پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر بهاره جمشیدی[_HprPDF] بهاره جمشیدی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
اسپکتروسکوپی، تصاویر طیفی و لیزری، اپتوالکترونیک تخصص
کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
b.jamshidi@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-36150000 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  ثبت اختراعات  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه های دانشجویی عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
   
سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی: دانشگاه تربیت مدرس در رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی،  1391
کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس در رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، 1381
کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی، 1378
 
 زمینه‌های تخصصی/پژوهشی
 • آزمون‌های غیر مخرب اپتیکی (Optical NDT)
 • اسپکتروسکوپی و تصویربرداری طیفی (Spectroscopy & Spectral Imaging) ، لیزری و دینامیکی
 • حسگرها و سامانه‌های هوشمند (اپتیکی و اپتوالکترونیکی)، اینترنت اشیاء (IoT) در کشاورزی

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385   تاکنون
 • پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1383   تا 1385
 • مدرس دانشگاه آزاد (واحد نجف‌آباد)، دانشکده فنی و مهندسی، 1382  تا 1383
 سوابق اجرایی  

 • عضو کارگروه اینترنت اشیاء و منابع پایه کمیته هوشمندسازی کشاورزی در ستاد یکپارچه‌سازی اطلاعات و هوشمندسازی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1397  و 1398
 • رییس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394 تا 1399
 • دبیر کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394 تا 1399
 • عضو و دبیر کمیته فناوری اطلاعات  (IT) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394 تا 1399
 • عضو و دبیر کمیته نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393  تا  1399
 • عضو کمیته فنی بخش تحقیقات مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393 تاکنون
 • مدیرداخلی و دبیر تحریریه مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 1385 تا 1387
 • عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385 تا 1387 و 1394  تا 1399
 • دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385 تا 1386
 • مسئول آزمایشگاه فناوری‌های نوین در مهندسی بیوسیستم (ابزار دقیق اندازه‌گیری)، بخش تحقیقات مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1383 تا 1387 و 1392 تاکنون
سوابق آموزشی و تدریس  
 • تدریس "اصول و کاربرد روش‌های اسپکتروسکوپی در ارزیابی غیرمخرب محصولات کشاورزی و مواد خوراکی"، دانشگاه تربیت مدرس، مقطع دکتری تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم ،  1397  و  1398
 • تدریس  "اصول و کاربرد روش‌های اسپکتروسکوپی در ارزیابی غیرمخرب محصولات کشاورزی و مواد خوراکی"، دانشگاه تربیت مدرس، مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم،  1398
 • تدریس کارگاه آموزشی تخصصی " NIR Spectroscopy and Spectral Imaging in Non-destructive Testing "، پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب، 1397
 • سخنرانی علمی "نقش شاخص‌های علم‌سنجی در ارزیابی عملکرد پژوهشی"، چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1396
 • طراحی، برگزاری و تدریس  کارگاه آموزشی "آشنایی با سامانه علم‌سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و چشم‌اندازهای تولید علم"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395  
 • سخنرانی علمی "معرفی سامانه تشخیص سریع و غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات گلخانه‌ای"، کارگروه سازه‌ها و مطالعات گلخانه‌ای، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • سخنرانی علمی "علم‌سنجی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، سیزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • طراحی، برگزاری و تدریس  کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه‌های استنادی تحلیل مقالات (علم‌سنجی)"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • تدریس  کارگاه آموزشی "ردیابی باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین و معرفی سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی"، مدیریت حفظ نباتات استان یزد، 1394
 • طراحی، برگزاری و تدریس  کارگاه آموزشی تخصصی "اسپکتروسکوپی NIR در تحقیقات مهندسی کشاورزی"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393
 • تدریس واحد عملی "روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری در مهندسی"، دانشگاه تربیت مدرس، مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، 1384
 • تدریس در دانشگاه آزاد (واحد نجف‌آباد)، دانشکده فنی و مهندسی (گروه‌های مکانیک ساخت و تولید، برق و الکترونیک)، مقطع کارشناسی، 1382   تا 1383
 
مقالات 
 
مقاله‌های علمی چاپ شده در مجلات خارجی
 • Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B. , Azizi, A., Sharifi, M. 2021. Achieving a robust Vis/NIR model for microbial contamination detection of Persian leek by spectral analysis based on genetic, iPLS algorithms and VIP scores. Postharvest Biology and Technology. DoI:10.1016/j.postharvbio.2020.111413

 • Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B. and Fathi, D. 2021 . Development of an optical smart portable instrument for fruit quality detection. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 71, DoI: 10.1109/TIM.2020.3011334

 • Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B. , Azizi, A., Sharifi, M. 2020. Different supervised and unsupervised classification approaches based on Visible/Near-infrared spectral analysis for discrimination of microbial contaminated lettuce samples: Case study on E. coli ATCC. Infrared Physics and Technology.  108,  DoI: 10.1016/j.infrared.2020.103355
 • Jamshidi, B. 2020. 
  Can hidden Ectomyelois ceratonia infestation be detected non-destructively? NIR spectroscopy has a good answer for pomegranates. Atlas of Science. 9 March, 1-3.  https :// atlasofscience. org
 • Farhadi, R., Afkari-Sayyah, A.H., Jamshidi, B. , and Mosapour-Gorji, A. 2020. Prediction of internal compositions change in potato during storage using Visible/Near-infrared (Vis/NIR) spectroscopy. International Journal of Food Engineering. 16(4), DoI:  10.1515/ijfe-2019-0110
 • Bahrami, M.E., Honarvar, M., Ansari, K., and  Jamshidi, B.  2020. Measurement of quality parameters of sugar beet juices using near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Food Engineering.  271,  DoI: 10.1016/j.jfoodeng.2019.109775   
 •  Jamshidi, B. 2020. Ability of near-infrared spectroscopy for non-destructive detection of internal insect infestation in fruits: Meta-analysis of spectral ranges and optical measurement modes. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 225, DoI: 10.1016/j.saa.2019.117479  
 •  Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B. , Fathi, D., and Khoshtaghaza, M. H. 2019. Rapid measurement of apple quality parameters using wavelet de-noising transform with Vis/NIR analysis. Scientia Horticulturae. 252, 7-13 .
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., Farazmand, H., Mahmoudi, A., and Hemmati, A. 2019. Pattern recognition-based optical technique for non-destructive detection of Ectomyelois ceratoniae infestation in pomegranates during hidden activity of the larvae. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 206, 552-557.
   
 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. , and Rasooli Sharabian, 2018. Non-destructive determination of vitamin C and lycopene contents of intact cv. Newton tomatoes using NIR spectroscopy. Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences. 28(4). 397-389.
   
 • Basati, Z., Jamshidi, B. , Rasekh, M., and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2018 . Detection of sunn pest-damaged wheat samples using visible/near-infrared spectroscopy based on pattern recognition. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 203, 308-314.
   
 • Ebrahimi, M. A., Khoshtaghaza, M. H., Minaei, S., and Jamshidi, B. 2018. Methods and applications of new technology used for reducing of chemical usage and controlling of pest (a review). Agricultural Engineering International: CIGR Journal. 20(2): 144-153. 
   
 • Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B. , and Fathi, D. 2018. Dedicated Non-destructive Devices for Food Quality Measurement: A Review. Trends in Food Science and Technology. 78, 197-205.
   
 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. , and Mohebbi, S. 2018. Postharvest melatonin treatment reduces chilling injury and enhances antioxidant capacity of tomato fruit during cold storage. Advances in Horticulture Science. 32(3). 299-309. 
   
 • Ebrahimi, M. A., Khoshtaghaza, M. H., Minaei, S., and Jamshidi, B. 2017. Vision-based Pest Detection Based on SVM Classification Method. Computers and Electronics in Agriculture. 137, 52-58.
   
 • Jamshidi, B. 2017. Non-destructive safety assessment of agricultural products using Vis/NIR spectroscopy. NIR news.28(1), 4-8.
   
 • Mozaffari, M., Mahmoudi, A., Mollazade, K., and Jamshidi, B. 2017. Low-cost optical approach for noncontact predicting moisture content of apple slices during hot air drying. Drying Technology.35(12), 1530-1542.
   
 • Jamshidi, B. , and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle images for nondestructive assessment of apple firmness. NDT net: Journal of Nondestructive Testing. 21 (6). 
   
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., and Jamshidi, J. 2016. Developing a Vis/NIR spectroscopic system for fast and non-destructive pesticide residue monitoring in agricultural product. Measurement. 89, 1-6.
   
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., Jamshidi, J., Minaei, S., and Sharifi, A. 2015. Non-destructive detection of pesticide residues in cucumber using visible/near-infrared spectroscopy. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment. 32 (6), 857-863.
   
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2014. Prediction of soluble solids in oranges using visible/near-infrared spectroscopy: Effect of peel. International Journal of Food Properties. 17, 1460-1468.
   
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2012. Reflectance Vis/NIR spectroscopy for nondestructive taste characterization of Valencia oranges. Computers and Electronics in Agriculture. 85, 64-69. 
   
 • Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Younesi-Alamouti, M., and Minaei, S. 2011. A dielectric-based combined horizontal sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance. Sensors and Actuators A: Physical. 171, 131-137. 
   
 • Sharifi, A., Mohsenimanesh, A., and Jamshidi, B. 2011. A modified arrangement of multi-prismatic tips on a horizontal sensor for on-the-go measurement of soil mechanical resistance. International Journal of Food, Agriculture and Environment. 9 (3&4), 775-778.

مقاله‌های علمی چاپ شده در مجلات داخلی  

 • جمشیدی، ب.

   و دهقانی‌سانیج،‌ ح. 1399 . کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند. رشد فناوری. شماره 63 . صفحات 12-22 .
 • جمشیدی، ب. ، سعیدی‌راد، م.ح.، ظریف‌نشاط، س. و آزادشهرکی، ف. 1399 . شناسایی و اولویت‌بندی فناوری‌های مناسب سورتینگ پیاز زعفران مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی. پژوهش‌های زعفران DoI:  10.22077/JSR.2020.3521.1136
 • راهی ، س.، مبلی، ح.، جمشیدی، ب. ، عزیزی، ا. و شریفی، م. 1399 . فناوری تصویربرداری ابرطیفی فروسرخ نزدیک برای شناسایی آلودگی میکروبی: مطالعه موردی اشرشیاکلی در کاهو. مهندسی بیوسیستم ایران.  دوره 51 . شماره   3 . صفحات 610 - 599 .
 • فرهادی، ر.، افکاری‌سیاح، ا.ح.، جمشیدی، ب.  و موسی‌پور گرجی، ا. 1399 شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی‌  پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی. تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 21 ، شماره 74 . صفحات 154 - 135 .
 • جمشیدی، ب. 1398 . نقش طیف‌‌سنجی به عنوان یک فناوری غیرمخرب اپتیکی در توسعه کشاورزی هوشمند. فناوری آزمون‌های غیرمخرب. دوره 2 . شماره 5 . صفحات . 83-92  
 • بهرامی، م.ع.، هنرور، م. انصاری، ک. و جمشیدی، ب. 1398 . بررسی اثر روش‌های مختلف پیش‌پردازش داده‌های طیفی محلول‌های قندی در ناحیه زیرقرمز نزدیک بر مدل تخمین غلظت ساکارز. علوم و فناوری رنگ. دوره 13 . شماره 2 . صفحات  99-106 .
 • فرهادی، ر.، افکاری‌سیاح، ا.ح.، جمشیدی، ب. و موسی‌پور گرجی، ا. 1398 . تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب‌زمینی ذخیره‌شده در انبار فنی و غیر فنی. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی.  جلد 18 . شماره 67 . صفحات 29-44 .
 • فرهادی، ر.، افکاری‌سیاح، ا.ح.، موسی‌پور گرجی، ا. و جمشیدی، ب. 1397 . تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب‌زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی. جلد 17 . شماره 65 . صفحات 43-58 .
   
 • جمشیدی، ب. 1397 . شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب. فناوری آزمون‌های غیرمخرب. دوره 2 . شماره 2 . صفحات  58-65 .
 • آقایی سعدی، م.، مینایی، س.،  جمشیدی، ب.  و عبداللهیان‌نوقابی، م. 1397 . سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره‌گیری از ترکیب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک  ( NIR )  با روش‌های شیمی‌سنجی. مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 49 .‌شماره 1 . صفحات 18 -9 .
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س. و  جمشیدی، ب.  1397 . کیفیت‌سنجی غیرمخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 19 . شماره 70. صفحات 24 -13 .
 • مظفری، م.، محمودی، ا.،  جمشیدی، ب.   1396 .  پایش و مدل‌سازی چروکیدگی ورقه‌های سیب هنگام خشک‌شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصویرهای پس‌پراکنش نور لیزر. تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 18 . شماره 68 . صفحات 150-133 .
 • جمشیدی، ب . ، عارفی، آ.، مینایی، س .1396 پیش‌بینی غیرمخرب سفتی سیب در طول دوره انبارداری بر پایه تصاویر نقطه‌ای دینامیکی. ماشین‌های کشاورزی. جلد 7. شماره 1 صفحات 151-140
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.،  جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انگور رقم بی‌دانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 46. شماره 4. صفحات 378-371.
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1394. بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیرمخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه. ماشین‌های کشاورزی. جلد 5. شماره 1. صفحات 110-101.
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1393. بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر پیش‌بینی غیرمخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک ( NIRS ) . تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 15. شماره 2.  صفحات  44-27.
 • مینایی، س.، جمشیدی، ب. ، صرامی، ش. و خوش­ تقاضا، م،ه. 1387. طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه­ ها براساس رنگ. مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 39. شماره 1. صفحات 101-93.
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و خوش­ تقاضا، م،ه. 1384.  ارزیابی صحت تشخیص و جداسازی میوه گوجه­ فرنگی بوسیله دستگاه اتوماتیک جداساز. مجله علمی کشاورزی. جلد 28. شماره 1. صفحات 12-1.
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و صرامی، ش. 1383. سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی. تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 5. شماره 21. صفحات 12-1 .
   
 مقاله‌های چاپ شده در مجلات ترویجی
 • جمشیدی، ب.   1398. فناوری تشخیص سریع و غیر مخرب بقایای سموم در محصولات کشاورزی. بازتاب تات. دوره 1. شماره 4. صفحات  31-32.
   
مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجی
 • جمشیدی، ب. 1398 . یکپارچگی فناوری‌های اینترنت اشیاء و کلان داده در کشاورزی هوشمند. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون  ایران. 16-18 بهمن، اهواز.
 • بهرامی، م.ع.، هنرور، م. انصاری، ک. و جمشیدی، ب.  1397 . پیشگویی ماده خشک محلول شربت قندی از طریق داده‌های طیفی ناحیه مادون قرمز نزدیک. همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار. 13-14 آذر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ،تهران.
   
 • جمشیدی، ب.  1395.  فناوری‌های اپتیکی نوین برای تشخیص غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی . چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران. 9-8 اسفند، تهران.
   
 • آقایی سعدی، م.، مینایی، س. و   جمشیدی، ب.  1395 . بررسی تاثیر سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند در کاهش ضایعات آن. هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، 19  آبان، تهران.   
 • رفیعی، ع.، ‌مینایی، س. و  جمشیدی، ب.  1395.  سنجش میزان ویتامین ث لیموشیرین با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین‌های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، 10 -9  شهریور، مشهد.  
   
 • رفیعی، ع.، ‌مینایی، س.،  جمشیدی، ب.   و خوش‌تقاضا، م. ه. 1395 . سنجش میزان رطوبت لیموشیرین با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین‌های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، 10 -9  شهریور، مشهد.
   
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.،  جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394 . تشخیص برخی ارقام انگور بومی ایران با استفاده از اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک و شبکه عصبی مصنوعی. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، 3-2  اردیبهشت،‌کرج. 
   
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انگور رقم بی‌دانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. نهمین کنگره  ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، 3-2 اردیبهشت،‌کرج.
   
 • جمشیدی، ب. ، و عارفی، آ. 1393. تحلیل تصاویر نقطه‌ای دینامیکی ( DSP برای ارزیابی غیر مخرب کیفیت میوه سیب در طول مدت انبارداری. بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران. 25-23 دی،تهران.
   
 • جمشیدی، ب. ، مهاجرانی، ع، جمشیدی، ج.، مینایی، س. و شریفی، ا. 1393. اندازه‌گیری غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR و روش‌های شیمی‌سنجی. بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران. 25-23 دی،تهران.
   
 • جمشیدی، ب. ، مهاجرانی، ع، مینایی، س.، جمشیدی، ج. و شریفی، ا. 1392. بررسی فیزیکی توانایی اسپکتروسکوپی Vis/NIR برای تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی. بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران. 10- 8 بهمن، شیراز .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1392.   بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک برای تفکیک غیرمخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون، 11- 9 بهمن، مشهد .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1391. مدل چندمتغیره خطی بر پایه اسپکتروسکوپی NIR برای پیش‌گویی غیر مخرب کیفیت درونی پرتقال. نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران. 3- 5 بهمن، سیستان و بلوچستان .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1391. آنالیز چندمتغیره طیف‌های Vis/NIR بازتابی بر پایه تبدیل موجک برای تشخیص غیر مخرب و همزمان رنگ و  pH   پرتقال. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، 16-14 شهریور، شیراز .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح. 1391. اسپکتروسکوپی Vis/NIR برای طبقه‌بندی غیرمخرب پرتقال‌ها بر اساس واریته. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، 16-14 شهریور، شیراز .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س.، مهاجرانی، ع.، قاسمیان، ح. و افخمی اردکانی، ه. 1389. بررسی طیف بازتاب مرکبات برای شناسایی غیر مخرب ترکیبات شیمیایی درونی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR . هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران. مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، 21-19 بهمن. ماهان کرمان .
   
 • نادری بلداجی، م، شریفی، ا، جمشیدی، ب. ، عباسی، ف. 1389. توسعه و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه‌گیری در حال حرکت رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. 25-24 شهریور، کرج .
   
 • جمشیدی، ب. ، جوادی، ا. و شریفی، ا. 1387. تعیین محل سخت‌لایۀ شخم با حسگر پیوسته مقاومت مکانیکی خاک متصل به گاوآهن برگردان‌دار. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. 6-5 شهریور. مشهد.
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و خوش‌تقاضا، م. ه. 1383. تعیین تاثیر پارامترهای میوه و ماشین بر دقت دستگاه اتوماتیک جداساز گوجه‌فرنگی بر اساس رنگ. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، 12-10 شهریور، کرمان .
   
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و صرامی، ش. 1382. سیستم اپتوالکترونیک جداساز محصولات کشاورزی بر اساس رنگ. اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی، 19-18 اردیبهشت، ارومیه.
   
     
 • Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B. , Azizi, A., Sharifi, M. 2020. Data fusion approaches as a novel strategy in multivariate analysis of spectroscopic and spectral imaging information for non-destructive food microbial and fungal assessment. Proceedings of 12th National Congress on Biosystems Engineering and Agricultural Mechanization. February 5-7. Ahvaz, Iran .  
 • Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B. , Azizi, A., Sharifi, M. 2019. Visible/near-infrared spectroscopy as a novel technology for nondestructive detection of Escherichia coli ATCC 8739 in lettuce samples. Proceedings of the World Conference on Engineering and Technology. October 24-26. Frankfurt, Germany .
 • Rahi, S., Mobli, H., and  Jamshidi, B.  2018. Spectroscopy and spectral imaging techniques for non-destructive food microbial assessment. Proceedings of the 5th Iranian International NDT Conference. November 3-4. Olympic Hotel, Tehran, Iran.   
 • Jamshidi, B. , and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle images for nondestructive assessment of apple firmness. Proceedings of the 3rd Iranian International NDT Conference. February 21-22. Olympic Hotel, Tehran, Iran.
   
 • Mohammadigol, R., Khoshtaghaza, M. H., Nikbakht, A. M.,  Jamshidi, B.  and Lashgari, M. 2015. Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins. 9th National Congress on Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization. April 22-23. Karaj, Iran.  
   
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., and Jamshidi, J. 2013. Spectrophotometrically modeling of natural color values. 5th International Color and Coatings Congress (ICCC). December 18-19. Isfahan University of Technology. Iran.
   
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2011. Analysis of citrus peel for non-destructive determination of fruit composition by reflectance Vis/NIR spectroscopy.  XXXIV CIOSTA CIGR V Conference. University of Natural Resources and Applied Life Sciences. June 29- July 1. Vienna, Austria.
   
 • Naderi-Boldaji, M., Younesi, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensor design and calibration. 2nd International Conference on Machine Control and Guidance. March 9-11. University of Bonn. Germany.
   
 • Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Younesi, M.,  Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance: Soil bin tests. 10th Conference on Agricultural Engineering. AgEng2010. September 6-8. France.
   
 • Javadi. A., Jamshidi, B. and Sharifi, A. 2009. A horizontal sensor for measuring soil mechanical resistance on-the-go during tillage operation. The CIGR International Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture. September 13-16. Queensland. Australia.
   
 • Jamshidi, B. , Javadi. A. and Sharifi, A. 2009. Developing and testing a horizontal sensor for measuring soil resistance on-the-go during tillage operation. Proceedings of 10th International Agricultural Engineering Conference. December 7-10. Thailand.
   
 • Jamshidi, B. , Javadi. A. and Sharifi, A. 2008. On-the-go measurement of soil mechanical resistance during tillage operation. The AgEng2008 Conference on Agricultural and Biosystems Engineering for a Sustainable World. June 23-25. Greece.
   

پروژه های تحقیقاتی 
 
پروژه‌های تحقیقاتی اجرا شده      

 • شناسایی و معرفی فناوری‌های  مناسب و پیشرفته سورتینگ و درجه‌بندی زعفران بر پایه کیفیت، ایمنی و سلامت. (پروژه جریان‌ساز-خاص). 1398   تا 1399 .   مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )
 • طراحی و ارزیابی سامانه تصویربرداری پس‌پراکنش نور لیزر برای هوشمندسازی خشک‌کن . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  (همکار اصلی)  .  1397  تا 1399
 • طراحی و توسعه سامانه اپتیکی تشخیص غیر مخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه (پروژه خاص).  1395 تا 1397 . مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )
 • تعیین کیفیت گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از روش غیرتخریبی طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. 1396 تا 1397 . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( همکار اصلی)
 • اعتباربخشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (پروژه ملی). 1395 تا 1396 . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )  
 • سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی بر پایه اسپکتروسکوپی مرئی/ فرو سرخ نزدیک  (Vis/NIR)   و مدل‌سازی چندمتغیره: مطالعه موردی تشخیص سم دیازینون در  محصول  خیار (پروژه خاص). 1392 تا 1394 . مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )
 • ارزیابی غیرمخرب کیفیت (سفتی) سیب در طول مدت انبارداری با روش نوظهور تصاویر نقطه‌ای دینامیکی 
  DSP
  . 1392 تا 1394. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری)
 • تهیه نقشه‌های رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی مرکب در حال حرکت. 1389تا 1392. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( همکار اصلی )
 • طراحی، ساخت و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه‌­گیری پیوسته رطوبت خاک. 1386 تا 1389. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • اندازه‌­گیری مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی با نوک‌های مخروطی و منشوری (پروژه خاص). 1385 تا 1389. مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر اندازه‌گیر پیوسته مقاومت مکانیکی خاک زیر عمق کار خاک­‌ورز. 1385 تا 1387. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری)  
 • ارزیابی مزرعه­‌ای دستگاه نمایشگر افت دانه در شرایط متفاوت برداشت روی کمباین (
  JD955
  )
  . 1384 تا 1386 . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)

پروژه‌های تحقیقاتی در حال اجرا 

 • طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند مانیتورینگ و مدیریت باغ سیب با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء مبتنی بر شبکه حسگر بی‌سیم. (پروژه ملی-خاص). 1398 . مصوب ستاد یکپارچه‌سازی اطلاعات و هوشمندسازی کشاورزی- مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (با مشارکت موسسات تحقیقاتی و بخش خصوصی) (مجری مسئول و مجری)
 • احصاء زمینه‌های هوشمندسازی و ارائه نقشه راه در حوزه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. (پروژه جریان‌ساز-خاص). 1398 . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری سریع نیترات تجمع‌یافته در سبزی‌ها بدون تخریب محصول (پروژه جریان‌ساز-خاص).  1397 مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  (مجری)
 • تشخیص غیرتخریبی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (پروژه مشترک) 1397 . مصوب موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  (همکار اصلی)
دستاوردهای پژوهشی برتر (رونمایی‌شده)
 • سامانه اپتیکی تشخیص غیرمخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه، رونمایی‌شده در هفته پژوهش و فناوری، 1397
 • سامانه نوین تشخیص سریع و غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، رونمایی‌شده در هفته پژوهش توسط وزیر جهاد کشاورزی ،  1394
گزارش‌های علمی/فنی/تحلیلی
 • جمشیدی، ب. ، عباسی، ف.، و عباسی، ن. 

  1398

  . ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1397
 • جمشیدی، ب. ، عباسی، ف.، و عباسی، ن. 
  1396
  . ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1395
 • جمشیدی، ب. ، عباسی، ف.، و عباسی، ن. 1396 ارزیابی عملکرد چهارساله (1392 تا 1395 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • دهقان ، ا.، شریفی مالواجردی، ا.،  جمشیدی، ب. ، جوادی ، ا.، شریف‌نسب، ه. 1396 . نقش دیسیپلین مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در ارائه راه‌کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور (عملکرد، چالش‌ها و برنامه‌ها)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  
 • عباسی، ن.، جمشیدی، ب. و عباسی،‌ ف. 1394. تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (سال‌های 1385 تا 1393)
 • شریفی، ا. و جمشیدی، ب. 1393. مروری بر وضعیت ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در جهان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
استانداردهای ملی تدوین شده
 • اندازه‌گیری پرتوزایی در محیط زیست–خاک-قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه‌برداری، نمونه‌برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها، 1397 . سازمان ملی استاندارد (عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد)
   
 • آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی‌شده با استفاده از لومینسانس تحریک‌شده با نور - روش آزمون. 1397 . سازمان ملی استاندارد (عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد)
 
 
ثبت اختراعات 
 
ثبت اختراع

 • سامانه اپتیکی تشخیص و تعیین غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، 1395
 • دستگاه اپتوالکترونیک تشخیص و جداسازی میوه‌ها بر اساس رنگ ، 1381
تاییدیه اعتبارسنجی اختراع توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • سامانه اپتیکی تشخیص و تعیین غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، 1396  

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب  

 • همکاری در تالیف کتاب دهه دوم تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، زمستان 1394
 • همکاری در تالیف کتابچه دستاورد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی "نقش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در امنیت غذایی"، ناشر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1394
 • همکاری در تدوین کتاب "یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، زمستان 1385  

راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه های دانشجویی
 
 • راهنمای رساله دکتری تخصصی با عنوان "سامانه طیفی هوشمند برای تخمین نیاز تغذیه‌ای ( NPK ) درخت سیب به صورت برخط و غیرمخرب"، دانشگاه تهران
 • راهنمای رساله دکتری تخصصی  با عنوان "طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه طیفی برای سنجش برخط ویژگی های منتخب خاک"، دانشگاه تربیت مدرس
 • راهنمای رساله دکتری تخصصی با عنوان "سنجش و تشخیص غیرمخرب آلودگی میکروبی تره و کاهو با فناوری های اسپکتروسکوپی مرئی-فروسرخ نزدیک و تصویربرداری ابرطیفی" ،  دانشگاه تهران
 • راهنمای رساله دکتری تخصصی با عنوان "بررسی برخی از خصوصیات کیفی میوه انار با استفاده از روش‌های غیر مخرب مبتنی بر ویژگی‌های نوری محصول "،  دانشگاه تبریز
 • راهنمای فرصت مطالعاتی دکتری تخصصی با موضوع "کاربرد فناوری‌های  غیرمخرب اپتیکی به منظور تشخیص گندم سن‌زده  از سالم"، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "تعیین کیفیت غده سیب‌زمینی از طریق اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی و نوری طی مراحل انبارمانی"،‌ دانشگاه محقق اردبیلی
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "سنجش و تخمین ترکیبات موجود در فرایند تولید شکر از چغندرقند با استفاده از روش اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک"، دانشگاه علوم و تحقیقات
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "تشخیص غیرمخرب رسیدگی میوه سیب با طراحی و ساخت سامانه خبره قابل حمل سنجش نوری "، دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "پایش و مدل‌سازی خواص کیفی محصول با استفاده از تصویربرداری پس‌پراکنش نور لیزر طی فرایند خشک‌کردن"، دانشگاه تبریز
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ماشین بینایی بی‌وقفه به منظور شناسایی آفت تریپس در گلخانه توت‌فرنگی"،‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور  پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "سنجش میزان ویتامین ث و ویژگی‌های مزه لیموشیرین با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک"،‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "ارزیابی کیفیت برخی ارقام بومی انگور ایران به روش غیرمخرب اسپکتروسکوپی  NIR "، دانشگاه تهران
 • مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی و ارزیابی سامانه سنجش عیار چغندرقند با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک"، دانشگاه تربیت مدرس


عضویت در مجامع علمی 

 • عضو هیات تحریریه نشریه تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 1398  تاکنون

 • عضو انجمن بین‌المللی تشخیص الگو  ( IAPR )
 • عضو شورای پژوهش و انتشارات انجمن آزمون‌های غیر مخرب ایران، 1395 تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن آزمون‌های غیر مخرب ایران ( IRNDT )
 • عضو پیوسته انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ( ISMVIP )
 • عضو پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ( OPSI )
 • بازرس اصلی هیات مدیره انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، 1390 تا 1392
 • عضو پیوسته انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران ( ISAME )
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تشویقات 
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای ریاست بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه، 1399
 • دریافت  لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای ارزیابی عملکرد همکاران موسسه در سال 1398 و برنامه‌ریزی، و برگزاری موفق هفدهمین گردهمایی سالانه موسسه به صورت وبیناری، 1399
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری شانزدهمین  گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1398
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای دستاورد پژوهشی برتر با عنوان "دانش فنی تشخیص غیرمخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه به شیوه اپتیکی"، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای اخذ رتبه دهم در ارزیابی عملکرد سال 1396   از بین تمامی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری موفق پانزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری سیزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1395
 • دریافت لوح تقدیر از دبیر کل نخستین فستیوال بین‌المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران برای داوری اختراعات،‌ 1395
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای دستاورد پژوهشی برتر با عنوان "سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی"، 1394 
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ریاست بخش خدمات فنی و تحقیقاتی، دبیری کمیته نظارت و ارزشیابی و همکاری در تحلیل عملکرد ده‌ساله موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394  
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در هفته پژوهش برای عملکرد و فعالیت‌های علمی و  پژوهشی، 1386
 • دریافت لوح تقدیر از رییس جشنواره جوان خوارزمی و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و تحسین شدۀ هیات داوران ششمین جشنوارۀ جوان خوارزمی برای طرح با عنوان" طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اپتوالکترونیک جداساز گوجه‌فرنگی بر اساس رنگ"، 1383
 • دریافت لوح تقدیر اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون برای مقاله برتر، ارومیه، 1382
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه تربیت مدرس برای کسب رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد، 1381
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه صنعتی اصفهان برای کسب رتبه ممتاز مقطع کارشناسی، 1378