شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر محمود صفری[_HprPDF] محمود صفری نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی در کشاورزی-داشت و برداشت تخصص
کرج-بلوار شهید فهمیده- مجموعه موسسات تحقیقاتی کشور- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
email2safari@yahoo.com پست الکترونیک
02632705242 شماره تماس
02632706227 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

                            کارشناسی: ماشين های کشاورزی دانشگاه تهران-(71-67)

                          کارشناسی ارشد: مکانيزاسيون کشاورزی-دانشگاه تبريز(76-74)

                          دکتری: مکانیزاسیون کشاورزی- گرایش انرژی در کشاورزی دانشگاه تبریز(95-91)

سوابق شغلی

                         - کارشناس واحد مکانيزاسيون کشاورزی (سازمان کشاورزی همدان74-73)

                       - محقق مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه(79-76)

                       - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(96-79)                         

                        

سوابق اجرایی

                       - سرپرست واحد ماشين آلات سازمان اتکا(کشت و صنعت عباس آباد73-71)

                            - کارشناس واحد مکانيزاسيون کشاورزی (سازمان کشاورزی همدان74-73)
 
سوابق تدریس
 
                           - مدرس درس ماشين های کشاورزی مرکز آموزش کشاورزی ماهيدشت کرمانشاه79-77)    
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  1- Safari,M., Shamabadi,Z., Sheikhi,A .2013.Comparison of Tractor air assisted boom sprayer with conventional sprayers to control SunnPests in Wheat production . Intl J Agri Crop Sci.  

Vol (4), 433-444, 2013, , Bangladesh- Agricultural university Ohaka.     

2- Bagheri,I., Alizadeh,M.R Safari.,M.2013. Varietal Differences in Physical and Milling Properties of Paddy Grains. Intl J Agri Crop Sci. Vol., 5 -6 606-611, 2013, Bangladesh- Agricultural  

 university Ohaka .     

3-Safari.m and Gazor,H.2014. Comparison of conventional tractors performance during primary tillage in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, Vol. 16, No.1,PP:61-68.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی    

 1 - صفری،م.1379. استفاده از تغذيه کننده پنوماتيک بجاي چرخ و فلک درکمباين وينتر اشتايگر جهت برداشت مکانيزه نخود. مجله تحقيقات مهندسي

      کشاورزي، جلد5 ، شماره18 ، صفحه: 44-37 .

2- طباطبائی فر ،ا و  صفری،م.1380. تعيين بازده مزرعه ای و هزينه در هکتار عمليات شخم با بکارگيری تراکتور وگاو آهن متداول در شهرستان کرمانشاه. .   

      مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد25 شماره6 ، صفحه: 44-33 .

3- صفری،م و کفاشان،ج.1379. ساخت و ارزيابي سمپاش تراکتوري بوم دار مجهز به صفحات چرخان (ابر پاش) و مقايسه آن با سم پاش تراکتوري بوم دار

      رايج به منظور مبارزه با علف هاي هرز محصول چغندر قند. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد5 شماره18، صفحه: 44-37.

4-صفری،م و همت ،ع. طراحی ،ساخت و آزمون کولتيواتور دوار. مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان، سال دوازدهم ، شماره2، صفحه: 158-150.

5-صفری،م و نجفی،ح.1387. ارزيابی عملکرد کولتيواتور های رايج. مجله کشاورزی، پردیس ابوریحان،دوره 10شماره 2، صفحه:98-91.

6- صفری،م و الماسی،م.1387. تعيين شاخص های مکانيزاسيون در ده منطقه کشور.مجله پژوهش و سازندگی، سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج

      کشاورزي،جلد 21 ،ویژه نامه،صفحه:60-52.

7- صفری،م .،امیر شقاقی، ف .،لویمی،ن و چاجی،ح .1388. ارزيابی سمپاش های رايج مورد استفاده در مزارع گندم. مجله تحقيقات مهندسی کشاورزی،

      جلد 10 ، شماره 6 ،صفحه: 12-1.

8- لویمی،ن؛صفری،م و حیدرپور ،ن.1390. مقايسه تاثير روش های بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بر عملکرد گندم ديم در زمين های

      سنگلاخی.نشریه ماشين های کشاورزی دانشگاه فردوسي  جلد1 ،شماره 2،صفحه:121-110،

9- گرامی،ک و صفری ،م.1391. بررسی اثرات   نوع افشانک سمپاشی و زمان اختلاط علف کش با خاک بر کنترل علف های هرز ذرت.  نشریه ماشين های  

       کشاورزی(فردوسی مشهد)،جلد2 ،شماره2 ؛صفحه:119-109.

10- صفری،م؛هدایتی پور،ا و گرامی،ک.1391. طراحی، ساخت و ارزيابی سمپاش اتومايزر بوم دار پشتی به منظور مبارزه با سن گندم. مجله مهندسی 

        زراعی،  جلد 34-شماره 1- پاییز 90، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

11- صفری،م؛علیزاده،م.ر و گرامی،ک.1392. مقايسه سه نوع کمباين متداول برنج درمنطقه مازندران .مجله مهندسی کشاورزی، دوره 14،شماره4،صفحه 86 

          -73.
12- ایوانی،1؛صفری؛م و هدایتی پور،ا.1392. مقايسه روش هاي کاشت مستقيم برنج جوانه دار(ماشيني و دستي) با نشاءکاري .  نشریه ماشين های
        کشاورزی ،  دانشگاه فردوسي مشهد ، نیمسال اول 1393،دوره4،شماره1، صفحه 115-108.

13-صفری،م؛عبدی،ر و عدل،م.1394. بررسی استحصال بیوگاز از بقایای ساقه کلزا ، محتویات شکمبه وکودگاوی. مجله مهندسی کشاورزی، جللد16-

        شماره 65 سال 94،صفحه108.

14- صفری ،م و عبدی ،ر.1395. مقایسه توليد بيوگاز از بقایای کلزا وگندم در ترکیب با کود دامی. نشریه ماشين های کشاورزی ، دانشگاه فردوسي مشهد.

       جلد 6- شماره 2 .

15 - امیر شقاقی،ف و صفری،م.1395. مقایسه و ارزیابی فنی سمپاش های الکترو استاتیکی،میکرونر و پشت تراکتوری لانس دار در کنترل آفت کرم سیب  

        نشریه ماشين های   کشاورزی ، دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 6- شماره 2 زمستان 95 .

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
1- صفری،م.. 1382. طراحی و ساخت سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان (ابرپاش . سومين همايش ملی توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزی، 4-2 اسفندماه 1382- کرج(خلاصه مقاله).

2-خسروانی گشتاسب،ع؛صفری ،م و الماسی،م.1383. ارزيابی تراکتور های متداول در حين عمليات خاک ورزی با گاو آهن برگرداندار . سومين کنگره مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون ، 12-10 شهریورماه،کرمان.

3- صفری،م. 1383. استفاده از تغذيه کننده پنوماتيک بجاي چرخ و فلک درکمباين وينتر اشتايگر جهت برداشت مکانيزه نخود. سومين کنگره مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون ، 12-10 شهریورماه،کرمان.

4- صفری،م ؛الماسی،م و کفاشان ،ج.1383. تعيين ضرلئب و شاخص های مکانیزاسيون در عملیات خاک ورزی با بکار گیری تراکتور و گاو آهن متداول در استان تهران . سومين کنگره مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون ، 12-10 شهریورماه،کرمان.

5-صفری،م .1384. کاهش مصرف محلول سم و هزينه های سمپاشی با استفاده از سمپاش تراکتوري بوم دار مجهز به صفحات چرخان . دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی 24 آبانماه، دانشگاه تربیت مدرس.

6- صفری،م .1384. بررسي ميزان ضايعات و فناوري هاي برداشت نخود در داخل کشور. دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی 24 آبانماه، دانشگاه تربیت مدرس.

7-هدایتی پور،ا ؛ بهرامی،م و صفری،م.1384. تاثير رطوبت زمان تبديل شلتوک بر درصد برنج خرد در دو نوع سفيد کن سايشی و اصطکاکی(صفحه 464). دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی 24 آبانماه، دانشگاه تربیت مدرس.

8-آزاد شهرکی،ف؛افضلی،ه و صفری،م .1386. بررسی وضعيت مکانيزاسيون خاک ورزی با بکار گيری تراکتور و گاو آهن متداول در استان چهار محال و بختياری ، سومين کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون،30- 29 شهریورماه.

9- صفری،م. 1386. ارزيابی فنی سمپاش های رايج مورد استفاده در مزارع گندم در منطقه کرج(صفحه 773)، سومين همايش ملی ضايعات محصولات کشاورزی ،کرج، 30 آبانماه.

10-هدایتی پور ،ا ؛ رئوفی،م؛بابائی،م و صفری،م. 1387. بررسی تاثير زير شکن بر روی وزن مخصوص ظاهری خاک ، مقاومت به نفوذ و عملکرد کلزا، همايش فناوری های نوين در کشاورزی و منابع  طبيعی (رشت)، اسفندماه 87.

11-صفری،م ؛الماسی؛م و هدایتی پور،ا.1387. ضرائب و شاخص های مکانيزاسيون در ده منطقه کشور، پنجمين کنفرانس ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون،7-6 شهریورماه،مشهد.

12- شم آبادی ،ز و صفری،م .1387. تعيين برخی ضرائب مکانيزاسيون در عمليات شخم با گاو آهن برگرداندار در شهرستان شاهرود ، پنجمين کنفرانس ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون،7- 6 شهریورماه،مشهد.

13- صفری،م و شریف نسب،ه.1389. پارامتر های مرتبط با عمليات خاک ورزی، ششمين کنفرانس ماشين های کشاورزی( پردیس کشاورزی کرج)،25-24 شهریورماه.

14- شریف نسب،ه و صفری ،م .1389. اثرات کاربرد اداوات خاک ورزی عميق روی خواص فيزيکی و شيميائی خاک و عملکرد محصول ، ششمين کنفرانس ماشين های کشاورزی( پردیس  کشاورزی کرج)،25-24 شهریورماه.

15- ستاری نجف آبادی ،م؛مینائی،س؛شریف نسب؛ه ؛ صفری،م و ستاری نجف آبادی،ف. 1389. تاثير بسته بندی با فيلم های  نانوئی بر شمارش ميکروبی نان حجيم جهت کاهش ضايعات آن. اولين همايش مکانيزاسيون و فناوری های نوين در کشاورزی ، اهواز،29-27 بهمن ماه.

16- آزاد شهرکی،ف؛ صفری ،م و محمدی گل ،ر. 1389. تعيين برخی ضرائب و شاخص های مکانيزاسيون در عمليات شخم با بکار گيری تراکتور و گاو آهن متداول در استان کرمان . اولين همايش مکانيزاسيون و فناوری های نوين در کشاورزی ، اهواز،29-27 بهمن ماه.

17- هدایتی پور،ا؛ بهشتی نژاد ،ح.ر و صفری ،م. 1386. سومين کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشين های کشاورزی و  مکانيزاسيون،شیراز،30-29 شهریورماه.

18- ستاری نجف آبادی،م؛مینائی،س؛شریف نسب؛ه ؛ صفری،م و ستاری نجف آبادی،ف. 1389. تاثير بسته بندی با فيلم های نانوئی بر شمارش ميکروبی نان حجيم جهت کاهش ضايعات آن. پنجمين همايش  ملی ايده های نو در کشاورزی، اصفهان ،28-27 بهمن ماه.

19- صفری،م ؛ آقا گل زاده ،ح و گرامی،ک.1391. مقايسه فنی و اقتصادی سه نوع کمبا ين برنج   در منطقه مازندران،هفتمین کنفرانس ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون،شیراز،16-14 شهریور ماه.

20- ایوانی ،ا؛ صفری،م  هدایتی پور ،ا و حبیبی اصل ، م.ج. 1391. ارزیابی فنی و اقتصادی روش های کاشت برنج ، هفتمین کنفرانس ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون،شیراز،16-14 شهریور  ماه.

21-صفری،م ، گرامی،ک و شریف نسب،ه .1391. بررسی شاخص های مکانيزاسيون مرتبط با انرژی جهت عمليات خاک ورزی در ده استان کشور . دومين کنفرانس  بين المللی رويکرد های نوين در نگهداشت انرژی ،13- 12 اسفندماه، دانشگاه.تهران.

22- صفری،م ؛شریف نسب ه؛عبدی،ر وظریف نشاط ،س.1392.ارزیابی فنی و اقتصادی یک نوع ماشین جدا کننده کلاله از گل زعفران.هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون(بیوسیستم)،مشهد 11-9 بهمن ماه.

23- صفری،م ؛علیزاده،م.ر و یونسی الموتی،م.1392.مقایسه برداشت با کمباین های برنج و روش دستی در مناطق مازندران و گیلان. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون(بیوسیستم)،مشهد 11-9 بهمن ماه.

24- مومنی،د و صفری،م .1393.ساخت و ارزیابی سمپاش گلخانه ای با بوم عمودی مجهز بهبال های محافظ جهت کنترل آفات محصولات گلخانه ای به روش کشت کوردون، سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای،20- 18 شهریورماه،کرج.

25-صفری ،م، عبدی ،ر ،عدل،م و طباطبائی ،م. 1394. سامانه آزمایشگاهی تولید بیوگاز از منابع مختلف. پنجمین کنفرانس بين المللی رويکرد های نوين در نگهداشت انرژی .اسفندماه 94،دانشگاه  تهران.

 
کنفرانس های خارجی
 

1-Rahmati,M.H.,Safari,M and Javadi,A.2009. Determination of some primary tillage parameteres in ten provinces of Iran. The 2009CIGR International Syposuim of the Australian Society for engineering in Agriculture, Brisbane, Australia

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

  1-صفری،م ؛جهانگیری،ع؛سلیمانی،ت و محمدی،بهدوش.1379. امکان استفاده از تغذيه کننده پنوماتيک بجاي چرخ و فلک درکمباين وينتر اشتايگر جهت برداشت مکانيزه نخود در شرایط دیم.گزارش نهائی  پروژه  تحقیقاتی به شماره 18/79  مورخ18/3/79 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

2-صفری،م ؛نعمتی،ع.1379. تعيين بازده(راندمان) مزرعه ای و هزينه در هکتار برای ادوات خاک ورزی اوليه و ثانويه در منطقه کرمانشاه .گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 735/9 مورخ8/11/79 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

3-صفری،م .1379. طراحی ،ساخت و ارزيابی کولتيواتور دوار.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 704/81 مورخ1381،  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

4-صفری،م و کفاشان،ج.1379. ساخت و ارزيابي سمپاش تراکتوري بوم دار مجهز به صفحات چرخان(ابر پاش) و مقايسه آن با سمپاش تراکتوري بومدار رايج به منظور مبارزه با علف هاي هرز محصول چغندر قند.گزارش  نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 316/83 مورخ1383 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(طرح دوساله در کرج و دزفول).

5- صفری،م ؛شهربانو نژاد،م ؛گوهری،ج و سراجه ،ح.1379. ار زيابي مزرعه اي عملکرد کولتيواتور دوار در مقايسه با روش هاي مرسوم جهت مبارزه با علف هاي هرز چغندر قند.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی  به شماره   881/85 مورخ 19/7/84 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (طرح دوساله در کرج و دزفول).

6- صفری،م ؛خسروانی،ع؛ظریف نشاط،س؛ اسدی،ا؛شم آبادی،ز؛لویمی،ن،عدل زاده،ر ؛ساعتی،م؛روزبه،م؛آزاد شهرکی،ف و  هدایتی پور ،ا..1379. تعيين ضرائب و شاخص هاي مکانيزاسيون درعمليات خاک ورزي با  بکارگيري تراکتور وگاوآهن متداول درده منطقه  کشور.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 1400/84مورخ 1384 ، موسسه تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی (طرح دوساله در ده منطقه کشور).

7- صفری،م ؛امیر شقاقی،ف؛ لویمی،ن و چاجی،ح.1386. ار زيابي ارزيابي فني سمپاش هاي رايج مورد استفاده در مزارع گندم و تعيين روش ها و ماشين هاي مناسب.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره  1324/86 مورخ 1386 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (دو سال- 4 محل اروميه- کرج اهواز-  مشهد بعنوان مجری مسئول).

8- گرامی،ک و صفری،م .1389. ار زيابي بررسي اثرات نازل هاي مختلف سمپاشي و زمان عمليات ديسک زني در مبارزه با علف هاي هرز پيش کاشت ذرت .گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره  :192/89 مورخ 1/1/89 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (2سال- يک محل(کرج).

9- شریفی،ا ؛رحمتی،م و.... صفری،م .1386. برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسعه مکانیزاسیون زراعت .گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 1324/86 مورخ 1386 ، موسسه تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی (يکسال- کرج).

10- صفری،م ؛هدایتی پور،ا؛گرامی،ک و حق شناس،م.1388. طراحی ،ساخت و ارزيابی سمپاش اتومايزر بوم دار پشتی مجهز به کلاهک های دمنده به منظور مبارزه با سن گندم.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره  1221/88 مورخ 27/10/88 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (دوسال- کرج و اراک).

11- صفری،م ؛هدایتی پور،ا؛گرامی،ک و حق شناس،م.1389. طراحی ، ساخت و ارزيابی سمپاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به واحدهای دمنده به منظور مبارزه باسن گندم و مقایسه آن با سمپاش های رایج.گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره  1073/89 مورخ 17/9/89 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (دوسال- کرج).

12- صفری،م ؛علیزاده،م.ر؛آقا گل زاده،ح و،ا؛گرامی،ک.1390. ارزيابی فنی و اقتصادی کمباين های برنج(ملی).گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 39333 مورخ 30/6/90، موسسه تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی (دو سال- دو محل گيلان- مازندران)..

13- صفری،م؛ آقا گل زاده،ح و،ا؛گرامی،ک.1390. ارزيابی فنی و اقتصادی کمباين های برنج(ملی).گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره60/ 39333 مورخ 30/6/90، موسسه تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی (دو سال- مازندران)..

14- علیزاده،م.ر و صفری،م .1390. ارزيابی فنی و اقتصادی کمباين های برنج( منطقه گيلان).گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره58/ 39333 مورخ 7/9/90، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (دو  سال - گیلان).

15-صفری،م ؛ظریف،س و گازر،ح. توسعه و اصلاح يک نوع ماشين جدا کننده کلاله از ساير اجزاء گل زعفران. گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 42920 مورخ22/2/92 ، موسسه تحقیقات فنی و  مهندسی کشاورزی ( یک سال کاشمر).

16-صفری،م ؛ نظیری،م؛فامیل مومن،ر؛خان احمدی،م؛شریف نسب،ه و یونسی ،ا.1394.بررسی راندمان تولید بیوگاز قابل استحصال از منابع مختلف گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی به شماره 47066   مورخ13/2/94 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (یک سال - کرج).

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
 استفاده از فناوری نوین پهباد سمپاش برای کنترل شیمیائی زنجرک خرما

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

 1-صفری،م .1388. دماغه(هد) تغذيه کننده پنوماتيک جهت برداشت مکانيزه نخود .انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ،شماره 11.

2-صفری،م. 1388. سمپاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقايسه آن با سمپاش های بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند .انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ،شماره 15.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 تشویقات:

         1- گواهينامه دانشجوی ممتاز از دانشگاه تهران

         2 -  ابلاغ از معاونت وزير و رياست سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی مبنی بر عضويت در کميته تخصصی آموزش شورای توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزی

         3-  دارای گواهی زبان   MSRT (نمره 61 تابستان 92)

         4- دارای 2 گواهی زبان ژاپنی از کشور ژاپن

        5- لوح تقدیر از  معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی در خصوص تغییر مرتبه از مربی پژوهشی به استادیاری

 

  عضويت در مجامع علمی و بين المللی:

                                      1- عضو انجمن مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون(92-79)

                                   2 - عضو کميته مکانيزاسيون (78-77)

                                   3- عضو کميته فنی مرکز توسعه مکانيزاسيون(82-79)

                                   4- عضو کميته تدوين دوره های آموزشی پودمانی(83)

                                   5- عضو کميته آموزش شورای توسعه مکانيزاسيون(84)

                                   6- عضو کميته بهينه سازی و ارتقاء کيفيت دستگاههای ضد عفونی کننده بذور،سموم مصرفی و دستگاههای سمپاش(83).

                                   7- عضو کميته علمی و فنی تکنيکهای سمپاشی و ضدعفونی کننده بذر(1383).

                                   8- عضو کميته راهبردی مکانيزاسيون زراعت

                                   9- عضو کميته راهبردی مکانيزاسيون چغندر قند

 


سایر موارد