یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  مهندس فواد تاجیکفؤاد تاجیک نام و نام خانوادگی
محقق مرتبه علمی
کارشناس اصلاح خاک سمت
خاک شناسی تخصص
ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
del313taj@yahoo.com پست الکترونیک
32705242 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

-         ليسانس خاکشناسي از دانشگاه صنعتي اصفهان 1367 تا 1371.

 
فوق ليسانس خاکشناسي از دانشگاه تربيت مدرس 1372 تا 1376 ( عنوان پايان نامه: اثر هدايت الکتريکي، نسبت جذب سديم و مواد آلي بر م قاومت کششي و پايداري خاکدانه ها ).

سوابق شغلی

کارشناس مدیریت آبخیزداری استان مرکزی – اراک، تابستان و پاییز 1372.

عضو هیات علمی مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي – 1377 تا 1389.
 
معاونت بخش آبياري و زهکشی و عضويت در کميته فني آبياري و زهکشي و شوراي تحقيقات مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي 80-1379.
 
سرپرستي کتابخانه مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 80-1379.
 
همکاری در تهیه اولویت های تحقیقاتی در چارچوب تفاهم نامه منعقده با معاونت آب و خاک، 84 - 1383
 
همکاری در تهیه برنامه های راهبردی در مؤسسه خاک و آب و فنی مهندسی، 86 – 1385
 
کارشناس اصلاح خاک و اراضی – تیر 1389 تاکنون
سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  Rahimi, H. , Pazira, E. , Tajik, F. , 2000 , Effects of soil organic matter, EC, and SAR on tensile strength of aggregates , Soil & Tillage Research, 54:145-153

 Tajik, F., Rahimi, H., Pazira, E, 2003 , Soil organic matter, EC, and SAR effects on aggregate stability , J. Agric. Sci. Tech.(JAST), 5:67-75
 
Sh.Ashrafi, Tajik,F. and Akram,M. 2018. Formation of Highly Permeable Soil on a Heavy Soil Base Under Tidal Irrigation and Drainage Conditions
Irrigation and Drainage 67, 73-81

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

تاجيک، ف. پذيرا، ا. رحيمي، ح . 1377 . تاثير مواد آلي بر ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي خاک ها . مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي . جلد 3 ، شماره 10.  
 
  
تاجيک، ف. پذيرا، ا. رحيمي، ح . 1377 . مقاومت کششي به عنوان معيار ارزيابي ويژگي هاي مکانيکي خاکدانه ها . مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي . جلد 3 ، شماره 11.


تاجيک، ف. پذيرا، ا. رحيمي، ح . 1378 . مروري بر روش هاي کمي ارزيابي پايداري خاکدانه ها . مجله علوم خاک و آب . جلد 13 ، شماره 1.


تاجيک، ف . 1379 . تردي خاک، معياري براي ارزيابي ويژگي هاي مکانيکي و فيزيکي خاک ها . مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي . جلد 5 ، شماره 17. تاجيک، ف . 1379 . ساختمان خاک هاي سديمي . مجله آب ، خاک ، ماشين . جلد 7 ، شماره 56.
 
 
تاجيک، ف.، رحيمي، ح.، پذيرا، ا. 1381 . اثر مواد آلي خاک، هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم بر مقاومت کششي خاکدانه ها . مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان . جلد 6، شماره 3.
 
 

تاجيک، ف. 1382 . اثر مواد آلي، هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم بر پايداري خاکدانه ها . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي . جلد 4 ، شماره 14.

 

تاجيک، ف. 1383 . ارزيابي پايداري خاکدانه ها در برخي مناطق ايران . مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان . جلد 8، شماره 1.

 

عباسی، ف و تاجيک، ف. 1386. برآورد همزمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه . مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان- سال یازدهم، شماره اول (الف).

 

تاجیک، ف، ش.اشرفی و ا.پذیرا. 1386. دیدگاه های نو در زهکشی. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی – ویژه نامه شماره 2، سال سیزدهم.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
تاجيک، ف. 1378. اثر مواد آلي خاک و تيمارهاي متفاوت EC و SAR بر پايداري خاکدانه ها. چکيده مقالات ششمين کنگره علوم خاک ايران. مشهد.
 
 
تاجیک، ف، 1384، بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر پایداری خاکدانه ها در مناطق شمال و شمال غربی ایران، نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج.
 
 
اکرم، م، ف. تاجیک و س. اکرم. 1387. زهکشی کنترل شده؛ راهکاری مناسب از دیدگاه محیط زیست به منظور بهبود کارایی آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب. پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، آبان 1387، تهران. 
 

تاجیک، ف. 1388. تعیین تراکم بهینه خاک برای پایدارسازی شیب ها توام با استقرار پوشش گیاهی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تیرماه 1388، گرگان.

 
تاجیک. ف، اکرم. م، و اشرفی. ش. 1393. محل مناسب نصب سازه برای کنترل سطح ایستابی در زهکشی کنترل شده. هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، دی 1393، تهران.
 
 

تاجیک، ف، اشرفی، ش، حسن اقلی، ع، و غفاری، ز. 1396. شناسایی و مدیریت خاک در اراضی جزر و مدی آبادان در حاشیه اروندرود. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1396، اصفهان.

 
کنفرانس های خارجی
 

Tajik, F., 2004. Evaluation of the Aggregate Stability in Some Regions of Iran, Abstracts of Eurosoil 2004, p.268. Freiburg, Germany.  

 

Tajik, F., 2005. Application of water stable aggregates as an indicator of soil quality. International conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes in Arid and Semi-arid Regions, Isfahan, Iran.

 
The effect of long term tidal irrigation and drainage on formation of impermeable layer (case study: Abadan Island, Khuzestan, Iran). S Ashrafi, F Tajik, M Akram
13th International Drainage Workshop of ICID, Ahwaz, Iran, 4 – 7 March 2017 …
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده    
بررسي اثرات شوري، سديمي و مواد آلي بر مشخصات مکانيکي خاک ها – 1376.
 
ارزيابي پايداري خاکدانه ها و بررسي اثر ويژگي هاي خاک بر آن – 1381.
 
ارزيابي پارامترهاي آزمون تراکم پراکتور در کشاورزي با در نظر گرفتن اثر ويژگي هاي خاک - 1386.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

پروژه آبیاری سفالی – کارفرما: معاونت آب و خاک

پروژه ارزیابی زهکشی کنترل شده در شرایط مزرعه ای اهواز – کارفرما: مؤسسه جهاد نصر
 
پروژه ارزیابی زهکشی آبادان – کارفرما: مؤسسه جهاد نصر
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 فروسایی خاک؛ یک چالش جهانی، 1395
 
خاک های سخت شونده (در دست بررسی)

مدیریت زهاب: زهکشی کنترل شده، 1395
 
نشریات فنی و ترویجی
 
نشریه ترویجی راهنمای طراحی، اجرا و مدیریت زهکشی کنترل شده (در دست بررسی)
 
 
نشریه فنی مطالعات خاک شناسی منطقه آبادان در کناره اروندرود – 1394.
 
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 
انجمن علوم خاک ایران
 
انجمن بین المللی علوم خاک
 

تشویقات 

سایر موارد
دادخواهی پیوسته، تا مرگ یا پیروزی