یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری تحت فشار  »  دکتر مهدی اکبری[_HprPDF] مهدی اکبری نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی- دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری تحت فشار سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
Akbari_m43@yahoo.com پست الکترونیک
026-32701853-32705320 شماره تماس
026-2706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

دکتری علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه تربیت مدرس، 1383

 عنوان رساله دکتری: بهبود مدیریت آبیاری در مزارع با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای، مزرعه‌ای و مدل شبیه سازی SWAP

کارشناسی ارشد آبیاری‌ و زهکشی، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان،‌ 1373

عنوان رساله کارشناسی ارشد: اثرات‌ باد و خصوصیات‌ هیدرولیکی‌ سیستم‌ آبیاری‌ بارانی‌ بر راندمان‌ توزیع‌ آب

کارشناسی آبیاری‌، دانشگاه‌ تبریز، 1369‌  

سوابق شغلی

 

1399 تاکنون، عضو هیئت‌ علمی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(کرج)، بخش‌تحقیقات‌آبیاری تحت فشار

1393 تاشهریور 99، عضو هیئت‌ علمی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(کرج) و رئیس بخش‌تحقیقات‌آبیاری تحت فشار

1385- 1393  عضو هیئت‌ علمی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(کرج) و معاون بخش‌تحقیقات‌آبیاری تحت فشار

1383-1385   عضو هیئت‌ علمی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(کرج)، بخش‌ تحقیقات ‌آبیاری تحت فشار

1375- 1383‌   عضو هیئت‌ علمی،‌ مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ اصفهان‌، بخش‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشاورزی‌ .

1373 – 1375 کارشناس‌ ارشد، مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ اصفهان‌، بخش‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشاورزی‌ .

1372- 1372 کارشناس‌، مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ اصفهان‌، بخش‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌کشاورزی‌ .

سال 1370 کارشناس‌ ، سازمان‌ کشاورزی‌ اصفهان‌، معاونت آب و خاک (امور زیربنایی)‌

سوابق اجرایی

 

سال 1370 کارشناس‌ ، سازمان‌ کشاورزی‌ اصفهان‌، معاونت آب و خاک (امور زیربنایی)‌

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

·       Assari, M,. Mirlatifi, M., Akbari, M,.Daman, A,. Naseri, A. 2014. Application of remote sensing in the evaluation of Water Productivity of irrigation and drainage networks, case study: Mirza Koochakkhan agro-Industrial Company. Journal of Ecology , Environment and Conservation 20(4):1397-1405.

 ·       Akbari M,. Dehghanisanij H., and Droogers, P. 2014. Spatial analysis of groundwater trend in Zayandeh Rud Basin, Iran. Journal of Agricultural, Biotechnology and Ecology 7(1):81-94.

·       Pouresmael, M., Khavari-Nejad, R. A., Mozafari, J., Najafi, F., Moradi,F., Akbari, M., 2012. Identifying chickpea tolerant landraces under drought stress gradient provided by Line-source sprinkler irrigation system, International Crop Breeding Journal, 2(2).

·       Akbari, M., Droogers, P., DehghaniSanij, H., 2011. The role of modeling in integrated water management (A case study in Zayandeh Rud basin), International Journal of Water Resources and Arid Environments 1(6): 469-477.

·       Dehghanisanij H., Inoue M., Akbari M. 2009. Tow dimensional diurnal dynamics of salt and water in a dune sand under saline-water drip irrigation. Journal of Agricultural, Biotechnology and Ecology 2,3(17):3-17.

·       Dehghanisanij H., Yamamoto T., Inoue M., Akbari M. 2007. Water flow and solute transport under drip irrigation in sand dune field. Journal of Applied Science 7(20):2997-3005.

·       Akbari, M., Toomanian, N., Droogers, P., Bastiaanssen, W. 2007. Monitoring irrigation performance in Esfahan, Iran, using NOAA satellite imagery, Journal of Agricultural Water Management, Vol 88:99-109.

·       Akbari, M., Mamanpoush, A.R., Gieske, A., Miranzadeh, M., Torabi, MSalemi, ., H.R. 2006. Crop and land cover classification in Iran, using landsat 7 imagery, International Journal of Remote Sensing , Vol 27, Number19: 4117-4135.

·       Toomanian, N., Gieske, A.m., Akbari, M. 2004. Irrigated area determination by NOAA-Land sat upscaling techniques, Zayandeh River Basin, Esfahan, Iran, International Journal of Remote Sensing 25: 4945-4960.

·       Sally, H., Murray-Rust, H., Droogers, P., Gieske, A., Salemi, H.R., Mamanpoush, A. R., Torabi, M., Akbari, M., Miranzadeh, M., Toomanian, N. 2001. Sustaining Agricultural Productivity in the Zayandeh Rud Basin: Issues and Challenges, IWMI Working Paper

·       Droogers, P., Torabi, M., Salemi, H.R., Mamanpoush, A., Akbari, M. 2001. Integrated field and basin scale modelling to explore salinity problems: the example of Zayandeh Rud Basin, Iran. International Journal of Water Resources Development.

·       Droogers, P., Torabi, M., Akbari, M., Pazira, E. 2001. Field-scale modelling to explore salinity problems in irrigated agriculture, Journal of Irrigation and Drainage 50: 77-90.


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

سالمی،ح.، قدمی فیروزآبادی،ع.، اکبری، م .1401.تعیین طول شیار و کاربرد مدل SIRMOD در شبیه سازی آبیاری جویچه ای.مهندسی آبیاری و آب. جلد؟؟؟. شماره؟؟؟. صفحات ؟؟؟-؟؟؟.

ناصری، الف.، عباسی، ف. نورجو، الف.،احمدآلی، ج.،شاهرخ نیا، م.، مامن پوش، ع.،کرامتی،م.، سپهری ، س.،اخوان، ک.،موسوی فضل،ح.،عباسی، ن.، اکبری، م. ، باغانی، ج.، نخجوانی مقدم، م.ح.نکان فر، ر.، ذوالفقارا، الف،.1400. تعیین بهر ه وری آب با کاربرد سامانه های آبیاری سطحی و قطر ه ای در تولید سیب در ایران. تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری وزهکشی. دوره 22 ، شماره 83. صفحات 58-43.

خندان‌بارانی،م.ا.، افراسیاب، پ.، اکبری، م. ، دلبری،م. 1400. ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP ، پژوهش آب در کشاورزی، جلد 35 شماره1: 1-18.

اکبری،م .،فرهادی، ع.1400.   تاثیر هم‌زمان روش های آبیاری و خاک پوش های پلاستیکی بر بهره وری آب گرمک.مدیریت آب و آبیاری، دوره 11 شماره1: 45-58

گودرزی، م.، اکبری، م .، هدایتی‌پور، الف.1400. کارآیی مصرف آب در تولید علوفه یونجه در شرایط کشاورزان استان مرکزی ، مجله ترویجی علوفه و خوراک دام دوره  2 شماره1: 95-87.

تاج الدین،ب.، عباسی، ف.، جمشیدی، ب.، اکبری، م .، باقری، ن.، شریفی،ا.، عباسی، ن.، مومنی، د.، روحی،ع.، سلطانی، ن.، آقااحمدی،م.1399. بررسی و تحلیل نتایج اعتبار بخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی(مطالعه موردی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی). اقتصاد کشاورزی و توسعه، جلد؟؟: ؟؟-38.

یوسف گمرکچی، الف.، حسن اقلی، ع.، اکبری، م. ،مستشاری، م.، امینی، د.1399. پیش بینی شوری خاک با روش شبکۀ عصبی و رگرسیون چندمتغیره بر مبنای شاخص های سنجش از دور و مقایسۀ آن ها (مطالعۀ موردی : شوره زار دشت قزوین). مهندسی اکوسیستم بیابان، جلد 9 شماره28: 16-1.

یوسف گمرکچی، الف.، اکبری، م .، حسن اقلی، ع.، یونسی، م.1399. پایش شوری خاک و پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های سنجش از دور چند طیفی در محدودة زهکش حائل شوره زار دشت قزوین. جغرافیا و پایداری محیط، جلد34: 52-38.

نادری، ن.، اکبری، م .1399. بررسی و مقایسه عملکرد سامانه‌های آبیاری بارانی ویل موو و کلاسیک ثابت در استان سمنان.مدیریت آب در کشاورزی. جلد7. شماره1. صفحات 52-45.

عباسی، ف.، ناصری، الف.،رضوانی، م.،گودرزی، م.،کریمی، م.، اسلامی، الف.،طاهری،م.، یوسف گمرکچی، الف.،طایفه رضایی، ح.،خسروی، ح.،موسوی فضل،ح.،قدمی فیروزآبادی،ع.، باغانی، ج.، عباسی، ن.،اکبری، م .1399. ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری آب در تاکستانهای کشور. تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری وزهکشی. دوره 21 ، شماره 80. صفحات 148-133.

قدمی فیروزآبادی، ع.، اکبری، م .،فرزا‌م‌نیا، م.1399. تعیین بهره‌وری مصرف آب لوبیا در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی(مطالعه موردی: استان لرستان). آبیاری و زهکشی ایران. جلد14. شماره5. صفحات 1827-1815.

عطایی، ع.، نیشابوری، م.، اکبری، م. ، اگدرنژاد،الف.، اسدی، م.1399. کاربرد معیارهای PAW و IWC در مدیریت آبیاری و نقش آن بر توزیع شوری خاک و جذب آب گیاه . تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 33 شماره4: 583-599.

یوسف گمرکچی، الف.، حسن اقلی، ع.، اکبری، م. ،مستشاری، م.، فخرواعظی، ع.1399. تحلیل اثر بخشی احداث زهکش حائل بر روند تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی زهکش حائل شوره‌زار دشت قزوین) . تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 33 شماره4: 583-599.

عطایی، ع.، اکبری، م .، نیشابوری، م.،غفاری، ز.، زارع حقی، د.1398. اثر آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته . پژوهش آب در کشاورزی، جلد 33 شماره4: 583-599.

یوسف گمرکچی، الف.، اکبری، م .،یونسی، م. 1398 برآورد حقابه زیستی باغستان سنتی شهر قزوین با استفاده از قابلیت های سنجش از دور، محیط شناسی، دورة 54 ، شمارة 2: 252-237.

عطایی، ع.، اکبری، م. ، نیشابوری، م.، زارع حقی، د.، عنابی میلانی،الف.1398. پاسخ گیاه پسته به توزیع رطوبت و شوری در سامانه‌های آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی. آبیاری و زهکشی ایران. جلد13. شماره1. صفحات 128-115.

عطایی، ع.، نیشابوری، م.، اکبری، م .، زارع حقی، د.، عنابی میلانی،الف. 1397. ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته ، پژوهش آب در کشاورزی، جلد 32 شماره4: 581-595.

گوینده، م.، میرلطیفی، س.م.، اکبری، م. . 1397. برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده از دوربین دیجیتال اصلاح شده. آبیاری و زهکشی ایران. جلد 12. شماره6. صفحات 1396-1406.

  عباسی، ف.، ناصری، الف.، نخجوانی مقدم، م.، سلامتی، ن.، جلینی، م.، خرمیان، م.، دهقانیان، س.الف.، یوسف گمرکچی، الف.، اسلامی، ع.، اخوان، ک.، فرزام نیا، م.، باغانی، ج.،اکبری، م .1397. تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری وزهکشی. دوره 19 ، شماره 73. صفحات 156-143.

نورجو،الف.، منتصری، م.، بهمنش، ج. و اکبری، م .1397 حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب). دوره 34 ، شماره 1. صفحات 31-48.

منتصری، م.، نورجو،الف.، بهمنش، ج. و اکبری، م. 1397.بررسی ترسالی و خشکسالی هواشناسی در حوضه های جنوبی دریاچه ارومیه. مطالعه موردی: حوضه های زینه رود و سیمینه رود. اکوهیدرولوژی. دوره 5 ، شماره 1. صفحات 189-202.

ناصری،الف.، عباسی، ف.و اکبری، م. 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب. تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری وزهکشی. دوره 18 ، شماره 68. صفحات 32-17.

ملک نیا، س.،خان میرزایی، ع.و اکبری، م. ، مظهری،م. 1396. بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک های مختلف محلول در آب آبیاری. فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی. دوره 12 ، شماره 1. صفحات 25-21.

خلیلی، م.، اکبری، م.، هزارجریبی، ا.، ذاکری نیا، م.، عباسی، ف.، کولائیان، ع. 1395. مدل کردن نیمرخ رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D . آبیاری و زهکشی ایران. جلد 10. شماره 2. صفحات 1-11.

رامین صافی ، سید مجید میرلطیفی* ، مهدی اکبری   1395. رزیابی بهره وری مصرف آب در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با استفاده از اطلاعات ماهوارهای Landsat 8 . آبیاری و زهکشی ایران. جلد 10. شماره 1. صفحات 47-36.

غفاری، م.، سلطانی، ج.، اکبری، م.، و رحیمی خوب، ع.، 1394. ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری ، مدیریت آب و آبیاری، جلد 5 شماره1: 9-1.

محمدی، س.، میرلطیفی، م.، و اکبری، م .، 1393. برنامه ریزی آبیاری نیشکر با استفاده از تلفیق داده های سنجش از دور و مدل SWAP  در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان، پژوهش آب ایران، جلد 28 شماره1: 50-39.

امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م.، 1393. برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با استفاده از داده های سنجش ازدور( مطالعه موردی استان همدان)، پژوهش های جغرافیای طبیعی، جلد 46 شماره3: 348-333.

خلیلی، م.، اکبری، م .، هزار جریبی، الف.، ذاکرنیا، م.، عباسی، ف. 1393. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره ای زیر سطحی، مهندسی کشاورزی، جلد15 شماره2: 14-1.

امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م .، 1392. برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال، پژوهش آب ایران، جلد 6 شماره1: 30-21.

خلیلی، م.، اکبری، م. ، هزار جریبی، الف.، ذاکرنیا، م. 1392. برآورد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6 شماره1: 30-21.

اکبری، م. 1392. برآورد سطح و تراکم کشت با استفاده از اطلاعات ماهواره ای، پژوهش آب در کشاورزی، جلد 6 شماره1: 30-21.

حصاری،ب.، آخوندعلی،ع.م.، عباسی، ف.، رادمنش، ف.، اکبری، م .1391. بررسی اثرات بالادستی-پایین دستی توسعه آبیاری تکمیلی اراضی دیم در حوضه کرخه ، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6 شماره1: 30-21.

امینی، س.،اکبری، م .، و زارع ابیانه، ح.، 1391. ارزیابی و برآورد سطح و تراکم کشت با استفاده از سنجش از دور در دشت همدان-بهار، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6 شماره1: 30-21.

محمدزاده، آ.، مجنون حسینی، ن.، مقدم، ح.، اکبری،م . 1391. اثر تنش خشکی و سطوح کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک دو ژنوتیپ لوبیا قرمز ، علوم زراعی ایران 43 (1) 33-29.

اکبری،م.،  صدرقائن، ح.، زارعی، ق.، نخجوانی، م.، 1391 تاثیر سرعت باد و خصوصیات هیدرولیکی بر یکنواختی توزیع آب در آبپاش های متداول در آبیاری بارانی، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 6 شماره1: 30-21.

محمدزاده، آ.، مجنون حسینی، ن.، مقدم، ح.، اکبری،م . 1391. تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا قرمز ، علوم گیاهان زراعی ایران 43 (1) 33-29.

اکبری،م. 1390. بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه­سازی AquaCrop ، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی12 (4) 36-19.

اکبری ، م .،سیف، ز.، زارع ابیانه ، ح. 1390. برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور ، نشریه علمی – پژوهشی آب و خاک، جلد 25 شماره 4: 844-835

صدرقاین، س، ح.، باغانی ، ج.، حقایقی مقدم ، س. الف.، اکبری، م. 1390. اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب فلفل، نشریه علمی – پژوهشی آب و خاک، جلد 25 شماره3: 563-569.

نخجوانی مقدم ،م.، دهقانی­سانیج، ح.، اکبری، م .، صدرقاین، س، ح.،. 1389. اثر سطوح مختلف آب بر کارآیی مصرف آب رقم ذرت دانه­ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی، نشریه علمی – پژوهشی آب و خاک، جلد 24 شماره 6: 1245-1236.

صدرقائن، س، ح.، اکبری، م .، افشار، ح.، نخجوانی مقدم ، م. 1389. اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی، نشریه علمی – پژوهشی آب و خاک، جلد 24 شماره3: 582-574.

پوراسماعیل، م.، اکبری، م .، واعظی، ش.، شاهمرادی،ش. 1388. اثر گرادیان تنش خشکی بر صفات زراعی نمونه­های کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی، مجله علوم زراعی ایران جلد 11، شماره 4: 324-307.

اکبری،م .، دهقانی سانیج، ح.، میرلطیفی،س. م. 1388. تأثیر برنامه­ریزی آبیاری بر بهره­وری آب در کشاورزی(مطالعه موردی در شبکه آبشار اصفهان)، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 3 شماره1: 79-69.

اکبری،م .، دهقانی سانیج، ح.، حیدری،ن. 1387. کاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زیر کشت، تبخیر و تعرق و مدیریت شبکه­های آبیاری، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 2 شماره1: 43-54.

دهقانی سانیج، ح.، نخجوانی مقدم ،م. م.، اکبری،م. 1387. بررسی کارآیی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری، آبیاری و زهکشی ایران، جلد 2 شماره1: 43-54.

اکبری،م .، دهقانی سانیج، ح.، ترابی،م. 1386. بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP (مطالعه موردی برای منطقه رودشت  اصفهان)، علوم و صنایع کشاورزی، ویژه خاک، آب و هوا، جلد 21 شماره2: 105-114.

اکبری،م.، میرلطیفی، س. م.، مرید، س ،دروگرز،پ. 1382. کاربرد سنجش از دور در برآورد سودمندی آب در شبکه‌های آبیاری(مطالعه موردی: شبکه سمت راست آبشار، اصفهان)، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،17 (4):82-65.

فرهادی،ع.، اکبری، م ومشرف،ل. 1381. اثرات روشهای آبیاری و مالچ های پلی اتیلن برکیفیت گرمک در اصفهان، علوم و فنون باغبانی ایران،2 (3و4):170-161.

محلوجی، م. اکبری، م .1380. اثر شوری آب بر عملکرد ارقام مختلف گندم در آبیاری بارانی، نهال و بذر 17(2):182-172.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

·         عطایی، ع.، غفاری، ز.، اکبری، م. استفاده از روش نوین برآورد رطوبت قابل استفاده در مدیریت آبیاری. 26-28 مهر 1400، هفدهمین کنگره علوم خاک ایران، انجمن علوم خاک ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران.ایران.

·         نورجو، الف.، منتصری، م.، اکبری، م.، بهمنش، ج. 20 اسفند 1399. ارزیابی اقلیمی حوضه‌های آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود با رویکرد توسعه پایدار، ششمین بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران، ایران.

·         عطایی، ع.، نیشابوری، م.،   اکبری، م.، غفاری، ز. مقایسه توابع مختلف اعمال شوری بر معیارهای فراهمی آب خاک،  شهریور   1398، شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان و انجمن علوم خاک ایران، زنجان.ایران.

·         هدایتی‌پور، الف.، گودرزی، م.، اکبری، م. ارزیابی کارآیی روش آبیاری تیپ بر کاهش مصرف آب لوبیا در شرایط خشکسالی، 8 اسفند 1397، سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد، ایران.

·         حاجی شرفی، ح.، زارعی، ش.، شریفی پور، م.، اکبری، م.، گودرزی، ع.، ر. اثر آبیاری نیشکر با مخلوط زهاب و آب رودخانه کارون ب پارامترهای رشد (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت امیرکبیر)، 22 و 23 آبانماه   1397، چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

·         عطایی، ع.، اکبری، م.، غفاری، ز. چگونگی اثر شوری بر فراهمی و انرژی جذب آب خاک در گیاهان مختلف ،  اسفند ماه   1396، سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.ایران.

·         عطایی، ع.، نیشابوری، م.، اکبری، م. چگونگی اعمال اثر شوری بر فراهمی آب خاک برای گیاه با مد نظر قرار دادن خصوصیات گیاهی،  6 و 8 شهریور ماه   1396، پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اصفهان، ایران.

·       اکبری، م.، شینی دشتگل، ع.، و حاجی شرفی، ح.، ارزیابی میزان مصرف آب در مزارع نیشکر و راهکارهای کاهش مصرف آب، 23 و 24 اردیبهشت ماه  1394، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

·       صافی، ر.، میرلطیفی، م.، اکبری، م ،. برآورد تبخیر تعرق واقعی نیشکر با استفاده از اطلاعات ماهواره ای ، 20 اسفند 1393، دومین همایش بین المللی ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

·       اکبری، م.، شینی دشتگل، ع.، کاربرد سنجش از در برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر، 29 و 30 بهمن ماه  1392، هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، اهواز، ایران.

·       اکبری، م.، شمیلی، م.، بیژن پور، ح. بهبود مدیریت آبیاری نیشکر با استفاده از مدل های شبیه سازی( مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر)، 29 و 30 بهمن ماه  1392، هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، اهواز، ایران.

·       امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م.، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر TM و ETM+ ، 17 مهر ماه  1391، ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران، ایران.

·       امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م.، مروری بر سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای ، 17 مهر ماه  1391، ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران، ایران.

·       امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م.، برآورد تبخیر تعرق با استفاده از الگوریتم سبال، 17 مهر ماه  1391، ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران، ایران.

·       امینی، س.، زارع ابیانه، ح.، و اکبری، م.، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر TM و ETM+ ، 17 مهر ماه  1391، ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران، ایران.

·       خلیلی، م.، اکبری، م.، هزار جریبی، الف.، عباسی، ف.، ذاکرنیا، م. ارزیابی مدل HYDRUS-2D در برآورد الگوی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای زیر سطحی ، 17 مهر ماه  1391، ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران، ایران.

·       خلیلی، م.، اکبری، م.، هزار جریبی، الف.، ذاکرنیا، م.  بررسی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای زیر سطحی ، 17 مهر ماه  1391، چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       اکبری، م، دهقانی سانیج ،ح. نقش مدیریت بهره­برداری از سیستم کنترل مرکزی در بهبود و توسعه روش‌های آبیاری قطره­ای، 17 مهر ماه  1391، چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       دهقانی سانیج، ح.، اکبری، م،. بررسی امکان استفاده از پساب در سیستم­های آبیاری تحت فشار، 13 مهر ماه 1391، همایش بازیافت­ها و استفاده ار پساب­ها ( راهکارها و کاربردها)، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم تهران .

·       سهیلی­فر، ز.، میرلطیفی، م.، اکبری، م،. عصاری، م،. بررسی استفاده از تصاویر مودیس جهت تعیین تبخیر-تعرق واقعی نیشکر در جنوب استان خوزستان، 9 تا 10 خرداد 1391، اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

·       صدرقاین، ح، اکبری، م،. اشرفی، ش،. بررسی کارآیی قطره چکان­ها در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی بر روی درختان فندق، 9 تا 10 خرداد 1391، اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

·       حصاری، ب.، نیکانفر، ر.، اکبری، م.، خان محمدی،م.، شبیه سازی فضایی بادهای موضعی با استفاده از مدل Windninja و GIS ، 4 تا 6 آبان1390، نخستین همایش بین­المللی آتش سوزی در عرصه­های منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .

·       اکبری، م.، صدرقاین، ح، نخجوانی مقدم،م.م.، ارزیابی مزرعه­ای بیلان آب و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه­سازی AquaCrop (مطالعه موردی در شبکه آبشار اصفهان)، 10 تا 12 اسفند 1389، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب .

·       نخجوانی مقدم،م.م.، صدرقاین، ح،. اکبری، م، اثرات تنش آبی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم، 10 تا 12 اسفند 1389، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب .

·       نخجوانی مقدم،م.م.، دهقانی سانیج، ح،. اکبری، م، اثرات کاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانه­ای در روش آبیاری بارانی، 10 تا 12 اسفند 1389، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب .

·       حقایقی، س. ا.، اکبری، م، . نقش توسعه سامانه­های مدرن آبیاری بر بهره­برداری پایدار منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)، 27بهمن 1389، سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       اکبری، م، دهقانی سانیج ،ح.، نخجوانی مقدم،م.م. مسایل و راهکارهای بهبود انطباق تکنولوژی­های نوین آبیاری، 27بهمن  1389، سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       سیف، ز.، اکبری، م،. زارع ابیانه، ح. مروری بر الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین( SEBAL ) و ارتباط آن با تعیین تبخیر-تعرق در شبکه­های آبیاری، 23 تا 24 آبان 1389، اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

·       سیف، ز.، اکبری، م،. زارع ابیانه، ح. سنجش از دور، روشی در برآورد تبخیر-تعرق در شبکه­های آبیاری، 23 تا 24 آبان 1389، اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

·       اکبری، م،. راهکارهای بهبود جنبه­های فنی و مدیریتی سامانه­های آبیاری در مقابله با کم آبی در تولید محصولات زراعی و باغی، مهر 1389، کارگاه آموزشی خشکسالی و راههای مقابله با آن، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.

·       اکبری، م.، زارعی، ق.، دهقانی سانیج، ح،. برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه گندم در شرایط مختلف کمی و کیفی آب آبیاری، 15 تا 16 اردیبهشت88، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور، دانشگاه گیلان.

·       سیف، ز.، اکبری، م،. زارع ابیانه، ح. استفاده از تکنیک سنجش از دور، در برآورد تبخیر-تعرق در شبکه­های آبیاری و مدیریت آن، 23 تا 24 آبان 1398، اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

·       اکبری، م، دهقانی سانیج، ح،. کاربرد سنجش از دور در مدیریت شبکه‌‌های آبیاری ، 8 تا 10 بهمن 1387، دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب .

·       اکبری، م، دهقانی سانیج، ح، میرلطیفی، م،. تأثیر اصلاح تقویم آبیاری بر بهره­وری آب در کشاورزی، 23 تا 25 مهر 1387، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ، دانشگاه تبریز.

·       پور اسماعیل، م، اکبری، م، واعظی، ش،. برآورد تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل خشکی در کلکسیون هسته نخود کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران.، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28 تا 30 مرداد 1387موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

·       صدرقائن، ح، زارعی، ق، و اکبری، م،. راهکارهای کاربردی توسعه سیستم آبیاری قطره­ای (تیپ) در زراعت چغندرقند، 2 اسفند 1386، اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار،کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       اکبری، م، صدرقائن،ح. نقش ارزیابی و مدیریت بهره­برداری و نگهداری در ترویج و توسعه سیستم­های آبیاری تحت فشار، 2 اسفند 1386، اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار،کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       اکبری، م، دهقانی سانیج ،ح. نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میکرو، 2 اسفند 1386، اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار،کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت کشاورزی.

·       ، دهقانی، ح ، حیدری. ن.، اکبری، م.، چگونگی تأثیر گذاری بیشتر اصول علمی و یافته­های تحقیقاتی در سیاست گذاری­های بهینه­سازی مصرف آب کشاورزی، 2 تا 5 بهمن 1386، اولین همایش سازگاری با کم آبی، معاونت صنایع و امور زیر بنایی وزارت کشاورزی و انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       اکبری، م ، دهقانی، ح ، س. م ، میر لطیفی،. تأثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر بهره­وری آب کشاورزی، 2 تا 5 بهمن 1386، اولین همایش سازگاری با کم آبی، معاونت صنایع و امور زیر بنایی وزارت کشاورزی و انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       اکبری، م ، دهقانی، ح ،. اصول طراحی، برنامه ریزی و بهره­برداری از سیستم­های آبیاری میکرو در گیاهان گلخانه­ای، 26 مهرماه 1386، اولین کارگاه فنی ارتقائ کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه­ای، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، معاونت امور باغبانی وزارت کشاورزی و انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       اکبری، م ، دهقانی، ح ،. نقش خودکارسازی در بهبود و توسعه روش­های آبیاری قطره­ای ، سوم خرداد 1386، اولین کارگاه فنی اتوماسیون(خودکارسازی) سامانه­های آبیاری تحت فشار، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک‌.

·       دهقانی، ح، اکبری، م،. اتوماسیون و کاربرد حسگرهای دی­الکتریک در سیستم آبیاری قطره­ای، سوم خرداد 1386، اولین کارگاه فنی اتوماسیون(خودکارسازی) سامانه­های آبیاری تحت فشار، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک‌.

·       اکبری، م، حیدری، ن،. برآورد عرضه و تقاضا و کارایی مصرف آب در سطح حوضه زاینده رود با استفاده از اطلاعات ماهواره ای ، بهمن 1385، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان.

·       دهقانی، ح، اکبری، م،. بررسی نقش مدیریت آبیاری بر عملکرد سیستم های آبیاری قطره ای ، آذر 1385، دومین کارگاه فنی خردآبیاری، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک و انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       اکبری، م، فرهادی، ع، صدرقائن، ح،. تاثیر روش آبیاری قطره ای و مالچ های پلی اتیلن بر عملکرد و
 زود­ رسی گرمک اصفهان ،آذر 1385، دومین کارگاه فنی خردآبیاری، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک و انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       صدرقائن، ح، اکبری، م. ارزیابی سیستم­های آبیاری میکرو بر عملکرد گوجه­فرنگی ،آذر 1385، دومین کارگاه فنی خردآبیاری، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک و ‌ . انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

·       اکبری،م.،.صدرقائن،ح مرتضوی­بک،ا.، مقایسه روش­های آبیاری سطحی و بارانی روی عوامل کمی و کیفی در ارقام تجارتی پیاز، اردیبهشت 1384،مجموعه مقالات تحقیقی ترویجی اولین جشنواره ملی ترویج سیستم­های آبیاری تحت فشار، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی.

·       صدرقائن،ح، اکبری، م. ارزیابی فنی-اقتصادی سیستم­های آبیاری میکرو (تراوا، لوله­های دوجداره و قطره­ای) در زراعت خیار، اردیبهشت 1384،مجموعه مقالات تحقیقی ترویجی اولین جشنواره ملی ترویج سیستم­های آبیاری تحت فشار، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی.

·       اکبری،م.، صدرقائن،ح ، فرهادی،ع، مشرف، ل. اثرات خاکپوش پلی­اتیلن و روش­های آبیاری بر عملکرد و زودرسی گرمک اصفهان، اردیبهشت 1384،مجموعه مقالات تحقیقی ترویجی اولین جشنواره ملی ترویج سیستم­های آبیاری تحت فشار، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی.

·       اکبری،م.، مرتضوی بک ، ا.تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری روی ارقام تجارتی سیب زمینی به روش آبیاری بارانی، اردیبهشت 1384،مجموعه مقالات تحقیقی ترویجی اولین جشنواره ملی ترویج سیستم­های آبیاری تحت فشار، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی.

·       صدرقائن،ح ، اکبری،م. اهمیت دستاوردهای فنی- تجربی و دانش بومی بر گسترش سیستم های آبیاری بارانی ،بهمن 1383، اولین کارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها)، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک، و موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی‌ .

·       اکبری،م.، صدرقائن،ح ، دهقانی سانیج، ح. ضرورت توسعه کمی و کیفی روشهای آبیاری بارانی در ایران‌ ،بهمن 1383، اولین کارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها)، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری معاونت آب و خاک، و موسسه تحقیقات فن و مهندسی کشاورزی‌ .

·       اکبری،م.  بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP ، 1380، کارگاه تخصصی مدیریت منابع آب ، دانشگاه تربیت مدرس

·       اکبری،م.، کوچک زاده، م. نگرشی بر سیستم های آبیاری تحت فشار در اصفهان ، 1379 ، دهمین همایش کمیته آبیاری و زهکشی ایران .

·       اکبری،م. اثرات شوری آب آبیاری بر عملکرد ارقام گندم به روش آبیاری بارانی ، 1378، ششمین کنگره علوم خاک ایران .

·       اکبری،م. اثر کم‌ آبیاری‌ بر عملکرد چغندرقند ، 1377   نهمین‌ همایش‌ کمیته‌ ملی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ایران‌

·       اکبری،م.، مرتضوی بک، ا. تاثیر تنش‌های‌ رطوبتی‌ بر عملکرد سیب‌ زمینی‌ به‌ روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ ،شهریور 1377، پنجمین‌ کنگره‌ علوم‌ زراعت‌ و اصلاح‌ نباتات‌ ایران‌ .

·       اکبری،م.، رحیم زاده­گان، ر . اثرات‌ باد و خصوصیات‌ هیدرولیکی‌ سیستم‌ آبیاری‌ بارانی‌ بر راندمان‌ توزیع‌ آب‌ ، بهمن‌ 1375 ، دومین‌ کنگره‌ ملی‌ مسایل‌ آب‌ و خاک‌ کشور .

کنفرانس های خارجی
 

·         Nourjou, A., Nontaseri, M., Behmanesh, J., Akbari, M. 2019. Assessment of water resources of Zarineh Rud basin in IWMI water accounting, 1th International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage (INCIID2019), 13-14 November 2019., Urmia University of Iran.

 ·       Ghafffari, M., Soltani, J., Akbari, M, and Rahimikhob, A. 2015. The effect of algae and suspended matter in irrigation water on the performance of the disc filters, First International Conference on Science and Engineering, 1St Dec 2015., UAE-Dubai.

·       Dehghanisanij, H., Moayeri, M., Oweis, T, and Akbari, M. 2013. The role of on-farm management on sustainable irrigated agriculture in arid and semiarid region - A case study in Karkheh River Basin – Iran, Eleventh International Dryland Development Conference Global Climate Change and its Impact on Food & Energy Security in the Dry lands, 18-21 March 2013., china.

·       Akbari, M., Droogers, P., Sadre Ghaen, S. H., 2013. Water Management Options for Future in Zayandeh Rud Basin, Iran, 5th International Conference on Water Resources and Arid Environments, 6-8 December 2013., Riyadh Kingdom of Saudi Arabia.

·       Akbari, M., DehghaniSanij, H., SadreGhaen, H., NakhjavaniMoghaddam, M., 2011. Field scale scenarios for improving water and land productivity using simulation models, 21th ICID Congress on Irrigation and Drainage, 19-23 October 2011, Tehran-Iran.

·       DehghaniSanij, H., Akbari, M., 2011. Micro irrigation in Iran- Current statues and future needs, 8th ICID Micro-Irrigation Congress, 19-23 October 2011, Tehran-Iran.

·       Akbari, M., Zarei, Gh., SadreGhaen, H., Farhadi, A., 2011. Effect of drip irrigation and plastic mulch on yield and early harvesting of muskmelon under semi-arid climatic conditions, 8th ICID Micro-Irrigation Congress, 19-23 October 2011, Tehran-Iran.

·       Akbari, M., Droogers, P., DehghaniSanij, H., 2010. The role of modeling in integrated water management (A case study in Zayandeh Rud basin), 4th International Conference on Water Resources and Arid Environments, 6-8 December 2010., Riyadh Kingdom of Saudi Arabia.

·       Akbari, M., DehghaniSanij, H., 2010. Impact of irrigation scheduling on water productivity using SWAP and AquaCrop simulation models, Workshop on Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide collection of case studies, 8-9 October 2010., Yogyakarta, Indonesia.

·       DehghaniSanij, H., Akbari, M. 2008. Importance of daily climate information on improvement of crop water productivity, Ninth International Conference on Dryland Development, 7-10 November., Alexandria, Egypt.

·       Akbari, M., Abbasi., F., Hessari B., Oweis T. 2008. An assessment of supplemental irrigation at upstream sub basin of Karkheh river basin on water quantity and quality of Karkheh Dam, Ninth International Conference on Dryland Development, 7-10 November., Alexandria, Egyp.

·       Akbari, M., DehghaniSanij., H. 2008. Management of drought and water scarcity in Zayandeh Rud basin, Iran, Ninth International Conference on Dryland Development, 7-10 November., Alexandria, Egypt.

·       Hessari, B., Abbasi., F., Akbari., M., Oweis T. 2008. Assessment of potential supplemental irrigation impacts on downstream flows in Karkheh River B of Iran, Increasing the Productivity and Sustainability of Rainfed Cropping System of Poor Smallholder Farmers, Tamale, Ghana,22-25 September.

·       Hessari, B., abbasi, F., Akbari, M. 2007. Assessment of different scenarios of supplemental irrigation at upstream subbasins of KRB, International Workshop on Imprioving water productivity and Livelihood resilience in KRB, 10-11 September., Karaj- IR-IRAN

·       Akbari, M., DehghaniSanij, H. 2005. Assessment of deficit irrigation on sugar beet water productivity, International Agricultural Engineering Conference, 6-9 Dec., Bangkok, Thailand

·       Akbari, M., DehghaniSanij H.. Effect of deficit irrigation on sugar beet, under furrow irrigation method. International Conference of Drought, 2005.

·       Akbari, M., A. Mortazavibak. Effect of deficit irrigation on potato varieties, under sprinkler irrigation method, International Conference of Drought, 2005.

·       Akbari, M. 2002. Application of remote sensing technology in water management, Technical Workshop on Water Resources Management in Zayandeh Rud Basin, 10-12 Dec., Esfahan Agricultural Research Center.

·       Torabi, M., Salemi, H.R., Droogers, P., Akbari M. 2002. Assessment of improved water and salinity management by integrated basin scale and field scale modeling. Proceedings of 18th Congress on Irrigation and Drainage, ICID, 21-28 July, Montreal, Canada

·       Akbari, M. 2000. Soil-water-crop-salinity modeling, application for Rodasht, Technical Workshop on Sustainable Irrigation and Water Management in the Zayandeh Rud Basin, 19-21 Nov., Esfahan Agricultural Research Center.

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

·         تعیین آب کاربردی خربزه در کشور، 1401، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 61409 مورخ 23/1/1401 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی پیاز در کشور، 1401، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 61393 مورخ 21/1/1401 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی انجیر در کشور، 1400، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 60793 مورخ 30/9/1400 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی خرما در کشور، 1400، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 60787 مورخ 28/9/1400 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی فنی واقتصادی روش آبیاری قطره ای (تیپ) بر روی گندم دراستان کرمان ، 1401، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 61395 مورخ 21/1/1401 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی هندوانه در کشور، 1400، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 60318 مورخ 6/7/1400 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی هلو و شلیل در کشور، 1400، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 59624 مورخ 8/3/1400 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی گردو در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 59064 مورخ 2/12/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی یونجه در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 58905 مورخ 7/11/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی برنج در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 58324 مورخ 15/7/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی سیب زمینی در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57967 مورخ 12/5/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب کاربردی تاکستان های کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57896 مورخ 5/5/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی سیب درختی در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57728 مورخ 3/4/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی زیتون در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57724 مورخ 2/4/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی پنبه در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57529 مورخ 25/2/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی زعفران در کشور، 1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57285 مورخ 24/1/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی پوشش دهی نانو کروم بر پروانه پمپهای آبیاری جهت افزایش مقاومت به خوردگی،1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57270 مورخ 24/1/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         افزایش بهره‌وری آب چغندرقند با استفاده از سیستم آبیاری نوارهای قطره‌ای1399، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57268 مورخ 24/1/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی عملکرد سیب پا کوتاه تحت روش های آبیاری میکرو و مقدار مصرف آب در ارومیه، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57195 مورخ 26/12/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی اثرات احداث زهکش بر روند تغییرات شوری خاک در شوره‏زار دشت مرکزی قزوین با استفاده از روش‏های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 56975 مورخ 14/11/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         اثر آرایش کاشت‌های مختلف در آبیاری قطره‌ای نواری بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری گندم، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 56742 مورخ 11/10/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی تأثیر زهکش حائل در شوره‏ زار دشت مرکزی قزوین بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 56713 مورخ 8/10/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره‌ای نواری گندم تحت مدیریت زارعین،1398، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 56216 مورخ 6/7/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی باغات پسته در کشور، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 55940 مورخ 9/5/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی اثر فناوری رینگ مروس بر جلوگیری از رسوب و گرفتگی قطره‌چکانها در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای در شرایط مزرعه، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 55613 مورخ 26/2/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی آبیاری قطره ای زیرسطحی تراوای بومی در باغات پسته در شهرستان رفسنجان، 1398 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 55541 مورخ 17/2/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی عملکرد آبپاش های ساخت ایران (سارو و نوآوران) 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 55411 مورخ 28/12/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         برآورد تبخیر و تعرق باغات سنتی شهر قزوین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و الگوریتم SEBAL 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54741 مورخ 9/10/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی چغندرقند در کشور، 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54633 مورخ 25/9/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         آبیاری زیرسطحی درختان میوه با استفاده از ستون شن و قطره چکانهای سطحی، 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54309 مورخ 10/7/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی سیستم آبیاری قطره‌ای اجراء شده در نخیلات آبادان، 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54219 مورخ 17/6/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی لوبیا در کشور ، 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54027 مورخ 1/5/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         برآورد مقدار مصرف آب دربخش کشاورزی، 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54001 مورخ 25/4/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی گندم در کشور، 1397 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 53636 مورخ 17/3/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی وضعیت بهره وری آب در پایین دست حوضه کرخه با استفاده از تلفیق اطلاعات ماهواره‌ای و مزرعه‌ای، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 53149 مورخ 14/12/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین آب مصرفی ذرت علوفه ای در کشور ، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 53054 مورخ 18/11/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی ماندگاری و اثرات زیست محیطی سم ترفلان در آبیاری قطره ای زیرسطحی پسته، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 52606 مورخ 1/9/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی فنی سیستم های آبیاری زیرسطحی در باغات پسته (مطالعه موردی در منطقه انار با استفاده از لوله های پی وی سی)، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 52562 مورخ 23/8/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان اراک ، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 52114 مورخ 11/5/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         گزارش ارزیابی درونی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، 1396 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 51787 مورخ 1/11/96 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین مناسبترین تراکم بوته و مقدار کود نیتروژن چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری قطره ای (تیپ)، 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 50738 مورخ 24/12/94 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         تعیین نقشه¬های جامع تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل، عملکرد محصول وکارآیی مصرف آب در سطح مزارع کشت و صنعت نیشکر با استفاده از تلفیق اطلاعات ماهواره‌ای و مزرعه¬ای، 1395 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 50213 مورخ 27/6/95 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·         بررسی کارایی قطره چکانها در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی بر روی درختان فندوق ، 1395 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 49722 مورخ 9/4/95 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP ، 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 48559 مورخ 4/11/94 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       حد مجازشوری (سدیم و کلر )در روش آبیاری بارانی، 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 47686 مورخ 16/6/94 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       عملکرد قطره چکانها در آبیاری قطره­ای زیر سطحی درختان زرد آلو ، 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 47169 مورخ 10/3/94 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره­ای زیر سطحی در بافت­های مختلف، 1393 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 46422 مورخ 15/10/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی فنی و بهره برداری تجهیزات فیلتراسیون سیستم­های آبیاری میکرو ، 1393 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 46023 مورخ 26/7/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       کود آبیاری در روش­های مختلف آبیاری ، 1392 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 43194/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       عملکرد و کارایی مصرف آب چهار رقم کلزا تحت مقادیر متفاوت آب بعد از مرحله ساقه دهی در روش ابیاری قطره ای ، 1392 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 42945/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار ، 1391 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 41681/91 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی اقتصادی، مدلسازی نتایج و تهیه نقشه پتانسیل تک‌آبیاری برای پروژه بهره‌وری آب در اراضی دیم بالادست حوضه کرخه ، 1390 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 539/90 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی سناریوهای مختلف آبیاری تکمیلی در زیر حوضه­های بالادست حوضه کرخه بر کمیت آب سد کرخه، 1390 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره124/90 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی فنی-اقتصادی سیستم آبیاری بارانی گلسار، 1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره1530/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       تعیین نمونه­های متحمل به خشکی کلکسیون هسته نخود کابلی و کارایی مصرف آب آنهابا استفاده از سیستم  Line-source ، 1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره1199/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       برنامه راهبردی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار، 1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره996/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب کشاورزی در استان­های خراسان رضوی و همدان (مطالعه موردی حوزه­های آبریز نیشابور و اسدآباد)، 1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره995/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       مسائل اقتصادی- اجتماعی و سیاست گذاری- تشکیلاتی در توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره727/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در بالا دست حوضه کرخه بر کمیت و کیفیت آب سد کرخه، 1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره524/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       مسائل فنی سیستم­های آبیاری در توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره413/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       شناسایی، انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار1389 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره366/89 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       مسائل و راهبردهای بهبود بهره­وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعه، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره1451/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       تعیین کارآیی مصرف آب در لاین­های امید بخش گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل با کاربرد روش آبیاری قطره­ای، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 1073/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       مسائل و راهبردهای بهبود بهره­وری آب کشاورزی در مقیاس حوضه، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره946/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی اثرات سطوح مختلف آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی بر روی ارقام جدید ذرت دانه ای سینگل کراس 302 و 500 در تراکمهای متفاوت کاشت، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره718/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       بررسی عملکرد هیدرولیکی و یکنواختی توزیع آب در تعدادی از آبپاش های متداول در آبیاری بارانی در آرایش­های مختلف، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 526/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       تعیین کارآیی مصرف آب در لاین­های امید بخش جو متحمل به خشکی آخر فصل با کاربرد روش آبیاری قطره­ای، 1388 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 169/88 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       برنامه راهبردی بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی کشور، 1387 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره1349/87 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی تبدیل روش آبیاری نواری به روش بابلر و قطره­ای در باغات پسته کشت و صنعت آبشرین قم، 1386 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 1368/86 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       اثرات مالچ های پلی اتیلن و روش های آبیاری بر عملکرد و زود رسی گرمک اصفهان ، 1382 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 945/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی‌ و مقایسه‌ روش‌ های‌ آبیاری‌ سطحی‌ و بارانی‌ روی‌ ارقام‌ تجارتی‌ پیاز ، 1382 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره410/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·        تاثیر رژیم‌ های‌ آبیاری‌ (کم‌ آبیاری‌ ) به‌ روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ روی‌ ارقام‌ تجارتی‌ سیب‌ زمینی‌ ، 1381 ، موسسه‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشاورزی به شماره170/81 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·           ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت روش آبیاری بارانی به روش کشت مستقیم با استفاده از خطی کار1380 ، موسسه‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشاورزی‌

·       اثرات‌ شوری‌ آب‌ آبیاری‌ در آبیاری‌ بارانی‌ بر روی‌ عملکرد و اجزای‌ عملکرد گندم‌ در سیستم‌ های‌ تلفیقی‌ شور و شیرین‌ ،1379 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره192/79 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ارزیابی‌ومقایسه‌ روش‌های‌ طراحی‌طول‌ شیار و انتخاب‌ روش‌بهینه‌ ، 1376 ، موسسه‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشاورزی به شماره266/78 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·        مقایسه‌ روش‌ های‌ آبیاری‌ بارانی‌ و سطحی‌ ) شیاری‌ ( روی‌ عوامل‌ کمی‌ و کیفی‌ سیب‌ زمینی‌ منطقه‌  فریدن، 1378 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره171/78 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       تحقیق‌ و مطالعه‌ برروی‌ مدل‌های‌ آبیاری‌ نواری‌ و انتخاب‌ مدل‌ بهینه‌ ، 1375 ، موسسه‌ تحقیقات‌ فنی‌ و مهندسی‌کشاورزی به شماره222/75 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·       ‌‌ اثرات‌ باد و خصوصیات‌ هیدرولیکی‌ سیستم‌ آبیاری‌ بارانی‌ بر راندمان‌ و توزیع‌ آب،1375 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره13/75 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

·       Hammond Murray_rust and peter Droogers,ISBN 92-9090-568-7 "Water for the Future-Linking Irrigation and water Allocation in the Zayanddh Rud Basin, Iran. Chapter 4,


نشریات فنی و ترویجی
 
 

·      افشار،ح.، اکبری،م.، باغانی،ج.، دهقانیان، ا.، قدمی‌فیروزآبادی، ع.، مقبلی‌، ا.، طایفه‌رضایی، ح.، نخجوانی‌مقدم، م.م.، سپهری،س. 1400.دستنامه" آبیاری قطره ای در زراعت گندم" موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 60726 مورخ 15/9/1400 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·      کیانی، ع.، اکبری،م. 1399.دستنامه" دستورالعمل تنظیم برنامه آبیاری در روش آبیاری بارانی" موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 58301 مورخ 8/7/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·      عباسی، ف.، اکبری.م.، اکرم،م. 1399.گزارش فنی" ارزیابی مدیریت آبیاری و برآورد آب مصرفی/مورد نیاز نیشکر در کشت و صنعت های نیشکر خوزستان" ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 57247 مورخ 18/1/99 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·      باغانی،ج.، اکبری، م. 1398.دستورالعمل فنی" بهره برداری و نگهداری سامانه آبیاری بارانی قرقره ای " موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 56787 مورخ 18/10/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·      اکبری، م.، عباسی، ف.، اکرم،م. 1398.گزارش فنی" برآورد آب مصرفی نیشکر در خوزستان با استفاده از اطلاعات ماهواره ای " موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 55437 مورخ 4/2/98 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·        اکبری،م.، باغانی،ج.، کیانی، ع. 1397.دستنامه" بهره برداری و نگهداری از تجهیزات کنترل مرکزی" موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره 54418 مورخ 9/8/97 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

·      عباسی، ف.، ناصری،ا.، سهراب،ف،. باغانی،ج،. عباسی،ن،. اکبری.م. 1394. نشریه فنی" ارتقای بهره­وری مصرف آب " ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره94/34ک مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

·      ناصری،ا.، عباسی،ف،. اکبری.م . 1394. نشریه فنی" برآورد مصرف آب در بخش کشاورزی بر مبنای بیلان آب در چرخه هیدرولوژی کشور و محدودیت های آن " ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره48021 مورخ 30/7/94 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

·         اکبری، م.، دهقانی سانیج، ح. 1391. نشریه فنی" ارزیابی سیستم­های آبیاری تحت فشار" ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شماره249/4421 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

·         اکبری، م.، صدرقائن، س. ح.، دهقانی سانیج، ح.، زارعی، ق. 1389. نشریه فنی" بهره­برداری از سیستم­های آبیاری میکرو" ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 25.

·         اکبری، م.، صدرقائن، س. ح.، دهقانی سانیج، ح.، زارعی، ق. 1389. نشریه فنی" بهره­برداری از سیستم­های آبیاری میکرو" ‌   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 25.

·         اکبری، م. نشریه فنی و آموزشی " سرویس‌ و نگهداری‌ سیستم‌های‌ آبیاری ‌قطره­ای " ‌   مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، 158-48 مورخ 29/6/1377.

·         اکبری، م. نشریه فنی و آموزشی " سرویس‌ و نگهداری‌ سیستم‌های‌ آبیاری‌ بارانی " ‌   مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، 158-47 مورخ 29/6/1377.

·         اکبری، م. نشریه فنی و آموزشی "طراحی‌ سیستم‌ های‌ آبیاری‌ بارانی" ‌   مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، 101-43 مورخ 17/9/1376.

 

·       Hessari,B., M. Akbari, F. Abbasi, T. Oweis and A. Bruggeman 2012. Impact of Expanding Supplemental Irrigation in the Upper Karkheh River Basin (Iran) on Downstream Flow????

·       Murray-Rust, H.; Droogers, P.; Sally, H.; Gieske, A.; Akbari, M.; Mamanpoosh, A. R.; Miranzadeh, M.; Salemi, H. R.; Toomanian, N.; Torabi, M.  2000.  Identifying and reducing threats to sustainable agriculture in Iran.  In IWMI, Annual report 1999-2000.  Colombo, Sri Lanka: IWMI.  pp.37-43. 

·       Gieske, A., A.R. Mamanpoush, M. Akbari, M. Miranzadeh, M. Torabi, H. R. Salemi. Crop and land cover classification by LANDSAT 7 ETM (July 2000) for the Zayandeh Rud basin, Iran. AERI-IWMI Research Report 11, 2002

·       Gieske, A., N. Toomanian, M. Akbari. Irrigated area by NOAA-Landsat upscaling techniques: Zayandeh Rud Basin, Iran, AERI-IWMI Research Report 10, 2002

·       Sally, H., H. Murray-Rust, A.R. Mamanpoush, M. Akbari. Water supply and demand in four major irrigation systems in the Zayandeh Rud Basin, Iran. IAERI-IWMI Research Report 8, 2001

·       Droogers, P., W.G.M. Bastiaanssen, A. Gieske, N. Toomanian, M. Akbari. Assessment of irrigation performance using NOAA satellite imagery. IAERI-IWMI Research Report 7, 2001

·       Droogers, P., M. Akbari, M. Torabi, E. Pazira. Exploring field scale salinity using simulation modelling, example for Rudasht area, Esfahan Province, Iran, IAERI-IWMI Research Report 2, 2000

·       Salemi, H.R., A. Mamanpoush, M. Miranzadeh, M. Akbari, M. Torabi, N. Toomanian, H. Murray-Rust, P. Droogers, H. Sally, A. Gieske. Water management for sustainable irrigated agriculture in the Zayandeh Rud Basin, Esfahan Province, Iran, IAERI-IWMI Research Report 1, 2000


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عناوین پایان نامه های راهنمایی شده

·         کاربرد داده های ماهواره ای، مزرعه ای و مدل های شبیه سازی در مدیریت عرضه و تقاضای آب در شبکه های آبیاری. 1400، محمد خندان‌بارانی، دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل      

·         بررسی تاثیر آبیاری فتیله‌ای برکارایی مصرف آب و برخی صفات رشد گوجه فرنگی در کشت گلخانه ای 1400،  مهدی رضایی، کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس      

·         توزیع شوری در ناحیه ریشه با آبیاری قطره­ای زیرسطحی و اثر آن بر فراهمی آب برمبنای گنجایش آب انتگرالی و انرژی انتگرالی برای درخت پسته. 1397، علی عطایی اینی علیا ، دکتری تخصصی علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز      

·       برآورد ضریب گیاهی و تبخیرتعرق ذرت در دشت خوزستان با استفاده از اطلاعات ماهوره ای ( Rs ) 1394، سحر میرخانی، کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس     

·       ارزیابی بهره وری مصرف آب در گیاه نیشکر با استفاده از اطلاعات ماهواره ای Landsat 8 ، 1394، رامین صافی ، کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس     

·       ارزیابی لایسیمتری پروفیل رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک خاک سبک 1393، پیام ارمکان، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه آب

·       ارزیابی فنی و اقتصادی بهره برداری از تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو 1393، مسعود غفاری، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آب  

·       تعیین پروفیل رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی 1391، مژده خلیلی، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  

عناوین پایان نامه های مشاوره شده

بررسی امکان تخمین مقدار تولید محصول ذرت علوفه ای با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و مدل های شبیه سازی در مقایسه با اندازه گیری های میدانی. 1400، سمیرا امینی‌بازیانی، دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  

تعیین شاخص سطح برگ در مزرعه ذرت تحت تنش شوری با استفاده از سنجش از دور 1397، مصطفی گوینده نجف آبادی، دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

ارزیابی جامع منابع آب در سیستم حسابداری آب با رویکرد بهبود بهره‌وری مصرف آب در جهت احیا دریاچه ارومیه. (مطالعه موردی: حوضه‌های جنوبی دریاچه ارومیه)1397، امیر نوجو، دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت ارومیه.

انتقال کادمیوم در یک خاک آهکی تحت تأثیر نمک های مختلف در آب آبیاری 1395، سامان ملک نیا، کارشناسی ارشد فیزیک خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی کرج

بررسی دقت روش­های رایج در تخمین تولید محصول نیشکر با استفاده از داده­های سنجش از دور ( Rs ) 1393، مصطفی عصاری، دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس     

واسنجی و صحت سنجی مدل SWAP به منظور بهبود برنامه ریزی آبیاری گیاه نیشکر1392، مهسا کمالی، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از تکنیک سنجش از دور در دشت همدان - بهار1391، سمیرا امینی بازیانی، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا

بهبود مدیریت و برنامه ریزی آبیاری با استفاده از مدل SWAP ، مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان، ایران 1390، ساناز محمدی، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس     

برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از داده­های سنجش از دور و مدل بیلان آبی،مطالعه مورد: اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان1390، زهرا سهلی­فر، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس     

مطالعه واکنش ­های لاین ­های جدید گندم نان در مراحل نموی به رژیم­های مختلف رطوبتی1390، سید علی حیدریان، کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران     

بررسی واکنش برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی دو رقم لوبیا در پاسخ به سطوح مختلف کم آبیاری و کود نیتروژن،1389، آرش محمد زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی کرج

برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تکنیک سنجش از دور در سطح شبکه­های آبیاری1389، زهرا سیف، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا     


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد

 

   دوره‌های آموزشی و مدارک بین المللی

·       دوره آشنایی با مدلهای  AquaCrop, Cropsys ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1388 .

دوره آموزشی Image Processing در ماشین­های کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1388 .

·       دوره آموزشی روشهای آزمون ماشین­ها و تجهیزات آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1387 .

·       دوره آموزشی کاربرد اتوماسیون در سامانه­های آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1387 .

·       دوره آموزشی کاربرد GIS در مسائل آب و خاک، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1386 .

·       دوره آموزشی ارزشیابی و نظارت بر طرحها و پروژه­های تحقیقاتی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 1386 .

·       دوره آموزشی کاربرد طرح آزمایشات در تحقیقات فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1385 .

·       دوره آموزشی حرکت آب در خاک و شبیه سازی آن با استفاده از مدل­های ریاضی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1385 .

·       1380، دوره آموزشی کاربرد مدل SWAP در کشور ترکیه

·       1379 ، دوره آموزشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور(گروه IWMI )  

·       1378 ، دوره آموزشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (گروه IWMI )

 

·       Workshop on SIDA Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide collection of case studies, 8-9 October 2010., Yogyakarta, Indonesia.

·       Workshop on Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide collection of case studies, 8-9 October 2010., Yogyakarta, Indonesia.

·       Workshop on Capacity Development for Farm Management Strategies to Improve Crop-Water Productivity using AquaCrop held in Tehran, Iran. 9-13 August 2009.

·       Workshop on SWAT ( Soil and Water Assessment Tools)Training program held in Tehran, Iran. 26-28 May 2008.

·       Workshop on National Strategy and Action Plan on Drought Preparedness, management and mitigation in the agricultural sector held in karaj, Iran. Jan 31 Feb 1 2006.