پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر علیرضا حسن اقلی[_HprPDF] علیرضا حسن اقلی نام و نام خانوادگی
عضو هيأت علمي - دانشيار مرتبه علمی
معاون بخش تحقيقات آبياري و زهکشي سمت
آبياري و زهکشي تخصص
ستاد مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي محل کار
arho49@yahoo.com پست الکترونیک
02632705320 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسي، مهندسي آبياري و آباداني، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي کرج)، سال 1372.
 • کارشناسي ارشد، مهندسي آبياري و زهکشي، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي کرج)، سال 1375.
 • دکتري، علوم و مهندسي آبياري، دانشگاه تهران (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج)، سال 1382.

 

سوابق شغلی

 •   کارشناس و محقق بخش تحقيقات آبياري و زهکشي. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، وزارت کشاورزي، از سال 1373 تا 1375.
 • کارشناس ارشد و محقق بخش تحقيقات آبياري و زهکشي. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، از سال 1375 تا 1383.
 • عضو هيأت علمي (استاديار)، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، از سال 1383 تا 1393.
 • عضو هيأت علمي (دانشيار)، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، از سال 1393 تاکنون.
سوابق اجرایی
 • عضو اصلي دبيرخانه، عضو کميته علمي و مسئول برگزاري تورهاي علمي ميهمانان خارجي در “دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور”، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، سال 1375.
 • عضو کميته علمي مصاحبه کننده جهت جذب دانشجويان بورسيه، سهميه وزارت کشاورزي (سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي) در مقطع کارشناسي ارشد در سال تحصيلي 76 75 در رشته‌هاي آبياري و زهکشي و تأسيسات آبياري، سال 1375.
 • عضو گروه کاري طرح “توافقنامه تحقيقات انتقال تکنولوژي پليمر به بخش کشاورزي بخش تکنولوژي ساخت لوله‌هاي تراوا”، با همکاري دانشکده مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبير، سال 1375.
 • عضو گروه مجري طرح تدوين “ گزارش ملي تحقيقات بخش آب کشور در سال 1372”، کميسيون آب شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، سال 1375.
 • عضو گروه مجري طرح تدوين “برنامه ملي تحقيقات بخش آب کشور - امکانات و توانايي‌هاي تحقيقاتي در بخش‌هاي هفتگانه آب طي سال‌هاي 75 72 ”، کميسيون آب شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، سال 1376.
 • همکاري با کميسيون آب شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور (نهاد رياست جمهوري)، در برنامه­ريزي و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي تحقيقات کشور در بخش آب از سال 1376 تا 1384.
 • عضو گروه مجري طرح تدوين “ گزارش ملي تحقيقات بخش آب در کشور در سال 1376”، کميسيون آب شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، سال 1377.
 • عضو گروه مجري طرح ملي تدوين “سند ملي راندمان‌هاي آبياري در سطح کشور”، از مجموعه سندهاي ملي آب کشور، با همکاري وزارت کشاورزي و وزارت نيرو، سال 1378.
 • سرپرست بخش‌هاي تحقيقاتي شبکه‌هاي آبياري سنتي و تنظيم شده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1378 تا 1379.
 • سرپرست آزمايشگاه تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1378 تاکنون.
 • نماينده بخش تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي در شوراي انتشارات مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1380 تا 1381.
 • سرپرست کليه آزمايشگاه‌هاي بخش آبياري و زهکشي مؤسسه (شامل آزمايشگاه آب- خاک- فاضلاب، آزمايشگاه تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي، آزمايشگاه هيدروليک مجاري روباز و سوله آبياري و تست ادوات)، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1382 تا 1389.
 • معاون بخش تحقيقات آبياري سطحي و زهکشي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1383 تاکنون.
 • عضو “گروه کار فني زهکشي و محیط زیست”، کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، وزارت نيرو، از سال 1383 تاکنون.
 • عضو “کميته فني تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي”، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1383 تاکنون.
 • عضو اصلي (پيوسته) کار گروه “انتقال و اجرايي نمودن نتايج حاصله از يافته‌هاي تحقيقاتي و نظارت و ارزشيابي طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌ها”. تفاهم نامه همکاري مشترک علمي و فني بين مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي (دفتر توسعه شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و تجهيز و نوسازي اراضي)، از سال 1383 تا 1393.
 • مسئول هماهنگي و پيگيري طرح‌هاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي در شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، از سال 1384 تا پایان برنامه مذکور (سال 1387).
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “چهارمین کارگاه فني زهکشي”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، 18 آبان ماه 1385.
 • عضو کمیته اصلی “برنامه ملی راهبردی تحقیقات بهبود بهره­وری مصرف آب”، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، سال انتشار 1387.
 • عضو کمیته اصلی “برنامه ملی راهبردی تحقیقات اصلاح و بهینه سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، سال 1387.
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “پنجمین کارگاه فني زهکشي با عنوان «زهکشی و محیط زیست»”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، 16 آبان ماه 1387.
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “ششمین کارگاه فني زهکشي و محیط زیست”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران و سازمان آب و برق خوزستان. اهواز، 16 دی ماه 1388.
 • نماینده تام الاختیار مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي در کمیته هماهنگی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از سال 1388 تا 1394.
 • عضو کميته­ هاي ترفيع و منتخب هيأت مميزه. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1390 تا 1393.
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “هفتمين کارگاه فني زهکشي و محیط زیست”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، 8 آذر ماه 1391.
 • عضو اصلي کمیته راهبري “طرح کلان دانش و فناوري بازيافت پساب­هاي شهري، صنعتي و کشاورزي”، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشکده فني دانشگاه تهران، از سال 1391 تاکنون.
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “هشتمين کارگاه فني زهکشي و محیط زیست”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، 11 دي ماه 1393.
 • عضو کميته انتشارات. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از سال 1393 تاکنون.
 • عضو کارگروه مديريت سبز. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، از 1394 تاکنون.
سوابق تدریس
 
 • آزمايشگاه مکانيک خاک. کارشناسي، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزي کرج)، نيمسال اول سال تحصيلي 1376 1375.
 • مهندسی زهکشی. کارشناسي، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزي ابوریحان)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1386 1385.
 • طراحی سیستم­ های زهکشی. کارشناسي، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزي ابوریحان)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1386 1385.
 • دوره آموزشی بين­ المللي “سیستم­ های آبیاری و مدیریت آنها”، بازآموزی کارشناسان اعزامی از کشور افغانستان، از 25/7/86 لغایت 28/7/86.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1387 1386.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)، نيمسال اول سال تحصيلي 1389 1388.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1389 1388.
 • سمینار. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1389 1388.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 1390 1389.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1390 1389.
 • سمینار. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1390 1389.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 1391 1390.
 • سمینار ویژه. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، به ارزش 4 واحد، نيمسال اول سال تحصيلي 1391 1390.
 • دوره آموزشی بين­ المللي “کيفيت آب، خاک و مواد غذايي، روش­هاي نمونه برداري و آناليز کيفي آنها”، آموزش کارشناسان اعزامی از کشور لبنان، از تاريخ 24/11/90 لغایت 8/12/90.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1391 1390.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، گروه مهندسي آبياري و آباداني، دانشگاه تهران (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1391 1390.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 1392 1391.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1392 1391.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 1393 1392.
 • موضوعات پيشرفته در زهکشی. دکتري تخصصي، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1393 1392.
 • سمینار. دکتري تخصصي، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نيمسال دوم سال تحصيلي 1393 1392.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 1395 1394.
 • دوره آموزشی بين­ المللي “مديريت آب در مزرعه (on-farm water management) ”. آموزش کارشناسان اعزامی از کشور افغانستان، از 6/6/95 لغایت 17/6/95.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.A. and Meskarbashi, M. 2011. Effects of shallow saline water table management on the root zone salt balance and date palm growth in South-West Iran. Research on Crops (Scientific ISI Journal), 12 (3): 839 - 847.

Mashal, M., Nikamal Larijani, N., Hassanoghli, A., Liaghat, M. and Varavipour, M. 2012. Nitrate leaching through soils via application of organic manures of poultry, cow and sludge. Research on Crops (Scientific ISI Journal), 13 (2): 545 - 551.

Hassanoghli, A. and Pedram, S. 2015. Assessment of water salinity effect on physical clogging of synthetic drainage envelopes by permeability tests. Irrigation & Drainage Journal (Scientific ISI Journal), 64(1): 105-114, DOI: 10-1002/ird.1880.

Javani, H., Hassanoghli, A., Liaghat, A. and Heidari, A. 2015. A study of columns to reduce mineral and biological pollutants during recharge operation by treated municipal wastewater. Desalination and water treatment (Scientific ISI Journal, Pub by: Taylor & Francis, Electronic: 2015-09-02), Printed: Volume 57 (July 2016), PP: 14919-14928, DOI: 10-1080/19443994.2015.1070284.

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.R. and Meskarbashi, M. 2016. Estimation of groundwater contribution to water needs of date palm seedlings under different farm management practices. Crop Research (Scientific ISI Journal), 51 (1, 2 & 3): 68 - 77.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 • حسن­ اقلی، ع. 1375. دستگاه آبياري باراني مشترک در روستاي سوليکر، ناحيه شهري بنگلور، هند جنوبي (ترجمه). مجموعه مقالات علمي- تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 3، صفحات: 17 – 1.
 • حسن ­اقلی، ع. 1376. تحقيق زهکشي در مناطق خشک و نيمه خشک (ترجمه). مجموعه مقالات علمي- تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره 5، صفحات: 54 – 48.
 • رحيمي، ح. و حسن­ اقلی، ع.. 1378. بررسي عملکرد فني لوله‌هاي زهکش ژئوتکستايل (زمين بافت) در مقايسه با لوله‌هاي زهکش رايج در مدل­هاي آزمايشگاهي. مجله علمي- پژوهشي علوم کشاورزي ايران، دانشگاه تهران. جلد 30، شماره 4، صفحات: 734 – 719.
 • حسن ­اقلی، ع. 1379. اندازه ظاهري روزنه (AOS) و تأثير آن بر خصوصيات هيدروليکي و نحوه انتخاب ژئوتکستايل مناسب در پروژه‌هاي زهکشي. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. جلد 5، شماره 19، صفحات: 28 - 9.
 • حسن ­اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1381. تغييرات ميزان مواد آلي خاک در نتيجه آبياري با فاضلاب‌هاي خانگي و خودپالايي آن. مجله تخصصي آب و فاضلاب، اصفهان. شماره 42، صفحات: 11 - 2.
 • حسن ­اقلی، ع.، ميراب­زاده، م.، لياقت، ع.، وثوقي، م. و فرداد،ح. 1381. بررسي اثرات آبياري با فاضلابهاي خانگي بر کيفيت زه آبهاي خروجي لايسيمترها از نظر شاخص‌هاي BOD5 و COD . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. جلد 3، شماره 11، صفحات: 38 - 17.
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1382. کاهش آلودگي سرب در پساب‌هاي صنعتي از طريق کشت گياه (پالايش سبز). مجله علمي کشاورزي، مجتمع آموزش عالي ابوريحان (دانشگاه تهران). جلد 5، شماره 2، صفحات: 27 - 19.
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن ­اقلی،ع. 1382. بررسي امکان تصفيه آبهاي آلوده به فلز روي (Zn) توسط خاک تحت کشت آفتابگردان، يولاف و ني (پالايش سبز). مجله تخصصي آب و فاضلاب، اصفهان. شماره 48، صفحات: 11 - 3.
 • حسن­ اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1383. بررسي ميزان و چگونگي انتقال ازت به عمق خاک در نتيجه عمليات آبياري با فاضلاب، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. جلد 5، شماره 21، صفحات: 64 - 49.
 • حسن ­اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1384. بررسي چگونگي تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع خاک در نتيجه اجراي عمليات آبياري با فاضلاب خانگي و پساب تصفيه شده آن. مجله علمي- پژوهشي علوم کشاورزي، واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (تهران). سال 11، شماره 4، صفحات: 111-99.
 • حسن­ اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1385. تأثير آبياري با فاضلاب خانگي خام ورودی و پساب تصفيه ثانويه تصفيه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر ميزان انتقال فسفر به زير عمق توسعه ريشه­ها. مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. سال 10، شماره 4 (الف)، صفحات: 43 - 29.
 • کریمی، ب.، پارسی نژاد، م.، حسن ­اقلی، ع. و لياقت، ع. 1387. ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی، مجله علمي- پژوهشي آبیاری و زهکشی ایران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. سال دوم، شماره 2، صفحات: 92 - 81.
 • حسن­ اقلی، ع. و لياقت، ع.. 1388. تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهرک اکباتان بر انتقال آلاینده­های معدنی و بیولوژیک به لایه آبدار کم عمق. مجله علمي- پژوهشي آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 23، شماره 1، صفحات: 151 - 143.
 • حسن­ اقلی، ع. و لياقت، ع.. 1388. تغییرات هدایت الکتریکی زه­آب حاصل از اعماق مختلف خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب و پساب تصفیه شده شهرک اکباتان. مجله علمي- پژوهشي آبیاری و زهکشی ایران، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. جلد سوم، شماره 2، صفحات 12 - 1.
 • اجاقلو، ح.، سهرابی، ت.، رحیمی، ح.، حسن­ اقلی، ع. و قبادی نیا، م. 1389. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان رس خاک در تعیین نیاز به پوشش در سیستم­های زهکشی زیرزمینی. مجله علمي- پژوهشي دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز. جلد 1، شماره 1/20، صفحات: 135 – 123.
 • محمدی، م.، لیاقت، ع.، پارسی نژاد، م. و حسن­ اقلی، ع. 1390. مطالعه لایسیمتری اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه گوجه فرنگی، رطوبت و نمک در خاک. مجله علمي- پژوهشي آبیاری و زهکشی ایران، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1، جلد پنجم، صفحات: 80 – 71.
 • محمدی، م.، لیاقت، ع.، پارسی نژاد، م. و حسن­ اقلی، ع. 1390. بررسی اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه­فرنگی . مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب در کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 25، شماره 1، صفحات: 56 - 47.
 • پدرام، ش.، حسن­ اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1390. ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 12، شماره 2، صفحات: 40 - 19.
 • نیک عمل، ن.، حسن­ اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1390. تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب). مجله علمي- پژوهشي آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 25، شماره 4، صفحات: 718 - 708.
 • اجاقلو، ح.، سهرابی، ت.، رحیمی، ح.، حسن­ اقلی، ع.، قبادی نیا، م. و محمدی، م. 1390. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 5، شماره 8، صفحات: 134 - 125.
 • حسن ­اقلی، ع. و پدرام، ش. 1391. بررسی پتانسیل انسداد معدنی سه نوع پوشش زهکشی مصنوعی توسط آزمون نفوذسنجی در شرایط کاربرد آب و خاک شور . مجله علمي- پژوهشي آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26، شماره 6، صفحات: 1409 - 1395.
 • حسن­ اقلی، ع. 1392. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب بر عملکرد سویا و میزان نیترات موجود در زه­آب زیرزمینی کم­عمق . مجله علمي- پژوهشي آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 27، شماره 1، صفحات: 79 - 70.
 • جواني، ح.، لياقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1392. بررسي ميزان انتقال آلاينده­هاي معدني و بيولوژيک موجود در پساب به نيمرخ خاک در نتيجه اجراي عمليات تغذيه مصنوعي . مجله علمي- پژوهشي آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 27، شماره 2، صفحات: 431 - 422.
 • پدرام، ش. و حسن ­اقلی، ع. 1392. تعیین تأثیر پذیری نتایج آزمون نفوذسنجی از کیفیت آب ورودی در پیش بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش­های زهکشی مصنوعی. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 7، شماره 12، صفحات: 19 - 11.
 • تيشه­ زن، پ.، ناصري، ع.، حسن ­اقلی، ع. و مسکرباشي، م. 1392. بررسي لايسيمتري موازنه آب و نمک ناحيه ريشه نهال خرما در مديريت­هاي مختلف زراعي. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 7، شماره 12، صفحات: 212 - 203.
 • حسن ­اقلي، ع.، اسمعيلي امينلويي، ع. و سخايي راد، ح. 1392. بررسي عملکرد سامانه زهکشي بدون پوشش در کنترل سطح ايستابي در مقايسه با پوشش رايج معدني در اراضي دشت شادگان . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. دوره 44، شماره 3، صفحات: 236 - 225.
 • حسن­ اقلي، ع.، رمضاني، آ و ميرلطيفي، س.م. 1393. بررسي تناسب پوشش­هاي مصنوعي زهکشي با خصوصيات خاک در اراضي دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجي . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 15، شماره 3، صفحات: 66 - 53.
 • شريفي­ پور، م.، ناصري، ع.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلي، ع. 1394. بررسي اثرکيفيت آب بر روند سديم­زدايي خاک­هاي سنگين با آبشويي پيوسته . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. دوره 46، شماره 1، صفحات: 119 - 109.
 • زهتابيان، م.، قبادي نيا، م. و حسن­ اقلي، ع. 1394. ارزيابي سه نوع پوشش- زهکش ژئوکمپوزيت در يک مدل آزمايشگاهي . مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب در کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 29، شماره 2، صفحات: 262 - 249.
 • حسن ­اقلي، ع.، اسمعيلي امينلويي، ع. و سخايي راد، ح. 1394. بررسي کميت و کيفيت زهاب زهکش­هاي زيرزميني بدون پوشش در مقايسه با پوشش معدني در دشت شادگان . مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب در کشاورزي، مؤسسه تحقيقات خاک و آب. جلد 29، شماره 2، صفحات: 276 - 263.
 • جواني، ح.، لياقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادري درباغشاهي، م. 1394. استفاده از تصفيه زميني در کاهش برخي از ترکيبات پساب شهري با استفاده از ستون خاک. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. دوره 9، شماره 2 (17)، صفحات: 147 - 137.
 • شريفي­ پور، م.، ناصري، ع.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلي، ع. 1394. اثر روش آبشويي و کيفيت آب بر شوري زدايي خاک­هاي سنگين . مجله علمي- پژوهشي علوم و مهندسي آبياري، دانشگاه شهيد چمران اهواز. جلد 38، شماره 3، صفحات: 35 - 23.
 • روشناس، ن.، کارانديش، ف.، طباطبايي، س.م.، حسن ­اقلي، ع. و شريف آذري، س. 1394. آناليز روش­هاي برآورد نفوذپذيري خاک در اراضي آبياري شده با پساب شهري تصفيه شده. نشريه علمي- پژوهشي آبياري و زهکشي ايران، انجمن آبياري و زهکشي ايران. جلد 9، شماره 6 (بهمن و اسفند 94)، صفحات: 882 - 871.
 • جواني، ح.، لياقت، ع. و حسن ­اقلي، ع. 1395. بررسي تغييرات کيفي فاضلاب تصفيه شده با عبور از ستون خاک براي آبياري محصولات کشاورزي. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب در کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 30، شماره 3، صفحات: 429 - 417.
 • تيشه­ زن، پ.، ناصري، ع.، حسن­ اقلی، ع. و مسکرباشي، م. 1395. برآورد درصد سهم آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی نهال­های خرما در شرایط مختلف مدیریت مزرعه . مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. پذيرفته شده و در دست انتشار.
 • شهابي­ زاد، و.، حسن­ اقلي، ع. و ستوده ­نيا، ع. 1395. تعيين تخلخل مؤثر و هدايت هيدروليکي خاک به روش حل معکوس در سيستم زهکشي دشت شادگان. مجله علمي- پژوهشي پژوهش آب در کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. در دست بررسي.
 • عشائري، س.، سهرابي، ت.، احمدي، ش. و حسن ­اقلی، ع. 1395. طراحي غشاهاي نانو- پليمري به منظور کاهش سطح نسبت جذب سديم در زهاب کشاورزي . مجله علمي- پژوهشي مديريت آب و آبياري، دانشگاه تهران (پرديس ابوريحان). در دست بررسي.

 

مقاله­ هاي چاپ شده در مجلات علمي ترويجي
 • رحيمي، ح. و حسن­ اقلی، ع. 1378. ژئوسنتتيک‌ها و کاربرد آنها در پروژه‌هاي آب و خاک (قسمت اول). مجله آب- خاک- ماشين. سال ششم، شماره 48، صفحات: 23 – 15.
 • رحيمي، ح. و حسن­ اقلی، ع. 1378. ژئوسنتتيک‌ها و کاربرد آنها در پروژه‌هاي آب و خاک (قسمت دوم). مجله آب- خاک- ماشين. سال ششم، شماره 49، صفحات: 32 – 27.
 • شريفي­ پور، م.، عليزاده، ح.، ناصري، ع.، لياقت، ع. و حسن­ اقلي، ع. 1394. ملاحظات کشاورزي، زيست محيطي و اقتصادي در تعیین عمق زهکش­هاي زيرزميني در مناطق خشک و نیمه خشک - مطالعه موردي دشت آزادگان. نشريه علمي- ترويجي مديريت آب در کشاورزي، انجمن آبياري و زهکشي ايران. جلد 2، شماره 1، صفحات: 80 - 71.


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 • حسن­ اقلی، ع.، رحيمي، ح.، پذيرا، ا. و فرداد، ح. 1375. بررسي عملکرد فني لوله‌هاي زهکش ژئوتکستايل (زمين بافت) در مقايسه با لوله‌هاي زهکش رايج در مدلهاي آزمايشگاهي، دومين کنگره ملي مسائل آب و خاک کشور. تهران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، 30 27 بهمن ماه 1375. جلد اول مجموعه مقالات کنگره، صفحات : 277 251.
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن ­اقلی، ع.. 1381. بررسي امکان تصفيه پساب کارخانجات صنعتي توسط گياه (پالايش سبز)، نخستين کنفرانس دانشجوئي منابع آب و خاک. اروميه، دانشگاه اروميه، 2 - 1 آبان ماه 1381. مجموعه مقالات کنگره، صفحات: 374 - 369. مقاله مذکور طبق گواهي ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب  “رتبه برتر کنفرانس” گرديده است.
 • حسن ­اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1382. بررسي اثرات آبياري با فاضلاب‌هاي خانگي بر انتقال مواد به عمق خاک و کيفيت زه آب‌هاي خروجي از لايسيمتر، يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران. سالن همايش‌هاي کانون پرورش فکري، 4 3 ديماه 1382. مجموعه مقالات همايش، صفحات: 334 317. لازم به ذکر است که اين مقاله طبق گواهي ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب “رتبه برتر همايش” گرديده است.
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1382. مديريت استفاده از فاضلاب صنعتي در کشاورزي، يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، سالن همايش‌هاي کانون پرورش فکري، 4 3 ديماه 1382. مجموعه مقالات همايش، صفحات: 359 - 347.
 • حسن­ اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1382. طراحي، ساخت و بکار گيري لايسيمترهاي زهکش دار جهت تحقيق بر انتقال عوامل آلاينده به عمق خاک در نتيجه آبياري با فاضلاب، اولين سمينار سراسري لايسيمتر. کرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 30 بهمن ماه 1382. مجموعه مقالات سمينار، صفحات: 20 8.
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1382. مطالعه لايسيمتري بر روي پتانسيل جذب فلزات سنگين توسط آفتابگردان، يولاف و ني، اولين سمينار سراسري لايسيمتر. کرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 30 بهمن ماه 1382. مجموعه مقالات سمينار، صفحات:174 - 167.
 • حسن­ اقلی، ع.، ميراب زاده، م. و لياقت، ع. 1382. بررسي اثرات آبياري با فاضلابهاي خانگي بر عملکرد برخي سبزيجات و تأمين عناصر غذايي مورد نياز آنها (ازت، فسفر، پتاسيم)، سومين همايش ملي توسعه‌ي کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده‌ي بهينه از کود و سم در کشاورزي. کرج، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني. 4 2 اسفند 1382، ص:222.
 • حسن ­اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1382. تأثير آبياري با فاضلاب شهري بر کميت مواد آلي و خود پالايي خاک، سومين همايش ملي توسعه‌ي کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده‌ي بهينه از کود و سم در کشاورزي. کرج، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني. 4 2 اسفند 1382، ص:235.
 • حسن­ اقلی، ع.، ميراب زاده، م. و لياقت، ع. 1383. استفاده از پساب تصفيه شده فاضلاب خانگي جهت تغذيه مصنوعي لايه‌هاي آبدار زيرزميني، اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. کرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 21-20 ارديبهشت 1383، ص:71، به همراه CD کامل مقالات.
 • حسن­ اقلی، ع. و لياقت، ع. 1383. کاربرد پوشش‌هاي زمين بافت در زهکشي، سومين کارگاه فني زهکشي. تهران، کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 23 مهرماه 1383، صفحات: 73 59.
 • حسن اقلی، ع.، لياقت، ع. و ميراب زاده، م. 1383. تأثير عمليات تغذيه مصنوعي با پساب فاضلاب بر انتقال املاح و آلاينده‌هاي بيولوژيکي به لايه‌هاي آبدار زيرزميني، اولين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران، انجمن علوم مهندسي منابع آب ايران، با همکاري دانشکده فني دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 97 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • حسن­ اقلی، ع.، ميراب زاده، م. و لياقت، ع. 1383. تأثير آبياري با فاضلاب خانگي و پساب تصفيه شده آن بر ميزان آبگذري خاک و تغييرات هدايت الکتريکي زه آبهاي حاصل از اعماق مختلف نيمرخ خاک، اولين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران، انجمن علوم مهندسي منابع آب ايران، با همکاري دانشکده فني دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 100 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • ذاميادی، آ.، لياقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1383. تصفيه پساب‌هاي صنعتي با استفاده از پروفيل خاک، اولين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران، انجمن علوم مهندسي منابع آب ايران، با همکاري دانشکده فني دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 136 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • حسن­ اقلی، ع. 1383. امکان کاربرد فاضلاب در آبياري محصولات زراعي، سخنراني علمي به مناسبت هفته انتقال يافته‌ها، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 9 ديماه 1383.
 • حسن ­اقلی، ع. 1384. تغذيه مصنوعي آبخوان‌ها با پساب فاضلاب، راه کاري جهت حفاظت از منابع آب و خاک، سخنراني علمي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 5 مهرماه 1384.
 • حسن­ اقلی، ع. 1385. تأثير کاربرد مجدد پساب تصفيه شده فاضلاب شهری بر آلودگی منابع آب و خاک، کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبردها. تهران، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران، 14 شهريور ماه 1385. مجموعه مقالات کارگاه، صفحات: 73 54.
 • حسن ­اقلی، ع. 1385. مديريت زه آبهای حاصل از سامانه­های زهکشی و کاربرد مجدد آن در کشاورزی، چهارمين کارگاه فني زهکشي. تهران، کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 18 آبان­ماه 1385، صفحات: 58 39.
 • حسن ­اقلی، ع. 1385. نکات اصلی در بهره برداری و نگهداری از شبکه­های زهکشی سطحی و زیرزمینی، سخنراني علمي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 7 آذرماه 1385.
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. تجربیات و مطالعات موردی استفاده مجدد از پساب در آبیاری محصولات کشاورزی، کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از پساب و بازیافت آب. تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 16 اردیبهشت ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. کاربردهای زراعی پساب و آبهای بازیافتی، اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – چالش­ها و راه کارها. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 2-1 خرداد ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. استفاده از پساب­ها در آبیاری محصولات کشاورزی، کارگاه آموزشی راه کارهای بهبود کارایی مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی. اصفهان، سازمان جهاد کشاورزی، 11 خرداد ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. 1387. کاربرد پوشش­های مصنوعی (ژئوتکستایل) در زهکشی زیرزمینی، کارگاه آموزشی جهت مدیران و کارشناسان آب و خاک کشور در خصوص نقش زهکشی کنترل شده در مقابله با خشکسالی و بررسی امور خاک. کرج، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، 15 آبان ­ماه 1387.
 • حسن ­اقلی، ع. 1387. مدیریت جامع زه آب و پساب فاضلاب جهت استفاده مجدد در کشاورزی، هفته انتقال یافته­های تحقیقاتی، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 15 دی ماه 1387.
 • نیک عمل، ن.، مشعل، م.، حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1387. تعیین رقت اولیه نمونه­های زه آب خروجی از ستون­های خاک به منظور انجام آزمایش­های تعیین آلودگی میکروبی آب در نتیجه کاربرد کود آلی ، دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. اهواز، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، 10-8 بهمن ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • نیک عمل، ن.، حسن ­اقلی، ع.، مشعل، م.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1388. تعیین میزان انتقال نیترات از طریق زه­آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در خاک لومی ، کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه­ای (ICWR 2009) . شاهرود، برگزار شده توسط دانشگاه شاهرود، 27-25 مرداد ماه 1388، صفحات: 793 789.
 • نیک عمل، ن.، مشعل، م.، حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1388. تعیین میزان انتقال آلاینده­های میکروبی از طریق زه­آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در دو خاک مختلف ، کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه­ای (ICWR 2009) . شاهرود، برگزار شده توسط دانشگاه شاهرود، 27-25 مرداد ماه 1388،، صفحات: 799 794.
 • حسن­ اقلی، ع. 1388. ملاحظات اساسی در طراحی فیلترهای زهکشی مصنوعی و جایگزینی آنها به جای فیلترهای معدنی رایج، هفته انتقال یافته­های تحقیقاتی، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 20 مهر ماه 1388.
 • حسن­ اقلی، ع. 1388. بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی جهت تقریب انتقال نیتروژن در خاک در اثر آبیاری با فاضلاب، دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر، 21 - 19 بهمن ماه 1388.
 • پدرام، ش.، حسن ­اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1389. ارزیابی میزان تأثیر پذیری آزمون نفوذسنجی از شوری آب و خاک در پیش بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش زهکشی مصنوعی از نوع PP450 ، دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها. کرج، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 23 اردیبهشت ماه 1389. لازم به ذکر است که اين مقاله طبق گواهي ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب “رتبه برتر سمینار (موضوعي)” گرديده است.
 • نظیفی، م.ح.، عباسی، ن. و حسن ­اقلی، ع. 1389. ارزیابی روش شیمیایی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی خاک ، دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها. کرج، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 23 اردیبهشت ماه 1389. لازم به ذکر است که اين مقاله طبق گواهي ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب  “رتبه برتر سمینار (موضوعي)” گرديده است.
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. بررسی میزان آبشویی نیترات به زیر عمق توسعه ریشه در نتیجه اجرای عملیات آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به عنوان کود آلی در کشت سویا، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – کاربردها در کشاورزی و فضای سبز. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 28 مهر ­ماه 1389، انتشار خلاصه مقالات و ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. بررسی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی انتقال عوامل آلاینده در نیمرخ خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – کاربردها در کشاورزی و فضای سبز. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 28 مهر ­ماه 1389، انتشار خلاصه مقالات و ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در زهکشی زیرزمینی. اولین نشست تخصصی بررسی کاربرد ژئوسنتتیک­ها در آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. کرج، 15 آبان ماه 1389.
 • نصیری قیداری، ا.، حسن ­اقلی، ع. و نحوی نیا، م.ج. 1389. اولویت بندی طرح­های پایش آلاینده­های زه­آب شبکه­های زهکشی سطحی و زیرزمینی ، سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. اهواز، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، 12-10 اسفند ماه 1389، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1390. چشم انداز و چالش­های استفاده از پساب در کشاورزی، سخنرانی علمی در گروه کار مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 6 تیر ماه 1390.
 • حسن ­اقلی، ع. و انبير، ل. 1391. تأثير کاربرد مقادير مختلف لجن فاضلاب در کشاورزي بر انتقال املاح در نيمرخ خاک در شرايط زهکشي کم عمق ، اولين همايش بين­المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند. مشهد، برگزار شده توسط استانداري خراسان رضوي، 3 - 2 ارديبهشت ماه 1391، چاپ در مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1391. بررسي وضعيت توليد و ضرورت استفاده از آبهاي نامتعارف در کشاورزي و اثرات جانبي آن ، اولين همایش بحران آب و پيامدهاي ناشي از آن. مشهد، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي، 20 ارديبهشت ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، اسمعيلي امينلويي، ع.، عليزاده، ا. و سخايي راد، ح. 1391. آزمون عملي اجراي سامانه زهکشي بدون پوشش در اراضي دشت شادگان ، چهارمين کنفرانس ملي تجربه­هاي ساخت تأسيسات آبي و شبکه­هاي آبياري و زهکشي. کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 4 - 3 خرداد ماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1391. بررسي امکان استفاده از پساب در آبياري و اثرات آن ، همایش بازيافت و استفاده از پساب­ها (راه­کارها و کاربردها). تهران، برگزار شده توسط فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، 13 مهرماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • تيشه زن، پ.، ناصري، ع.، حسن­ اقلي، ع. و علي­حوري، م. 1391. تعيين تأثير مديريت زراعي بر ميزان تبخير و تعرق تجمعي نهال کشت بافتي خرما در مرحله گيرايي ، اولين همايش ملي خرما و امنيت غذايي. اهواز، برگزار شده توسط معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي اهواز و مؤسسه تحقيقات خرما و ميوه­هاي گرمسيري، 27 - 26 مهرماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. و پدرام، ش. 1391. اثر شوري زه­اب در پيش بيني احتمال گرفتگي فيزيکي پوشش­هاي مصنوعي زهکشي توسط آزمون نفوذسنجي، هفتمين کارگاه فني زهکشي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 8 آذر­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • لياقت، ع.، جواني، ح. و حسن ­اقلي، ع. 1391. بررسي تغييرات کيفيت فاضلاب تصفيه شده در اثر اجراي عمليات تغذيه مصنوعي ، همايش ملي بهره برداري بهينه از منابع آب. دزفول، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، 3 - 2 اسفندماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جواني، ح.، لياقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادري، م. 1391. بررسي کاهش آلاينده­هاي فاضلاب تصفيه شده در نتيجه اجراي عمليات تغذيه مصنوعي، همايش ملي مهندسي آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جواني، ح.، لياقت، ع.، حسن­ اقلی، ع. و نادري، م. 1391. بررسي تأثير اجراي عمليات تغذيه مصنوعي در کاهش فسفر، نيترات و مواد جامد معلق موجود در فاضلاب تصفيه شده، همايش ملي مهندسي آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جواني، ح.، لياقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادري، م. 1391. بررسي تغييرات BOD ، COD ، اسيديته و شوري ضمن اجراي عمليات تغذيه مصنوعي با فاضلاب تصفيه شده شهري، همايش ملي مهندسي آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضاني، آ.، حسن­ اقلی، ع. و ميرلطيفي، م. 1391. انتخاب پوشش مناسب براي اراضي دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجي، اولين کنفرانس ملي راه­کارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش­هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور، 20 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضاني، آ.، حسن­ اقلی، ع. و ميرلطيفي، م. 1391. بررسي کيفيت زه­آب خروجي از دستگاه­هاي نفوذسنج در آزمون يک پوشش زهکشي مصنوعي در خاک شور، اولين کنفرانس ملي راه­کارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش­هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور، 20 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جواني، ح.، لياقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1392. تأثير اجراي عمليات تغذيه مصنوعي با فاضلاب در حفظ منابع آب و حفاظت از محيط زيست، اولين همايش بحران آب. اصفهان، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي (واحد خوراسگان)، 26 - 25 ارديبهشت ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1392. چالش­هاي توليد و دفع زه­ابهاي کشاورزي، اولين همايش ملي بازيافت آب (راهبردي اصولي براي مديريت بحران آب). تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تهران (دانشکده فني)، 7 - 6 بهمن ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • زهتابيان، م.، قبادي­نيا، م. و حسن­ اقلی، ع. 1392. ارزيابي آزمايشگاهي کارايي فيلتر زهکش­هاي ژئوکمپوزيت در کاهش سطح ايستابي، اولين همايش ملي زهکشي در کشاورزي پايدار. تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تربيت مدرس، 8 اسفند ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • زهتابيان، م.، قبادي­نيا، م. و حسن ­اقلی، ع. 1392. ارزيابي آزمايشگاهي کارايي سه پوشش ژئوتکستايل، معدني و PLM در زهکش­هاي لوله­اي زيرزميني ، اولين همايش ملي زهکشي در کشاورزي پايدار. تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تربيت مدرس، 8 اسفند ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، خرازي فرد، م.، ستوده نيا، ع. و سخايي راد، ح. 1393. بررسي کارايي زهکش­هاي زيرزميني با پوشش مصنوعي در کنترل سطح ايستابي در اراضي پروژه زهکشي شادگان ، دومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 31 - 30 ارديبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع.، لطيفي، ع. و ستوده نيا، ع. 1393. بررسي ميزان جذب فلزات سنگين از خاک تحت آبياري طولاني مدت با فاضلاب صنعتي شهرک البرز ، دومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 31 - 30 ارديبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضاني، آ.، حسن ­اقلی، ع. و ميرلطيفي، س.م. 1393. بررسي اثر مقادير گرادیان هیدرولیکی بر پتانسیل گرفتگی فيزيکي پوشش مصنوعی زهکشی، دومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 31 - 30 ارديبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • اکرم، م. و حسن­ اقلی، ع. 1393. مديريت جامع زهاب در مزرعه (IFDM) ، هشتمين کارگاه فني زهکشي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 11 دي­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • ناصري، ع.، شريفي پور، م.، هوشمند، ع.، حسن­ اقلی، ع. و معاضد، ه. 1393. بررسي اثر کيفيت آب بر روند سديم زدايي خاک­هاي سنگين با آبشويي پيوسته، هشتمين کارگاه فني زهکشي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 11 دي­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • ناصري، ع.، شريفي پور، م.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلی، ع. 1393. بررسي اثرات روش­هاي مختلف آبشويي با کاربرد کيفيت­هاي متفاوت آب بر شوري زدايي خاک­هاي سنگين، هشتمين کارگاه فني زهکشي و محيط زيست. تهران، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، 11 دي­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. 1393. راه­کارهاي کاهش حجم زه­آبهاي توليدي در بخش کشاورزي (سخنراني کليدي)، دومين همايش ملي بازيافت آب (راهبردي اصولي براي مديريت بحران آب). تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تهران (دانشکده فني)، 8 - 6 بهمن ­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • عزيزي، آ. و حسن­ اقلی، ع. 1394. بررسي کميت و کيفيت زهاب خروجي از زهکش­هاي زيرزميني در امتداد و عمود بر جهت جريان آبياري. اولين همايش ملي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح احياي 550 هزار هکتاري اراضي خوزستان و ايلام. اهواز، برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر، 27 - 26 آبان ­ماه 1394، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • عزيزي، آ. و حسن ­اقلی، ع. 1394. مقايسه عملکرد لترال­هاي زهکشي در امتداد و عمود بر جهت آبياري در نحوه کنترل سطح ايستابي. اولين همايش ملي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح احياي 550 هزار هکتاري اراضي خوزستان و ايلام. اهواز، برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر، 27 - 26 آبان ­ماه 1394، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، تيشه­ زن، پ.، عزيزي، آ. و سخايي ­راد، ح. 1395. بررسي وضعيت منابع آب و خاک در نخيلات شهرستان آبادان . سومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، خرازي­ فرد، م.، ستوده ­نيا، ع. و سخايي­ راد، ح. 1395. مقايسه ميزان آبدهي زهکش­هاي زيرزميني داراي پوشش مصنوعي و پوشش شن و ماسه­ اي در اراضي دشت شادگان . سومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
کنفرانس های خارجی
 

Liaghat, A., Hassanoghli, A. and Liaghat, M. 2005. Usage management of wastewater in agriculture, 19th International Congress on Irrigation and Drainage. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 10-18 September 2005, Beijing, China.

Zamyadi, A., Liaghat, A. and Hassanoghli, A. 2005. Phytoremediation treatment of water contaminated with zinc, copper and lead, 19th International Congress on Irrigation and Drainage. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 10-18 September 2005, Beijing, China.

Nikamal Larijani, N., Mashal, M., Hassanoghli, A., Liaghat, A. and Elahi, M. 2009. Laboratory Investigation of sewage microbial pollutant transmission from sewage sludge as organic fertilizers in two different soils, First International Confrence on Advances in Wastewater Treatment and Reuse. University of Tehran, University College of Engineering School of Chemical Engineering, 10-12 November, Tehran, Iran.

Ojaghlou, H., Sohrabi, T., Rahimi, H., Hassanoghli, A., Ababaei, B. and Ghobadinia, M. 2010. Laboratory study of the soil clay percent influence on the need for subsurface drainage system envelopes. XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), 13-16 June 2010, Québec City, Canada.

Pedram, Sh., Hassanoghli, A. and Liaghat, A. 2011. Assessment of clogging potential of synthetic envelopes used in drainage of saline soil. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran. Pages: 231 – 246.

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.R. and Meskarbashi, M. 2011. Effects soil covering and controlled water table on date palm growth and the root zone salt balance in Southernwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran. Pages: 539 – 551.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 • بررسي عملکرد فني لوله‌هاي زهکش زمين بافت در مقايسه با لوله‌هاي زهکش رايج (سمت: مجري). 1373 تا 1375.
 • تحقيقات صحرايي آبياري الکترواسمز (سمت: همکار). 1374 تا 1376.
 • بررسي حرکت ذرات ريز خاک به درون فيلترهاي زهکشي (سمت: مجري مسئول). 1375 تا 1377.
 • ساخت و بررسي عملکرد فني صافي‌هاي زهکشي مصنوعي نبافته در مدل­هاي آزمايشگاهي (سمت: مجري مسئول). 1376 تا 1378.
 • بررسي امکان استفاده از فاضلاب­هاي خانگي و پساب تصفيه خانه‌ها در آبياري محصولات کشاورزي. طرح ملي تحقيقاتي از طرح ­های مصوب کميسيون آب شوراي پژوهش­هاي علمي کشور (سمت: مجري). 1377 تا 1381.
 • تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در بخش آب کشور، کميسيون آب شوراي پژوهش­ هاي علمي کشور (سمت: مجري). 1378 تا 1379.
 • بررسی تغییرات کمی- کیفی و میزان خودپالایی فاضلاب نهر فیروزآباد (سمت: همکار). 1378 تا 1381.
 • بررسی و تحقیق در کارایی فرمول­ های مناسب تعیین فاصله زهکش­ های زیرزمینی. طرح ملي تحقيقاتي از طرح­ های مصوب کميسيون آب شوراي پژوهش ­هاي علمي کشور (سمت: همکار). 1378 تا 1384.
 • بررسي امکان استفاده از آب شور در آبياري يونجه. طرح ملي تحقيقاتي از طرح ­های مصوب کميسيون آب شوراي پژوهش­ هاي علمي کشور (سمت: مجري). 1379 تا 1382.
 • بکارگيري شبکه‌هاي عصبي مصنوعي جهت تقريب ميزان انتقال املاح و آلاينده‌هاي مهم به زير عمق توسعه ريشه‌ها در نتيجه آبياري با فاضلاب (سمت: مجري مسئول). 1383 تا 1384.
 • تدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصلاح و بهینه سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • دوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص زهکشی اراضی و مسایل زیست محیطی آن در شبکه­ های آبیاری و زهکشی کشور (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • مسائل و راهبردهای بهبود بهره وری آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • بررسی کارایی سه نوع فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی برای خاک پروژه زهکشی شمال خرمشهر (سمت: مجري). 1387 تا 1388.
 • بررسی انتقال املاح و عوامل آلاینده به عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضلاب در کشت سویا (سمت: مجري). 1385 تا 1388.
 • ارزیابی روش شیمیایی شرارد برای تعیین واگرایی خاک­ها (سمت: همکار). 1387 تا 1389.
 • بررسی انتقال آلاینده ­های معدنی و بیولوژیکی ناشی از کاربرد انواع کودهای آلی در نتیجه اجرای عملیات آبیاری در بافت­ های مختلف خاک (سمت: مجري). 1387 تا 1389.
 • بررسی آزمایشگاهی تأثیر کیفیت شیمیایی آب و خاک در انتخاب پوشش مصنوعی مناسب در پروژه­ های زهکشی (سمت: مجري). 1389 تا 1391.
 • بررسی عملکرد زهکش­ های زیرزمینی اجرا شده با پوشش ژئوتکستایل و بدون کاربرد پوشش در مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضی دشت شادگان (سمت: مجري). 1387 تا 1392.
 • طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شبکه­ اي خودکار عمق­ ياب سطح ايستابي (سمت: ناظر). 1389 تا 1390.
 • تعيين و ارزيابي شاخص کارايي مصرف آب پتانسيل و مزيت نسبي کشت محصولات زراعي عمده فارياب در حوضه آبريز کرخه (سمت: ناظر). 1389 تا 1391.
 • تحليل تغييرات سطح آب زيرزميني دشت عجب­ شير (استان آذربايجان شرقي) با کاربرد الگوي اتورگرسيو (سمت: همکار). 1391 تا 1392.
 • ارزيابي عامل ناپيوستگي در نفوذ از جويچه تحت جريان ناپيوسته (سمت: همکار). 1391 تا 1392.
 • برنامه­ ريزي آبياري ذرت بر اساس اختلاف دماي آسمانه گياهي و هوا در شرايط اقليمي تبريز (ايستگاه خسروشهر) (سمت: همکار). 1390 تا 1392.
 • بررسی روش ­های دفع پساب حاصل از دستگاه­ های آب شیرین­کن مورد استفاده در کشت­ های گلخانه­ای (سمت: مجري). 1390 تا 1392.
 • بررسي کميت و کيفيت زهاب توليدي شبکه­ هاي زهکشي مغان و امکان سنجي استفاده از زهاب توليدي در کشاورزي (مطالعه موردي شبکه آبياري و زهکشي مغان) (سمت: ناظر). 1391 تا 1392.
 • تصميم­ گيري در مورد انتخاب مناسب­ترين دبي گسيلنده با تحليل توزيع رطوبت از يک گسيلنده نقطه­ اي (سمت: همکار). 1391 تا 1393.
 • مسائل زيست محيطي ناشي از تخليه زه­ابهاي کشاورزي برخي از واحدهاي کشت و صنعت نيشکر در استان خوزستان (سمت: مجري). 1390 تا 1393.
 • تصفيه پسابهاي شهري براي مصارف کشاورزي با استفاده از خاصيت فوتوکاتاليستی فيلم­ های نانوساختار TiO2 و کامپوزيت­ هاي آن (سمت: همکار). 1389 تا 1392.
 • ارزيابي آبشويي اوليه خاک و اصلاح شرايط شوري و قليايي در آبياري سطحي، سازمان آب و برق خوزستان، شوراي تحقيقات شبکه­ هاي آبياري و زهکشي (سمت: همکار). 1391 تا 1393.
 • پروژه Water use efficiency of winter wheat in semi-arid environment (سمت: همکار). 2013 تا 2015.
 • بررسي تأثير تناوب­هاي غرقابي و خشکي زهکش­ها بر عملکرد پوشش­هاي مصنوعي زهکشي در خاک شور (سمت: مجري). 1392 تا 1394.
 • مطالعات خاکشناسي آبادان در کناره اروندرود (واحدهاي عمراني KO1 تا KO5 و KQ1 ، KQ5 ، KQ8 ). پروژه خاص، به کارفرمايي مؤسسه جهاد نصر (سمت: همکار). 1393 تا 1394.
 • مقايسه عملکرد لترال­هاي زهکشي زيرزميني احداثي در امتداد و عمود بر جهت آبياري. پروژه خاص، به کارفرمايي مؤسسه جهاد نصر (سمت: همکار). 1393 تا 1394.
 • بررسي وضعيت منابع آب و خاک در نخيلات خوزستان در راستاي تداوم بهره برداري مناسب و ارتقاء شاخص­ هاي زيست محيطي”. پروژه خاص و مشترک با پژوهشکده خرما و ميوه­ هاي گرمسيري، به کارفرمايي سازمان ملل متحد و در قالب برنامه UNCC . (سمت: مجري مسئول). 1390 تا 1393.

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 • بررسی نحوه دفع پساب شور سامانه­ هاي آب شیرین­ کن گلخانه­ ای در استان اصفهان و ارائه راه کارهاي زيست محيطي لازم (سمت: مجري). 1393 تا 1395.
 • بررسی وضعيت و کارايي سيستم زهکشي زيرزميني اجرا شده در نخيلات شهرستان آبادان، پروژه خاص، به کارفرمايي مؤسسه جهاد نصر (سمت: مجري). 1394 تا 1396.
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 •  حسن­ اقلی، ع. و همکاران مؤسسه، 1385. یک دهه تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شابک: 3-0202-04-964-978، شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 1028/85 به تاریخ 15/11/85.
 • حیدری، ن.، حسن­ اقلی، ع. و همکاران، 1386. اولویت­های تحقیقات کاربردی آبیاری و زهکشی (با مشارکت بخش­ های تحقیقات و اجرا)، نشر: آموزش کشاورزی، شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 1641/85 به تاریخ 29/12/86.
 • اکرم، م.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع.، 1386. مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شابک: 4-67-6668-964، شماره انتشار: 118، 313 صفحه.
 • آذری، ا.، پذیرا، ا.، لیاقت، ع.، حسن ­اقلی، ع.، وزیری، ژ.، احسانی، م. و بختیاری، ز.، 1386. زهکشی زیرزمینی (برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری)، ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شابک: 2-68-6668-964، شماره انتشار: 120، 254 صفحه.
 • حسن ­اقلی، ع. و همکاران مؤسسه، 1394. دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 60-94 ک، به تاریخ 24/12/94.
نشریات فنی و ترویجی
 
 • حسن­ اقلی، ع. و رحيمی، ح. 1376. بررسي کارايي لوله زهکش ژئوتکستايل (زمين بافت) در مقايسه با لوله زهکش رايج در مدلهاي آزمايشگاهي، نشريه ترويجي، شماره 14، نشر آموزش کشاورزي.
 • حسن ­اقلی، ع. 1377. آشنايي با زهکشي اراضي کشاورزي، ضرورت و اهميت آن، نشريه ترويجي، شماره 21، نشر آموزش کشاورزي.
 • حسن­ اقلی، ع. 1377. نکاتي چند در خصوص بهره برداري و نگهداري از شبکه‌هاي زهکشي سطحي و زيرزميني، نشريه ترويجي، شماره 22، نشر آموزش کشاورزي.
 • حسن­ اقلی، ع. 1379. عوامل مؤثر بر انتخاب و طراحي فيلترها و پوشش‌هاي لوله‌هاي زهکش زيرزميني، نشريه ترويجي، نشر آموزش کشاورزي.
 • حسن ­اقلی، ع. 1388. انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی، نشريه ترويجي، شماره 20، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • حسن­ اقلی، ع. 1395. روش­هاي کاهش زهاب در اراضي کشاورزي داراي سامانه زهکشي، نشريه فني، در دست انتشار، معاونت ترويج.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • پورسعيدي، م. 1386. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی آب و خاک، پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج با عنوان: استفاده مطمئن از آب آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری کلزا به روش آبیاری زیرزمینی در اقلیم کرج (سمت: استاد مشاور).
 • کريمي، ب. 1387. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی آب و خاک پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسی کارایی سه نوع فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی (مطالعه موردی خاک منطقه شمال خرمشهر) (سمت: استاد راهنما).
 • اجاقلو، ح. 1388. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی آب و خاک پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسی تأثیر مقدار رس و نسبت جذب سدیمی خاک در تعیین نیاز به پوشش لوله­های زهکش زیرزمینی (سمت: استاد مشاور).
 • نظيفي، م.ح. 1388. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تأسیسات آبیاری، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر با عنوان: ارزیابی روش­های شیمیایی تعیین واگرایی خاک­ها (سمت: استاد مشاور).
 • نيک ­عمل لاريجاني، ن. 1388. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پرديس کشاورزي ابوریحان، دانشگاه تهران با عنوان: بررسی انتقال آلودگی میکروبی ناشی از کاربرد کودهای آلی در سه نوع خاک مختلف (سمت: استاد راهنما).
 • محمدي، م. 1389. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی آب و خاک پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج با عنوان: مقایسه اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه، رطوبت و نمک در خاک (مطالعه موردی: گوجه فرنگی) (سمت: استاد مشاور).
 • پدرام، ش. 1389. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پرديس کشاورزي ابوریحان، دانشگاه تهران با عنوان: ارزیابی عملکرد آزمون نفوذسنجی در تعیین پتانسیل انسداد معدنی پوشش­های زهکشی مصنوعی (ژئوتکستایل) در شرایط کاربرد آب و خاک شور (سمت: استاد راهنما).
 • اسمعيلي امينلويي، ع. 1389. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان: بررسی امکان پذیری جایگزینی پوشش­های مصنوعی بجای پوشش­های رایج معدنی و عدم کاربرد پوشش در اطراف لوله­های زهکش (سمت: استاد راهنما).
 • تيشه زن، پ. 1390. رساله دکتری تخصصی رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان: بررسی تغییرات شوری ناحیه ریشه تحت شرایط سطح ایستابی شور کم عمق و کاربرد خاک پوش (مالچ) در مرحله گیرایی نهال کشت بافتی خرما (سمت: استاد مشاور).
 • لطيفي، ع. 1390. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: تأثیر آبیاری طولانی مدت با فاضلاب صنعتی بر آلودگی خاک و جذب فلزات سنگین توسط برخی سبزیجات (سمت: استاد راهنما).
 • خرازي فرد، م.م. 1391. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: ارزیابی کارایی و عملکرد پوشش­های مصنوعی زهکشی در اراضی کشاورزی دشت شادگان (سمت: استاد راهنما).
 • فرخ نيا، ع. 1391. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: اثرات زيست محيطي، مديريت و استفاده از زه­آبهاي کشاورزي (سمت: استاد راهنما).
 • رمضاني چم عليشاهي، آ. 1391. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آبياري و زهکشي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس با عنوان: ارزيابي تأثير بارهاي هيدروليکي متناوب بر عملکرد و کارايي پوشش­هاي مصنوعي زهکشي در مراحل آغازين بهره برداري از سيستم زهکشي (سمت: استاد راهنما).
 • جواني، ح. 1392. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی آب و خاک پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسي ميزان کاهش آلاينده­ هاي موجود در فاضلاب تصفيه شده در سامانه تغذيه مصنوعي (سمت: استاد مشاور).
 • زهتابيان، م. 1392. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد با عنوان: ارزيابي فيلتر- زهکش­ هاي ژئوکمپوزيت و امکان استفاده از آن­ها به عنوان جايگزيني براي زهکش­هاي لوله­اي (سمت: استاد مشاور).
 • شريفي پور، م. 1393. رساله دکتری تخصصی رشته آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان: بررسي اثر کيفيت، روش کاربرد و نحوه اختلاط آب آبياري و زهاب بر آبشويي نمک­ها از نيمرخ خاک­هاي سنگين (سمت: استاد مشاور).
 • خالقي چشمه سبز، ز. 1395. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسی آبياري و زهکشي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس با عنوان: شبيه سازي عملکرد زهکش­هاي زيرزميني هم امتداد و عمود بر جهت آبياري با مدل DRAINMOD (سمت: استاد راهنما).
 • عشائري، س. (در دست اجرا). رساله دکتری تخصصی رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسي آبياري و آباداني، دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج با عنوان: طراحي غشاهاي پليمري- نانو و اصلاح مدل رفتار تفکيک کنندگي آنها در کاهش آلودگي آبهاي کشاورزي (سمت: استاد مشاور).
 • جواني، ح. (در دست اجرا). رساله دکتری تخصصی رشته آبياري و زهکشي، گروه مهندسي آبياري و آباداني، دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج با عنوان: تأثير مديريت سطح ايستابي بر بهره وري آب و کنترل آلودگي زهاب در اراضي دشت مغان (سمت: استاد مشاور).

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو پیوسته “کميته ملي آبياري و زهکشي ايران”، از سال 1376 تاکنون.
 • عضو پیوسته “انجمن علمي آبياري و زهکشي ايران”، از سال 1384 تاکنون.
 • عضو “انجمن علمي سطوح آبگير باران”، از سال 1391 تاکنون.
 • عضو کميته علمي “کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک”، برگزار شده توسط انجمن مهندسي آبياري و آب ايران. کرمان، 21-20 ارديبهشت ماه 1383.
 • عضو کميته علمي و کميته برگزاري “سومين کارگاه فني زهکشي”، برگزار شده توسط کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. تهران، 23 مهرماه 1383.
 • عضو کميته علمي “همايش ملی مديريت شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشگاه شهيد چمران. اهواز، 14-12 ارديبهشت ماه 1385.
 • عضو کميته علمي “دومین کنفرانس ملی تجربه­ های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 3-1 آبان ماه 1386.
 • عضو کميته علمي “دومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 10-8 بهمن ماه 1387.
 • عضو کميته علمي “دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن”، برگزار شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان. 31-30 اردیبهشت ماه 1388.
 • عضو کميته علمي “سومین کنفرانس ملی تجربه­ های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 30-29 مهر ماه 1388.
 • عضو کميته علمي “چهارمین کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک”، برگزار شده توسط انجمن مهندسي آبياري و آب ايران. کرمان، 12-11 آذر ماه 1388.
 • عضو کميته علمي “دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر”، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، 21-19 بهمن ماه 1388.
 • عضو کميته علمي “دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­ های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 23 اردیبهشت ماه 1389.
 • عضو کميته علمي “اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم”، برگزار شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. 20-19 آبان ماه 1389.
 • عضو کميته علمي “سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 12-10 اسفند ماه 1389.
 • عضو کميته علمي “چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران”، برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)، دانشگاه امیرکبیر. تهران، 14-13 اردیبهشت ماه 1390.
 • عضو کميته علمي “اولين کنفرانس ملي اصول و کاربردهاي نانوتکنولوژي در علوم کشاورزي و منابع طبيعي”، برگزار شده توسط دانشگاه تهران و پژوهشکده بيوتکنولوزي کشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران. کرج، 27-26 اردیبهشت ماه 1391.
 • عضو کميته علمي “چهارمين کنفرانس ملی تجربه ­های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 4-3 خرداد ماه 1391.
 • عضو کميته علمي “همايش ملي انتقال آب بين حوضه ­اي، چالش­ ها و فرصت­ ها”، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرکرد. چهار محال و بختياري (شهرکرد)، 3 خرداد ماه 1391.
 • عضو کميته علمي “سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 24 خردادماه 1391.
 • عضو کميته علمي “نخستين همايش بين­ المللي دانش، صنعت و تجارت پنبه”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقيقات پنبه کشور و کانون هماهنگي دانش و صنعت پنبه و گياهان ليفي. گرگان، 13-11 مهرماه 1391.
 • عضو کميته علمي “اولين همايش ملي خرما و امنيت غذايي”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقيقات خرما و ميوه­هاي گرمسيري و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي اهواز. اهواز، 27-26 مهرماه 1391.
 • عضو کميته علمي “دوازدهمين همايش ملي آبیاری و کاهش تبخیر”، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، 6-5 شهريور ماه 1392.
 • عضو کميته علمي “اولين همايش ملي بازيافت آب، راهبردي اصولي براي مديريت بحران آب”، برگزار شده توسط دانشکده فني، دانشگاه تهران. تهران، 7-6 بهمن ماه 1392.
 • عضو کميته علمي “چهارمين همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبياری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 8-6 اسفند ماه 1392.
 • عضو کميته علمي “اولين همایش ملی زهکشی در کشاورزي پايدار”، برگزار شده توسط انجمن آبياري و زهکشي ايران، دانشگاه تربيت مدرس. تهران، 8 اسفند ماه 1392.
 • عضو کميته علمي “کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران”، برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران. کرج، 31 - 30 ارديبهشت ماه 1393.
 • عضو کميته علمي “دومين همايش ملي بازيافت آب، راهبردي اصولي براي مديريت بحران آب”، برگزار شده توسط دانشکده فني، دانشگاه تهران. تهران، 8-6 بهمن ماه 1393.
 • عضو کميته علمي “اولين همايش ملي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح احياي 550 هزار هکتاري اراضي خوزستان و ايلام . برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر. اهواز، 27 - 26 آبان ­ماه 1394.
 • عضو کميته علمي “سومين کنفرانس مديريت آب و خاک کشاورزي (دومين کنگره مهندسي و مديريت آب و خاک ايران) ”. برگزار شده توسط گروه مهندسي آبياري و آباداني. کرج، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395.

تشویقات 
 
 • دريافت لوح تقدير از آقاي دکتر تيمور سهرابي، دبير دومين کنگره ملي مسايل آب و خاک کشور، به جهت همکاري و مساعدت همه جانبه در برگزاري کنگره، سال 1375.
 • دريافت لوح تقدير از آقاي مهندس غلامرضا حسيني‌فر، معاون وزير کشاورزي در امور فني و زيربنايي، به جهت همکاري و مساعدت همه جانبه در برگزاري دومين کنگره ملي مسايل آب و خاک کشور، سال 1375.
 • دريافت گواهي نامه رسمي از آقاي دکتر صباغان، مديرکل تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران، به جهت احراز رتبه اول در بين فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي دانشگاه تهران، سال 1375.
 • دريافت گواهي نامه رسمي از آقاي دکتر معرفت، مديرکل تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران، به جهت احراز رتبه اول در دوره دکتري تخصصي رشته آبياري دانشگاه تهران، سال 1380.
 • دريافت تقديرنامه از آقاي دکتر رضا مکنون، دبير شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور و رياست کميسيون آب (نهاد رياست جمهوري)، به جهت همکاري و مساعدت همه جانبه در تمامي زمينه‌هاي علمي و اجرايي با کميسيون آب، سال 1381.
 • دريافت لوح تقدير از آقاي دکتر رضا دادمهر، رئيس نخستين کنفرانس منابع آب و خاک (دانشگاه اروميه)، به جهت کسب رتبه برتر مقاله ارائه شده در کنفرانس با نظر هيأت داوران، سال 1381.
 • دريافت لوح تقدير از آقاي مهندس سيد اسدالله اسدالهي، دبيرکل کميته ملي آبياري و زهکشي ايران، به جهت کسب رتبه برتر مقاله ارائه شده در يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران با نظر هيأت داوران، سال 1382.
 • دريافت تقديرنامه از آقای دکتر ارژنگ جوادی، سرپرست مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در سال 1386- 1385، سال 1386.
 • دريافت لوح تقدير از آقاي دکتر نادر عباسی، دبير سمینار، به جهت کسب رتبه برتر 2 مقاله ارائه شده در دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی با نظر هيأت داوران، سال 1389.
 • دريافت تقديرنامه از آقای دکتر سيدعلي شهپري، رئيس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در سال 1391- 1390، سال 1392.
 • دريافت تقديرنامه از آقای دکتر حسن نظريان، رياست دفتر پژوهش­هاي محيط زيست و توسعه پايدار کشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، به پاس تلاش و همکاري در اجراي فعاليت­هاي محيط زيست و توسعه پايدار کشاورزي، سال 1392.
 • دريافت لوح تقدير از آقايان دکتر عبدعلي ناصري و دکتر امير سلطاني محمدي، به ترتيب دبير و دبير علمي چهارمين همايش ملي مديريت شبکه­هاي آبياري و زهکشي (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، به جهت همکاري و مساعدت همه جانبه در برگزاري همايش به عنوان عضو کميته علمي، سال 1392.
 • دريافت تقديرنامه از آقای دکتر فريبرز عباسي (رئيس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)، به جهت کسب عنوان محقق نمونه سال 1393 مؤسسه، سال 1394.

سایر موارد

 

بولتن‌ها و گزارش‌هاي علمي و اجرايي تهيه شده

 • گزارش “بررسي طرح‌هاي تحقيقاتي ملي واصله از شوراي پژوهش هاي علمي کشور به کميسيون آب”، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تابستان 1376.
 • بولتن کميسيون آب تحت عنوان “ويژه نامه معرفي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب کميسيون آب در مرحله اول بررسي و خلاصه وضعيت کليه طرح‌هاي واصله”، بولتن شماره 32، پائيز 1377.
 • گزارش جامع “وضعيت پروژه‌هاي ملي مصوب کميسيون آب تا پايان سال 1380”، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، خرداد ماه 1381.
 • گزارش علمي “استفاده از آبهاي غير متعارف (فاضلاب) در آبياري و تغذيه آبهاي زيرزميني”، به سفارش وزارت نيرو، تابستان 1382.
 • گزارش علمي “کاربرد فاضلاب و پساب تصفيه شده حاصل از آن در کشاورزي”، به سفارش مديريت گروه آبياري و آباداني دانشگاه تهران، بهار 1383.
 • گزارش علمي “اثرات کاربرد فاضلاب و پساب تصفيه شده بر توليد محصولات کشاورزي، با نگرش ويژه بر مسائل بهداشتي و زيست محيطي”، به سفارش مديريت گروه آبياري و آباداني دانشگاه تهران، بهار 1383.

 

داوري پايان نامه‌ها و رساله‌ها

 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي آقاي “محمد افشاراصل”، از دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با عنوان “بررسي شستشوي نيترات تحت شرايط مختلف مديريت کشاورزي با استفاده از مدل رياضي”. سال 1384.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی آقاي “کامران پروانک بروجنی”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “بررسی سرعت پيشروی و هندسه جبهه رطوبتی تحت آبياری قطره­ای با استفاده از مدل­های فيزيکی، رياضی و شبکه عصبی مصنوعی”. سال 1384
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “لیلا حسنی رضائی”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “مدل سازی اثرات متقابل شوری و کودهای ازتی”. سال 1386.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي آقاي “علی اصغر خسروی”، از دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی معیارهای طراحی هیدرولیکی زهکش­های ژئوتکستایل در زیر پوشش کانال­های آبیاری”. سال 1387.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “فائزه رجب زاده”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ شبیه سازی روش­های مدیریت گزینه­ های مختلف استفاده مجدد و دفع زه آب زهکشی حاصل از عملیات آبیاری زراعت نیشکر در بخش اراضی میانی جلگه خوزستان ”. سال 1387.
 • رساله دکتری تخصصی رشته علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی آقای “معروف سی و سه مرده”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ بررسی و ارزیابی مدل­های تجربی و نظری آبشویی نمک­های محلول خاک­های شور و ارائه مدل نوین و برتر کاربردی ”. سال 1388.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي خانم “فاطمه سمیع پور”، از دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با عنوان “ارزیابی مدل­های زهکشی به منظور شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و تعیین بهترین عمق و فاصله زهکش­ها بر اساس بیشترین عملکرد محصول و کمترین مقدار خروجی آب”. سال 1388.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “الهام مطلبی”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ اشتقاق توابع انتقالی خاک­های آهکی و گچی بر مبنای توزیع اندازه آهک و گچ ”. سال 1388.
 • رساله دکتری تخصصی رشته آبياري و زهکشي آقاي “مهدی قبادی نیا”، از دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی گرفتگی شیمیایی و بیوشیمیایی پوشش­های ژئوتکستایل در زهکش­های کشاورزی”. سال 1388.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی آبياري و زهکشي خانم “مینا شکیبا”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی اثر سطح ایستابی بر عمق معادل و بر کیفیت زه آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق”. سال 1389.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع آب آقای “بهزاد جمالی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم­گیری مدیریت کیفیت آبهای سطحی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی حوضه شبکه آبیاری سفیدرود- گیلان) ”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع آب آقای “علی مروتی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مطالعه و بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه عسلویه با استفاده از نمونه برداری­های میدانی و کاربرد نرم افزار GIS ”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی خانم “سیده مریم بنی­ هاشمی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مدل­سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی آقاي “عباس خوارزمي”، از دانشکده مهندسی آبياري و زهکشي، پردیس ابوريحان دانشگاه تهران با عنوان “ارزيابي عوامل مؤثر در بهبود اندازه­گيري هدايت هيدروليکي خاک­هاي سنگين با روش نفوذسنج گلف”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع آب خانم “طيبه چيمه”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مدل­سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی آبياري و زهکشي خانم “سميه السادات سعادتمند”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “تعيين برخي معيارهاي زهکشي زيرزميني شهري، مطالعه موردي شهرک شهيد سليمي تبريز”. سال 1390.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی آبياري و زهکشي خانم “سيده محدثه طاهري”، از دانشکده فني، گروه مهندسي آب دانشگاه بين­ المللي امام خميني قزوين با عنوان “پالايش آبهاي زيرزميني آلوده به فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات”. سال 1390.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “رقيه خاقاني”، از دانشکده کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با عنوان “ تعيين عوامل مؤثر بر تشکيل خاکها و تأثير تغيير کاربري اراضي بر روي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در دشت قزوين ”. سال 1391.
 • رساله دکتری تخصصی، رشته آبياري آقاي “اصلان اگدرنژاد”، از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با عنوان “ ارزيابي و کاربرد مدل­هاي تجربي و نظري آبشويي در اصلاح و بهسازي خاک­هاي شور و سديمي (مطالعه موردي استان خوزستان) ”. سال 1393.
 • رساله دکتری تخصصی، رشته آبياري و زهکشي خانم “فاطمه نايب لوئي”، از گروه آبياري و زهکشي دانشگاه تربيت مدرس با عنوان “ بررسي رفتار رطوبت و نيترات در آبياري قطره­اي زيرسطحي با پساب شهري ”.  سال 1394.
 • پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آبياري و زهکشي خانم “زينب نظرزاده”، از دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با عنوان “پيش بيني اثر تغيير اقليم بر نياز آبي و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop ”.  سال 1395.

 

سرپرستي دوره‌هاي کارآموزي دانشجويي

 • آقاي آرش ذاميادي، دانشجوي مقطع کارشناسی گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، به مدت دو ماه در تابستان سال 1381 در مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 • آقاي پويان رحيمي، دانشجوي مقطع کارشناسی گروه خاکشناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، به مدت سه ماه در تابستان سال 1382 در مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 • خانم نسيبه حقانی، دانشجوي مقطع کاردانی رشته تکنولوژی محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان، به مدت سه ماه در تابستان سال 1385 در مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 • خانم فهیمه سرمدی، دانشجوي مقطع کارشناسی گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزي، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، به مدت 240 ساعت در تابستان سال 1389 در مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.

 

داوري کتاب

 • اصول مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، سال 1386.
 • فروسايي خاک؛ چالشي جهاني، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، سال 1394.