یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » امور مالی
مهدی حیدرزاده 
مسئول امور مالی 
تلفن داخلی:119
شرح وظایف مدیریت امور مالی
 
اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور،نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط وتهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال مالی و ارایه آن به مراجع ذیربط ،حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور،نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی ،تامین اعتبار حواله های صادره و اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین، دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین وکارپردازان با تائید مقامات مجاز ،معرفی عاملین و مسئولین امورمالی  و نظارت بر عملکرد آنان، درخواست تنخواه حسابداری از خزانه هزینه ای وتملک،شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه، سایرموارد ارجاع شده از طرف مدیریت

 

  •  شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد و دفتر اداری

بررسی ورسیدگی کلیه اسناد حسابداری ستادموسسه واسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه ها،صدور درخواست وجه اعتبارات هزینه ای و تملک، رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق مفاد قرارداد مربوطه کنترل بررسی تسویه حسابها از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداختهاوتنخواه عاملین امورمالی ،پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور، اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها، جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی،سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

  •  شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان

ورود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی،

تنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه و کنترل و صدور فیش حقوقی،صدور اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم های مربوطه،تنظیم لیست پرداخت های موردی و عیدی و000، تهیه مستندات وبخشنامه های مربوط به حقوق ومزایا، تهیه وتنظیم اظهارنامه های خدمات درمانی وتامین اجتماعی به همراه ارائه لیست بصورت ماهانه، تهیه وتنظیم درخواست وجه حقوق وخلاصه لیست وفایل حقوق جهت ارائه به وزارت دارانی (خزانه داریکل)،تهیه وتنظیم فرمهای مربوط به مالیات حقوق وتکلیفی جهت ارائه به اداره مالیات استان،سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت
  • شرح وظایف امین اموال

مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد ،مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه نقد است ،تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی ،تحویل و تحول اموال تحت ابوابجمعی، تنظیم فر مهای اموالی و ارسال آن به مراجع

مربوطه، نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوطبه آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط، سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت
  • شرح وظایف حسابدار
 رابط وزارت دارائی (خزانه داری کل ) رابط بانک مرکزی ،پیگیری امور بانکی،دریافت دسته چک از بانک وصورتحسابها هرماهه،سایرموارد ارجاعی توسط مدیریت،بایکانی کلیه اسناد هزینه ها ونامه های مربوط به عاملین امورمالی