یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر فریبرز عباسی[_HprPDF] فریبرز عباسی نام و نام خانوادگی
استاد مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری سطحی و فیزیک خاک تخصص
کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
Fa.abbasi@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-32706101 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق


  سوابق تحصیلی

 

مدرک

رشته

عنوان تحقیق

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ

لیسانس

مهندسی آبیاری

-

شهید چمران اهواز

1367-71

فوق لیسانس

آبیاری و زهکشی

استفاده از مدل­های ریاضی در طراحی آبیاری نواری

تربیت مدرس

1371-74

دکتری

آبیاری و زهکشی

Field-scale analyses of water flow and solute transport in furrows

لون بلژیک

1378-82

PostDoc

فیزیک خاک

Sulphate transport in soil

لون بلژیک

1382-83

سوابق شغلی

 • مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری از بهمن ماه 1399 تا کنون
 • سرپرست معاون آب و خاک از فروردین ماه 1401 تا آذر ماه 1401
 • مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از مهر ماه 1399 تا فروردین ماه 1401
 • رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از تیرماه 93 تا مرداد 99
 • معاون پژوهشی مؤسسه از خرداد ماه 1385 تا دی ماه 1390
 • رئیس بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از 1384 تا 1385
 • معاون بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه از سا ل 1377 تا 1378
سوابق اجرایی
 • رئیس همایش " آب و فناوری اطلاعات " ، اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه 94، مشهد.
 • عضو کمیته علمی جشنواره و نمایشگاه فناوری­های آب، خاک و محیط­ زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، خرداد ماه 94، تهران.
 • دبیر علمی نشست تخصصی " بررسی و نقد سیاست­های توسعه روش­های آبیاری و تحویل آب در ایران" ، آذرماه 1393، کرج.
 • مسئول پروژه بین­ المللی "بهبود کارایی مصرف آب در حوزه کرخه" در برنامه چالش آب و غذا ( CP ).
 •   دبیر علمی و اجرایی اولین کارگاه فنی " آبیاری سطحی مکانیزه" ، آذر 1384، کرج.
 • دبیر علمی و اجرایی دومین سمینار ملی " راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی " ، خرداد 1387، کرج.
 • عضو هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1397 تا کنون.
 • رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک و عمران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1397 تا کنون.
 • عضو و دبیر کمیسیون تخصصی مکانیک و عمران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1391 تا 1397.
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از سال 1385 تا 1399.
سوابق تدریس  
 • موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 1402-1401.
 • فیزیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ایلام، نیم ­ سال تحصیلی اول سال 1401- 1400
 • رابطة آب خاک و گیاه، کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 1400-1399
 • مدل ­ های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، نیم ­ سال تحصیلی اول سال 1400-1399
 • مسائل آب ایران، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، 97-1396
 • موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 1386 تا 1394.
 • مدل ­ های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی زابل، نیم ­ سال تحصیلی اول سال 92-91.
 • هیدرولیک آبیاری سطحی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، از سال 1385 تا 1390
 • پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، از سال 1384 تا 1386
 • فیزیک خاک پیشرفته، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، ­ از سال 1384 تا 1385
 • مدل ­ های ریاضی در آبیاری و زهکشی، دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، از سال 1384 تا 1385.
 • پدیده انتقال مواد در خاک، دکتری خاکشناسی (گرایش فیزیک خاک)، دانشکده کشاورزی تبریز، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 84-83.
 • Soil Physics, K.U.Leuven, Belgium, First Semester 2003-2004.
 •   هیدرولیک عمومی، دوره کاردانی رشته آبیاری، آموزشکده کشاورزی کرج، نیم ­ سال تحصیلی دوم سال 78-77.
 

مقالات


مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 • Divband Hafshejani, L., A. Hooshmand, A.A. Naseri, Soltani Mohammadi, F. Abbasi , 2024. Prediction of nitrate leaching from soil amended with biosolids by machine learning algorithms . Ain Shams Engineering Journal, 15: 102783 .

 • Delbaz, R., H. Ebrahimian, F. Abbasi , A.N. Ghameshlou, A.M. Liaghat, D. Ranazadeh, 2023. A global meta-analysis on surface and drip fertigation for annual crops under different fertilization levels. Agricultural Water Management. 289: 108504.

 • Abbasi Teshnizi , F., M. Ghobadinia, F. Abbasi , P.D. Hallett, N. Sepehrnia, 2023. Modeling biochar-soil depth dependency on fecal coliform straining under subsurface drip irrigation. Environmental Technology & Innovation, 31: 103229.

 • Abbasi Teshnizi, F., M. Ghobadinia; F. Abbasi , N. Sepehrnia, A.R. Motamedi, 2023. Biochar and flow interruption control spatio-temporal dynamics of fecal coliform retention under subsurface drip irrigation. Journal of Contaminant Hydrology, 253: 104128.

 • Abdoli, S, A. Farrokhian Firouzi, F. Abbasi , A.A. Naseri, 2022. Heat, Moisture, and Salt Transport in Soil Profile under Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods in the Presence of Shallow Saline Groundwater . Arabian Journal of Geosciences, 15(22): 1666.

 • Nayebloie, F., M. Kouchakzadeh, K. Ebrahimi, M. Homaee, F. Abbasi , 2022. Improving fertigation efficiency by numerical modelling in a lettuce subsurface drip irrigation farm. Agricultural Water Management, 270: 107721.

 • Keshavarz, M.S., H. Ebrahimian, F. Abbasi , E. Playán, 2022. Reduction of soil and phosphorus losses by using micro-dams in furrow irrigation. Water and Environment Journal, 36(4): 667-678.

 • Mohseni, A., H.M. Hosseini, F. Abbasi , 2021. Evaluation of furrow fertigation on nitrogen supply and losses as a function of maize growth stages. SN Applied Sciences, 3(1)

 • Pahlevani, A., H. Ebrahimian, F. Abbasi , H. Fujimaki, 2021. Distribution of soil water and nitrate in furrow irrigation under different plastic mulch placement for maize crop: Field and modelling study. International Agrophysics, 35(2):131-144 .

 • Ojaghlou, H., F. Abbasi , H.R. Javani , T. Sohrabi, 2020. Development and evaluation of a water flow and solute transport model for furrow fertigation with surge flow . Irrigation and Drainage, 69(4): 682-695 .

 • Ghobadi, M., H. Ebrahimian, and F. Abbasi , S. Norouzi, 2020. Development and application of a seasonal furrow irrigation model (SFIM). Irrigation and Drainage, 69: 376-386.

 • Azad, N., J. Behmanesh, V.R. Verdinejad, F. Abbasi , M . Navabian, 20 20 . An analysis of optimal fertigation implications in different soils on reducing environmental impacts of agricultural nitrate leaching . Scientific Reports, 10(1): 1-14 .

 • Keshavarz, M.S., H. Ebrahimian, F. Abbasi , E. Playán, 2020. Effect of micro-dams on water flow characteristics in furrow irrigation. Irrig. Sci., 38(3): 307-319 .

 • Zebardast, S., S.H. Tabatabaei, F. Abbasi , and M. Heidarpour, 2020. Solute mixing in a permeable non-rectangular channel. International Journal of Sediment Research , 35(2): 134-145.

 • Azad, N., J. Behmanesh, V.R. Verdinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 201 9 . Evaluation of fertigation managements impacts of surface drip irrigation on reducing nitrate leaching using numerical modeling. Environmental Science and Pulution Research, 26(36) : 36499-36514.

 • Hosseininia, M., F. Hassanpour, H. Naghavi, F. Abbasi , Sh. Bastani, 2019. Leaching of saline calcareous soil under laboratory conditions. Eurasian Soil Science, 52(10): 1214–1222.

 • Mohammadi, A., S. Besharat, F. Abbasi , 201 9 . Effects of irrigation and fertilization management on reducing nitrogen losses and increasing corn yield under furrow irrigation. Agricultural Water Management, 213: 1116–1129 .

 • Azad, N., J. Behmanesh, V.R. Verdinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2018. Developing an optimization model in drip fertigation management to consider environmental issues and supply plant requirements. Agric. Water Manage., 208: 344–356.

 • Mahallati, S.Z., E. Pazira, F. Abbasi , H. Babazadeh, 2018. Estimation of soil water retention curve using fractal dimension. J. Appl. Sci. Environ. Manage., 22 (2): 173–178.

 • Divband Hafshejani, L., A.R. Hooshmand, A.A. Naseri, A. Soltani Mohammadi, F. Abbasi , A. Bhatnagar, 2016. Removal of nitrate from aqueous solution by modified sugarcane bagasse biochar. Ecological Engineering, 95(1): 101-110.

 • Hessari , B., A. Bruggeman, A. Akhoond-Ali, T. Oweis, and F. Abbasi , 201 6 . Supplemental irrigation potential and impact on downstream flow of Karkheh river basin of Iran. Hydrol. Earth Syst. Sci., 20: 1903-1910.

 • Divband Hafshejani , L. , A.A. Naseri, A.R. Hooshmand, F. Abbasi , A. Soltani Mohammadi, 2016. Removal of nitrate ions from aqueous solution by modified sugarcane bagasse vermicompost. Nature and Science, 14(3): 16-20.

 • Divband Hafshejani1, L., A.R. Hooshmand, A.A. Naseri, A. Soltani Mohammadi, F. Abbasi , 2016. Kinetics, isotherm and thermodynamic studies for adsorption of nitrate on sugarcane bagasse vermicompost. Researcher 8(2): 31-35.

 • Tavakoli, A., H. Babazadeh, F. Abbasi , H. Sedghi, 2015. Developing an equation for estimating infiltration rate through soil using scaling methods of furrow irrigation. J. Soil Nature, 8(2):11-17.

 • Mostafavi Darani, S.M., J. Khoshhal Dastjerdi, R. Stone, I. Babaeian, F. Abbasi , 2015. Linking a general circulation model with a crop model to forecast barely yields: a case study for Isfahan, Iran . International Journal of AYER, 2: 451-469.

 • Mousavi Ojagh, S.M., F. Abbasi and M.J. Mirhadi, 2015. Effect of fertigation on amount of protein, yield and yield components of corn. International Journal of Biosciences, 6(8): 16-22.

 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi , M. Navabian, B. Lattore, 2013. Optimum design of alternate and conventional furrow fertigation to minimize nitrate loss. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 139(11): 911-921.

 • Beyrami, H., M.R. Neyshabouri, A.H. Nazemi, F. Abbasi . 2014. Effect of water repellent soil layer and its placement in soil columns on water infiltration . J. Bio. & Env. Sci., 5(2): 381-386.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, B.V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, F. Abbasi , F. Sheikholeslam and H. Shirani, 2013. Modeling of nitrate leaching from a potato field using HYDRUS-2D. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44(20): 2917-2931.
 • Sabbagh Tazeh, E., E. Pazira, M.R. Neyshabouri, F. Abbasi , H. Zare Abyaneh, 2013. Effects of two organic amendments on EC, SAR and soluble ions concentration in a saline-sodic soil.  International Journal of Biosciences, 3(9): 55-68.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, Hajabbasi, H. Nezamabadi-pour, B.V. Iversen, F. Abbasi , and F . Sheikholeslam2013. Nitrate leaching from a potato field using adaptive network-based fuzzy inference system. Journal of Hydroinformatics, 15(2): 503-515.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi , M. Navabian, 2013. Simulation of 1D surface and 2D subsurface water flow and nitrate transport in alternate and conventional furrow fertigation . Irrig. Sci., 31 (3): 301-316.
 • MousaviNezhad, M., A. A. Javadi, A-Al. Tabbaa, F. Abbasi , 201 3 . Numerical study of effects of soil heterogeneity on contaminant transport in unsaturated soil (model development and validation). International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 37(3): 278-298.
 • Soroush, F., J. D. Fenton, B. Mostafazadeh-Fard, S. F. Mousavi and F. Abbasi , 2013. Simulation of furrow irrigation using the slow-change/slow-flow equation. Agricultural Water Management , 116: 160-174.
 • Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, B.V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, B.V. Iversen, F. Abbasi, F. Sheikholeslam, 2012. Nitrate leaching from a potato field using fuzzy inference system. International Journal of Agriculture: Research and Review. 2(5): 608-617. Available online at http://www.ecisi.com
 • Abbasi, Y., F. Abbasi , A.M. Liaghat, H . A . Alizadeh, 2011. Evaluation of furrow fertigation and model validation on maize field. Irrigation and Drainage Systems, 25(4):279-291.
 • Abbasi, F. , H. T. Rezaee, M. Jolaini, H.A. Alizadeh, 2012. Evaluation of fertigation in different soils and furrow irrigation regimes. Irrigation and Drainage, 61(4): 533-541.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2012. Comparison of one-and two dimensional models to simulate alternate and conventional furrow fertigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(10): 929-938.
 • Abbasi, F. , M. Javaux, M. Vanclooster and J. Feyen, 2012. Estimating hysteresis in the soil water retention curve from monolith experiments. Geoderma, 189-190: 480-490.
 • Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard; M. Heidarpour; F. Abbasi , 2012. Comparison of multilevel calibration and volume balance method for estimating furrow infiltration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(8): 777-781 .
 • Ramezani Etedali, H., A.M. Liaghat, F. Abbasi , 2012. Evaluation of EVALUE model for estimating Manning r oughness in furrow irrigation . Irrigation and Drainage, 6 1(3) : 410-415.
 • Moravejalahkami , B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Heidarpour, F. Abbasi , 2012. The effects of different inflow hydrograph shapes on furrow irrigation fertigation. Biosystems Engineering; 111(2): 186-194.
 • Roozbeh, M., H. Bahrami, M. Almassi, M.J. Sheikhdavoodi, F. Abbasi , M. Gheysari , 2012. Investigation of polyacrilamide application under different tillage intensity on sediment and nitrogen losses in irrigated corn field. Australian Journal of Crop Science, 6(6): 963-969.
 • Mohseni, A., H.M.S. Hosseini, F. Abbasi , 2012. Comparison of fertigation with conventional (broadcast) fertilizer application . International Journal of Agriculture: Research and Review. 2(3): 211-217. Available online at http://www.ecisi.com
 • Soroush, F., B. Mostafazadeh-Fard, S.F. Mousavi, and F. Abbasi , 2012. Solute distribution uniformity and fertilizer losses under meandering and standard furrow irrigation methods. Australian Journal of Crop Science, 6(5):884-890.
 • Abbasi, Y., A.M. Liaghat, F. Abbasi , 2011. Assessment of nitrate losses under different corn furrow fertilizing and irrigation managements. International Journal of Agriculture: Research and Review. 1 (4) : 191-196. Available online at http://www.ecisi.com
 • MousaviNezhad, M., A.A. Javadi, F. Abbasi , 2011. Stochastic finite element modelling of water flow in variably saturated heterogeneous soils. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 35(12): 1389-1408.
 • Ramezani Etedali, H., H. Ebrahimian, F. Abbasi , A.M. Liaghat, 2011. Evaluating models for the estimation of furrow irrigation infiltration and roughness. Spanish J. Agric. Res., 9(2): 641-649.
 • Moayeri, M., E. Pazira, H. Siadat, F. Abbasi and F. Kaveh, 2011. Influence of planting and irrigation management methods on maize water productivity improvement in a semiarid region. World Applied Sci. J., 13(5): 1218-1228.
 • Moayeri, M., H. Siadat, E. Pazira, F. Abbasi , F. Kaveh, T. Oweis, 2011. Assessment of maize water productivity in southers parts of Karkheh river basin, Iran. World Applied Sci. J., 13(7): 1586-1594.
 • Asgh ari, Sh., F. Abbasi , M.R. Neyshabouri, 2011. Effects of soil conditioners on physical quality and bromide transport properties in a sandy loam soil. Biosystems Eng., 109: 90-97.
 • Moazed, H., Y. Hoseini, A.A. Naseri, F. Abbasi , H.M.V. Samani and H.A. Seddighnejad, 2011. Using fractal geometry method for modeling scale factor on dispersivity of adsorbent elements in soil J. Food, Agriculture & Environment, 9(1): 762-770.
 • Naseri, A. A., Y. Hoseini, H. Moazed, F. Abbasi , and H.M. V. Samani, S.A. Sakebi, 2011. Phosphorus transport through a saturated soil column: Comparison between physical modeling and HYDRUS-3D outputs. J. Applied Sciences, 11(5):815-823.
 • Moazed, H., Y. Hoseini, A.A. Naseri, and F. Abbasi , 2010. Determining phosphorus adsorption isotherm in soil and its relation to soil characteristics. J. Food, Agriculture & Environment, 8(2): 1153-1157.
 • Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, B. Ghanbarian-Alavijeh, and F. Abbasi , 2010. Evaluation of various quick methods for estimating furrow and border infiltration parameters. Irrig. Sci., 28 (6): 479-488.
 • Naseri, A.A., Y. Hoseini, H. Moazed, F. Abbasi , and H.M. V. Samani, 2010. Determining of soil phosphorus requirement with application of Freundlich adsorption isotherm. Asian J. Agricultural Research, 4(4): 226-231.
 • Navabian, M., A.M. Liaghat, R.J. Smith, and F. Abbasi , 2009. Empirical functions for dependent variables in cutback furrow irrigation. Irrig. Sci., 27: 215-222.
 • Kiani, A.R., F. Abbasi , 2009. Wheat production function under salinity and water stress conditions. Irrigation and Drainage, 58: 445-455.
 • Moravejalahkamia , B., B. Mostafazadeh-Farda , M. Heidarpour, F. Abbasi , 2009. Furrow infiltration and roughness prediction for different furrow inflow hydrographs using a zero-inertia model with a multilevel calibration approach. Biosystem Engineering, 103(3): 374-381.
 • Keshtkar, E., H.M. Alizadeh and F. Abbasi , 2008. Comparing herbigation and conventional method of eradican application in a corn field. Crop Research, 36(1,2,3): 54-59.
 • Asgh ari, Sh., M.R. Nyshabouri, F. Abbasi , N. Aliasgharzad, Sh. Ostsan, 2009. Effects of four organic soil conditioners on aggregate stability, pore size distribution and respiration activity in a sandy loam soil. Turkish J. Agriculture and Forestry, 33: 47-55.
 • Nasseri, A., M.R. Neyshabori, F. Abbasi , 2008. Effectual components on furrow infiltration.  Irrigation and Drainage, 57(4): 481-489.
 • Tavakoli, A.R., A.M. Liaghat, Sh. Ashrafi and F. Abbasi , 2008. Supplemental irrigation in Iran. In: Improving On-farm Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin, Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers, edited by T. Oweis, H. Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, ICARDA, Aleppo, Syria.
 • Rocha, D., F. Abbasi and J. Feyen, 2006. Sensitivity analysis of soil hydraulic properties on subsurface water flow in furrows. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, 132(4): 418-424.
 • Abbasi, F. , M. Javaux, M. Vanclooster, J. Feyen, G. Wyseure, G. Nziguheba, 2005. Experimental study of water flow and sulphate transport at monolith scale . Agric. Water Management, 79(1): 93-112.
 • Abbasi, F. , J. Feyen and M.Th. van Genuchten, 2004. Two dimensional simulation of water flow and solute transport below furrows: Model calibration and validation. Journal of Hydrology, 290 (1-2): 63-79.
 • Abbasi, F. , D. Jacques, J. Simunek, J. Feyen and M.Th. van Genuchten, 2003. Inverse estimation of the soil hydraulic and solute transport parameters from transient field experiments: Heterogeneous soil. Transactions of the ASAE, 46(4): 1097-1111.
 • Abbasi, F. , F. J. Adamsen, D. J. Hunsaker, J. Feyen, P. Shouse and M.Th. van Genuchten, 2003. Effects of flow depth on water flow and solute transport in furrow irrigation: Field data analysis. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(4): 237-246.
 • Abbasi, F. , J. Feyen, R.L. Roth, M. Sheedy and M.Th. van Genuchten, 2003. Water flow and solute transport in furrow-irrigated fields. Irrigation Science 22(2): 57-65.
 • Abbasi, F. , J. Simunek, J. Feyen, M.Th. van Genuchten and P. J. Shouse, 2003. Simultaneous inverse estimation of the soil hydraulic and solute transport parameters from transient field experiments: Homogeneous soil. Transactions of the ASAE, 46(4): 1085-1095.
 • Abbasi, F. , J. Simunek, M. Th. van Genuchten, J. Feyen, F.J. Adamsen, D. J. Hunsaker, T.S. Strelkoff and P. Shouse, 2003. Overland water flow and solute transport: Model development and field data analysis. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, 129(2): 71-81.
 • Abbasi, F. , M.M. Shooshtari and J. Feyen, 2003. Evaluation of the various surface irrigation numerical simulation models. Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, ASCE. 129 (3): 208-213.
 
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی ، 1403. ارزیابی مدل WOFOST برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره­ وری آب ذرت دانه ­ای تحت مدیریت­های مختلف تامین آب آبیاری و کود نیتروژن. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب، سال 14، شمارة 55، ص. 76-57.

 • عباسی، ن.، ف. عباسی ، ر. بهراملو، ا. ناصری، س. واحدی، ث. بهروزی­ نیا، ا. مقبلی­ دامنه، ا. زارع، س.ا. دهقانیان، م. خرمیان، ع. قدمی­ فیروزآبادی، م. کریمی، س. سپهری، م.م. نخجوانی، 1403. تعیین حجم آب کاربردی و شاخص‌ بهره‌وری آب در مزارع تولید خیار در کشور. مجلة تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 55، شمارة 2، ص. 343-329.

 • نخجوانی­ مقدم، م.م.، ا. ناصری، ف. عباسی ، 1403. شاخص‌های مدیریت آب سامانه‌های آبیاری در تولید ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: استان‌های تهران و البرز). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 18، شمارة 1، ص. 215-205.

 • میرزایی، ع.ر.، ا. سلطانی، ف. عباسی ، ا. زینلی، ش. میرکریمی، 1403. تهیه سامانه‌ی استانی حسابداری آب برای اراضی کشاورزی آبی استان فارس . مجلة تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 55، شمارة 2، ص. 244-219.

 • عبدلی، س.، ا. فرخیان­ فیروزی، ف. عباسی و ع. ناصری، 1402. اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در شرایط حضور سطح ایستابی شور و کم عمق بر توزیع دوبعدی رطوبت و شوری خاک، ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد ذرت. نشریة مدیریت آب در کشاورزی، جلد 10، شمارة 2، ص. 18-1.

 • عباسی، ف. و ن. عباسی، 1402. تحلیلی بر راندمان­های آبیاری ایران در بستر زمان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 17، شمارة 6، ص. 1033-1025. 

 • رحمانی، ک.، م. دلبری، پ. افراسیاب، ف. عباسی ، و.ا. یوسف­ آبادی، 1402. واسنجی مدل HYDRUS-2D و شبیه­ سازی الگوی رطوبتی خاک در آبیاری نواری تیپ کشت نشائی چغندرقند با و بدون مالچ. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 17، شمارة 5، ص. 887-869.

 • حقایقی ­ مقدم، س.ا.، ف. عباسی ، ا. ناصری، پ. ورجاوند، س.ا. دهقانیان، م.م. قاسمی، س. سپهری­ صادقیان، ح. خسروی، م. کریمی، ف. پرچمی­ عراقی، م. گودرزی، م. میران­ زاده، م. فرزام­ نیا، ا. یوسف­ گمرکچی، س.م.ا. رضوانی، ر. نیکان فر، س.ح. موسوی­فضل، ع. قدمی­ فیروزآبادی، 1402. تعیین آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید جو در کشور. نشریة آب و خاک، دورة 37، شمارة 5، ص. 672-659. 

 • اکبری، م.، ف. عباسی ، ا. ناصری، ا. یوسف­ گمرکچی، ف. پرچمی­ عراقی، م.م. نخجوانی، س. سپهری، م.م. قاسمی، م. گودرزی، ا. اسلامی، ا. نورجو، ر. علی محمدی­ نافچی، ر. بهراملو، م.ا. کمالی، ع. کیاء، 1402. تعیین شاخص‌های مدیریت آبیاری در تولید هلو و شلیل در کشور. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، دورة 24، شمارة 91، ص. 69-50. 

 • گودرزی، م.، ف. عباسی ، ا. هدایتی­ پور، 1402. ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی. نشریه آب و خاک، جلد 37، شمارة 4، ص. 517-503.

 • پژوهیده، س.ک.، ا. اگدرنژاد و ف. عباسی ، 1402. تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ذرت در مدل AquaCrop تحت برهمکنش تنش آبی و کود نیتروژن. نشریة مدیریت آب در کشاورزی، دورة 10، شمارة 1، ص. 190-175.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، س.ا. دهقانیان، ا. اسلامی، ف. عباسی ، 1402. بررسی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس. نشریه مدیریت آب در کشاورزی، دورة 10، شمارة 1، ص. 94-83.  

 • جعفری، ح. و ف. عباسی ، 1402. معرفی و ارزیابی شاخص بهره‌وری نسبی اقتصادی آب. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 54، شمارة 7، ص. 1114-1095.

 • ابراهیمی­ پاک، ن.ع.، آ. تافته، ف. عباسی ، ج. باغانی، 1402. مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیازآب و اندازه ­ گیری مزرعه ­ ای. مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، دورة 3، شماره 3، ص. 322-308. 

 • قدمی­ فیروزآبادی، ع.، ف. عباسی ، م. جوزی، ب. ابوال­پور، ن. کوهی، ا. اسلامی، پ. ورجاوند، ا. ناصری، 1402. بررسی حجم آب کاربردی، بهره‌‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انجیر کشور. نشریه علوم و مهندسی آبیاری، جلد 46، شمارة 2، ص. 118-102.

 • عباسی، ن.، ف. عباسی ، ا. یوسف­ گمرکچی، س.ا. دهقانیان، پ. شاهین­ رخسار، س.ح. موسوی­ فضل، م. طاهری، ع. کیانی، م.م. نخجوانی­ مقدم، ا. ناصری، س. سپهری­ صادقیان، س. واحدی، ث. بهروزی­ نیا، م. عباسی، 1402. تعیین شاخص‌های مدیریت آب در قطب‌های تولید زیتون در کشور. مجلة تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 54، شمارة 6، ص. 960-949.

 • تاند، ا.، ف. عباسی ، ج.م.و. سامانی، 1402. تحلیل پهنه­ بندی شاخص بهره­ وری فیزیکی آب در قطب­ های تولید چغندرقند در ایران. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، دورة 24، شمارة 90، ص. 90-71. 

 • سلامتی، ن.، م. معیری، و ف. عباسی ، 1402. ارزیابی عملکرد و بهره­وری آب کاربردی در سامانه­ های آبیاری سطحی و بارانی کلزا (مطالعه موردی بهبهان). نشریه علوم آب و خاک، جلد 27، شمارة 2، 18-1.

 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی ، 1402. ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره ­ وری آب ذرت در مدیریت ­ های مختلف آب و کود. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 17، شمارة 3، ص. 584-573.

 • اکبری، م.، ف. عباسی ، ا. ناصری، ا. یوسف­ گمرکچی، م. گودرزی، ا. اسلامی، م. فرزام­ نیا، ر. علی محمدی، ن. کوهی چله­ کران، ر. بهراملو، ع. قدمی فیروزآبادی، س.ا. حقایقی مقدم، ا. ذوالفقاران، ج. احمدآلی، م. عباسی، ح. ریاحی، م.م. نخجوانی مقدم، 1402. تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور . مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 37، شمارة 2، ص. 137-119.

 • سلامتی، ن.، م. معیری، و ف. عباسی ، 1402. ارزیابی فیزیکی و اقتصادی آب آبیاری در کشت کلزا (مطالعه موردی بهبهان). نشریه دانش آب و خاک، جلد 33، شمارة 3، ص. 68-49.

 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی ، 1402. بهینه‌سازی مقدار کود نیتروژن و تقسیط آن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ. مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، جلد 3، شمارة 4، ص. 76-60.

 • ناصری، ا.، م. اکبری، ف. عباسی ، 1402. اثرات سامانه­ های آبیاری و سناریوهای نیازآبشویی بر بهره­ وری آب در تولید لوبیا در دشت اهر (استان آذربایجان شرقی). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 17، شمارة 2، ص. 290-277.

 • پژوهیده، س.ک.، ا. اگدرنژاد و ف. عباسی ، 1402. ارزیابی مزرعه­ ای مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی ذرت دانه‌ای در شرایط تنش‌ آبی و کودی. نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران، سال 13، شمارة 51، ص. 158-141.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، س.ا. دهقانیان، م.م. نخجوانی­ مقدم و ف. عباسی ، 1402. تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 17، شماره 1، ص. 86-77.

 • جلینی، م.، ف. عباسی ، م. کریمی، 1401. تعیین میزان آب کاربردی، عملکرد و بهره­وری آب در مزارع گوجه­ فرنگی استان خراسان­ رضوی. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 23، شماره 89، ص. 82-70.

 • عباسی، ن.، ر. بهراملو، م.ا. رضوانی، ع. قدمی فیروزآبادی، ا. یوسف­ گمرکچی، ر. نیکان­ فر، ا. ناصری، ف. عباسی ، ر. علی محمدی­ نافچی، م. عباسی، م. گودرزی، م.ع. شاهرخ­ نیا، ح. ریاحی، ث. بهروزی­ نیا، س. واحدی، 1402. ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره­ وری آب آبیاری در کانون­ های تولید گردوی کشور. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 23، شماره 89، ص. 1-20.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، ع.ر. حسن­ اقلی و ف. عباسی، 1401. بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس. نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد 9، شماره 2، ص. 16-1.

 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی، 1401. ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌ وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج. مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، دوره 3، شماره 1: ص. 41-26.

 • عباسی ، ف.، م.ن. غیبی، ا. اگدرنژاد، 1401. بررسی تلفات نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف کود نیتروژن و مدیریت کودآبیاری در آبیاری جویچه­ ای. نشریة روابط خاک و گیاه، جلد 13، شمارة 4، ص. 117-105.

 • کریمی، م.، ف. عباسی و م. جلینی، 1401. بررسی آب آبیاری و بهره­ وری آب در تولید انگور برخی باغ­ های استان خراسان­ رضوی (کاشمر و خلیل­ آباد). تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 23، شمارة 88، ص. 42-27.

 • موسوی­ فضل، س.ح.، ا. اسلامی، ه. افشار، ا. ذوالفقاران، م. کریمی، غ.ع. کیخا، م. معیری، ف. عباسی ، ج. باغانی، ا. ناصری، 1401. اثر سامانه آبیاری قطره­ ای نواری بر مدیریت مصرف آب در کانون­ های اصلی تولید خربزه در کشور. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 23، شمارة 87، ص. 167-145.

 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی ، 1401. ارزیابی مدل CERES-Maize برای شبیه‌سازی گیاه ذرت تحت سناریوهای مختلف مدیریت آبیاری و کود نیتروژن. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 53، شمارة 10، ص. 2310-2295.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، م. اکبری، ف. عباسی ، 1401. اندازه­ گیری حجم آب آبیاری و بهره­ وری آب مزارع پیاز در سه منطقه استان فارس. پژوهش آب ایران، جلد 16، شمارة 4، ص. 10-1.

 • ابراهیمی­ پاک، ن.ع.، آ. تافته، ف. عباسی ، ج. باغانی، 1401. برآورد مقدار واقعی آب آبیاری گندم با استفاده از سامانه نیاز آب و مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری مزرعه‌ای. تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 53، شماره 9، ص. 2092-2075.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، ا. اسلامی، س.ا.دهقانیان، ف. عباسی ، 1401. تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس. پژوهش آب ایران، جلد 16، شمارة 3، ص. 37-27.

 • پرچمی­ عراقی، ف.، ف. عباسی ، ک. اخوان، 1401. ارزیابی راندمان کاربرد و نمایه­ های بهره‌وری آب در سویا تابستانه (مطالعه موردی: پایین‌دست شبکه آبیاری و زهکشی مغان، استان اردبیل). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 53، شمارة 6، ص. 1257-1243.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع. و ف. عباسی ، ا . ناصری، س . ا . حقایقی ­ مقدم، م . گودرزی، م . فرزام ­ نیا، ح . پرویزی، س . ح . موسوی ­ فضل، م . م . قاسمی، 1401. اندازه­ گیری حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در کشور. نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد 9، شماره 1، ص. 72-57.

 • نیسی، ک.، ا. اگدرنژاد، ف. عباسی ، 1402. ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت و بهره‌ وری آب تحت مدیریت مختلف کاربرد کود نیتروژن در کرج. مدل­سازی و مدیریت آب و خاک، دوره 3، شماره 1: ص. 41-26.

 • پرچمی­ عراقی، ف.، ف. عباسی ، ک. اخوان، 1401. ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان. مجله پژوهش آب در کشاورزی، شماره 36 ، جلد 2، ص. 202-181.

 • اکبری، م.، ف. عباسی ، ا. ناصری، م.ع. شاهرخ­ نیا، م. خرمیان، م. فرزام­نیا، م. کرامتی­ طرقی، آ. عزیزی، م. عباسی، ا. زارع­ مهرانی، ح. خسروی، ا. مقبلی­ دامنه، م.م. نخجوانی­ مقدم، ن. عباسی، ج. باغانی، 1401. برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان­های کشور . مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 36 شمارة 2، 147-131.

 • شاهرخ­ نیا،م.ع.، ف. عباسی ، ا. ناصری، س.ا. دهقانیان، ا. اسلامی، ن. سلامتی، ا. مقبلی­ دامنه، ا. زارع­ مهرانی، 1401. تعیین میزان آب کاربردی و بهره­ وری آب باغات لیموترش در کشور. تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 23، شماره 87، ص. 20-1.

 • عباسی تشنیزی، ف.، م. قبادی­ نیا، ف. عباسی ، ع. معتمدی، 1401. تغییرات پروفیل رطوبتی خاک در شرایط کاربرد بیوچار و آب دارای آلودگی میکروبی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی. پژوهش آب ایران، دورة 16 شمارة 1، ص. 127-113.

 • پژوهیده، س.ک.، ا. اگدرنژاد و ف. عباسی ، 1401. برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده AquaCrop . نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 2 ، جلد 16، ص. 370-357.

 • پهلوانی، ع.، ح. ابراهیمیان، ف. عباسی ، 1401. تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی،   شماره 36، جلد 1، ص. 104-93.

 • کیانی، ع.ر.، م.ا. کمالی، ف. عباسی ، 1401. بررسی بهره‌وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1 ، جلد 16، ص. 82-69.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع. و ف. عباسی ، 1401. بررسی حجم آب آبیاری و بهره­ وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، جلد 16، ص. 190-181.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، ن. عباسی، ف. عباسی ، 1400. بررسی میزان آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات گردو در استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 6، جلد 15، ص. 1369-1361.

 • سلامتی، ن.، و ف. عباسی ، 1400. ارزیابی بهره‌وری آب سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در مزارع ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی شهرستان بهبهان). نشریه دانش آب و خاک، دورة 31، شمارة 4، ص. 110-99.

 • حسین­ نژاد میر، ا.، س.ا. هاشمی گرم ­ دره، ع.م. لیاقت، س. کریمی، ف. عباسی ، 1400. اثر بیوچار ذرت علوفه‌ای و کود اوره بر ویژگی‌های شیمیایی خاک و عملکرد فلفل دلمه‌ای تحت شرایط گلخانه. نشریه مدیریت آب و آبیاری، دورة 11، شمارة 3، ص. 606-593.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، ا. ناصری، ف. عباسی ، 1400. تعیین میزان آب کاربردی و بهره ­ وری آب در باغات سیب استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 15، شماره 4، ص. 940-931.

 • شریف‌نسب، ه. و ف. عباسی ، 1400. توسعه نرم­افزار تخمین شاخص سطح برگ و مقایسه با روش­های مرسوم. نشریه زیست شناسی کاربردی، دوره 34 ، شماره 2، ص. 94-83.

 • دلباز، ر.، ح. ابراهیمیان، ف. عباسی ، آ. نازی­ قمشلو، 1400. فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره­ ای بر شاخص­ های عملکرد محصول و بهره­ وری آب و کود. مجله پژوهش آب در کشاورزی،   شماره 2 ، جلد 35 ، ص. 150- 139.

 • ورجاوند، پ.، ج. باغانی و ف. عباسی ، 1400 . ارزیابی مزرعه­ ای بهره­ وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید گندم (مطالعه موردی در شهرستان‌های اهواز و دشت آزادگان). نشریه آبیاری و زهکشی ایران،   شماره 3 ، جلد 15 ، ص. 678- 665.

 • دلباز، ر.، ح. ابراهیمیان، ف. عباسی ، آ. نازی قمشلو، 1400. بررسی اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای به کمک فراتحلیل. نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد 8، شماره 1، ص. 180-171.

 • یوسف­ گمرکچی، ا.، ج. باغانی، و ف. عباسی ، 1400. ارزیابی قابلیت مدل­های مبتنی بر داده­ کاوی در پیش­ بینی عملکرد گندم آبی در کشور. نشریه آب و خاک، جلد 35 شمارة 2، ص. 202-189.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی، ا. نورجو، ج. احمدآلی، م.ع. شاهرخ­ نیا، ع.ر. مأمن­ پوش، م. کرامتی­ طرقی، س. سپهری، ک. اخوان، س.ح. موسوی­ فضل، ن. عباسی، م. اکبری، ج. باغانی، م.م. نخجوانی، ر. نیکان­فر، ا. ذوالفقاران، 1400. تعیین بهره­ وری آب با کاربرد سامانه­ های آبیاری سطحی و قطره­ ای در تولید سیب در ایران . مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 22، شماره 83، ص. 58-43.

 • عباسی ، ف. ، م. جلینی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، ا. مقبلی­ دامنه، م. نوروزی، ا. یوسف­ گمرکچی، م. طاهری، ا. زارع­ مهرانی، ع.ر. کیانی، ن. سلامتی، س.ح. موسوی­ فضل، ع. قدمی­ فیروزآبادی، پ. بیات، ا. ناصری، ج. باغانی، 1400. نقش سامانه­ های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب گوجه­ فرنگی در کشور. مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 22، شمارة 82، ص. 64-43.

 • تاج­ الدین، ب.، ف. عباسی ، ن. حیدری، ب. جمشیدی، م. اکبری، ن. باقری، ا. شریفی، ن. عباسی، د. مومنی، ع. روحی، ن. سلطانی، م. آقااحمدی، 1399. بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی (مطالعه موردی: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی). فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، جلد 28، شمارة 112، ص. 140-117.

 • گودرزی، م.، ف. عباسی و ا. هدایتی پور، 1399. ارزیابی شاخص‏ های مدیریت مصرف آب در تولید انگور (مطالعه موردی استان مرکزی). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شمارة 6، جلد 14، ص. 2012-2003.

 • موسوی­ فضل، س.ح.، م.ح. رحیمیان، ن. کوهی، ح. ریاحی، م. کرامتی، ف. عباسی ، ج. باغانی، 1399. ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره‌وری در کانون‌های اصلی تولید پسته (مطالعه موردی در استان‌های کرمان، خراسان‌رضوی، یزد و سمنان). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شمارة 6، جلد 14، ص. 2256-2244.

 • سپهری­ صادقیان، س.، ف. عباسی، ق. زارعی، م.م. نخجوانی­ مقدم، 1399. بررسی و تحلیل حساسیت روش­های مبتنی بر شبکه­ های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع. نشریة آبیاری و زهکشی ایران، شمارة 6، جلد 14، ص. 2099-2089.

 • عباسی ، ف. ، ا. ناصری، م. رضوانی، م. گودرزی، م. کریمی، ا. اسلامی، م. طاهری، ا. یوسف­ گمرکچی، ح. طایفه­ رضایی، ح. خسروی، س.ح. موسوی­ فضل، ع. قدمی­ فیروزآبادی، ج. باغانی، ن. عباسی، م. اکبری، 1399. ارزیابی آب کاربردی و بهره­ وری آب در تاکستان­ های کشور. مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 21، شمارة 80، ص. 148-133.

 • تاج­ الدین، ب.، ف. عباسی و ن. حیدری، 1399. رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. مجله پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 5، شماره 2، ص. 189-178.

 • طاهری، م.، و. رضاوردی­ نژاد، ج. بهمنش، ف. عباسی ، ج. باغانی، 1399. تحلیل مکانی شاخص بهره ­ وری آب در قطب­ های تولید گندم. پژوهش آب در کشاورزی، سال 34، شمارة 2، ص. 228-217.

 • باقری، ن.، م. کشاورز ترک، ف. عباسی ، ن. عباسی و م. بردبار، 1399. آینده ­پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404. مجله پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 5 شماره 1، صفحه ­های 18-1.

 • سلامتی، ن.، ج. باغانی و ف. عباسی ، 1399. مقایسه حجم آب مصرفی و بهره ­ وری آب گندم در روش ­ های مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 43، شماره 1، صفحه ­های 42-29.

 • کشاورز، م.ص.، ح. ابراهیمیان و ف. عباسی ، 1399. تأثیر ایجاد مانع در جویچه‌های آبیاری بر نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب. مجلة تحقیقات آب و خاک ایران، دورة 51، شمارة 1، صفحه ­های 23-14.

 • ذوالفقاران، ا.، ف. عباسی ، م. جلینی و م. کریمی، 1398. بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی). نشریه آب و توسعه پایدار، سال 6، شماره 2، صفحه­ های 80-77.

 • انصاری، ف.، س.ح. طباطبائی، ف. عباسی و ا. علایی، 1398. حذف نیترات از آب­های زیرزمینی بصورت درجا با استفاده از منابع کربنی مایع. مجله پژوهش آب ایران، جلد 13، شماره 3، صفحه­ های 159-147.

 • سپهری صادقیان، س.، ف. عباسی و م.م. نخجوانی مقدم، 1398. پیش ­ بینی عملکرد ذرت علوفه­ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل­های شبکه عصبی مصنوعی . نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 13، شماره 5، صفحه­ های 1470-1460.

 • انصاری، ف.، س.ح. طباطبائی، ف. عباسی و ا. علایی، 1398. آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل در حل معکوس انتقال بروماید. نشریه علوم آب و خاک، سال 23، شماره 3، ص. 366-355.

 • ناصری، ا. و ف. عباسی ، 1398. تحلیل و آینده ‏پژوهی 60 سال تغییرات زمانی بهره‏وری مصرف آب در تولید گندم‏آبی در دشت تبریز. نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 13، شماره 4، صفحه ­های 908-894.

 • فیض‌اله‌پور، ف.، ف. عباسی ، م. کوچک‌زاده، ر. چوگان و م.ن. غیبی، 1398. بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه ­ای. نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 13، شماره 4، صفحه ­های 930-919.

 • کیخایی، ف. و ف. عباسی ، 1398. منابع آب ژرف: فرصت­ها و چالش­ ها. نشریه آب و توسعه پایدار، سال ششم، شماره 1، صفحه ­های 66-61.

 • نحوی­ نیا، م.ج.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی ، 1398. ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 50، شماره 3، صفحه­ های 579-567.

 • سروش، ف.، ب. مصطفی­ زاده، س.ف. موسوی، ف. عباسی ، 1398. مقایسة روش­های دو نقطه­ ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه­ ای گردشی. مجلة علوم آب و خاک، جلد 23، شماره 1، صفحه ­های 377-367.

 • عباسی، ف. ، ا. ناصری، م.م. نخجوانی­ مقدم، ن. سلامتی، م. جلینی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، ا. یوسف گمرکچی، ع.ر. اسلامی، ک. اخوان، م. فرزام­ نیا، ج. باغانی، م. اکبری، 1397. مقایسة برخی شاخص­ های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه­ ای در پایاب شبکه­ های آبیاری مدرن و سنتی. مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 19، شماره 73، صفحه­ های 156-143.

 • آزاد، ن.، ج. بهمنش، و.ر. وردی­ نژاد، ف. عباسی و م. نوابیان، 1397. کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه‌سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ­ای . مدیریت آب و آبیاری، جلد 8، شماره 1، صفحه­ های 148-131.

 • سلامتی، ن.، ج. باغانی و ف. عباسی ، 1397. تعیین بهره‌وری مصرف آب در سامانه‌های آبیاری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی در بهبهان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 49 ، شماره 4، صفحه­ های 830-821.

 • کازرونیان، س.م.، ف. عباسی و ح. صدقی، 1396. مطالعه آماری تغییرات پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه­ای طی سه فصل زراعی. مجله پژوهش­ های حفاظت آب و خاک، جلد 24، شماره 4، صفحه­ های 101-83.

 • نادری، ن. ، ف. عباسی، 1396. بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 31، شماره 3ب، صفحه­ های 424-413.

 • حسینی­ نیا، ف. حسن­ پور، ه. نقوی، ف. عباسی ، 1396. مقایسه اثر مواد اصلاح کننده مختلف بر آبشویی املاح از یک خاک شور و قلیا در کرمان به روش آزمایشگاهی. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 7، شماره 2، صفحه­ های 134-119.

 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ، 1396. بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ­ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop . مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره 2، صفحه­ های 134-119.

 • عباسی، ف. ، ن. عباسی، ع.ر. توکلی، 1396 . بهره­ وری آب در بخش کشاورزی؛ چالش­ ها و چشم ­اندازها. نشریه آب و توسعه پایدار، جلد4، شماره 1، صفحه­ های 144-141.

 • زبردست، س.، س.ح. طباطبائی، ف.عباسی، م. حیدرپور، ک. گالتیری، 1396. تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر. نشریه آب و خاک، جلد 31 شماره 2، صفحه­ های 410-399.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی، و م. اکبری، 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب. مجله تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی، جلد 18 شماره 68، صفحه­ های 32-17.

 • دیوبندهفشجانی، ل.، ع.ع. ناصری، ع.ر. هوشمند، ف. عباسی و ا. سلطانی ­محمدی، 1396. بررسی تاثیر کاربرد بیوجار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم­شنی. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره 1، صفحه­های 72-63.

 • حسینی­ نیا، ف. حسن­ پور، ه. نقوی، ف. عباسی ، ش. باستانی، 1395. تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زهآب خروجی از ستون ­های خاک شور و آهکی. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، جلد 6، شماره 24، صفحه­ های 89-78.

 • جنوبی، ر.، و. رضاوردی­ نژاد و ف. عباسی ، 1395. ارائه مدل بهینه‌سازی برای برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده‌های پیشروی و رواناب. نشریه مدیریت آب و آبیاری، دوره 6 شماره 1، صفحه­ های 45-29.

 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ، 1395. بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 30، شماره 4، صفحه­ های 455-445.

 • عباسی ­ تشنیزی، ف.، م. کوچک­ زاده و ف. عباسی ، 1395. مدل ­ سازی انتقال باکتری فکال کلی­فرم در آبیاری قطره ­ای سطحی. نشریه آب و خاک. جلد 30، شماره 6، صفحه­ های 1772-1758.

 • عباسی، ف .، ف. سهراب و ن. عباسی، 1395. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران. مجله تحقیقات مهندسی سازه ­های آبیاری و زهکشی، جلد 17 شماره 67، صفحه­ های 128-113.

 • عباسی ، ف. و ع. شینی، 1395. ارزیابی و بهبود مدیریت آبیاری جویچه ­ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان. مجله دانش آب و خاک، جلد 26، شماره 2/4 صفحه­ های 121-109.

 • فیض‌اله‌پور، ف.، م. کوچک‌زاده، ف. عباسی ، م.ن. غیبی و ر. چوگان، 1395. بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای. نشریه آب و خاک، جلد 30، شماره 5 صفحات 1594-1584. 

 • شیخ­ اسماعیلی،ا.، ع.ع. ناصری، ه. معاضد، ف. عباسی ، خ. اژدری، 1395. مدل­سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک­های مختلف مناطق نیمه­ خشک. مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 39 شماره 4 صفحات 192-181.

 • قبادی، م.، ح. ابراهیمیان و ف. عباسی ، 1395. بررسی تاثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه­ سازی فصلی آبیاری جویچه ­ای. نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 10 ، شماره 3، صفحه­ های 326-316.

 • ضیایی، غ.، ف. عباسی، ح. بابازاده، ف. کاوه، 1395. بررسی تغییرات زمانی ضرائب نفوذ آب در خاک در جویچه­ ای، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 47 شماره 2 صفحه­ های 236-229.

 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی، م. ذاکری ­نیا و ف. عباسی ، ع. کولائیان، 1395. مدل کردن نیم­رخ رطوبتی در آبیاری قطره ­ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D . نشریه آبیاری و زهکشی، جلد 10 ، شماره 2، صفحه­ های 144-136.

 • دیوبندهفشجانی، ل.، ع.ر. هوشمند، ع.ع. ناصری، ا. سلطانی­ محمدی و ف. عباسی ، 1395. مقایسه کارایی بیوجار و ورمی ­کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب­های آلوده و تعیین شرایط بهینه جذب. مجله آبیاری و زهکشی ایران،  جلد 10، شماره 1 صفحه­ های 116-104.

 • حیدری، ن. و ف. عباسی ، 1395. بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر. مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، جلد 17 شماره 66، صفحه­ های 70-55.

 • کیانی، ع.ر. و ف. عباسی ، 1394. بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری . نشریه آب و توسعه پایدار، جلد2، شماره 2، صفحه­ های 64-57.

 • بیرامی، ح.، م.ر. نیشابوری، ف. عباسی و ا.ح. ناظمی، 1394. تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S ) در دو خاک با بافت متفاوت. مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 4، صفحه­ های 26-17.

 • قبادی، م.، ح. ابراهیمیان و ف. عباسی ، 1394. شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، جلد 5، شماره 2، صفحه­ های 13-1.

 • وردی­ نژاد، و.ر.، ر. جنوبی، س. بشارت، ف. عباسی ، 1394. بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 4، صفحه­ های 706-695.

 • زبردست، س.، س.ح. طباطبائی، ف. عباسی ، م. حیدرپور و ک. گالتیری، 1394. بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی املاح در یک کانال سهمی شکل. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 3، صفحه­ های 404-395.

 • عباسی، ف. ، ع. شینی و ن. سلامتی، 1394. ارتقای بهره ­وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ­ ای نیشکر. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 29، شماره 4، صفحه­ های 942-933.

 • سلامتی، ن.، م. دلبری، ف. عباسی ، ع. شینی، 1394. شبیه­ سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D در آبیاری جویچه­ ای نیشکر. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، سال 19، شماره 74، صفحه­ های 191-179.

 • اوجاقلو، ح.، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1394. بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه­ ای با هیدروگراف­ های ورودی موجی و ثابت. مجله پژوهش آب ایران، جلد 9، شماره 3، صفحه­ های 149-141.

 • نایب­ لویی، ف.، م. کوچک­ زاده، ک. ابراهیمی، م. همایی و ف. عباسی ، 1394. شبیه سازی توزیع دوبعدی رطوبت خاک طی آبیاری قطره ای زیرسطی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 2، صفحه­ های 205-195.

 • سلامتی، ن.، م. دلبری، ف. عباسی ، ع. شینی، پ. افراسیاب و ف. کاراندیش، 1394. بررسی اثرات تقسیط و سطوح مختلف کود در کودآبیاری جویچه­ ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP69 . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 2، صفحه­ های 205-195.

 • اوجاقلو، ح.، ت. سهرابی، و ف. عباسی ، 1394. یکنواختی توزیع آب و نیترات در کودآبیاری جویچه‏ ای با جریان موجی، مجله دانش آب و خاک، مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 3، صفحه­ های 279-267.

 • بیرامی، ح.، م.ر. نیشابوری، ا.ح. ناظمی و ف. عباسی ، 1394. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. مجله دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 2، صفحه­ های 192-181.

 • توکلی، ع.، ح. بابازاده، ف.عباسی و ح. صدقی.1394. توسعه معادله برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس­ سازی در آبیاری جویچه ­ ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ، جلد 16، شماره 2، صفحه­ های 12-1.

 • سلامتی، ن.، ف. عباسی ، م. دلبری، ع. شینی و پ. افراسیاب، 1394. ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای نیشکر. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 16، شماره 2، صفحه­ های 60-41.

 • عباسی ­ تشنیزی، ف.، ف. عباسی و م. کوچک­ زاده ، 1394. مطالعه لایسیمتری انتقال باکتری فکال کلی­فرم در آبیاری قطره­ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 46، شماره 1، صفحه­ های 58-49. 94. 

 • مصطفوی­ دارانی، س.م.، ج. خوشحال­ دستجردی، ر. استون، ف. عباسی ، ا. بابائیان، 1393. ارایه یک روش پیش­ بینی عملکرد جو با استفاده از شاخص­ های دورپیوندی (مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان). نشریه هواشناسی کشاورزی، جلد 2، شماره 2 صفحات 36-24.

 • شکفته،ح.، م. افیونی، م.ع. حاج ­ عباسی، ح. نظام­ آبادی، ف. عباسی و ف. شیخ­ الاسلام، 1393. مدل­ سازی آبشویی نیترات از خاک تحت کشت سیب­زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی-عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) ، سال 18، شماره 70، صفحات24-13.

 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر. اشرفی­ زاده، 1393. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN . مجله علمی کشاورزی (مهندسی زراعی) ، جلد 37، شماره 2، صفحات 45-33.

 • ضیایی، ح. بابازاده، ف. عباسی، ف. کاوه، 1393. بررسی عملکرد مدل‌های AquaCrop و CERES-Maize در برآورد اجزاء بیلان آب خاک و عملکرد ذرت ، مجله تحقیقات آب و خاک ایران،  دوره 45، شماره 4، صفحات 445-435.

 • نوشادی، ا.، م. همایی، م.م. شوشتری و ف. عباسی ، 1393. انتقال و تجزیه علف­ کش­ها در خاک در سیستم­های مختلف سم ­آبیاری. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 45، شماره 3، صفحات 266-255.
 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی، م. ذاکری­ نیا و ف. عباسی ، 1393. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره­ ای زیرسطحی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 15، شماره 2، صفحات 14-1.
 • اروانه، ح. ف. عباسی ، 1393. واسنجی و صحت­ سنجی مدل AquaCrop برای کلزا رقم هایولا 401 در شرایط مزرعه. پژوهش آب ایران، جلد 10، شماره 14 ، صفحات 17-9.
 • عباسی، ف. ، ر. بهراملو، ا. ذوالفقاران و ن. نادری، 1392. بررسی مسایل فنی و بهره­برداری از تعدادی از قنات­های استان­های خراسان­ رضوی و همدان و سمنان. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)، دوره 44، شماره 4، صفحات 338-329.
 • کاراندیش، ف.، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، ف. عباسی و م. قیصری، 1392. بررسی تاثیر آبیاری ناقص ریشه و کم­آبیاری معمولی بر بهره­وری آب، عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)، دوره 44، شماره 1، صفحات 44-33.
 • ابراهیمیان، ح.، ع.م. لیاقت، م.پارسی‌نژاد ،ف. عباسی و م. نوابیان، 1392. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن در آبیاری معمولی. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، جلد 11، شماره 2، صفحات 13-1.
 • عباسی، ف. ، 1392. تخمین منحنی مشخصه با پس­ماند رطوبتی به روش معکوس و مدل­های اسکات و معلم در دو خاک مختلف. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 27، شماره 2، صفحات 327 -313.
 • اصغری، ش.، ا. ضیاالدینی و ف. عباسی ، 1392. تأثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی، مجله پژوهش ­های خاک، جلد 27، شماره 1، صفحات 69-59.
 • رمضانی­ اعتدالی، ه. ح. ابراهیمیان، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، 1391. ارزیابی سه مدل EVALUE ، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه­ای. مجله علمی کشاورزی علوم مهندسی آبیاری، دوره 35، شماره 1، صفحات 1-10.
 • عباسی، ف. ، ر. چوگان، ح.ع. علیزاده، ع.م. لیاقت، 1391. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و برخی صفات ذرت دانه­ ای، مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)، جلد 43، شماره 4، صفحات 382-371.
 • کاراندیش، ف.، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، ف . عباسی و م. قیصری ، 1391. تاثیر کم‌آبیاری ناقص ریشه و کم‌آبیاری معمولی بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات در گیاه ذرت. نشریه مدیریت آب و آبیاری، جلد 2، شماره 2، صفحات 98-85.
 • معیری، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، ف. عباسی و ح. دهقانی، 1391. ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 6، صفحات 1348-1339 .
 • عباسی، ف. ، ع.ر. سلطانی­ تودشکی، ع.ر. کیانی، ق. زارعی، پ. شاهین­ رخسار و م. خرمیان، 1391. ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان­های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 2-43، شماره 3، صفحات 397-387.
 • حصاری، ب.، ع.م. آخوندعلی، ف. عباسی ، فریدون رادمنش و م. اکبری، 1391. بررسی اثرات هیدرولوژیکی بالادستی/پایین­دستی توسعه آبیاری تکمیلی اراضی دیم در حوصه کرخه، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6، شماره 3 صفحات 186-176.
 • پناهی، م.، س.م. میرلطیفی، ف. عباسی ، 139 1 . برآورد نفوذ جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل­های نفوذ . مجله پژوهش آب ایران ، جلد 6، شماره 10، صفحات 114-107.
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1391 . مقایسه کود ­ آبیاری با کوددهی سطحی بر ­کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات . نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 5، صفحات 1189-1181 .
 • عباسی، ی.، ع.م. لیاقت، و ف. عباسی ، 1391. بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کودآبیاری جویچه­ای ذرت. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 4، صفحات 853-842 .
 • پناهی، م.، س.م. میرلطیفی،
 • ف. عباسی ، 1390. ارزیابی یک مدل دو بعدی نفوذ برای شرایط آبیاری جویچه‌ای. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد25، شماره 6، صفحات 1412-1404.
 • محمودی، م.ع.، م. شرفا، م. همایی، ع.م. لیاقت و ف. عباسی ، 1390. برآورد پارامترهای معادلۀ توده­ ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده­ های هیدرولیکی خاک . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) ، جلد 42، شماره 2، صفحات 248-241.
 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر. اشرفی­ زاده، 1390. اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) ، جلد 42، شماره 2، صفحات 278-271.
 • معیری، م.، ا. پذیرا، ح. سیادت، ف. عباسی و ف. کاوه، 1390. بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارائی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 12، شماره 4، صفحات 50-35.
 • اصغری،ش.، ف. عباسی ، م.ر. نیشابوری، ش. اوستان و ن. علی ­اصغرزاده، 1390. اثرات چهار اصلاح کننده آلی خاک بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی. مجله پژ‍وهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 2، صفحات 194-177.
 • مجدزاده،ب. ، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1390. بهبود عملکرد آبیاری جویچه ای با تغییر سطح مقطع در طول جویچه. مجله پژوهش آب ایران ، سال پنجم، شماره 1، صفحات 22-13.
 • مسعودی آشتیانی، س.، م. پارسی نژاد، ف. عباسی ، 1390. بررسی کاربرد کوتاه مدت فاضلاب شهری خام و تصفیه شده در آبیاری سورگوم بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی مهم خاک. مجله پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب)، جلد 25، شماره 3، صفحات 253-243.
 • ا براهیمیان، ح.، ع.م. لیاقت، م.پارسی‌نژاد، ف. عباسی و م. نوابیان، 1390. بررسی تلفات آب و نیترات و کارآیی مصرف آب در کودآبیاری جویچه‌ای یک در میان و معمولی. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 25، شماره 1، صفحات 30-21.
 • خرمیان، م.، س. برومند­نسب، ف. عباسی ،. س.ر.اشرفی­ زاده، 1390. اثر شیوه خاک­ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صفحات 18-1.
 • فرزام­ نیا، م.و ف. عباسی ، 1390. بررسی مسایل فنی و بهره­ برداری از قنوات استان کرمان. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، سال پانزدهم، شماره 55، صفحات 54-41.
 • عباسی، ف .، ح.ع. علیزاده ، 1389. تاثیر عمق جریان بر توزیع آب و بروماید در آبیاری جویچه­ ای در یک خاک لوم شنی. مجله پ‍ژوهش­ های حفاظت آب و خاک، جلد 17، شماره 4، صفحات 24-1.
 • اصغری، ش.، م.ر. نیشابوری، ف. عباسی ، ن. علی­ اصغرزاده و ش. اوستان، 1389. تاثیر پلی­اکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ­ ها، مقاومت فروسنجی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی. مجله دانش آب و خاک، جلد 1/20، شماره 3، صفحات 15-1.
 • عباسی، ف .،ع.م. لیاقت، علیزاده، ح.ع.، ی. عباسی و ا. محسنی، 1389. ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه­ ای با استفاده از داده­ های مزرعه­ ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 4 ، صفحات 791-781.
 • قنبریان، ب. و ف. عباسی، 1389. بررسی تاثیر پارامتر پیوستگی منافذ و ارایه مدلی برای پیش­ بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 24، شماره 1، صفحات 63-51.
 • علیزاده، ح . ع.، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، 1389. ارزیابی یکنواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه­ ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 51، صفحات 49-39.
 • قدمی فیروزآبادی، ع.، س.م. سیدان، و ف. عباسی ، 1389. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم­ فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 11، شماره 2، صفحات 84-73.
 • کشتکار، ا.، ح. علیزاده و ف. عباسی ، 1389. کاربرد علف­کش ارادیکان ( EPTC +دی کلرواستامید ) به روش سم­ آبیاری و مقایسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف­های هرز ذرت ( Zea mays L. ). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 41، شماره 1، صفحات 10-1.
 • نوابیان،م.، ع. م. لیاقت، ر. کراچیان، و ف. عباسی ، 1389. بهینه­ سازی کودآبیاری جویچه‌ای از دیدگاه زیست­ محیطی. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 5، صفحات 893-884.
 • ابراهیمیان، ح.، ب. قنبریان علویجه، ف. عباسی ، ع.ح. هورفر، 1389. ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 4، صفحات 698-690.
 • جلینی، م. و ف. عباسی ، 1388. ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه‌ای ، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 2، صفحات 86-75. 
 • ذاکری­ نیا، م.، ت. سهرابی، ف. عباسی ، م.ر. نیشابوری و م. شهابی فر، 1388. فاکتور جبران تنش رطوبتی توسط ریشه برای شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 16، ویژه­ نامه 1-الف، صفحات 265-251.
 • رمضانی­ اعتدالی، ه.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی، 1388. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه­ ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 10، شماره 3، صفحات 94-83.
 • یارقلی، ب.، ع.ا. عظیمی ا. باغوند، ف. عباسی ، ع.م. لیاقت، غ.ر. اسداله­ فردی، 1388. بررسی جذب و تجمع کادمیوم در اندام­های مختلف محصولات غده­ای در خاک­های آلوده. مجله آب و فاضلاب، سال 20، شماره 4، صفحات 70-60.
 • یارقلی، ب.، ف. عباسی و ع.م. لیاقت، 1388. بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام­های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 10، شماره 2، صفحات 31-44.
 • علیزاده، ح.ع.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی، 1388. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ ای. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 4 ، صفحات 147 - 137 .
 • ذاکری­ نیا، م.، ت. سهرابی، م. شهابی فر، ف. عباسی و م.ر. نیشابوری، 1387. اثر تنش آبی بر فرآیند جذب آب توسط بخش­های مختلف ریشه.  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15، شماره 5، صفحات 166-177.
 • جلینی، م. و ف. عباسی ، 1387. بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN ، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 9، شماره 1، صفحات 31-48.
 • عباسی، ف. 1387. ارزیابی برخی روش­های تخمین ویژگی­های هیدرولیکی خاک برای شبیه­ سازی رطوبت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 9، شماره 4، صفحات 31-44.
 • عباسی، ف. 1387. واسنجی دستگاه TDR با استفاده از محفظه­ های مکش آب جهت اندازه­ گیری­ غلظت املاح در دو خاک لومی و لوم­ ماسه­ ای . مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) ، جلد 39، شماره 1، صفحات 151-162.
 • ملایی­ کندلوس، م. ع. م. لیاقت و ف. عباسی ، 1387. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 39، شماره 2 صفحات 371-378.
 • نوابیان، م.، ع. م. لیاقت و ف. عباسی ، 1387. توابع تجربی برای تخمین شاخص‌های طراحی آبیاری جویچه‌ای در رژیم کاهش جریان. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 39، شماره 1، صفحات 57-67.
 • عباسی، ف. ، ع. م. لیاقت و ا. گنجه، 1387. ارزیابی یکنواختی کود­آبیاری در آبیاری جویچه ­ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)، جلد 39، شماره 1، صفحات 117-128.
 • ذاکری­ نیا، م.، ف. عباسی و ت. سهرابی، 1386. بررسی تغییرات ویژگی­ های هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 8، شماره 3، صفحات 17-30.
 • عباسی، ف .، ف. تاجیک، 1386. برآورد همزمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 11، شماره 1، صفحات 122-111.
 • نورجو، ا.، ف. عباسی ، م. بقایی­ کیا و ع. جدایی، 1385. تاثیر کم­ آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب . مجله چغندرقند، جلد 22، شماره 2 صفحات 66-53.
 • مامن­ پوش، ع.، ف. عباسی. و ف. موسوی. 1380. ارزیابی بازده کاربرد آب در روش­های آبیاری سطحی در برخی از مزارع استان اصفهان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 2، شماره 9 ، صفحات 43-58.
 • عباسی، ف. ، ک. صادق­ زاده و ا. نجفی، 1379. تأثیر کم­ آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 5 ، شماره 18 ، صفحات 23 - 36.
 • صادق­ زاده، ک. و ف. عباسی، 1377. کاربرد بسته نرم­ افزاری RETC در تجزیه و تحلیل منحنی رطوبتی و توابع هیدرولیکی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 3، شماره 9 ، صفحات 17-34.
 • عباسی، ف. ، ع. کیانی و م.ا. اسدی. 1377. ارزیابی بازدهی کاربرد آب در روش­های آبیاری سطحی در منطقه گرگان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 3، شماره 12 ، صفحات 15-24.
 • عباسی، ف. 1376. روش­های بهبود بازدهی مصرف آب در مزارع کشاورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 2، شماره 8، صفحات 1-16.
 • عباسی، ف. ، م.م. شوشتری، ا. پذیرا. 1376. مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 28، شماره 3، صفحات 59-68.
 • عباسی، ف. ، م.م. شوشتری، ح. خالقی. 1375. بررسی مقایسه­ ای مدل موج کینماتیکی برای شبیه­ سازی مراحل مختلف آبیاری نواری. مجله علمی کشاورزی، جلد 19، شماره 1و2، صفحات 43-58.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 •   شاهین­ رخسار، پ.، ف. عباسی ، ع. نظمی، ف. حیدرنژاد، 1399. بررسی نقش تحقیقات، آموزش و ترویج در دانش آب و خاک کشاورزان. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تیرماه 99، مشهد.

 • طاهری، م.، و. رضاوردی­ نژاد، ج. بهمنش، ف. عباسی ، ج. باغانی، 1398. تحلیل مکانی شاخص بهره­ وری آب با استفاده از تکنیک­های زمین آماری (مطالعه موردی گندم در کشور). چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 23-22 آبان ماه، ارومیه.

 • ناصری، ا. و ف. عباسی ، 1397. آینده­پژوهی بهره­وری مصرف آب در تولید گندم آبی در حاشیه دریاچه ارومیه (بررسی موردی: دشت تبریز). چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک، 23-22 آبان ماه، کرج.

 •   کازرونیان، س.م.، ف. عباسی ، ح. صدقی، 1395. بررسی تغییرات مکانی و زمانی ضرایب نفوذ آب در خاک. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 4-2 شهریور ماه، اصفهان.

 • قاسمی، ع.ا.، ف. عباسی ، م.ج. میرهادی، ق.محمدی، 1394. تأثیر تقسیط کود اوره و سطوح مختلف کوددهی در کودآبیاری بر کارایی مصرف آب و کود و عملکرد شکر سفید نیشکر. دومین کنفرانس بین­ المللی محیط­زیست و منابع طبیعی، 29 بهمن ماه، شیراز.

 • شیخ اسماعیلی، ا.، .... 1394. مدل­سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک­های مختلف مناطق نیمه­ خشک. مجموعه مقالات دومین همایش ملی آب، انسان، زمین.

 • شیخ اسماعیلی، ا.، .... 1394. مدل­سازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره­ ای در خاک­های استان خوزستان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی آب، انسان، زمین.

 • عباسی، ف.، ا. ناصری، ف. سهراب و ن. عباسی، 1394. تحلیلی بر وضعیت راندمان­های آبیاری، آب مصرفی و بهره­ وری مصرف آب در بخش کشاورزی. هم­اندیشی میزان منابع آب موجود در کشور و تخصیص آب در بخش کشاورزی: تعامل­ ها و تفاهم­ ها، 29 مهر ماه فرهنگستان علوم، تهران.

 • دیوبندهفشجانی، ل.، ع.ر. هوشمند، ع.ع. ناصری، ا. سلطانی­ محمدی، ف. عباسی ، 1394. ارزیابی تاثیر ورمی­ کمپوست باگاس نیشکر بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم شنی. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، 28 مهر ماه، تهران، ایران.

 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1394. ارزیابی راندمان‌های آبیاری در کشور (چالش‎ها و فرصت‎ها). مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24-23 اردیبهشت ماه، مشهد.

 • ضیایی، غ.، ف. عباسی ، ح. بابازاده و ف. کاوه، 1394. ارزیابی مدل AquaCrop در برآورد اجزای بیلان آب خاک در کشت ذرت دانه­ ای در کرج. مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24-23 اردیبهشت ماه، مشهد.

 • دیوبند، ل. ع.ع. ناصری، ع.ر. هوشمند، ف. عباسی و ا. سلطانی محمدی، 1394. تولید بهینه بیوچار باگاس نیشکر به منظور کاربرد در زمین­های کشاورزی. مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24-23 اردیبهشت ماه، مشهد.

 • زبردست، س.، س.ح. طباطبائی، م. حیدرپور، ف. عباسی و ک. گالتیری، 1394. بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی. دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، 15 تا 17 اردیبهشت، تبریز.

 • عباسی، ف. و ن. عباسی، 1393. بهره­ وری آب کشاورزی (چالش­ها و چشم­ اندازها). اولین همایش منطقه­ ای بحران آب و بهره وری (چالش­ها و راهکارها)، 17 دی ماه، همدان.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. مطالعه اثر رطوبت خاک بر جذب سطحی علف کش متری بیوزین در شرایط واقعی مزرعه. اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم ، 18 آذر ماه، تهران.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. مطالعه آبشویی عمقی علف­کش متری­بیوزین در خاک در روش­های مختلف سم-آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. اثر زمان نخستین آبیاری پس از کاربرد متری­بیوزین بر تجزیه و پایداری آن در خاک. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • نوشادی، ا.، م. همایی و ف. عباسی ، 1393. اثر تغییرات کینتیک تجزیه متری­بیوزین در خاک در روش­های مختلف سم-آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 29 مهر ماه، کرج.
 • عباسی، ف . ، ف. سهراب و ن. عباسی، 1393. تحلیلی از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش ­ های آبیاری سطحی. نشست بررسی و نقد سیاست­های توسعه روش­های آبیاری و تحویل آب در ایران، 13-12 آذر ماه، کرج.
 • مهدی­ پور، آ. ن . عباسی، ف. عباسی ، ف. سهراب، 1392. بررسی تاثیر نانو رس بر منحنی مشخصه رطوبتی در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­ وری آب، 10 بهمن، مشهد.
 • عباسی تشنیزی، ف. ، م. کوچک­ زاده و ف .   عباسی ، 1392. استفاده از فاضلاب­ها در کشاورزی. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بازیافت آب، تهران، 6 و 7 بهمن‌ماه.
 • سهراب، ف. و ن . عباسی ، ف. عباسی ، آ. مهدی­ پور، 1392. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصة رطوبتی خاک. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­ وری آب، 10 بهمن، مشهد.
 • سروش، ف.، ب. مصطفی­ زاده، س. ف. موسوی، ف. عباسی ، 1392. مدل­سازی عددی و ارزیابی مزرعه­ ای آبیاری جویچه­ ای گردشی. دومین کنفرانس بین­ المللی مدل­سازی گیاه، آب، خاک و هوا، 19-18 اردیبهشت، کرمان، ایران.
 • خلیلی، م.، م. اکبری، ا. هزارجریبی و ف. عباسی ، 1391. ارزیابی مدل HYDRUS-2D در برآورد الگوی توزیع رطوبت در آبیاری قطره­ ای زیرسطحی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 20 اسفند ماه، تهران.
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1391. مدیریت آب در مزرعه: ارزیابی راندمان­های آبیاری، چالش‎ها و فرصت‎ها. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 21-20 شهریور ماه، ساری.
 • عباسی ، ف . ، 1390. ضرورت و راهکارهای ارتقاء کارایی مصرف آب در اراضی زیر شبکه­ های سنتی ( تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ). اولین کارگاه فنی بررسی کیفیت بتن سخت شده در پوشش کانال­های آبیاری: روش­ها و استانداردها، 12 آبان ماه، همدان.
 • ذاکری­ نیا، م.، ف. عباسی و ا. هزارجریبی، 1390. مدل­سازی معکوس برای تخمین تغییرات زمانی پارامترهای فیزیکی خاک. مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 20-18 بهمن ماه، کرمان.
 • ضیاء­الدینی ، ا.، ش. اصغری و ف. عباسی ، 1390. اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال بروماید در یک خاک لوم. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، 30 آبان-1 آذر، کرج.
 • اروانه، ح.، ف. عباسی و ح. اسلامی، 1390. واسنجی و صحت ­ سنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین . مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 2-1 آذر ماه، کرج.
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1390. بررسی تأثیر استفاده از پلیمر سوپر آب آ- 200 بر ظرفیت نگهداری آب د ر خاک . مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 2-1 آذر ماه، کرج.
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1390. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور ماه، تبریز. 
 • محسنی، ا.، ح. میرسید حسینی و ف. عباسی ، 1390. بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ ای بر میزان نیتروژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در خاک. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور ماه، تبریز.
 • ابراهیمیان، ح.، ع. م. لیاقت، م. پارسی­ نژاد، ف. عباسی و م. نوابیان، 1389. کاهش تلفات آب و کود با کودآبیاری جویچه­ ای یک در میان. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • کاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س.م. میرلطیفی، ف . عباسی و ا. اسحاقی، 1389. برآورد نیاز آبی گیاه ذرت تحت تیمارهای آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل با استفاده از توزیع دو بعدی رطوبت در محدوده ریشه. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • کاراندیش، ف.، ع. شاهنظری، س.م. میرلطیفی، ق. آقاجانی، و ع. عباسی ، 1389. مقایسه توزیع رطوبت در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه ذرت. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • بهراملو، ر. و ع. عباسی ، 1389. بررسی نظام­ های مدیریت توزیع آب قنوات (مطالعه موردی در همدان). مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • حسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، ف. عباسی ، ح.م.و. سامانی و آ. دلاوری، 1389. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 12-10 اسفند ماه، اهواز.
 • حسینی، ی.، ه. معاضد، ع.ع. ناصری، ف. عباسی ، س.ع. ساکبی، 1389. استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی.18-17 آذر ماه، ساری.
 • ذوالفقاران، ا.، س.ا. حقایقی و ف. عباسی ، 1388. بررسی وضعیت کمی کیفی آب در برخی از قنوات استان خراسان­ رضوی. مجموعه مقالات دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 21-19 بهمن ماه، صفحات 7-1. 
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1388. ارزیابی بازده آب آبیاری در کشور و ارایه نقشه هم بازده آبیاری " . مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 5-6 اسفند،تهران، صفحات 44-29.
 • مسعودی­ آشتیانی، س.، م. پارسی­ نژاد و ف. عباسی ، 1388. بررسی اثرات طولانی مدت پساب تصفیه شده شهری بر روی خصوصیات شیمیایی خاک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیر ماه، گرگان.
 • ذاکری­ نیا، م.، ت. سهرابی، م. ر. نیشابوری، ف. عباسی و م. شهابی­ فر، 1388. جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیر ماه، گرگان.
 • عباسی، ف . ، 1387. روش­های بهبود و اصلاح سامانه­ های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی و ع.م. لیاقت، 1387. بررسی اثرات کودآبیاری بر یکنواختی توزیع و میزان تلفات نیترات در آبیاری جویچه­ ای ذرت دانه­ ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره­ برداری آب. 24 اسفند ماه، کرمان.
 • علیزاده، ح.ع.، ف. عباسی ،ع.م. لیاقت و ر. چوگان، 1387. اثرات سطوح مختلف کود نیتراته و آب آبیاری بر اجزاء عملکرد ذرت تحت مدیریت کودآبیاری جویچه­ ای. اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره­ برداری آب. 24 اسفند ماه، کرمان.
 • قدمی فیروزآبادی، ع. و ف. عباسی ، 1387. مقایسه و ارزیابی توزیع آب به روش هیدروفلوم با روش­های سنتی و بارانی در شرایط زارعین. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • قدمی فیروزآبادی، ع.، س.م. سیدان، و ف. عباسی ، 1387. مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از لوله­ های دریچه ­دار (هیدروفلوم) با آبیاری جویچه­ ای. مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 8-10 بهمن ماه 1387، اهواز.
 • کشتکار، ا.، ح.م. علیزاده، ف. عباسی و ح. رحیمیان مشهدی، 1387. بررسی یکنواختی توزیع علف­کش ارادیکان در روش سم­آبیاری. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • مجدزاده، ب.، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1387. بهبود عملکرد آبیاری جویچه­ ای با تغییر سطح مقطع جویچه . مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • مجدزاده، ب.، ح. اوجاقلو، و ف. عباسی ، 1387. ارایه رابطه­ ای برای محاسبه ضریب پخشیدگی آب شور در خاک برای حالت افقی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 8-10 بهمن ماه 1387، اهواز.
 • مجدزاده، ب.، م. قبادی­ نیا، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1387. ارزیابی دو مدل ریاضی SIRMOD و SRFR برای بررسی عملکرد آبیاری پیوسته و موجی. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج. 
 • آبسالان، ش.، ن. حیدری، ف. عباسی و ا. دهقان، 1387. تعیین و ارزیابی بهترین روش­های مدیریت آبیاری سطحی و کشت برای افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی پروژه بین المللی چالش آب و غذای CGIAR در اراضی پایین دست حوزه آبریز کرخه ( . مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • ابراهیمیان، ح.، ب. قنبریان و ف. عباسی ، 1387. ارزیابی روش­های مختلف تخمین ویژگی­های نفوذپذیری در آبیاری جویچه­ ای و نواری. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج.
 • اوجاقلو، ح.، م. قبادی­ نیا، ب. مجدزاده، ت. سهرابی و ف. عباسی ، 1387. برآورد پارامترهای نفوذ برای شبیه­ سازی جریان پیشروی آب در جویچه. مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح روش­های آبیاری سطحی، 2 خرداد ماه 1387، کرج. 
 • عباسی، ف. 1386. وقوع پدیده پس­ماند در اندازه­ گیری­ غلظت املاح با دستگاه TDR و کپسول مکش. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک، 6-4 شهریور، کرج.
 • توکلی، ع.ر.، ش. اشرفی، ع.م. لیاقت و ف. عباسی ، 1386. اهمیت زمان و میزان تک­ آبیاری در بهبود بهره­ وری آب محصولات دیم. مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • ذاکری­ نیا، م.، ت. سهرابی، م. شهابی­ فر، م. ر. نیشابوری و ف. عباسی ، 1386. تعیین نیاز آبی گیاه در شرایط گلخانه با روش آبیاری جانبی ( Side Irrigation ). مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • ملایی، م.، ع.م. لیاقت و ف. عباسی ، 1386. ا ستفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی ( SDI ). مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1386، کرمان.
 • عباسی، ف . ، 1385 . ارزیابی مدل­های ریاضی حرکت آب و مواد آلاینده در خاک. مجموعه مقالات کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبردها، 14 شهریور ماه 85 ، پردیس ابوریحان، پاکدشت، صفحات 105-91.
 • مولایی، م.، ع. لیاقت و ف. عباسی ، 1385. تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره­ ای زیر­سطحی با استفاده از مدل WetUp. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی، 14-12 اردیبهشت، اهواز، 818-812.
 • عباسی، ف. ، ، ف. سهراب و م. ایلانلو، 1384 . ارزیابی کود­آبیاری در روش­های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی، 13 آذر ماه 84 ، کرج، صفحات 100-93.
 • عباسی، ف. ، 1384. بررسی حرکت توأم آب با سولفات و کلراید در خاک. مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک، 9-6 شهریور، کرج، صفحات 140-138.
 • عباسی، ف . ، 1384 . شبیه­ سازی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D . مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدل­سازی در آبیاری و زهکشی، 24 آذر ماه 84 ، تهران، صفحات 82-65.
 • ناصری، ا. و عباسی، ف. ، 1384. تغییرات شکل استاندارد پارامتر­های هندسی جویچه. مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، 4-3 اسفند 1384، کرمان. صفحات 1763-1771.
 • سهراب، ف. و ف. عباسی ، 1384. ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی، 13 آذر ماه 84 ، کرج، صفحات 70-57.
 • عباسی، ف. ، و م. معیری، 1382 . تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش­های آبیاری سطحی. مجموعه مقالات سمینار آب، کشاورزی و چالش­های آینده، 30-29 بهمن ماه 1382 ، صفی آباد دزفول، صفحات 176-175.
 • اسدی، م. ا.، ش. اشرفی، ج. باغانی، ح. ریاحی، ت. سهرابی، ح. طائفه رضایی، ف. عباسی ، ع. کشاورز، ع. مامن­ پوش، ع. میان­ آبی. 1375. بررسی عملکرد روش­های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 30-40.
 • اسدی، م. ا.، ن. حیدری، ف. عباسی . 1375. تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک­های شور و سدیمی منطقه گرگان. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 238-250.
 • اشرفی، ش.، ن. حیدری و ف. عباسی . 1375. طراحی، ساخت و واسنجی فلوم­های W.S.C. . مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن 1375، تهران، صفحات 206-216.
 • عباسی، ف . و م. م. شوشتری. 1375. مطالعه پیشروی جریان در آبیاری جویچه­ ای با استفاده از مدل اینرسی صفر. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، 27-30 بهمن1375 ، تهران، صفحات 1-14.
 
کنفرانس های خارجی  
 
Shahinrokhsar, P., F. Abbasi , H. Shokri, and F. Heydarnezhad, 2012. Identify the degree of farmers knowledge on soil and water Issues (case study in Mazandaran , Iran ). 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Shekofteh, H., M. Afyuni, M.A. Hajabbasi, Bo. V. Iversen, H. Nezamabadi-pour, F. Abassi, F. Sheikholeslam , 2012. Modeling of nitrate leaching from a potato field using HYDRUS-2D. 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Etedali, H.R., H. Ebrahimian, A. Liaghat, F. Abbasi , 2012. Evaluation of infiltration estimation methods for furrow irrigation systems. 8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.

Abbasi, F. and F. Sohrab, 2011. Evaluating irrigation efficiency and iso-efficiency maps in Iran. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 213-220.

Ebrahimian, H., A.M. Liaghat, M. Parsinejad, F. Abbasi , M. Navabian, 2011. Yield production and water use efficiency under conventional and alternate furrow fertigations. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 77-84.

Asadi, H., K. Shideed, F. Shomo, N. Heydari. F. Abbasi , and T. Oweis, 2011. Effects of economical factors on irrigation wheat profitability and water productivity in lower Karkheh river basin of Iran. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 383-387.

Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Haidarpour, F. Abbasi , 2011. Scenarion analysis: The effects of inflow hydrograph shape on fertilizer losses. ICID 21 st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 Oct., Tehran, Iran, pp. 555-563.

Khorramian, M., S. R. Ashrafi Zadeh, S. Boroomand Nasab, F. Abbasi , 2011. Effect of different levels of irrigation water and nitrogen on yield and water use efficiency of corn in no tillage method in South of Iran. Proceedings of Workshop on Conservation Agriculture and its Impact on Water Productivity, 12-13 Sep., Karaj, Iran.

Moravejalahkami, B., B. Mostafazadeh-Fard, M. Haidarpour, F. Abbasi , S.S. Eslamian, E. Vazquez-Fernandez, 2010. The effects of variable inflow hydrographs on water saving in furrow irrigation using zero-inertia model. Internatonal Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), 23-25 April, Bangkok, Thailand .

Naderi-Boldaji, M., M. Younesi, A. Sharifi, B. Jamshidi, F. Abbasi , and S. Minaee, 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensore design and calibration. 2nd International Conference on Machine Control & Guidance Proceedings. March 9-11, Bonn, Germany.

Heydari, S. Absalan, F. Abbasi , E. Dehghan, H. Farahani, A. Javadi, M. Qadir, and T. Oweis, 2008. Best irrigation management practices for improving water productivity in salt-prone areas of Lower Karkheh River Basin. Proceedings of the 2 nd International Forum on Water and Food, Nov. 10-14, Addis Ababa.

Heydari, S. Absalan, F. Abbasi , M. Qadir, H. Farahani, and T. Oweis, 2008. Water productivity in the salt-prone areas of Lower Karkheh River Basin, Iran. Proceedings of the 2 nd International Forum on Water and Food, Nov. 10-14, Addis Ababa.

Asadi, H., M. Niasar, A. Abbasi, A. Ayeneh, K. Shideed, N. Heydari. F. Abbasi , F. Mazraeh, and M. Gamarinejad, 2008. Socioeconomic characteristics, different water uses and status of irrigated cereals in lower KRB (Azadegan and Sorkheh plains), Iran. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Hessari, B., F. Abbasi , and M. Akbari, 2008. Assessment of different scenarios of supplemental irrigation at upstream sub-basins of Karkheh basin on flows of Karkheh dam. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Hessari, B., F. Abbasi , and M. Akbari, A. Bruggeman, T. Oweis, E. De Pauw, 2008. Assessment of potential supplemental irrigation impacts on downstream flows in the Karkheh River Basin of Iran. Proceedings of the International Workshop on: Increasing the Productivity and Sustainability of Rainfed Cropping Systems of Poor, Smallholder farmers. Edited by E. Humphreys and R.S. Bayot, September 22-25, 2008, Tamale, Ghana.

Moayeri, M., H. Dehghanisanij, H. Sedgi, H. Farahani, F. Abbasi , A.F. Nato, and E. Pazira, 2008. Assessment of wheat water productivity and methods of improvement in South KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Moayeri, M., H. Dehghanisanij, H. Sedgi, H. Farahani, F. Abbasi , A.F. Nato, and E. Pazira, 2008. Assessment of the causes of low water productivity and ways of improvement in irrigated maize areas of south KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Absalan, S., E. Dehghan, F. Abbasi , N. Heydari, H. Farahani, M. Qadir, A. Javadi, H. Siadat, and T. Oweis, 2008. Evaluation of the best management practices for improving water productivity in the salt-prone areas of lower KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Tavakoli, A.R., T. Oweis, Sh. Ashrafi, A. Liaghat, F. Abbasi , and H. Farahani, 2008. Role of transfer of new technologies to improve water productivity of major rainfed crops in KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Absalan, S., N. Heydari, F. Abbasi , H. Farahani, M. Qadir, H. Siadat, and T. Oweis, 2008. Determination and evaluation of water productivity in the salt-prone areas of lower KRB. Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, September 10-11, 2007, Karaj, Islamic Republic of Iran.

Abbasi, F. , N. Heydari and F. Sohrab, 2006. Water use efficiency in Iran: status, challenges and opportunities. Proceedings of Water Use Efficiency Network Workshop, Held 13-14 Nov., Aleppo, Syria.

Abbasi, F. , J. Feyen, 2005. "Effect of flow depth on water and solute distribution in furrow irrigation. Proceeding of the International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes, 12-16 Sep., Isfahan, Iran.

Abbasi, F. , J. Feyen, M. Moaiyeri and M. M. Shooshtari, 2002. A numerical model to simulate overland water flow applied to surface irrigation systems. Proceeding of the 14 th International Conference on Mathematical Methods in Water Resources, Volume II: 1733-1740, 23-28 June 2002, Delft, The Netherlands.

Sohrabi, T. M., A. Keshavarz, F. Abbasi , Sh. Ashrafi, 1998. Performance assessment of surface irrigation systems in Iran. Proceeding of the International Agricultural Engineering Conference, 561-572p, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 1998.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 • عباسی، ف. ، 1402. تعیین آب کاربردی محصولات سبزی و صیفی در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 64207 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • عباسی، ف.، ج. باغانی، م.ر. یزدانی، ا. حقایقی‌مقدم، م. اکبری، م. معیری، م.م. نخجوانی‌مقدم، 1402الف. تعیین آب مصرفی محصولات زراعی در کشور. گزارش پژوهش نهایی شماره 63288، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • عباسی، ف. ، س.ح. موسوی‌فضل، ا. ناصری، ع.ر.ا حسن‌اقلی، م.م. نخجوانی‌مقدم، ن. عباسی، ه. افشار، م. جلینی، م. اکبری، م.ع. شاهرخ‌نیا، س. سپهری‌صادقیان، ع. قدمی‌فیروزآبادی، 1402ب. تعیین آب مصرفی محصولات باغی در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 63586 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • عباسی، ن.، ا. مقبلی­ دامنه، ا. زارع­ مهرانی، س.ا. دهقانیان، م. خرمیان، م. طاهری، ا. ناصری، ع. قدمی­ فیروزآبادی، ر. بهراملو، م. کریمی، ف. عباسی، ... و ر. ابراهیمی، 1401. تعیین آب کاربردی خیار در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 62968، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • حقایقی­ مقدم، ا.، پ. ورجاوند، س.ا. دهقانیان، م.م. قاسمی، س. سپهری­ صادقیان، ح. خسروی، م. کریمی، ف. پرچمی­ عراقی، م. گودرزی، م. میران­ زاده، م. فرزام­ نیا، ا. یوسف­ گمرکچی، س.م. رضوانی، ر. نیکان­فر، ش. زارع، ا. ناصری، ف. عباسی، ... و آ. حسین­ پور، 1401، تعیین آب کاربردی جو در کشور . گزارش پژوهشی نهایی شماره 62975، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • نخجوانی، م.م.، م.ع. احمدی­راد، م. خرمیان، س. ا. دهقانیان، ا. زارع مهرانی، م.ع. شاهرخ­ نیا، ه. عبادی، م.ا. کمالی پاشاکلائی، ن. کوهی چله­ کران، ع. کیاء، ا. مقبلی دامنه، ف. عباسی، ... و ا. شایانی، 1401. تعیین آب کاربردی پرتقال و نارنگی در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 62791، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • معیری، م.، احمدآلی، ج.، ح. طایفه­ رضائی، م. فرزام­ نیا، م. جوزی، ح. خسروی، م. عابدین­ پور، ف. عباسی، ... و م.ح. رزاقی، 1401. تعیین آب کاربردی آفتابگردان در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 62775 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • سپهری، س.، م.م. نخجوانی­ مقدم، ج. احمدآلی، ه. افشار، م. کریمی،  ا. اسلامی، س. رضوانی، ا. گمرکچی، م. عابدین­ پور، ف. عباسی، ... 1401. تعیین آب کاربردی آلو در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 62463 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • جلینی، م.، ا. ذوالفقاران، س. سپهری صادقیان، ا. گمرگچی، م.م. نخجوانی، ع. کیاء، ف. پرچمی­ عراقی، ح. خسروی، م. گودرزی، ا. نورجو، ح.ر. سالمی، ا. ناصری و ف. عباسی، 1401. تعیین آب کاربردی گیلاس در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 62264، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • معیری، م.، ا. ناصری، ج. احمدآلی، ف. پرچمی­ عراقی، م. جلینی، ح. خسروی، ن. سلامتی، س. ابراهیم­ دهقانیان، م. اسماعیل­ کمالی پاشاکلایی، ر. بهراملو، م. جوزی، م. طاهری، م. م. نخجوانی‌مقدم، ا. یوسف­ گمرکچی، ف. عباسی، ...، 1401. تعیین آب کاربردی کلزا در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 61711، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، ا. اسلامی، س.ا. دهقانیان، ا. زارع­ مهرانی، ن. سلامتی، ا. مقبلی­ دامنه، ا. ناصری، ف. عباسی، ...، 1401. تعیین آب کاربردی لیمو در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 61897، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • موسوی‌فضل، س.ح.، ا. اسلامی، م. کریمی، ه. افشار، ا. ذوالفقاران، م. معیری، غ. کیخا ، ف. عباسی، ...، م. حیدرزاده، 1401. تعیین آب کاربردی خربزه در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 61409، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • جلینی، م.، ر. علیمحمدی­ نافچی، ح. ریاحی­ مدوار، ا. ناصری، م. گودرزی، س.ا. دهقانیان، م. میران­زاده، ب. مروج الاحکامی، ش. زارع، ف. عباسی، ...، م. جنتی، 1401. تعیین آب کاربردی بادام در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 61401، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • اکبری، م.، ا. ناصری، م. فرزام‌نیا، م. کرامتی‌طرقی، آ. عزیزی، م. عباسی، م.ع. شاهرخ‌نیا، ا. زارع‌مهرانی، ح. خسروی، ا. مقبلی‌، م. خرمیان، ف. عباسی، ...، 1401. تعیین آب کاربردی پیاز در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 61393، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • شاهرخ­ نیا، م.ع.، م. فرزام­ نیا، ... ، ف. عباسی، ...، 1400. تعیین آب کاربردی انار در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 60993، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف.، ف. پرچمی­ عراقی،   ع.ر. کیانی، ن.م. آبیار، م.ا. کمالی­ پاشاکلایی، ک. اخوان، 1400. تعیین آب کاربردی سویا در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 60994، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • حسن­ اقلی، ع.ر.، ن. سلامتی، م.ع. شاهرخ‌نیا، ن. کوهی چله‌کران، ا. مقبلی­ دامنه، ا. سابکی، ا. زارع مهرانی‌نام، م. علی‌حوری، م. نوروزی، پ. بیات، ج. باغانی، م. اکبری، ا. ناصری، ف. عباسی، ...، م.ع. دهواری، 1400. تعیین آب کاربردی خرما در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 60787، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • قدمی فیروزآبادی، ع.، م. جوزی، ب. ابوال ­ پور، ن. کوهی چله­ کران، ا. اسلامی، پ. ورجاوند، ا. ناصری، ف. عباسی، ...، و. غفوری، 1400. تعیین آب کاربردی انجیر در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 60793، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی و ا. مرسلی. 1400. مطالعه، بررسی، و مستند­سازی روش­ شناسی به­ کار رفته برای بهبود بهره­ وری آب (از مزرعه تا حوضه آبریز) در پروژه تحقیقاتی بین­ ­ المللی چالش آب و غذای CGIAR در حوضه آبریز کرخه. گزارش پژوهشی نهایی شماره 60742، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • نخجوانی، م.م. و ف. عباسی، 1400. اندازه­ گیری و تحلیل آب آبیاری گندم، سیب­ زمینی، هندوانه، گوجه­ فرنگی و خرما در جنوب­ استان کرمان . گزارش فنی شماره 60448، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • نخجوانی، م.م. و ف. عباسی، 1400. تعیین آب کاربردی محصولات گندم، چغندرقند، ذرت علوفه­ ای، گوجه­ فرنگی، کلزا و زیتون در استان فارس. گزارش فنی شماره 59601، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • اکبری، م.، ا. ناصری، ا. نورجو، ف. پرچمی­ عراقی، م.م. نخجوانی­ مقدم، س. سپهری­ صادقیان، ر. علی­ محمدی­ نافچی، ا. اسلامی، م.م. قاسمی، ا. گمرکچی، م.ا. کمالی­ پاشائی، ع. کیا، م. گودرزی، ر. بهراملو، ف. عباسی، ....1400. تعیین آب کاربردی هلو و شلیل در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 59624، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، ق. زارعی، ج. پرهمت و د. مومنی، 1399. چالش­ها و اولویت­ها برای ارتقای بهره­ وری در گلخانه­ های کشور. گزارش شمارة 001-99-1-15 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

 • عباسی، ن.، ر. بهراملو، م. رضوانی، ع. قدمی­ فیروزآبادی، ا. گمرکچی، ر. نیکانفر، ر. علیمحمدی، م. گودرزی، ح. ریاحی، م. عباسی، ف. عباسی، ...، 1399. تعیین آب کاربردی گردو در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 59064، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • یزدانی، م.ر.، ر. اسدی و ب. عرب­زاده، ف. علیپور مبارکی، م. یوسفیان، ف. عباسی، ج. باغانی، م. اکبری، ن. عباسی، 1399. تعیین آب کاربردی برنج در استان­های گیلان و مازندران. گزارش پژوهشی نهایی شماره 58324، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

  اکبری، م.، ن. کوهی­ چله کران، م. گودرزی، ح. ریاحی­ مدوار، ر. علیمحمدی­ نافچی، ا. ذوالفقاران، م. فرزام­نیا، ا. یوسف­ گمرکچی، ر. بهراملو، س.ا. حقایقی­ مقدم، ا. اسلامی، ج. احمدآلی، ا. ناصری، م. عباسی، ف. عباسی، ...، 1399. تعیین آب کاربردی یونجه در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 58905، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

  عباسی، ف.، م. جلینی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، ا. مقبلی­ دامنه، ا. زارع­ مهرانی، م. نوروزی، ا. گمرکچی، ع.ر. کیانی، م. طاهری، پ. بیات، ن. سلامتی، 1399. تعیین آب کاربردی گوجه­ فرنگی در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 58853، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

  مختاران، ع.، پ. ورجاوند، ف. عباسی، س. سپهری صادقیان، 1399. برخی تجربه­ های امیدبخش برای استفاده بهینه از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان. گزارش فنی شماره 58939، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

  باغانی، ج.، ع. کیانی، ع.ق. فیروزآبادی، م.ع. شاهرخ­ نیا، م. جلینی، ح. خسروی، ر. علیمحمدی­ نافچی، م. معیری، ر. بهراملو، ک. اخوان، ح.ر. سالمی، ا. مقبلی، ر. نیکانفر، م. عباسی ف. عباسی، ......، 1399. تعیین آب مصرفی سیب­ زمینی در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 57967، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف.، م. رضوانی، م. گودرزی، م. کریمی، ا. اسلامی، م. طاهری، ا. ناصری، ا. یوسف گمرکچی، ح. طایفه­ رضایی و ح. خسروی، 1399. تعیین آب مصرفی تاکستان­ های کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 57896، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • ناصری، ا.، ا. نورجو، ج. احمدآلی، م.ع. شاهرخ­نیا، ع.ر. مامن­پوش، م.کرامتی ­طرقی، س. سپهری­ صادقیان، ک. اخوان، س.ح. موسوی­ فضل، ف. عباسی، م. اکبری، ج. باغانی، ن. عباسی، م.م. نخجوانی ­مقدم، ر. نیکان­فر، ا. ذوالفقاران، ز. غفاری­ اصل ­سرای، ا. مطلبی، م. دوستی ­رضایی، م. اکبری­ چغالو، ع.م. علیان­ غیاثی، ا. شاهین، غ. امامی، ا. اصلانی­ جدا، 1399. تعیین آب مصرفی سیب در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 57728، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ن.، م. طاهری، ع.ر. کیانی، ا. یوسف­ گمرکچی، س.ا. دهقانیان، پ. شاهین­ رخسار، س.ح. موسوی­ فضل، ا. ناصری، ف. عباسی، ج. باغانی، م. اکبری، م.م. نخجوانی، س. سپهری، ز. غفاری، ز. یوسفی، ع.ا. غیاثی، ح. فریدونی، ا. بهارلو، م. عباسی، م. گلمحمدی، پ. مرادی، س. واحدی و ر. طبرسا، 1399. تعیین آب مصرفی زیتون در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 57724، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • نخجوانی، م.م.، س.ا. حقایقی­ مقدم، م. جلینی، ب. سهرابی مشک­ آبادی، ا. اسلامی، ح. خسروی، ک. اخوان، ف. عباسی، ن. عباسی، ج. باغانی، م. اکبری، ا. ناصری، س. سپهری­ صادقیان، س.ح. موسوی­ فضل، ع. نادری­ عارفی، ع.م. علیان­غیاثی، ر. ابراهیمی، ح. باغانی، م. نعمتی، ا. تجری، ص. حسین­ زاده اجیرلو و ز. غفاری، 1399. تعیین آب مصرفی پنبه در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 57529، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ن. و ف. عباسی و ج. باغانی، 1399. سیمای منابع و مصارف آب ایران. گزارش فنی شماره 57384، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، م. اکبری و م. اکرم، 1399. ارزیابی مدیریت آبیاری و برآورد آب مصرفی/موردنیاز نیشکر در کشت و صنعت­های نیشکر خوزستان. گزارش فنی شماره 57247، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • باغانی، ج.، ه. افشار، س.ا. دهقانیان، ع. ق. فیروزآبادی، ا. مقبلی دامنه و ح. ط. رضائی، ف. عباسی، ... 1398. اثر آرایش کاشت­ های مختلف در آبیاری قطره­ای نواری بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری گندم. گزارش پژوهشی نهایی شماره 56742، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • نعمتی، ش.، ن. عباسی و ف. عباسی، 1398. تحلیلی بر عملکرد کمیته ­های ترفیع و منتخب اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گزارش تحلیلی شماره 56312، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • قرمزچشمه، ب.، ج. پرهمت، ن. حیدری، م. م. خیرخواه، ر. کاظمی، ف. شریفی، ف. عباسی، ...، 1398. تدوین برنامه علم و فن­آوری منابع آب در مقیاس حوزه آبخیز. گزارش پژوهشی نهایی شماره 56179، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران.

 • بشارتی، ح.، م.ر. بلالی، ک. بازرگان، م. گرجی، ج. پرهمت، ن. حیدری، ف. عباسی، ...، 1398. تدوین اولویت های علم و فناوری در شناسائی و بهره برداری پایدار از منابع خاک کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 56179، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

 • اکبری، م.، م. جلینی، ع. قدمی فیروزآبادی، ا. مقبلی، ح. طایفه رضایی، ا. دهقانیان، ع. م. جعفری، ف. عباسی، ... 1398. ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای نواری گندم تحت مدیریت زارعین. گزارش پژوهشی نهایی شماره 56216، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • اکبری، م.، ف. عباسی، م. اکرم، 1397. برآورد آب مصرفی نیشکر در خوزستان با استفاده از اطلاعات ماهواره ­ای. گزارش فنی شماره 408/1/98 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • حیدری، ن. ب. قرمز­چشمه، م.ر. بلالی، ف. عباسی، ر. کاظمی، ح. بشارتی­ کلایه، آ. مهدی­ پور، ن. عباسی، 1397. تدوین برنامه علم و فناوری مدیریت استفاده بهینه و پایدار منابع آب در مقیاس مزرعه، گزارش پژوهشی نهایی شماره 54574، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ن.، ف. عباسی و جواد باغانی ، 1397. روش­ شناسی تدوین گزارش‌های تحلیلی موضوعی. گزارش فنی شماره 54211، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.                        

 • شریف­ نسب، ه. و ف. عباسی، 1397. سازواری پویشگرهای قلمی بمنظور تعیین شاخص سطح برگ با روش غیرمخرب. گزارش نهایی شماره 53974، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی، م. اکبری، ن. عباسی و ف. سهراب، 1397. برآورد مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی. گزارش نهایی شماره 54001، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • شاهین­ رخسار، پ.، ب. امان­زاده، ا. بنیادی بالاده، ا. شریفی­ عاشورآبادی، م. مصطفوی­ راد، ن. عباسی، ا. نوبهار، م. الماسی، ز. غفاری و ف. عباسی، 1396. تأثیر آبیاری تکمیلی بر دو گونه گل گاوزبان ایرانی و اروپایی در منطقة پایین­ دست دشت گیلان. گزارش نهایی شماره 52761، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • باقری، ن.، م. امیرحسینی، م. بردبار، ع.ر. توکلی، ا. جوادی، ا. دهقان، ف. عباسی، ن. عباسی، ح. فاطمیان، ا. گلشن تفتی، د. مؤمنی، 1396. آینده­پژوهی در حوزة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . گزارش نهایی شماره 53733، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.  

 • اکرم، م.، ن. حیدری، س. سپهری، ف. عباسی، ب. یارقلی، ف. تاجیک، ع.ر. حسن­اقلی، ن. عباسی، ج. باغانی، م. اکبری، ح. دهقانی­سانیج و م. خرمیان، 1396. راهبردها و راهکارهای مدیریت و ساماندهی تالاب جنوب غربی خوزستان. گزارش فنی شماره 53909، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، م. م. نخجوانی، ن. سلامتی، م. خرمیان، س.ا. دهقانیان، م. جلینی، ع.ر اسلامی، ک. اخوان، ا.ی. گمرکچی و م. فرزام­نیا، 1396. تعیین آب مصرفی ذرت علوفه­ای در کشور. گزارش پژوهشی نهایی شماره 53054، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ن.، ا. دهقان، ا. گلشن، ح.ر. گازر، ف . عباسی ، ا. شریفی، ع. میرمجیدی، ق. زارعی، ج. باغانی و م.ر. مستوفی، 1396. نقشه راه مشارکت با بخش خصوصی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش فنی شماره 52424، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ن.، ب. جمشیدی، ف. عباسی ، 1394. تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (سال­های 93-1385). گزارش فنی شماره 48958، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • عباسی، ف. ، ر. چوگان و م.ن. غیبی، 1394. بررسی امکان کاهش تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای ذرت دانه­ ای. گزارش پژوهشی نهایی شماره 48728 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.
 • عباسی، ف. ، ف. سهراب و ن. عباسی، a 1394. راندمان­های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران. گزارش فنی شماره 48496، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 45 صفحه.

 • عباسی، ف. ، ا. ناصری، ف. سهراب، ج. باغانی، ن. عباسی، م. اکبری، b 1394. ارتقای بهره­وری مصرف آب. نشریه 94/34ک مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 65 صفحه.

 • ناصری، ا.، ف. عباسی، م. اکبری، 1394. برآورد مصرف آب در بخش کشاورزی بر مبنای بیلان آب در چرخه هیدرولوژی کشور و محدودیت‌‌های آن . گزارش فنی شماره 48021 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف .، ع. شینی­ دشتگل، ن. سلامتی، ج. سعودی و م. حمودی، 1394. ارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ ای نیشکر (مطالعه موردی در کشت و صنعت نیشکر دهخدا). گزارش پژوهشی نهایی شماره 48092 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، ع. شینی­ دشتگل، 1394. بررسی گزینه­ های مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچه­ ای نیشکر (مطالعه موردی در کشت و صنعت نیشکر دهخدا). گزارش پژوهشی نهایی شماره 48143، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی ، ش. ویسی، آ. عزیزی و ب. یارقلی، 1394. بررسی عوامل مؤثر بر تعیین ابعاد بهینه قطعات زراعی (مطالعه موردی اراضی پروژه رامشیر). گزارش پژوهشی نهایی شماره 47190 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. و ع. شینی ­ دشتگل، 1393. ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه­ ای در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (مطالعه موردی در کشت و صنعت­های دهخدا، امیرکبیر، حکیم فارابی و کارون). گزارش پژوهشی نهایی شماره 46670، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، 1391. کودآبیاری در روش­های مختلف آبیاری (مطالعه موردی در آبیاری جویچه­ ای) . گزارش پژوهشی نهایی شماره 41240 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 44 صفحه.

 • عباسی، ف. و ر. چوگان ، 1390. بررسی اثرات کودآبیاری سطحی برکارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ­ای در کرج . گزارش پژوهشی نهایی شماره 40212 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 44 صفحه.

 • اکبری، م.، ف. عباسی، ب. حصاری و ن. حیدری، 1389. بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در بالادست حوزه کرخه بر کمیت و کیفیت آب سد کرخه. نشریه شماره 524/89، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 45 صفحه.

 • عباسی، ف.، ع.ر. سلطانی تودشکی، ع.ر. کیانی، ق. زارعی، پ. شاهین­رخسار، م. خرمیان، 1389. شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک، امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان. نشریه شماره 1565/89، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 219 صفحه.

 • سهراب، ف. و ف. عباسی، 1389. بررسی تاثیر استفاده از مواد سوپر جاذب بر نگهداری آب در خاک. نشریه شماره 945/89، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • شریفی، ا.، م. نادری بلداجی، ب. جمشیدی، ف. عباسی و م. یونسی، 1389. طراحی، ساخت و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه­گیری پیوسته رطوبت خاک. نشریه شماره 1268/89، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

 • حصاری، ب.، ف. عباسی، م. اکبری و ن. حیدری، 1390. بررسی سناریوهای مختلف آبیاری تکمیلی در زیرحوضه­ های بالادست حوزه کرخه بر تغییرات کمی آب سد کرخه. نشریه شماره 124/90، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 124 صفحه.

 • حقایقی ­مقدم، س.ا.، ر. بهراملو، 1389. مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب کشاورزی در استان‌های خراسان و همدان (مطالعه موردی حوضه‌های آبریز نیشابور و اسدآباد). نشریه شماره 995/89، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 138 صفحه.

 • اسدی، ه.، ف. عباسی، م. سیدی نیاسر، ن. حیدری، ف. عباسی، م. معیری، ع. لطفعلی آینه، ش. آبسالان، ف. مزرعه و م. قربانی، 1388. مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر بهره­وری مصرف آب آّبیاری در غلات آبی در شرایط زارعین در اراضی پایین­دست حوزه آبریز کرخه در استان خوزستان. نشریه شماره 416/88، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، 64 صفحه.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی، 1388. بهبود بهره­ وری آب کشاورزی. نشریه شماره --، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. ، ر. بهراملو، م. فرزام­ نیا، ن. نادری و ا. ذوالفقاران، 1388. بررسی مسائل فنی و بهره ­ برداری برخی از قنوات کشور. نشریه شماره 853/88، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 87 صفحه.

 • عباسی، ف. ، طائفه­ رضایی، ح. و جلینی، م.، 138 8 . بررسی امکان­ کودآبیاری در رژیم­های مختلف آبیاری جویچه­ ای. گزارش پژوهشی نهایی شماره 525/88، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 76 صفحه.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی ، م.م. نخجوانی، ح. دهقانی، ق. زارعی، م. اکبری، ش. اشرفی و ف. سهراب، 1388. مسایل و راهبردهای بهبود بهره­ وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعه. نشریه شماره 1451/88، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف . و ف. سهراب، ق. زارعی، ع.ر. آراستی و س. نی­ریزی، 1388. تحلیلی بر بازده­ های آبیاری در ایران. گزارش نهایی پروژه IRD1-85084 ، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، 100 صفحه.

 • قدمی­ فیروزآبادی، علی،س. م. سیدان، ف. عباسی و ا. حیدری، 1388. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله­ های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی در شرایط زارعین. نشریه شماره 667/88، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 47 صفحه.

 • کرامتی­ طرقی، م.، ن. عباسی، ف. عباسی، ...، 1387. برنامه راهبردی بهینه­ سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی. نشریه شماره 1349/87، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 50 صفحه.

 • ناصری، ا. و عباسی، ف.، 1383. تعیین و ارزیابی ضریب زبری مانینگ در مزارع آبیاری. نشریه شماره 1463/83، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 76 صفحه.

 • صادق­ زاده، ک.، ف. عباسی و ز. مغناطیسی، 1379. تخمین هدایت آبی اشباع خاک­های مطبق با استفاده از معادله نفوذ سه جزیی فیلیپ. گزارش پ‍ژوهش نهایی شماره 189، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 199 صفحه.

 • عباسی، ف. ، ک. صادق­ زاده و ا. نجفی. 1379. تاثیر کم­ آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. نشریه شماره 176، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 111 صفحه.

 • عباسی، ف. ، ع. مأمن­ پوش، ج. باغانی و ع. ک ی انی ، 1378. ارزیابی بازدهی روش­های آبیاری سطحی و نحوه کار آنها در سطح کشور. نشریه شماره 1 23 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 45 صفحه.

 • عباسی، ف. ، م. جلینی، م. معیری، ح. طائفه­ رضایی و م. م. شوشتری. 1378. تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش ­ های آبیاری سطحی. نشریه شماره 122، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 107 صفحه.

 • اشرفی، ش.، ن. حیدری و ف. عباسی. 1376. طراحی، ساخت و واسنجی فلوم­های W.S.C. . نشریه شماره 176، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 67 صفحه.

 • حیدری، ن.، ف. عباسی، م. ا. اسدی، ح. ر. سالمی، ح. طائفه­ رضایی. 1376. تعیین ضرائب راندمان آبشویی خاک ­ های شور و سدیمی ایران. نشریه شماره 82، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 200 صفحه.

 • عباسی، ف. ، م. م. شوشتری، ح. خالقی، ع. کشاورز و مهدی اکبری. 1375. تحقیق و مطالعه بر روی مدل­های آبیاری نواری و انتخاب مدل بهینه. نشریه شماره 63، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، 138 صفحه

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • طرح کلان "ارتقای بهره وری آب"، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

کتاب

 1. عباسی، ف. و ح. ابراهیمیان، 1402. هیدرولیک آبیاری سطحی. انتشارات نشر دانشگاهی، چاپ اول، 368 صفحه.
 2. عباسی، ف. ، 1391. اصول جریان در آبیاری سطحی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 232 صفحه.
 3. عباسی، ف. ، 1400. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 370 صفحه، چاپ ششم.
 4. کیانی، ع.ر. و ف. عباسی، 1389. شوری در کشاورزی: چالش­ها و راهکارها. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 188 صفحه.

5. Kiani, A.R. and F. Abbasi , 2011. Optimizing Water Consumption using Crop Water Production Functions. In: Crop Production Technologies. Chapter 4, ed. by P. Sharma and V. Abrol, InTech , 73-92. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ optimizing-water-consumption-using-crop-water-production-functions. Nasseri, A.,

6. F. Abbasi , 2012. Furrow Roughness Coefficient: Estimation by Hydrodynamic Model Infiltration Equation Response to it. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.
 

نشریات فنی و ترویجی
 
 • مختاران، ع.، ف. عباسی و س. سپهری صادقیان، 1402. درس آموخته ­ های استفاده مجدد از زهاب مزارع نیشکر . نشریه ترویجی شماره 65095، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع­رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • جلینی، م.، ف. عباسی ، ح. طایفه رضایی، م. کریمی، س.ا حقایقی، 1397. " اصلاح سامانه ­های سنتی آبیاری سطحی " . نشریه ترویجی شماره 256، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

 • خرمیان، م.، س.ر. اشرفی­زاده و ف. عباسی ، 1396. " مدیریت آبیاری در مناطق خشک با استفاده از روش­های مختلف با تاکید بر خاک ­ ورزی حفاظتی". نشریه ترویجی شماره 120، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

 •   عباسی، ف . و م. جلینی، 1395. " توصیه ­هایی برای کودآبیاری در روش­های آبیاری سطحی" . نشریه ترویجی شماره 61، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران (چاپ دوم).

 • عباسی، ف . و ع. شینی­ دشتگل، 1395 . " توصیه­ هایی برای مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر " . نشریه فنی شماره 52، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 • بهرا ملو، ر.، ف. عباسی ، م. فیروزفر و م. محجوب، 1390. " بهره­ برداری مناسب از قنوات " . نشریه ترویجی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.

 • سهراب، ف. و  ف. عباسی ، 1389. "نگاهی به راه­کارهای ارتقاء بازده و بهره­ وری مصرف آب آبیاری " . نشریه فنی شماره 34، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 • عباسی، ف. 1376. " آبیاری نواری و نحوه تعیین عوامل طراحی آن " . نشریه شماره 19، نشر آموزش کشاورزی، کرج.

 • عباسی، ف. 1376. " توصیه­ های ترویجی برای طراحی آبیاری شیاری " . نشریه شماره -، نشر آموزش کشاورزی.

 • عباسی، ف . و م. جلینی، 1388. " توصیه­ هایی برای کودآبیاری در روش­های آبیاری سطحی" . نشریه فنی شماره 13، دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، کرج.

 
اپلیکیشن های کاربردی 
 • خرمیان، م.، ف. عباسی و پ. ورجاوند، 1401. " راهنمای تعیین ابعاد بهینه نوار در آبیاری نواری". اپلیکیشن شمارة 4140180، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه ­های ترویجی.
 • عباسی، ف. ، ف. سهراب، و ن. عباسی، 1397. "محاسبة یکنواختی توزیع و راندمان آبیاری". اپلیکیشن شمارة 15-اپ ، نظام نوین ترویج و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 •   راهنمایی 35 فقره پایان نامه دانشجویی دکتری و کارشناسی ارشد
 •   مشاوره 40 پایان نامه دانشجویی دکتری و کارشناسی ارشد
 

عضویت در مجامع علمی 


 •   عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی " روابط خاک و گیاه " از سال 1399 تاکنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-ترویجی مروج از سال 1395 تاکنون

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی از سال 1396 تا 1399

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی از سال 1394 تاکنون

 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی از سال 1394 تا 1399

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی آبیاری و زهکشی از سال 1385 تا کنون

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال 1385 تا 1399

 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهش آب ایران (دانشگاه شهرکرد) از آذر ماه سال 1390 تا کنون

 • عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از سال 1384 تا کنون

 • عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی از سال 1384 تا 1387

 • عضو قطب علمی " شبکه­ های آبیاری و زهکشی" پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1387 تا کنون

 

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر خیام­ نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری در دورة نهم (1401-1399) هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهریور ماه 1401.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر ارژنگ جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در داوری کتاب در هفته کتاب ، آذر ماه  1400.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، برای سی­ امین سال تاسیس موسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، شهریور ماه 1400.

  دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در داوری کتاب در هفته کتاب ، آبان ماه 1399.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ، همکاری در دورة هشتم (99-1397) هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهریور ماه 1399.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر بازرگان معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در داوری کتاب در هفته کتاب ، آبان ماه 1398.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس میثمی­ تبار مدیر کل دفتر آموزش کارکنان، همکاری با دفتر آموزش کارکنان ، اسفند ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری با هیات ممیزة سازمان ، اسفند ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه برتر در تولید آثار ترویجی ، آبان ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری پانزدهمین گردهمایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از معاونین ترویج و پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در نهضت تولید محتوای سازمان، اسفند ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری " پژوهشگر برگزیده کشوری 1395 " ، آذر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه، آبان ماه 1395.

 • پنجمین جشنواره مهندسی آب، طرح برتر " مدیریت مصرف آب و کود در اراضی تحت کشت نیشکر " ، مهر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1394.

 • مهندس صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی، همکاری موثر و اثربخش با سازمان تعاون روستایی در اجرای پروژه "راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی"، بهمن ماه 1394.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تلاش برای انجام وظایف و ماموریت­های محوله ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری با هیات ممیزة سازمان ، اسفند ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه برتر در تولید آثار ترویجی ، آبان ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری پانزدهمین گردهمایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 1397.

 • دریافت لوح تقدیر از معاونین ترویج و پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای مشارکت در نهضت تولید محتوای سازمان، اسفند ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری " پژوهشگر برگزیده کشوری 1395 " ، آذر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه، آبان ماه 1395.

 • پنجمین جشنواره مهندسی آب، طرح برتر " مدیریت مصرف آب و کود در اراضی تحت کشت نیشکر " ، مهر ماه 1395.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1394.

 • مهندس صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی، همکاری موثر و اثربخش با سازمان تعاون روستایی در اجرای پروژه "راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی"، بهمن ماه 1394. 

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تلاش برای انجام وظایف و ماموریت­های محوله ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاری موثر با کمیته راهبردی آب سازمان ، اسفند ماه 1393.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس سجادی رئیس سمینار و معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشا.رزی، همکاری با کمیته علمی سومین سمینار ملی " توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت­ فشار " ، بهمن ماه 1389.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای جعفر خلقانی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی " انتخاب پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی " ، آذر ماه 1386.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس عباس کشاورز، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی " ارزشیابی با امتیاز بسیار خوب در اجرای طرح­های مصوب و ارایه گزارشات و انتشارات " در سال 1376.

 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر عیسی کلانتری وزیر کشاورزی " ارایه مقاله برتر در دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور " ، بهمن ماه 1375، تهران.

[#سایر مو ارد#]