جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸  -  Friday, October 18, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر نیکروز باقرینیکروز باقری نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
فناوری های نوین در مهندسی کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین های .... محل کار
n.bagheri@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-32705242 شماره تماس
026-32706277 فکس

 سوابق تحصیلی

دکتري: مهندسی مکانيک ماشين هاي کشاورزي، دانشگاه تهران (عنوان رساله: طراحی و توسعه سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مبتنی بر تصاویر ماهواره ای). 1390-1386

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی. دانشگاه تهران (عنوان پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی). 1385-1383
کارشناسی: مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه ایلام. 1383-1379
 
 
زمینه های تحقیقاتی
             
       * کشاورزی دقیق
 
 •    سامانه موقعیت یابی جهانی (GPS)
 •    سنجش از دور زمینی (حسگرهای طیفی)، هوایی (پهپاد) و ماهواره ای: (تصویربرداری چندطیفی و ابرطیفی) 
 •    طراحی و ساخت سامانه های نرخ متغیر
        * طراحی و ساخت سامانه های کنترل خودکار، خبره و هوشمند

سوابق شغلی
 • کارشناس ماشین های کشاورزی. دفتر وزارتی؛ حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی- وزارت جهاد کشاورزی
 • عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سوابق اجرایی
 •  عضو اصلی گروه تدوین طرح (سند) ملّی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1387-1383.
 • عضو گروه تدوین راهبرد توسعه بخش کشاورزی. 1387-1385.
 • همکاری در طراحی و تدوین اساسنامه اتاق فکر جهاد کشاورزی و عضو اتاق فکر. 1389-1385.
 • عضو شبکه نخبگان فعال بخش کشاورزی. 1385 تاکنون
 • همکاری در برگزاری اولين کنفرانس الکترونيکي بخش کشاورزي ايران. 1387.
 • عضو کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1391-1389.
 • مسئول آزمایشگاه پایش وضعیت (CM) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1391 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1393 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته راهبردی تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه. 1396-1394.
 • عضو شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انتقال یافته ها. 1396 تاکنون
 • داور اختراعات نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران. 1395.
 • داور جشنواره جوان خوارزمی. 1396.
 • سرگروه داوران گروه کشاورزی و منابع طبیعی جشنواره جوان خوارزمی. 1397.

سوابق تدریس
 • تدریس نرم افزار برآورد ماشین برای فعالیت های کشاورزی در زیر بخش زراعت. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی. وزارت جهاد کشاورزی. 1385
 • تدريس درس آشنايي با نرم افزار. دانشگاه تهران. 1387
 • تدریس GPS. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کشاورزی دقیق (GPS, GIS, RS, VRT & Sensors). دانشگاه تهران و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). 1387
 • تدریس سنجش از دور و نرم افزار ENVI. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کاربرد تصاویر طیفی (Multispectral and Hyperspectral) هوایی (پهپاد) و ماهواره ای در کشاورزی. همایش ملی ژئوماتیک (کارگاه آموزشی). 1391
 • تدریس سنجش از دور نوین و پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در مدیریت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی شریف (کارگاه آموزشی). 1391
 • تدریس عمودپرواز بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در سنجش از دور و فتوگرامتری. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس معرفی پهپاد (عمودپرواز بدون سرنشین) طیف نگار و کاربردهای آن در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی (اندرویدی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کارگاه آموزشی). 1395
 • تدریس کاربرد سنجنده های هوایی (پهپادها) در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی. سازمان نقشه برداری کشور (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن کشاورزی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس کشاورزی دقیق. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
مقاله های انگلیسی و ISI 
 • Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. 2019. ­­ Early detection of Fire Blight disease of pome fruit trees using Visible-NIR spectrometry and dimensionality reduction methods. Agricultural Machinery. 10(1). 

 • Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. Azizi, A. Ghasemi, A. 2018. Detection of Fire Blight disease in pear trees by hyperspectral data. European Journal of Remote Sensing 51(1): 1-10.
 • Bagheri, N. 2016. Development of a high-resolution aerial remote sensing system for precision agriculture. International Journal of Remote Sensing: 38 (8-10): 2053-2065.
 • Bagheri, N. Tarabi, N. Javadikia, H. 2015. Development and evaluation of an adaptive neuro-fuzzy interface models to predict performance of a solar dryer. CIGR Journal: 17(2): 112-121.
 • Bagheri, N. Eyvani, A. Tarabi, N. 2014. Performance evaluation of a variable rate application (VRA) system by artificial neural network (ANN) models, Agric Eng Int 16 (4): 105-111.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Factor analysis of agricultural mechanization challenges in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(1): 167-172.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Solutions for fast development of precision agriculture in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(3): 119-123.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid. 2013. Multispectral remote sensing for site-specific nitrogen fertilizer management. Brazilian Journal of Agricultural research 48(10): 1394-1401.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2012. Soil-line vegetation indices for corn nitrogen content prediction. International Agrophysics, 26 (2): 103-108.
 • Bagheri, N. Mohtasebi, S.S. Keyhani, A. Javadikia, P. Abbaszadeh, R. 2012. Simulation and control of fan speed in a solar dryer for optimization of energy efficiency. Agricultural Engineering International 14 (1): 57-62.
 • Bagheri, N. Keyhani,A. Mohtasebi, S.S. Alimardani, R. Rafiee, S. Mansoori, G.H. 2011. Design, construction and evaluation of fan speed controller to optimize the overall energy efficiency in a forced convection solar dryer. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 13 (4): 503-515.
 • Bagheri, N. Moazzen, S.A.A. 2009. Optimum strategy for agricultural mechanization development in Iran. International Journal of Agricultural Technology 5(2): 225-237.

مقاله های علمی - پژوهشی

 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1400. ارزیابی چند شاخص طیفی جهت برآورد عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 11. شماره 2. 
 • باقری، ن. کشاورز ترک، م. عباسی، ف. عباسی، ن. بردبار، م. 1399. آینده پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404. مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد5. شماره 1.
 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1398. پیش بینی عملکرد کلزا در مراحل مختلف رشد به وسیله تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 50. شماره 1.
 • باقری، ن. طربی، ن. ایوانی، ا. 1395. ارزیابی عملکرد سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد5 . شماره 3.
 • باقری، ن. 1394. توسعه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزی. فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی. شماره 4.
 • قاری، م. قمری، ب. باقری، ن. 1394. تعیین میزان بهینه تزریق گاز دی نیتروژن مونوکسید به موتور جهت کاهش آلایندگی. نشریه ماشین های کشاورزی، شماره (2)5.
 • باقری، ن. 1393. امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در ایران. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 3، شماره 1.
 • باقری، ن. بردبار، م. 1392. شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.دوره 6. شماره 2. 
 • باقری، ن. جوادی، ا. یونسی، م. 1392. ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 2. شماره 3.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س. ک. امید، م. گرامی، ک. 1391. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه-مبنا. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. دوره 13. شماره 4.
 • باقری، ن. احمدی، ح. امید، م. علوی پناه، س. ک. 1390. تهیه نقشه تغییرات نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. دوره 42. شماره 1.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س. س. علیمردانی، ر. 1388. پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 10. شماره 4.

مقاله های ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی


 •  باقری، ن. 1385. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تبریز.
 • باقری، ن. 1385. بررسی سیر تحولات ماشین های کشاورزی در جهان و تخمین تعداد تحولات تا سال 2020 میلادی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تبریز.
 • باقری، ن. احمدی، ح. نظری، س. 1386. امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه شیراز.
 •  باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 •  باقری، ن. محتسبی، س. کیهانی، ع. عباس زاده، ر. جوادی کیا، پ. 1387. ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای سیستم کنترل خودکار خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. تعیین روش برنامه ریزی عملیاتی مناسب برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س. علیمردانی، ر. 1387. کنترل پیوسته فرایند خشک شدن در خشک کن های خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1389. کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تهران.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س.س. علیمردانی، ر. منصوری، غ. 1389. طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن در یک خشک کن خورشیدی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تهران.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.  
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.
 • باقری، ن. سعیدی، ح. شهپری، س.ع. 1392. توسعه یک سامانه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار به منظور کاربرد کشاورزی دقیق. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. ایوانی، ا. 1392. پیش بینی بده خروجی سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1393. نقشه تجویز کود نیتروژن محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندطیفی. همایش ملی ژئوماتیک. تهران.
 • باقری، ن. 1394. تصویربرداری هوایی چندطیفی اراضی کشاورزی با استفاده از پرنده بدون سرنشین. همایش ملی ژئوماتیک. تهران.

 • Bagheri, N. Moazzen. S.A.A. 2012. Guidelines for Development of Precision Agriculture in Iran. 11th International Conference on Precision Agriculture. Indiana, USA.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2011.  Monitoring corn nitrogen variability by remote sensing data. 8th European Conf on Precision Agriculture. Prague. Czech.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M.2011. Using multispectral remote sensing for determination of nitrogen fertilizer map. First Int. Conf on Innovative Computing Technology. Tehran. Iran.
 • Bagheri, N. 2011. Design and development of variable rate liquid nitrogen fertilizer applicator based on satellite imagery. Saopaulo, Brazil. 
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M.2010.  Predicting Nitrogen accumulation in corn canopy by remote sensing. The 6th Int. Conf on Remote Sensing. Iwate. Japan.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. Labbafi, R. 2010. Fuzzy modeling for corn nitrogen monitoring based on remote sensing. 4th Int Conf of Fuzzy Information & Engineering. Amol. Iran.

مقاله های علمی-ترویجی

 
 • باقری، ن. 1385. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی، بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 170.
 • باقری، ن. 1386. بازیافت ضایعات حاصل از فرآوری مرکبات. مجله علمی، فنی، کشاورزی و زیست محیطی سنبله، شماره 163.
 • احمدی. ح. نظری. س. باقری، ن. 1386. امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. مجله علمی-تخصصی زیتون. شماره 183.
 • باقری، ن. 1386. تخمين تحولات جهاني ماشين هاي کشاورزي در جهان تا سال 2020 ميلادي. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 185.
 • باقری، ن. موذن، س.ا.ع. 1387. تعيين روش برنامه ريزي مناسب براي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي بر اساس روند تحولات در ماشين هاي کشاورزي. 1387. مجله علمي-تخصصي کشاورزي زيتون، شماره 188.
 • باقری، ن. موذن، س.ا.ع. 1388. تولید اقتصادی در بهره برداری های خرد. مجله علمی، کشاورزی، زیست محیطی دهاتی. شماره 75.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن. 1389. تعیین مهم ترین چالش های فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. نشریه تکتا. سال نهم. شماره 68.
 • باقری، ن. موذن،س.ا.ع. 1389. بهبود وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از روش نوآوری نظام یافته (TRIZ). کشاورزی و صنعت. سال دوازدهم.
 • موذن.س.ا.ع. باقری، ن. 1389. اتاق فکرجهاد کشاورزی؛ نهادی برای آینده نگاری بر اساس اراده. مجله مهندسی کشاورزی. شماره 17 و 18.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن. 1389. راهبرد بهینه توسعه کشاورزی ایران. برزگر. سال31. شماره 46.
 • باقری، ن. شریفی،ا. جوادی،ا. 1392. تعیین محورهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران. مجله سنبله. شماره 232. دی و بهمن1392.
 • باقری، ن. 1395. روش های غیرمخرب تشخیص بیماری های گیاهی. ماهنامه مهندسی کشاورزی. شماره 79.
 • باقری، ن. 1395. راه کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در نظام های بهره برداری خرد. فصلنامه مروج. شماره 155-154. بهار و تابستان 1395.
 • کفاشان، ج. باقری، ن. 1397. کاربرد مهندسی مکاترونیک در توسعه فناوری ماشین آلات کشاورزی صنعتی (چالش ها و راهکارها). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 31. بهار 1397.
 • باقری، ن. 1398. فناوری اطلاعات بستر ساز توسعه کشاورزی هوشمند. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی. دوره دوم. شماره اول. بهار و تابستان 1398.

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • برنامه ریزی استراتژی برای  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور. 1387. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • استراتژی توسعه بخش کشاورزی ایران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • راه کارهاي توسعه کشاورزي دقيق در ايران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (مجری پروژه)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع.1388. وزارت صنایع و کشت و صنعت جیرفت (مجری پروژه)
 • تدوین نقشه راه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مجری پروژه)
 • توسعه و ارزیابی عمودپرواز بدون سرنشین ویژه تصویربرداری چندطیفی از مزارع کشاورزی. 1393. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • اعتباربخشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • آینده پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • تشخیص بیماری آتشک درختان میوه دانه دار با استفاده از تصویربرداری چندطیفی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)
 • استفاده از فناوری نوین پهپاد سمپاش برای سمپاشی نخیلات. 1397. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (همکار پروژه)

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • تعیین مقدار بهینه کود نیتروژن موردنیاز گیاه ذرت با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی. 1397. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)

گزارش های علمی- فنی مصوب

 •  چالش ها و راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • مطالعه وضعیت و نقش ماشین های خودگردان در توسعه مکانیزاسیون. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • ماشین های خودگردان کشاورزی: چالش های امروز، فناوری های فردا. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1390
 • راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • کشاورزی دقیق: مزایا، چالش ها و فرصت ها. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396

کتاب

 •  دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1395
 • نگارش متن های تخصصی کشاورزی (ویراستاری علمی-ادبی)
 
 اختراعات
 • دستگاه کنترل خودکار خشک کن خورشیدی
 • سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر تصاویر ماهواره ای
 • سامانه سنجش از دور هوایی مبتنی بر پرنده بدون سرنشین ویژه تحقیقات کشاورزی
 
تولید محتوای فنی-ترویجی
 •  اپلیکیشن کمباین غلات (اندازه گیری تلفات و تنظیمات). 1397
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه/رساله
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر درصد اکسیژن هوای ورودی موتور بر توان و آلایندگی. دانشگاه رازی. 1392-1391.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اثر گاز دی نیتروژن مونوکسید تزریق شده به موتور انژکتوری بر مصرف سوخت. دانشگاه ایلام. 1392-1391.
 • رساله دکتری با عنوان: پایش وضعیت درخت پسته با استفاده از تصاویر هوایی چندطیفی ربات پرنده. دانشگاه فردوسی مشهد. 1395-1393.
 • رساله دکتری با عنوان: مطالعه تغییرات مکانی-زمانی عنصر ازت، کربن آلی خاک و خصوصیات طیفی گیاه ذرت و تلفیق شاخص های طیفی به منظور مدلسازی تخمین مقدار ازت و کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان). دانشگاه لرستان. 1395.
 • رساله دکتری با عنوان: پیش بینی عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و محاسبه شاخص های انرژی. دانشگاه تهران. 1398-1395.
 • رساله دکتری با عنوان: طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی بر پایه فناوری سنجش از دور و GIS. دانشگاه تهران. 1396.
 • رساله دکتری با عنوان: کاربرد کشاورزی دقیق در تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت با استفاده از عمودپرواز بدون سرنشین. دانشگاه آزاد اسلامی. 1397.
عضویت در مجامع علمی  
 • عضو انجمن سنجش از دور و GIS ایران
 • عضو انجمن بین المللی فوتوگرامتری و سنجش از دور
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • عصو انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
 • عضو فدراسیون بین المللی مخترعان ایران
 • عضو مجمع نویسندگان کشاورزی
تقدیر
 • لوح تقدیر از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به عنوان دانشجوی ممتاز.1383
 • لوح تقدیر از هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت مقاله برتر. 1391
 • لوح تقدیر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بابت همکاری در برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تحقیقاتی سازمان. 1392
 • لوح تقدیر و تندیس از جشنواره نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان. 1393
 • لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه و دبیری کمیته انتشارات مؤسسه. 1394
 • لوح تقدیر از دبیرکل نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران بابت همکاری در داوری اختراعات.1395
 • لوح تقدیر از معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت پیگیری و ساماندهی تولید محتوای آثار ترویجی حوزه فنی و مهندسی.1395
 • لوح تقدیر از ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان بابت همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس در کارگاه. 1396
 • لوح تقدیر از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان بابت داوری طرح های مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی. 1397
 • لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت کسب رتبه اول مؤسسه در تولید محتوا به عنوان دبیر کمیته ترویج. 1397

 • لوح تقدير و تندیس از وزير وقت جهاد کشاورزي به عنوان نخبه فعال در بخش کشاورزي. 1387
 • لوح تقدير از مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي بابت همکاری با دفتر وزارتی. 1388
 • لوح تقدیر از دبیر کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت همکاری در برگزاری همایش. 1389
 • لوح تقدیر از دبیر همایش ملی بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی بابت همکاری در برگزاری همایش. 1390
 • لوح تقدیر و تندیس از حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی بابت همکاری در تدوین طرح ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1385
 • لوح تقدیر از سازمان ملی جوانان به عنوان برگزیده ایده برتر در بانک ایده ریاست جمهوری.
 • لوح تقدیر جهت فعالیت در انجمن علمی– دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 1383
 • لوح تقدیر جهت انتشار نشریه علمی- دانشجویی ماشین های کشاورزی (تکنوفارم). 1383
 • لوح تقدیر از دفتر انجمن های علمی دانشگاه جهت برگزاری دومین همایش انجمن های علمی- دانشجویی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه. 1383
 • لوح تقدير از وزير وقت جهاد کشاورزي جهت برگزاري اولين نشست مجازي بخش کشاورزي ايران. 1386

 

 
برگزاری و راه اندازی کارگاه آموزشی
 
 •  آینده پژوهی در کشاورزی. 1395
 • ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی اندرویدی (3). 1395 و 1396
 • مبانی و روش های انتقال یافته های تحقیقاتی. 1396
 • نگارش متن های تخصصی کشاورزی. 1398

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.