یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » واحد بودجه

 

 نیلوفر سلطانی
مسئول بودجه
تلفن داخلی:104

شرح وظایف واحد برنامه و بودجه:
دریافت و اجرای سیاستها و خط مشی های دولت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات در زمینه برنامه و بودجه و تحلیل آن در رابطه با تحقیقات فنی و مهندسی، برنامه ریزی در خصوص نحوه تخصیص و جذب اعتبار بودجه، ارتباط و تعامل با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، ارائه اطلاعات، آمار و موضوعات مرتبط با دفتر طرح و برنامه موسسه به دستگاههای ذیربط، تهیه و مبادله موافقنامه های اعتبارات جاری و عمرانی با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، انعکاس موانع و معضلات اجرایی و تحقیقاتی برنامه های در دست اقدام به دست اندرکاران و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود روشها و تنظیم بودجه و ترمیم آن، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرحها و برنامه ها ، تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق، تعامل با بخشهای استانی ، تهیه و تنظیم موافقتنامه ، اعتبارات و تخصیص بودجه سالانه مراکز، بررسی و رفع تنگناها و مشکلات موجود در موسسه و اجرای یک برنامه ریزی صحیح با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های موجود از جمله وظایف واحد برنامه و بودجه موسسه است.