چهار شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹  -  Wednesday, November 25, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر عادل واحدیعادل واحدی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون محل کار
vahedi_adel@areeo.ac.ir پست الکترونیک
02632705242-02632705320 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  (1370) دیپلم متوسطه، رشته علوم تجربی- دبیرستان البرز

(1371-1374 ) کارشناسی علوم دامی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 (1380-1382) کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- با رتبه اول

(1384-1388) دکترای مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- اولین فارغ التحصیل-دکترای مکانیزاسیون داخل کشور

سوابق شغلی

  1377-1379- سازمان کشاورزی استان همدان 

1382- 1379 -  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

1382-1384 - مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران - مربی پژوهش و عضو هيئت علمی

1384-1388 – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مربی پژوهش و عضو هيئت علمی

1388-تاکنون – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -استادیار پژوهش و عضو هيئت علمی

سوابق اجرایی

  1383- 1384   اقدام به تاسیس و راه اندازی رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی     در مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مازندران

  1384-1385     مسئول رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مازندران

  1384- تا کنون    عضو انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

  1389-تاکنون     عضو کارگروه مرکزی کانون هماهنگی ماشینهای خودگردان کشاورزی وابسته به کانونهای هماهنگی دانش و صنعت، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری

1393-  تا کنون      کارشناس رسمی دادگستری
 
سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

1.Vahedi, A., Yasari, E. and Ghasempour Alamdari, M. 2008. Farm study of harvester machinery performance in rice harvesting operation and comparison with traditional method. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 14(4),667-672.

 

2.Vahedi, A., Yasari, E. and Ghasempour Alamdari, M. 2008. Performance evaluation of three planters and selecting the best one in rapeseed sowing . Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 14(4),663-666.

 

3.Vahedi, A., Almassi, M., Javadi, A., Minaee, S. and Yasari, E. 2009. Physical Properties of some Varieties of Canola. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 15(2),289-294.

 

4.Vahedi, A. 2009. Rapeseed(Brassica napus L.) cultivation pattern affected by different planters (Oral) . International Conference on Seed Science and Technology. Amsterdam, Netherlands, September 23-25.

 

5.Vahedi, A., Almassi, M., Javadi, A., Minaei, S., Nematzadeh, G. A. and Yasari, E. 2011. Rapeseed Mechanical Resistance to Loads. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 17(2), 209-213.

 

6.Vahedi, A., Almassi, M., Javadi, A., Minaei, S., Nematzadeh, G. A. and Yasari, E. 2011. Canola seed maturity determination. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 17(2),221-226.

7. Vahedi, A., 2014. Energy Consumption Analysis in Paddy Production. Ecology, Environment and Conservation (ISI ) . Vol 20 (1), pp. (9-14)

 

8. Vahedi, A.2016 .Estimation of suitable number of rice transplanter needed for Mazandaran Province of Iran. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 22(1),405-409.

 

9. Vahedi, A.2016 .Estimation of suitable number of rice combine needed for Mazandaran Province of Iran. Ecology, Environment and Conservation (ISI) . Vol 22(1),411-416.

10. Esmailpour Troujeni, M., Khojastehpour, M., Vahedi, A. and Emadi, B.2017. Sensitivity analysis of energy inputs and economic evaluation of pomegranate production in Iran. Information Processing in Agriculture (IN PRESS). doi: https://doi.org/ 10.1016/j.inpa.2017. 10.002

 
 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

11- واحدی،ع. و مینایی،س. 1384. مقايسه دو روش سنتی و مکانيزه توليد برنج از نظر عملکرد محصول، ميزان ضايعات و هزينه های توليد. مجموعه مقالات دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی.قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. آبان 1384.

12- واحدی، ع. 1384. بررسی افزايش عملکرد با بهينه سازی مصرف کود نيتروژن و تلقيح بذر با باکتری در سويا. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران، جلد اول،9-6 شهریور. صفحات 335-334.

13- واحدی، ع. 1384. تاثير زمان مصرف کود ازتی و تلقيح بذر با باکتری در سويا. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران، جلد اول، 9-6 شهریور. صفحات 256-255.

14- واحدی،ع. و مینایی،س. 1385. مقايسه دو روش سنتی و مکانيزه توليد برنج از نظر عملکرد محصول، ميزان ضايعات و هزينه های توليد. خلاصه مقالات چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 8-7 شهریور ، دانشگاه تبریز. صفحات 222-221.

15- واحدی، ع. 1385. ارزيابي کارايي سه نوع کارنده و انتخاب بهترين آنها در کاشت کلزا. خلاصه مقالات چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 8-7 شهریور ، دانشگاه تبریز. صفحات 155-154.

16- واحدی،ع. ، مینایی،س. و نعمت زاده، ق. ع. 1388. مقايسه دو روش سنتی و مکانيزه توليد برنج. مجله علوم کشاورزی ورامین.

17- واحدی،ع. و همکاران، مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (آمار و آمایش ده استان) گزارش پژوهشی نهایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

18-واحدی، ع. و واحدی،ع. حسن زاده حسین آبادی، ح.1392. مطالعه فلور گیاهی منطقه حفاظت شده هزار جریب. همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت آملی.29-30 آبان.

19-    واحدی، ع. و واحدی،ع.1392. بررسی ترکیبهای شیمیایی و روغنهای اسانس و فعالیت ضد میکروبی گونه Ferula assa . همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت آملی.29-30 آبان.

20-    واحدی، ع. و واحدی،ع.1392. بررسی تاثیرات اسید اسکوربیک بر روی خصوصیات مرفولوژی گیاه صبر Aloe barbadensis . همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت آملی.29-30 آبان.

21-      واحدی، ع. 1392. مطالعه شاخص های مصرف انرژی در تولید کلزای شهرستان نکا. هشمین کنگره مهندسی کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون. مشهد 9-11 بهمن.

22-       اسماعیل پور تروجنی، م.، عمادی،ب.، خجسته پور،م. و واحدی،ع.1393. بهینه سازی مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی(مطالعه موردی) . کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی. بابل شهریور1393.

23-       اسماعیل پور تروجنی، م.، عمادی،ب.، خجسته پور،م. و واحدی،ع.1393 . تجزیه و تحلیل جریان انرژی در تولید میوه انار( مطالعه موردی شهرستان بهشهر). اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک. همدان شهریور 1393.

24-       واحدی،ع.1393.تعیین شاخص های مکانیزاسیون ماشین های برداشت و فرآوری برنج در مازندران. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،27-28 بهمن.

25-      واحدی،ع. و یونسی الموتی،م. 1395. اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز.  مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 17،شماره67 . ص54-41.

26-      واحدی،ع. ، یونسی الموتی،م. و شریفی مالواجردی،ا. 1397. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران). مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 19،شماره70، 40-25.

27-       یوسفی، ز.، گازر،ح.، تجددی طلب،ک.، واحدی،ع. و انصاری،م.ح. 1396. بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست ( Corylus avellana ). نشریه پژوهشهای صنایع غذایی. دانشگاه تبریز. جلد 27(1)، 139-127 .

 

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-  واحدی،ع. ،جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (آمار و آمایش ده استان). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی،شماره ثبت 39407.

2-  افضلی نیا،ص.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان فارس). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی،شماره ثبت 39553.

3-    عادل زاده،ر.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان آذربایجان شرقی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39554.

4-    هدایتی پور،ا.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان مرکزی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39555.

5-    دهقان،ا.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان خوزستان). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39556.

6-     حیدری،ا.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان همدان). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39557.

7-    آزاد شهرکی،ف.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان کرمان). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39558.

8-    ظریف نشاط،س.، واحدی،ع.، جوادی، ا.، یونسی الموتی،م.، شریفی مالواجردی،ا.، ایوانی،ا.، شریف نسب، ه. و باقری،ن.1390. مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان خراسان رضوی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39559.

9-    شریف نسب،ه.، جوادی،ا.، شریفی،ا.، یونسی الموتی،م. واحدی،ع.، ایوانی،ا.، باقری،ن. و ستاری نجف آبادی،م. 1390. راهکارهای توسعه کشاورزی دقیق. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39169.

10-                        ایوانی،ا.، جوادی،ا.، شریفی،ا.، یونسی الموتی، م.، شریف نسب،ه.، واحدی،ع. و باقری،ن. 1390. چالشهای امروز، فناوریهای فردا. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گزارش فنی، شماره ثبت 39170.

11-                        باقری،ن.، شریفی،ا.، جوادی،ا.، یونسی الموتی،م.، ایوانی،ا.، شریف نسب،ه و واحدی،ع .1390. چالش ها و راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، گزارش فنی، شماره ثبت 39257.

12-                        باقری،ن.، جوادی،ا.، شریفی،ا.، واحدی،ع.، یونسی الموتی،م.، ایوانی،ا. و شریف نسب،ه.1391. بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی به منظور تدوین نقشه راه. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 42272.

13-                        واحدی، ع. 1392. مطالعه سیر مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان تهران.گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 44831.

14-  گازر،ح.، حمیدی،آ. و واحدی،ع. 1393. ارزیابی فنی عملکرد دستگاه دانه کن(شیلر) ذرت بذری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره ثبت 46783

15-  واحدی، ع.، یونسی الموتی،م. و شهپری،ع. 1394. اندازه گیری کارآیی انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای تولید مرغ گوشتی استان البرز.گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،شماره ثبت 48494.

16-  شریفی، ا.، واحدی،ع. و تاکی،ا. 1394. تعیین عوامل موثر بر کاهش ضایعات ماشینی برنج به منظور ارائه راهکارهای مکانیزاسیون مراحل تولید و فرآوری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره ثبت 48495.

17-  احمد شریفی،ا.، یونسی الموتی،م.، جوادی،ا.، مستوفی سرکاری،م.ر.، ایوانی،ا.، صفری،م.، گازر،ح.ر.،         شریف نسب ،ه.، واحدی،ع.،کفاشان،ج.، جمشیدی،ب.،گرامی،ک.، باقری،ن.، اشرفی زاده،س.ر.، افضلی نیا،ص. و صادق نژاد، ح.ر. 1394. نقش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در امنیت غذایی. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شماره 33-94-ک.

18-  واحدی،ع.، شریفی،ا.، یونسی الموتی،م.، حبیبی اصل،ج.، صادق نژاد،ح.ر.، تاکي،ا.، عليزاده،م.ر. و روستاپور،ا.ر. 1395. تعیین عوامل موثر بر کاهش ضایعات ماشینی برنج به منظور ارائه راهکارهای مکانیزاسیون مراحل تولید و فرآوری. گزارش نهایی پروژه ملی تحقیقاتی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 49896.

19-  یوسفی،ز.،گازر، ح.ر.، عباسي مژدهي،م.ر. ، رمضاني ملکرودي،م.، واحدي،ع. و تجددي طلب، ک. 1395. تعیین بهترین دما برای خشک کردن فندق در استان گیلان. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی.، شماره ثبت 50416.

20-  جوادی، ا.، واحدی، ع. ، یونسی الموتی ،م. و گازر، ح. 1396. ارزیابی فني و اقتصادي سامانه های فرآوري بذر گندم. گزارش نهایی پروژه ملی تحقیقاتی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 52318 مورخ 19/6/96 مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.

21-  واحدی، ع. ، یونسی الموتی ،م. و شریفی مالواجردی،ا. 1396. بررسي و تعيين انرژي مصرفي به ازاي هر واحد توليد محصول براي محصولات استراتژيک (گندم آبی، ذرت دانه­اي و چغندر قند). گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 52315 مورخ 19/6/96 مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.

22-  واحدی، ع. ، یونسی الموتی ،م. و شریفی مالواجردی،ا. 1396. بررسي و تعيين انرژي مصرفي به ازاي هر واحد توليد گندم آبی در استان های تهران، البرز و قزوین. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 52314 مورخ 19/6/96 مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.

23-  شریفی مالواجردی،ا.، واحدی، ع. و یونسی الموتی ،م. 1396. بررسي و تعيين انرژي مصرفي به ازاي هر واحد توليد ذرت دانه ای در استان های تهران، البرز و قزوین. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

24-  گازر،ح.، واحدی،ع. 1396. ارزیابی عملکرد خشک کن دوار برنج و مقایسه آن با خشک کنهای خوابیده. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 52284 مورخ 14/6/96 مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

25-  واحدی،ع.1396. بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشاورزی رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش علمی تحقیقاتی به شماره ثبت 52029 .

  

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

  1- واحدی، ع. 1379. اصلاح نظام های بهره برداری در کشاورزی. وزارت کشاورزی، سازمان کشاورزی استان مازندران، معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج. نشريه فنی- ترويجی. 29 صفحه. شماره ثبت 128/79 مورخ 16/3/79 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

2 - واحدی، ع. 1383. برداشت کلزا با کمباین. نشریه فنی- ترویجی، سازمان جهاد کشاورزی مازندران.

3-  واحدی، ع. 1393. مکانیزاسیون کلزا . انتشارات سخنوران. 156 صفحه. شماره کتابشناسی ملی 3740678

4-       واحدی، ع. 1395. مدیریت سیستم های کشاورزی. انتشارات سخنوران. 260 صفحه. شماره کتابشناسی ملی 4554185  

5-    واحدی، ع و یونسی الموتی،م.1395. تحقیق در عملیات کشاورزی . انتشارات سخنوران. 240 صفحه. شماره کتابشناسی ملی 4555012   

    6-   واحدی،ع.1396. تحلیل مصرف انرژی در بخش کشاورزی. در عباسی،ن. تحلیل‌های فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران(جلد اول) " . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 183 صفحه،شماره ثبت 4-96 ک
نشریات فنی و ترویجی
  - واحدی، ع. 1379. اصلاح نظام های بهره برداری در کشاورزی. وزارت کشاورزی، سازمان کشاورزی استان مازندران، معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج. نشريه فنی- ترويجی. 29 صفحه. شماره ثبت 128/79 مورخ 16/3/79 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

- واحدی، ع. 1383. برداشت کلزا با کمباین. نشریه فنی- ترویجی، سازمان جهاد کشاورزی مازندران.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
[#سایر موارد#