee and A. Bassiri (2003) Influence of changes in temperature, air velocity and layer thickness on drying of Kaleghochi pistachio. Journal of  Agricultural sciences, Vol. 9 , No. 1
 2.                Gazor, H. R., S. Minaee and M.A. Rostammi(2005) Influence of temperature and thickness on pistachio drying in batch dryers. Journal of Agricultural sciences and natural resources. Vol. 11 , No. 4
 3.             Gazor, H. R. and A. Bassiri (2005) Determination of pistachio (pistacia vera el) moisture desorption isotherms curves in drying temperatures. Journal of Agricultural engineering research,  Vol. 6, No. 23
 4.            Gazor, H. R. and M. Loghavi (2007) Influence of shallow tines on draft requirement of subsoiler and soil physical conditions. Pajhoohesh and Sazandegi in agriculture,Vol 19 No 4.
 5.            Gazor, H. R. and  S. Minaee (2008) Influence of temperature and air velocity on canola drying process and quality Journal of Agricultural engineering research, Vol. 9, No. 1.
 6.              Gazor, H. R. and R. Hossienkhah (2009) Influence of fluidization on canola  Drying time and oil quality parameters. Iranian Journal of  Biosystems Engineering. Vol. 39, No. 1.
 7.             Kermani,  A. M.; H. R. Gazor and  A. Sadeghi (2010) Physical Properties of Cornelian cherry (Cornus mas L.) Fruits. Journal of agricultural engineering research, Vol. 11, No. 2.
 8.              Hamidi, A.; H. R. Gazor; A. H. Shirani Rad; K. Sherafati and V. Asgari Dermanki (2010) Effect of fluidized drying method on rapeseed quality and seedling feed emergence. Journal of crop production research,Vol. 2 No 2
 9.     Gazor, H. R. and A. H. Shirani Rad (2011) Influence of kernels fluidizing on drying process and cultivation properties of canola seeds.  Journal of agricultural engineering research, Vol. 12, No. 3.
 10.     Roustapour, O. R. ; A. Joukar; H. R. Gazor and L. Joukar (2012) Effects of concentration and temperature on the thermophysical properties of Clarified Pomegranate Juice. Journal of Iranian science and food industry.

 


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
  حسین چاجی، حمیدرضا گازر، مهدی هدایتی زاده و محمد حسین سعیدی راد(1395) تعیین منحنی هم دمای دفعی زرشک. دهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. مشهد 
کنفرانس های خارجی
 Zahra Yousefi ,  Hamid Reza Gazor , Kobra Tajadod Talab   and Ahmad Gholiyan (2016)  Investigation drying kinetic, effective diffusivity coefficient and activation energy in shelled hazelnut(corylus avellana) drying process. 15 th Internationl conference on food processing and technology. Rome, Italy
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

      ارزیابی فنی ماشین دانه کن (شیلر) ذرت 

بررسی و مقایسه میزان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانه های تبدیل شلتوک متداول و جدید (گزارش استان مازندران)  
 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  بر رسی روشهای عبور هوا در یک خشک کن پایلوت به منظور بهسازی خشک کنهای مرسوم شالی
ارزیابی فني و اقتصادي سامانه­های فرآوري بذر گندم  
ارزیابی عملکرد خشک کن دوار برنج و مقایسه آن با خشک کنهای خوابیده
ارزیابی عملکرد خشک کنهای ایستاده گردش مجدد در مقایسه با خشک کنهای رایج شلتوک 
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 تک نگاشت : آشنایی با خشک کنهای کشاورزی (1395)
نشریات فنی و ترویجی
 دستورالعمل فنی ملاحظات زیرشکنی در زمینهای کشاورزی (1388)
نشریه فنی  خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی (1395)
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ( 2 مورد) و دکتری ( 1مورد)
 

عضویت در مجامع علمی 
 عضویت در هیت تحریریه مجلات CIGR Journal و (Journal of Energy and Natural Resources(JENR
داوری مجلات علمی و پژوهشی معتبر خارجی و داخلی 
عضویت در کمیته های علمی کنفرانس های داخلی و خارجی 
عضویت در نظام مهندسی کشاورزی
عضویت در انجمن ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران  
 
 

تشویقات 
 لوح تقدیر مقالات برتر در اولین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران- کرج
  لوح تقدیر مقالات برتر در هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران- شیراز
 تقدیر نامه معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای مشارکت فعال در فن بازار جمهوری اسلامی ایران 1394
 
 

سایر موارد