شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳  -  Saturday, April 13, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر نادر عباسی[_HprPDF] نادر عباسی نام و نام خانوادگی
استاد مرتبه علمی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش ک و م استان زنجان سمت
مهندسی آب - ژئوتکنیک سازه های آبیاری تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی محل کار
nader_iaeri@yahoo.com پست الکترونیک
026- 32706101 شماره تماس
026- 32704846 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •  دیپلم - ریاضی و فیزیک  - دبیرستان امیرکبیر زنجان- 1367-1363
 • لیسانس - مهندسی آبیاری دانشگاه تبریز   1371- 1367
 •  فوق لیسانس - سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس   1374-1371
 •  دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران - 1385- 1379
 • فرصت تحقیقاتی دکتری -  ژئوتکنیک دانشگاه اکستر انگلستان- 2004 -2005 


 عنوان شغلی
 • عضو هیئت علمی، مرتبه استادی،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 سوابق مدیریتی
 • رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از سال 1400 تاکنون
 • معاون دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  سال 1400 
 •  معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 1394 تا 1399
 • مشاور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان از سال 1393 تا 13394
 • رئیس بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی ( 1385- 1390 )
 • رئیس دیسیپلین تحقیقات آبیاری و زهکشی ( 1379- 1379 )
 • سرپرست بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی ( 1378- 1379 )
 • مجری برنامه راهبردی ملی اصلاح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی کشور ( 1387- 1385 )
 • دبیر علمی و اجرائی اولین، دومین و سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی(1387،1389،1391)
سوابق تدریس   

تدریس دروس مختلف شامل

 • مکانیک خاک
 • ژئوتکنیک سازه های آبی
 • سدهای خاکی
 • اصول مهندسی سد
 • تاسیسات و سازه انتقال و توزیع آب
 • مصالح و روش های ساختمانی
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه

در دانشگاههای مشروحه زیر بصورت استاد مدعو طی سالهای 1373 تاکنون

 • دانشگاه تهران (گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
 • دانشگاه تهران ( گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان )
 • دانشگاه زنجان (گروه مهندسی آب )
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج( گروه عمران)
 • دانشگاه غیر انتفاعی صدرا (گروه عمران)
 • آموزشکده کشاورزی امام خمینی کرج
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (گروه ژئوتکنیک)
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

 

1.    Behroozinia, S. Ahmadi, H, Abbasi, N., and Javadi A A., 2020. Enhanced Electrokinetic Remediation of Copper Contaminated Soil Using a Conductive Membrane Fabricated Based on Pyrrole and Nanoparticle, Journal of Environmental Geochemistry and Health,

2.    Mohammadi, Parvaresh Rizi and Nader Abbasi, 2019. Field measurement and analysis of water losses at the main and tertiary levels of irrigation canals: Varamin Irrigation Scheme, Iran, Journal of Global Ecology and Conservation, No. 18 , e00646, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00646

3.    Mohammadi, Parvaresh Rizi and Nader Abbasi, 2018. Perspective of Water Distribution Based on the Performance of Hydraulic Structures in Irrigation Canals: Varamin Large Scale Irrigation Scheme (Iran), Irrigation and Drainage,  68(2), pp: 245-255, DOI: 10.1002/ird.2301

4.    Nader Abbasi and Mahdieh, M., 2018, Improvement of Geotechnical Properties of Silty sand Soils Using Natural Pozzolan and Lime, International Journal of Geo-Engineering, vol 9. No4, https://doi.org/10.1186/s40703-018-0072-4

5.    Nouroozian K., Abbasi, N., Abedinikoupaei, J. 2018. Use of sewage sludge ash and hydrated lime to improve the engineering properties of clayey soils. Geotech Geol Eng. Springer Volume 36, Issue 3 , pp 1575–1586

6.    Nouroozian K., Abbasi, N ., Abedinikoupaei, J. 2018. Evaluation of Softening of Clayey Soil Stabilized with Sewage Slug Ash and Lime. Civil Engineering Journal. Vol. 4 , No. 4, pp:743-754, DOI: 10.28991/cej-0309129

7.    Abbasi, N ., Farjad, A. and S. Sepehri (2018) The use of nanoclay particles for stabilization of dispersive clayey soils. Geotech Geol Eng ,36:327-335, DOI 10.1007/s10706-017-0330-9

8.    Afsharian, A.A.,Abbasi, N .,Khosrowjerdi, A., Sedghi ,H., . 2016. Analytical and laboratory Evaluation of the solubility of Gypsiferrous soils. Civil Engineering Journal. Vol. 2 , No. 11, pp:590-599

9.    Aghalizadeghan, S., Abbasi, N ., and Aghalizadeghan, S. 2015. Empirical study of the effect of nono-silica and nonoclay on the occurrence of piping in sandy soils. Indian Journal of Fundamental and applied Life science. Vol.4 (S4)

10.              Abbasi, N ., Bahramloo, R., Movahedan, M., 2015. Strategic Planning for Remediation and optimization of Irrigation and Drainage Networks: A case study for Iran. Agriculture and Agricultural Science Procedia, Elsevier , No.4, pp:211-221

11.              Nader Abbasi & Mohammad H. Nazifi, 2013, Assessment and Modification of Sherard Chemical Method for Evaluation of Dispersion Potential of Soils, Journal Geotechnical and Geological Engineering. Springer , Vol. (31) , No. 1, pp:337-349, DOI: 10.1007/s10706-012-9573-7.

12.              Movahedan, M, Abbasi Nader, keramati M.,2012. Wind erosion control of soils using polymeric materials, Eurasian Journal of Soil Science, Vol.1 Issue (2), Pp: 81-86

13.              Abbasi N. , A. A. Javadi, R. Bahramloo,  2012. ‘Prediction of Compression Behaviour of Normally Consolidated Fine-Grained Soils, World Applied Science Journal, 18(1), 06-14

14.              Rahimi H. , Abbasi N .,Shantia,H.,2011. ‘Application of geomembrane to control piping of sandy soil under concrete canal lining (case study: Moghan irrigation project, Iran) , Journal of Irrigation and Drainage, ICID,60: 330-337

15.              Rahimi H. , Abbasi N .,2008 ‘Failure of Concrete Canal Lining on Fine Sandy Soils (A case study for Saveh Project) , Journal of Irrigation and Drainage,ICID, No. 57, pp: 83-92

16.              Abbasi N ., Rahimi H., Javadi A, Fakher,2007 ‘Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability ’, Journal of Computers and Geotechnics, volume 34, No. 1

17.              Rahimi,H. , Abbasi N. ,1999, Soil-cement tiles for lining of irrigation canals , ICID Journal, Vol.48,No.2

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 
   

1.       شاهرخ نیا، م.، عباسی نادر و عباسی، ف. . 1400. میزان آب آبیاری و بهره وری آب باغات گردو در استان فارس، نشریه آبیاری و زهکشی ایران

2.       اخوان، ک، عباسی، نادر . 1400. بررسی راندمان انتقال و مشکلات بهره‌برداری کانال‌های پیش‌ساخته بتنی در شبکه آبیاری مغان . . نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 22 شماره 83، صفحات 21 الی 42

3.       نخجوانی مقدم، م.م. سپهری، س، عباسی نادر، 1400. ، تاثیر جاذب رطوبت در بهره وری مصرب آب گیاه سویا .نشریه آبیاری و زهکشی ایران

4.       سپهری، س، عباسی نادر، نخجوانی مقدم، م.م. 1400. نقش جاذب رطوبت آکواسورس در بهره وری مصرب آب نعناع. مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز،

5.       ناصری، ا، عباسی، ف، ...، عباسی، نادر . 1400. تعیین بهر هوری آب با کاربرد سامان ههای آبیاری سطحی و قطر های در تولید سیب در ایران. نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 22 شماره 83، صفحات 43 الی 57

6.       بهراملو ، ر، عباسی، نادر . 1399. بررسی کاربرد پوشش بتنی بوم سازگار در کانال‌های آبیاری مناطق سردسیر.

7.       بهروزی نیا،ث.، احمدی، ح.، عباسی، نادر . و جوادی ا. ، 1399. تاثیر کاربرد غشای ژئوسینتتیک حاوی نانو ذره در حذف الکتروکینتیک فلز مس از خاک. مجله تحقیقات آب و خاک ایران،

8.       باقری، ن.، کشاورز، ت، عباسی، ف، عباسی،نادر و بردبار، م. 1399. آینده پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1414. مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد5، شماره 1

9.       بهروزی نیا،ث.، احمدی، ح.، و عباسی، نادر .، 1398. طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک جهت زهکشی به روش الکتروکینتیک. مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی،جلد 20، شماره 75، صفحات 117-136

10.   عباسی، نادر ، پاکرو، ع. و بهراملو، رضا، 1399. بهسازی خاک های رسی با استفاده از ترکیب سه ماده پلی پروپیلن ، آهک و پودر سنگ ضایعاتی،  مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 24، شماره دوم، ص 221-234

11.   مهری، یاسر و عباسی ، نادر. 1398.   برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای 120  با استفاده ازمدل ­ های   RBF و ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN   ، مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 43 شماره 1، ص 89-100

12.   بهراملو،ر.، عباسی،نادر .، موحدان، ح. و قدمی،ع. 1396. تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان، و البرز) ، مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 18 ، شماره 69،

13.   کریمی،ع.، عباسی، نادر و سیاوش نیا، 1397. استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 49، شماره فروردین و اردیبهشت صفحات 1-12

14.   عباسی، نادر و بهراملو، رضا. 1397 . بررسی علل شکستگی پوشش بتنی در کانال­ انتقال آب(مطالعه موردی کانال   اصلی شبکه آبیاری شبانکاره). مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 19 ، شماره 70،

15.   محمدی،ا.، پرورش، ع. و نادر عباسی . 1396. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه‌های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری. نشریه هیدرولیک ایران . دوره 12 شماره 3 صفحات: 1-12       doi:10.30482/jhyd.2017.52004

 

16.   عباسی، نادر و افشاریان، علی عباس. 1397. ارزیابی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحلال گچ در خاک های گچی. مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره.، صفحه

17.   نادر عباسی و آرش فرجاد. 1396. بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک های رسی مجله علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج

18.   مهری، ی و عباسی، ن.   1396، بررسی امکان استفاده از مدل های هوشمند فازی برای برآورد عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی. مجله علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

19.   عباسی، نادر و فرجاد، آ. 1396. امکان استفاده از نانوذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک های رسی. مجله علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. پذیرفته شده

20.   بهراملو، ر.، عباسی نادر ، مامن پوش، ع.، ریاحی، ح. و اخوان،ک. 1396 . ارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانالهای انتقال آب با پوشش ژئوممبران . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. پذیرفته شده

21.   مهری ، ی،  عباسی، نادر و ارونقی، ه. 1396. ارزیابی و مقایسه کارآیی مدل­های هوشمند سامانه استنتاج فازی و فازی – عصبی تطبیقی با الگوریتم تکرار شونده در برآورد ضریب دبی در سرریز­های لبه تیز و لبه پهن مستطیلی، مجله تحقیقات منابع آب ایران،

22.   فرجاد، آ., و نادر عباسی . 1396. استفاده از نانو ذرات رس برای تثبیت خاک های رسی متورم شونده. مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره.، صفحه

23.   عباسی، ن، و فرجاد، آرش. 1396. بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک. مجله تحقیقات آب و خاک ایران

24.   افشاریان, ع.، عباسی، ن.، خسروجردی، ا. و صدقی، ح. 1396 . ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی انحلال خاک های گچی. نشریه حفاظت آب و خاک، دوره 7 شماره 1  صفحات: 31-48

25.     افشاریان, ع.، عباسی، ن .، خسروجردی، ا. و صدقی، ح. 1396 . بررسی تاثیر درصد گچ و شیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاک های گچی. مجله علوم آب و خاک ایران،   دوره 48 شماره 4 صفحات : 689-699

26.   عباسی، ف.، سهراب، ف. و عباسی، ن . 1395. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران. مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 17 ، شماره 67، صفحات

27.   شریف نسب،ه. عباسی نادر . 1395. ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر برخی ویژگیهای خاک ورزی خاکها. مجله ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 6 شماره 1، ص 250-258

28.   بهراملو، ر., و نادر عباسی .1394 . بررسی تاثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری ، مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 16 ، شماره 65، صفحات 117 الی132

29.   نوروزیان، ک,  عابدی کوپایی, ج. و نادر عباسی . 1394. ارزیابی دوام و پایداری خاک های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه های آبی . مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 73، صفحه 249-260

30.   عباسی، نادر . 1394 . بررسی امکان استفاده از قطعات پیش ساخته بتن گوگردی برای پوشش کانال­های آبیاری. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 9 شماره 1، ص 109-119

31.   سهراب،ف. نادر عباسی و مهدی پور.آ. 1394. بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص­های پایداری خاکدانه­ها. نشریه آب و خاک   دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 29 شماره 3، ص 663-672

32.   بهروزی نیا،ث، احمدی، ح. و نادر عباسی. 1394. بررسی تاثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیر اشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن.   مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ،  جلد 16 شماره 1،

33.   نوروزیان، ک. نادر عباسی و عابدی کوپایی، ج. 1393. استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک­های رسی در سازه ­های آبی. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،  جلد 15 شماره 4، صفحات 108-93

34.     خطیبی، م.، رئیسی، ع. و عباسی، نادر . 1394 " بررسی آزمایشگاهی خواص خاک سیمان ساخته شده از خاک رسی آلوده به مواد نفتی. مجله علوم آب و خاک ایران، دانشکده کشاورزی کرج. دوره ,46 شماره 1,ص 141-149

35.   عباسی، نادر ،موحدان، م.، کرامتی، م. 1394 " تثبیت خاک با استفاده از پلیمرهای مصنوعی"، مجله پژوهش و سازندگی ، آبخیزداری ،

36.   عباسی، نادر ، اویسی ها، م. ، موحدان، م.1391 " بررسی تاثیر کیفیت شیمیائی آب منفذی بر خواص تحکیمی و تراکمی خاکهای رسی "، مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،   جلد 13 شماره 3، صفحات 67-82

37.   صادقیان، م، پرورش، ع ، عباسی ، نادر ، ن. بهرامی . 1391 " تعیین درصد بهینه سیمان گوگردی " مجله اساس، سال چهاردهم، شماره 34، صفحات 6 الی 12

38.   عباسی، نادر ، 1391، ارائه روشی جدید برای برآورد نمایه فشردگی خاکها، مجله عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد24، شماره 2 ، صفحات 41-56

39.   عباسی، نادر ، مهدیه مسعود، داودی م. ه.1391 . "استفاده از ترکیب آهک و پوزلان برای تثبیت خاکهای ماسه سیلتی در شبکه های آبیاری و زهکشی"، مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 62، صفحه 245-258

40.   ریاحی، ح.، نادر عباسی ، ملائی، ع. 1391 " ارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از کانالهای انتقال آب استان‌ کرمان"، مجله آبیاری و زهکشی ایران ، جلد 7، شماره 2، صفحات 167-177

41.   گلچین فر، ن.  نادر عباسی . 1391 " بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذوب و یخبندان های مکرر بر ویژگیهای مکانیکی خاک های رسی تثبیت شده با آهک و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن"، مجله عمران،دانشگاه امیرکبیر ، جلد 45، شماره 2، صفحات 1-12

42.   موحدان، م.، نادر عباسی ، کرامتی، م. 1391 " بررسی اثر پلیمر پلی وینیل استات بر پایداری خاکدانه‌های خشک"، مجله پژوهشهای خاک ، موسسه تحقیقات خاک و آب ، جلد 27، شماره 1، صفحات 71-84

43.   محمد موحدان ، نادر عباسی و   مجید کرامتی 1391"بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر فرسایش بادی خاک های مختلف در برابر ماسه " مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورز ومنابع طبیعی گرگان ، جلد 20، شماره 1 صفحات 55-75

44.   صادقیان، م، پرورش، ع ، نادر عباسی ، ع. رئیسی . 1391 " مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی " مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 13 شماره 1

45.   عباسی، نادر ، 1390" بررسی نقش آنیون های موجود در عصارۀ اشباع در پتانسیل واگرایی خاکهای رسی " مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 12 شماره 3

46.   محمد موحدان ، نادر عباسی و   مجید کرامتی 1390"بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک ها" نشریه آب و خاک   دانشگاه فردوسی مشهد    جلد 25 ، شماره مرداد شهریور

47.   بهراملو، ر.، عباسی، نادر . محمد موحدان.1390 "ارزیابی میزان نشت از کانالهای آبیاری با پوشش بتنی در اقلیم سرد وتاثیر آن ذخایر منابع آب"،   نشریه آبیاری و زهکشی ایران شماره 1 جلد 5 صفحات 81-91

48.   عباسی، نادر . رحیمی، ن فاخر،ع.1387 " ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاکهای رسی نرم. نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، شماره 69

49.   عباسی، نادر .فاخر،ع و رحیمی،ح.1386 " تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها "مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان. جلد چهاردهم شماره اول

50.   عباسی، نادر .بهراملو،ر ومامن پوش،ع.1386 " بررسی مسائل فنی و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی " ، مجله زیتون. 1386

51.   عباسی، نادر .رحیمی،ن وفاخر،ع.1384 " بررسی رفتار تحکیم پذیری خاکهای ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم "مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.جلد 6 ، شماره 25

52.   رحیمی ،ح.داورزنی ،ح .عباسی،نادر .1383 " پدیده واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده ومعیارهای ارزیابی آن". مجله علوم کشاورزی ایران.جلد 35، شماره 3

53.   رحیمی ،ح وعباسی،نادر .1381 " تخریب پوشش کانال ها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه ابیاری ساوه) ". مجله علوم کشاورزی ایران.جلد 33، شماره 4

54.   رحیمی ،ح.عابدی،م وعباسی،نادر .1382 "بررسی مشخصات فنی لوله های آزبست سیمانی". مجله فنی ومهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 3

55.   رحیمی ،ح.بینا،ق وعباسی،نادر .1382 "نقش خاکستر پوسته برنج در ساخت قطعات ساختمانی سبک غیر باربر ". مجله فنی ومهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 3

56.   رحیمی ،ح.قبادیان،ر وعباسی،نادر .1379 "مقایسه مقدار تورم آزاد خاکهای رسی متراکم شده با دو روش تراکم استاتیکی ودینامیکی ". مجله فنی ومهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره1

57.   رحیمی ،ح وعباسی،نادر .1377 " استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری ". مجله علوم کشاورزی ایران.جلد 29، شماره 3

58.  رحیمی،ن و عباسی، نادر .1376 "مشخصات و کاربردهای خاک سیمان "مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 6

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

 

1.       بهراملو، نادر عباسی و سیدان، 1397. ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد پوشش ژئوممبران در استخرهای ذخیره آب، همایش ملی بحران کم اب و راههای برون رفت از آن. همدان ، ایران

2.       عبدالوند ، نادر عباسی ومهدی سیاوش نیا ، بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از آهک والیاف پلی پروپیلن،  دانشگاه پلی تکنیک سنگاپور و دانشگاه آزاد

3.       عبدالوند ، نادر عباسی ومهدی سیاوش نیا، 1396. بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از خاکستر باگاس، دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت بحران

4.       پاکرو و نادر عباسی ، 1396. بررسی تاثیر استفاده ازالیاف پلیمری در شکل پذیری خاک های رسی تثبیت شده با آهک کنفرانس ملی عمران و معماری

5.       سالومه سپهری و  نادر عباسی، 1396. استفاده از نانوذرات آهن تثبیت شده برای حذف یون مس از محلول های آبی، چهارمین همایش فناوری نانو در کشاورزی

6.       پاکرو - عباسی و سیاوش نیا، 1395. بررسی تاثیر مخلوط آهک پودرسنگ ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مقاومتی خاک رسی با خمیری بالا، چهارمین کنفرانس مهندسی عمران

7.       نعمت زاده، س.، نادر عباسی , حمزه پور، میرزازاده 1395 . بررسی ترکیب و ضخامت مناسب مصالح لایه های خاکریزی در بدنه کانال با رویکرد مدیریتی آن (مطالعه موردی: پروژه سربند طرح خداآفرین). پنجمین همایش بین المللی مکانیک خاک و ژئوتکنیک ایران. 25 الی 27 آبان ماه 1395 ، تهران، ایران

8.       تنهاپور، م.، بنی حبیب، م. و نادر عباسی.1395. تحلیلی بر ویژگی های سدهای ساخته شده در ایران و مقایسه آن با جهان. ششمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه تهران. کرج. 6 و7 مهر ماه 1395. 10صفحه.

9.       بهراملو، ر. و ن. عباسی. 1395. رابطه مقاومت فشاری و برخی پارامترهای دوام در پوشش بتنی کانال دینگله­کهریز همدان. ششمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه تهران. کرج. 6 و7 مهر ماه 1395. 10صفحه.

10.    بهراملو، ر. و ن. عباسی. 1395. بررسی تاثیر پوشش ژئوممبران در کنترل تلفات نشت از استخرها(مطالعه موردی در همدان). ششمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه تهران. کرج. 6 و7 مهر ماه 1395. 11 صفحه.

11.    بهراملو، ر. و ن. عباسی. 1395. بررسی مسائل تعدادی از بندهای انحرافی در دست بهره­برداری در استان همدان. ششمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه تهران. کرج. 6 و7 مهر ماه 1395. 8 صفحه.

12.    افشاریان، ع. , نادر عباسی, خسرو جردی و صدقی، 1395. ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر میزان انحلال پذیری خاک های گچی، سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی، 18 شهریور ماه 95 ، تهران ، ایران

13.    عباسی،ف. سهراب، ف. و نادر عباسی، 1394. تحلیلی بر راندمان های ابیاری ، حجم آب مصرفی و بهره وری ، همایش بررسی میزان مصرف اب و تحصیص آب در بخش کشاورزی. تهران ، ایران

14.    فرجاد، آ.، و نادر عباسی .1394. تاثیر نانو رس بر پتانسیل واگرایی خاکهای رسی. کنفرانس ملی عمران و محیط زیست. دوم خرداد 94 قزوین ایران

15.    فرجاد، آ.، و نادر عباسی .1394. بررسی تأثیر نانورس بر پتانسیل واگرایی خاک رسی. کنفرانس بین المللی عمران و معماری؛ 7 و 8 مرداد تبریز ، ایران

16.    بهراملو، ر.، و نادر عباسی . 1394. بهسازی و مدیریت قنوات راهکاری برای مدیریت بحران آب. همایش ملی بحران کم آبی, 27 و 28 شهریورماه، همدان ایران

17.    بهراملو، ر.، و نادر عباسی . 1394. اصلاح بستر کانالهای ابیاری برای جلوگیری از تلفات آب. همایش ملی بحران کم آبی, 27 و 28 شهریورماه، همدان ایران

18.    زارعی، ع،.  نادر عباسی، 1393. ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از لوله برای انتقال آب در شبکه های آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج، ایران

19.    عباسی، ن،. فواد تاجیک و  زهرا غفاری، 1393. ارزیابی اثر افزودن مواد پلیمری به خاک بر پایداری خاکدانه های  تر. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج، ایران

20.    عباسی، ف،. فرحناز سهراب و نادر عباسی، 1393. تحلیلی از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش ­ های آبیاری سطحی. نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست های توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران، کرج، ایران

21.    عباسی، ف،.  نادر عباسی ، 1393. بهره­وری آب کشاورزی (چالش­ها و چشم­اندازها)، همایش منطقه ای کم آبی همدان، همدان، ایران،

22.    نوروزیان،ک، نادر عباسی ، عابدی، ج.، .1393. اصلاح و بهبود مقاومت فشاری خاک های رسی با استفاده از آهک. همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، کانون ملی معماری ایران، تبریز، اردیبهشت ماه 1393

23.    خطیبی، م. رئیسی، ع. نادر عباسی ،1393. خواص مکانیکی خاک سیمان آلوده به مواد هیدروکربنی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت ماه 1393. بابل، ایران

24.    اشرف زاده، ک، نادر عباسی ، سیاوش نیا، مهدی. 1393. بررسی تاثیر آرایش هندسی ژئوگریدها بر پایداری شیب های خاکی . اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1393. کرج، ایران

25.      نوروزیان،ک، عابدی، ج، و  نادر عباسی ،. 1393. بررسی تأثیر آهک و خاکستر لجن فاضلاب بر مشخصات تراکمی خاک­های رسی.. اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1393. کرج، ایران

26.    بهراملو،ر.، بانژاد، ح.، و نادر عباسی . 1393. ارزیابی پارامترهای دوام پوشش بتنی سخت شده در کانال آبیاری خوشاب علیا در مقابل سیکلهای یخبندان- ذوب در همدان. . اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1393. کرج، ایران

27.    کللی زاده، م.، نادر عباسی ، سیاوش نیا، م.، . 139 3. بررسی تأثیر فیلتر زیر پوشش بر پایداری شیب جانبی کانال های انتقال آب. اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، پردیس کشورزی و ناطبع طبیعی دانشگاه تهران، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1393. کرج، ایران

28.    کابوسیان، س و نادر عباسی ، 1392. بررسی مشخصات فنی و دوام بتن گوگردی در شرایط محیطی مختلف جهت کاربرد در سازه آبی  . اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 17 بهمن 1392

29.    عباسی، نادر ،. جلال ابوالحسنی و آزاده مهدی­پور، 1392. کاربرد بتن گوگردی برای پوشش کانال­های آبیاری. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری، گرگان، ایران

30.    کرامتی طرقی، م،. محمد موحدیان و نادر عباسی، 1392. تاثیر کاربرد ماده تثبیت کننده پلیمری بر کاهش فرسایش آبی (ناشی از بارندگی)در انواع خاکها. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری، گرگان، ایران

31.    مهدی پور، آ.  نادر عباسی ، عباسی، ف. و  سهراب ، ف. 1392. بررسی تاثیر نانورس بر منحنی مشخصه رطوبتی در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­وری آب، 10 بهمن 1392. مشهد، ایران

32.    سهراب ، ف.  نادر عباسی ، عباسی، ف. و مهدی پور، آ . 1392. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­وری آب، 10 بهمن 1392. مشهد، ایران

33.    شریف نسب، ه. عباسی، نادر ، یونسی، محمد. 1392. ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر ویژگیهای خاک ورزی خاکها. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، 9-11 بهمن ماه ، مشهد ، ایران

34.    علاقه بندان، م. ، عباسی، نادر ، سیاوش نیا، تعیین آرایش بهینه میخ گذاری در پایدارسازی گودها. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 29 -30 آذرماه ، تبریز،  ایران

35.    عباسی ، نادر، رضایی، ش. و مطلبی، ا. 1392. تاثیر  میزان شوری اصل از کلرید سدیم بر رفتار تورمی خاک. همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم کشاورزی29 -30 آبان ماه، قشم ، ایران

36.    صفری، ک. نادر عباسی ، بابازاده و موحدان. 1392. بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آب، . اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، 30 مهر ماه ،  اردبیل ، ایران

37.    بهروزی نیا، ث.،احمدی، ح.  نادر عباسی . 1392. بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت سد خاکی همگن و پایداری آن . اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، 30 مهر ماه ،  اردبیل ، ایران

38.    اخوان، ک.، نادر عباسی ، مسعودیان، م.1392. ارزیابی شبکه کانال های درجه سه (کانالت ها)احداث شده درمنطقه مغان. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 الی6 شهریورماه، کرمان، ایران

39.    صادقیان،م. نادر عباسی ، کابوسیان، س.1392. ارزیابی دوام بتن گوگردی برای کاربرد به عنوان پوشش کانالهای آبیاری. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 الی6 شهریورماه، کرمان، ایران

40.    صفری، ک. نادر عباسی ، بابازاده و موحدان. 1392. ارزیابی و مقایسه پوششهای ژئوممبران و خاک رسی برای کنترل نشت از مخازن. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 الی6 شهریورماه، کرمان، ایران

41.    موحدان، م. عباسی، ن. 1391. استفاده از آزمون نشت در ارزیابی اجرای پوشش ژئوممبران در استخرهای آب کشاورزی مطالعه موردی منطقه کرج، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 24 خرداد. کرج.

42.      بهراملو   م. عباسی، نادر . 1391. برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکم، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 24 خرداد. کرج .

43.      سلطانی مطلق، ا. ، داودی م. ه. و   عباسی، نادر . 1391. تحلیل استاتیکی سدهای سنگریزه­ای با هسته بتن آسفالتی مطالعه موردی سد میجران، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 24 خرداد. کرج .

44.      اویسی ها، م. عباسی ، نادر . 1391" تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحکیم خا ک های ریزدانه  " نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 19 الی 21 اردیبهشت ماه

45.   شهسواری ، ا. عباسی، نادر .1390. ارزیابی تاثیر کلرید سدیم بر چسبندگی و زاویه اصطکاک خاکهای رسی . همایش ملی سازه، راه، معماری، 4-3 اسفند، چالوس.

46.       گلچین فر، ن.، عباسی، نادر و سیاوش نیا، م.1390. اثر سیکل های انجماد و ذوب بر مقاومت فشاری و مدول الاستیک خاکهای رسی تثبیت شده با آهک.   همایش ملی سازه، راه، معماری، 4-3 اسفند، چالوس.

47.    شهسواری ، ا. عباسی، نادر .1390. تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاکهای ریزدانه.   کنفرانس ملی عمران و توسعه، 27 بهمن، زیبا کنار.

48.      سرکاری، م. عباسی، نادر و پذیرا، ا.، .1390. تاثیر شوری   بر تورم   خاکهای ریزدانه.   کنفرانس ملی عمران و توسعه، 27 بهمن، زیبا کنار.

49.      گلچین فر، ن.، عباسی، نادر و سیاوش نیا، م. 1390. تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاکهای ریزدانه.   کنفرانس ملی عمران و توسعه، 27 بهمن، زیبا کنار.

50.      مهدیه، م.، عباسی، نادر . 1390. استفاده از آهک و پوزلان برای بهبود ظرفیت باربری خاکهای ماسه سیلتی، کنفرانس ملی عمران و توسعه ،27 بهمن، زیبا کنار.

51.    صادقیان، م، پرورش، ع. رئیسی، ع. بهرامی، ن. و عباسی ، نادر ، 1390 "  تعیین دانه بندی بهینه و طرح اختلاط بتن و ملات گوگردی " اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، گیلان

52.    موحدان ، م.،  عباسی، نادر 1390. " بررسی مسائل اجرای پوشش ژئوممبرا ن پلیمری به منظور کاهش نشت از مخازن ذخیره آب بتنی"   دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، 28 الی 29 اردیبهشت ماه -زنجان

53.    عباسی، نادر و م. موحدان ، م. 1390. " رویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش های کاربردی منابع آب ایران در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور"   دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران،28 الی 29 اردیبهشت ماه -زنجان

54.    موحدان ، م و عباسی نادر ، 1389 " ارزیابی مدیریت راهبردی سد و شبکه های آبیاری و زهکشی :سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 10 الی 12 اسفند 1389

55.    عباسی نادر ، 1389 " ارزیابی ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای ریزدانه ­ " چهارمین کنفرانس بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، 11-12 آبان ،  تهران

56.    نظیفی ، م و عباسی نادر ، 1389 " ارزیابی روش شیمیائی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی خاک­ " دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی،   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،   23 خرداد، کرج

57.      صادقیان، م، پرورش، ع. رئیسی، ع. و عباسی نادر ، 1389 "  امکانسنجی استفاده از کامپوزیتهای گوگردی جهت پوشش کانالهای آبیاری  " دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،   23 خرداد ، کرج

58.    موحدان ، م مامن پوش ع. و عباسی نادر ، 1389 "  ارزیابی موردی میزان نشت آب از کانالهای آبیاری  و مخازن ذخیره آب با پوشش ژئوسنتتیک " دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،   23 خرداد، کرج

59.      موحدان ، م و عباسی نادر ، 1388 " نگرشی بر چالشها و راهکارهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در ایران " اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی » شرکت آب منطقه ای فارس، دانشکده مهندسی علوم آب، 7 الی 8 بهمن، شیراز

60.      عباسی نادر ، بهراملو، ر و  موحدان م، کرامتی م.  1387 " مسائل شبکه های آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای اجرائی و تحقیقاتی " دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی » دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، 8 الی 10 بهمن، اهواز

61.      عباسی نادر ، بهراملو، ر و  موحدان م.  1387 " بررسی وضعیت موجود و مسائل فرآروی   شبکه های آبیاری و زهکشی ایران " دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی » دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، 8 الی 10 بهمن، اهواز

62.        بهراملو ر، عباسی نادر ، و  موحدان م.  1387 " بررسی روند توسعه و تخصیص اعتبار به شبکه های آبیاری و زهکشی در برنامه های توسعه ای کشور" ، دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، 8 الی 10 بهمن، اهواز

63.      بهراملو ر، و عباسی،نادر .1386 " مسائل فنی و بهره برداری از کانالهای کوچک ناشی از ضعف اجرا و مشارکت بهره برداران "دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج

64.      احتشامی م، علی کناری ش و عباسی،نادر ،1379 " ارزیابی بازده انتقال و توزیع اب و علل افزایش ضریب زبری در کانالهای آبیاری قزوین" دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، نشریه شماره 38 ، 25و26 آبان ماه، تهران

65.      رحیمی ،ح وعباسی،نادر .1380 " بررسی علل تخریب پوشش کانالهای آبیاری" اولین کنفرانس پژوهشی منابع آب وخاک استان آذربایجانغربی ،ارومیه

66.      رحیمی ،ح و عباسی،نادر .1375 " استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری "دومین کنفرانس مسائل آب وخاک کشور.تهران.27-30 بهمن ماه

 

 

 
کنفرانس های خارجی
 
 

1. Abbasi, N., Nazifii, M.H., Azarneshan, S., Movahedan, M., 2012. Evaluation and modification of chemical approach for determination of dispersion potential of soils, International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.

2. Movahedan, M., Abbasi, N. and Keramati, M. 2012. Wind Erosion Control of Soils Using Polymeric Materials, International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.

3. Movahedan, M., Abbasi, N., Keramati, M. And Bahramloo, Reza. 2012. Effect of polymer application on temporal variation of dry aggregates stability, International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.

4. Abbasi N .2011. ‘Technical and Operational Problems of Modern Irrigation and Drainage Networks’ 1 st National Agriculture Congress and Exposition in Memory of Ali Numan kirac with International participation, Turkey 27-30 April

5. Abbasi N .2008. Agricultural Water Quality inIran: status, challenges and opportunities’ Study Meeting on monitoring and management of agricultural water quality for green food production in the Asia-Pacific Region, 29Sep-3Oct, 2008,Taipei,Taiwan

6. Abbasi N . , Rahimi, H. 2006. ‘Evaluation of Operational and Maintenance Problem of Modern Irrigation Networks (A case study for Ghazvin Project)’ International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture Adana-TURKEY 4 - 8 April, 2006

7. Rahimi H., Abbasi N., Davarzani H., 2003, Physical dispersive phenomenon and its evaluation criteria ,2003,2nd international conference on advances in soft soil engineering and technology,2-4 July,Putrajaya,Malaysia

8. Rahimi,H. Abbasi N. “Soil-cement tiles for lining of irrigation canals” ,1996 ,Morocco

 


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • ارزیابی تاثیر نانو ذرات رس بر خصوصیات تورم و واگرایی خاک ها
 • ارزیابی آزمایشگاهی میزان و سرعت انحلال خاک های گچی در مجاورت سازه های آبی
 • ارزیابی عملکرد فنی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه‌ آبیاری و زهکشی ورامین
 • ارزیابی سازه های تنظیم وتوزیع آب در شبکه های فرعی آبیاری
 • بررسی عملکرد فنی و بهره برداری شبکه آبیار ی ورامین
 • بررسی امکان استفاده از بتن گوگردی برای پوشش کانال انتقال آب
 • بررسی تاثیر شوری آب منفذی بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکهای رسی
 • روش شناسی شاخص ها معیارها و نمایگرهای بخش سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ( کمیسیون زیر بنایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 • ارزیابی کیفیت پوشش بتنی کانالهای آبیاری کشور
 • ارزیابی و تعیین پارامترهای نشست خاک در زیر سازه های آبیاری
 • ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی و ارائه روش جدید
 • استفاده از امولسیون کو-پلیمر پلی وینیل استات برای تثبیت خاکها
 • ارزیابی روش شیمیایی شرارد برای تعیین واگرائی خاک ها
 • بررسی امکان استفاده از موزائیک خاک - سیمان جهت پوشش کانالهای آبیاری
 • ارزیابی مسائل فنی و بهره برداری از سیستم انتقال ، توزیع و کنترل جریان در شبکه آبیاری قزوین

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا


تالیف و ترجمه کتاب 

1-     اصول و مبانی بهسازی زمین جلد اول: روش های مکانیکی و هیدرولیکی، 1399، انتشارات دانشگاه تهران، 650 صفحه

2-     اصول و مبانی بهسازی زمین جلد دوم: مسلح سازی و روش های فیزیکو شیمیایی، 1399، انتشارات دانشگاه تهران، 670 صفحه

3-     مهندسی ژئوتکنیک، خاک های مشکل آفرین، 1399، انتشارات دانشگاه تهران، 870 صفحه

4-     تحلیل های فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی

5-     اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز بخش اجرا

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • بررسی تحکیم و رفع آلودگی خاک‌ با استفاده از الکتروکینتیک ژئوسینتتیک برمبنای نانو الیاف‌های الکتروریسی شده حاوی نانو ذرات (در مقطع دکتری) ب دانشگاه ارومیه راهنما -1399 -
 • ارزیابی میزان تغییرات ضریب نفوذپذیری و تخلخل خاک های گچی در بستر سازه های آبی - امام خمینی قزوین راهنما - 96-1395
 • ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های توزیع و انتقال آب بخشی از شبکه آبیاری ورامین - دانشگاه تهران راهنما - 95-1394
 • ازریابی شاخص های عدالت و کفایت در شبکه آبیاری قزوین - دانشگاه ارومیه راهنما - 95-1394
 • تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری و شکل پذیری خاک های رس تثبیت شده با پودر سنگ ضایعاتی و آهک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 95-1394
 • بهسازی خاک رسی واگرا با استفاده از خاکستر باگاس،آهک والیاف پلی پروپیلن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 95-1394
 • ارزیابی رفتار خاک رس ( CH ) تثبیت شده با نانوپلیمر سی بی آر پلاس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 95-1394
 • تثبیت خاک با استفاده از خاکستر باگاس، آهک و الیاف شیشه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 94-1393
 • ارزیابی تاثیر بافت خاک و شرایط هیدرولیکی جریان بر میزان و سرعت انحلال خاک های گچی (در مقطع دکتری)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 94-1393
 • ارزیابی تاثیر بافت خاک و شرایط هیدرولیکی جریان بر میزان و سرعت انحلال خاک های گچی ( در مقطع دکتری ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما 93-94
 • بررسی و ارائه شاخص های جدید از دوام پوشش بتنی در کانالهای آبیاری مناطق سردسیر ( در مقطع دکتری ) -بوعلی سینا همدان مشاور - 94-1393
 • ارزیابی تأثیر نانورس بر خصوصیات تورمی و پتانسیل واگرایی خاک های رسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 94-1393
 • ارزیابی اثر خاک‏های آلوده به مواد آلی بر خواص خاک سیمان - دانشگاه تهران راهنما - 1393
 • استفاده از خاکستر لجن فاضلاب و آهک برای تثبیت خاک­های رسی نرم - دانشگاه صنعتی اصفهان راهنما - 1393
 • تاثیر خصوصیات هیدرولیکی مصالح سدهای غیر همگن بر پایداری آن - دانشگاه ارومیه راهنما - 1392
 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس و نانو رس برپتانسیل وقوع رگاب خاک های ماسه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1393
 • تحلیل عددی پایداری شیب جانبی کانالهای انتقال آب در شرایط مختلف ساخت و بهره برداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1393
 • ارزیابی دوام بتن گوگردی جهت کاربرد در سازه های آبی - دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس راهنما - 1392
 • تعیین آرایش بهینه میخکوبی در پایدارسازی شیب‌ها برای خاک‌های مختلف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1392
 • ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش مخازن بزرگ آب (مطالعه موردی دریاچه مصنوعی چیتگر) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما - 1392
 • تحلیل عددی تأثیر موقعیت قرارگیری ژئوگریدها بر پایداری شیب های خاکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1391
 • اثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1391
 • بررسی اثر مشخصات شیمیایی خاکهای رسی بر پارامترهای برشی آنها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - راهنما- 1390
 • تثبیت خاک های ماسه سیلتی با استفاده از افزودنی آهک- پوزولان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی راهنما - 1389
 • بررسی تاثیر شوری آب منفذی بر رفتار انقباضی و تورمی خاکهای رسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران راهنما - 1390
 • بررسی اثر شوری آب منفذی بر مشخصات تحکیمی و تراکمی خاک های رسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان راهنما - 1390
 • ارزیابی روشهای شیمیایی تعیین واگرایی خاکها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر راهنما - 1388
 • ارزیابی کامپوزیتهای گوگردی برای استفاده در پوشش کانالهای انتقال آب - دانشگاه تهران مشاور - 1389
 • تحلیل خاکریزهای GRPS   مسلح شده توسط ژئوسینتتیک - شمع و تحت بارهای انفجار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1390
 • تحلیل موج شکن های سیستم سلولی ژئوسینتیکی ( GCS ) تحت اثر بارهای انفجار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1390
 • بررسی عملکرد استاتیکی سدهای مخزنی با هسته آسفالتی-مطالعه موردی سد میجران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1389
 • رزیابی تاثیر زهکش قائم پیش ساخته ژئوسنتتیکی در بستر سست واقع در زیر خاکریزهای مسلح شده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1389
 • ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تحکیم خاکهای گچی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1388
 • ارزیابی تاثیر نحوه مسلح سازی با ژئوسینتتیک بر کمانش جانبی ستون سنگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشاور - 1388
 • تعیین منحنی رطوبتی خاک‌های آهکی منطقه هشتگرد با استفاده از توابع انتقالی -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشاور - 1389
 • بررسی تاثیرتنش پیش تحکیم درکاهش نشست فونداسیون های با بستر ضعیف با استفاده از مدل المان های محدود
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مشاور - 1388
 • تعیین تلفات آب در کانالهای پوشش دار استان کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران -   مشاور - 1386
 • ارزیابی مسائل فنی و هیدرولیکی شبکه ابیاری و زهکشی قزوین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مشاور - 1379
 • بررسی و ارزیابی واگرائی فیزیکی خاکها  - دانشگاه تهران مشاور - 1377

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو انجمن مهندسی ژئوتکنیک ایران
 • عضو انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک
 • عضو انجمن مهندسی آبیاری و زهکشی ایران
 • عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران عضو کمیته داوری مجله Geotechnical and Geological Engineering  
 • عضو کمیته داوران مجله  Soil and Foundation
 • عضو کمیته داوران مجله های علمی پژوهشی داخلی شامل(مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، آب و خاک مشهد، مهندسی آبیاری و زهکشی، پژوهشهای آب ایران، آب و خاک اصفهان و ...)
 • سردبیر مجله علمی و پژوهشی تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

 

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی 1394

 • دریافت لوح تقدیر از مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و رئیس موسسه برای ارائه سخنرانی علمی در جلسه هم اندیشی مسئولان و کارشناسان تحقیقات و اجرا با عنوان مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری در سال 1385
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس موسسه با عنوان پژوهشگر برگزیده موسسه تحقیقات فنی مهندسی سال 1387
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس موسسه به عنوان رئیس بخش برتر سال 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس موسسه برای برگزاری سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های ابیاری و زهکشی برای همکاری در برگزاری کنفرانس
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس کمیته علمی کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های ابیاری و زهکشی و جشنواره مهندسی آب ایران برای همکاری در برگزاری کنفرانس
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سمینار برای ارائه مقاله با عنوان " ارزیابی روش شیمیائی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی خاک­"مقاله برتر در دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس سمینار برای ارائه مقاله با عنوان " استفاده از آزمون نشت در ارزیابی اجرای پوشش ژئوممبران در استخرهای آب کشاورزی – مطالعه موردی منطقه کرج" سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

سایر موارد


 
 • مسئول کمیته انتخاب پروژه های تحقیقاتی برتر پنجمین جشنواره مهندسی آب 1395
 • عضو کمیته اجرایی دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک کشور 1395
 • دبیر علمی و اجرائی سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی خرداد 1391
 • دبیر علمی و اجرائی دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در سالهای1387- 1389
 • دبیر علمی و اجرائی اولین  سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در سالهای1387- 1389
 • عضو کمیته اجرائی اولین، دومین، سومین و چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی 1386- 1388
 • عضو کمیته اجرائی دومین و سومین جشنواره مهندسی آب ایران 1386- 1388
 • دبیر کمیته انتخاب مقالات برتر چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی سومین جشنواره مهندسی آب ایران 1388-1390
 • دبیر کمیته انتخاب مقالات برتر چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی دومین جشنواره مهندسی آب ایران 1386-1388
 • مسئول کمیته انتخاب مقالات برتر چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی اولین جشنواره مهندسی آب ایران 1384-1386