سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر نیکروز باقرینیکروز باقری نام و نام خانوادگی
دانشیار پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
فناوری های نوین در مهندسی کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین های .... محل کار
n.bagheri@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-36150000 شماره تماس
026-32706277 فکس

 سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران (عنوان رساله: طراحی و توسعه سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مبتنی بر تصاویر ماهواره ای). 1390-1386

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی. دانشگاه تهران (عنوان پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی). 1385-1383
کارشناسی: مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه ایلام. 1383-1379
 
 
زمینه های تحقیقاتی
             
 * کشاورزی دقیق
 •   سامانه موقعیت یابی جهانی (GPS)
 •   سنجش از دور (تصویربرداری چندطیفی/ابرطیفی (Multispectral and Hyperspectral Remote Sensing)
 •   پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) (UAV)
 •   سامانه های میزان متغیر (VRT-VRA)
 * طراحی و ساخت سامانه های کنترل خودکار، خبره و هوشمند (Automatic Control, Expert and Intelligent Systems)
* اینترنت اشیاء (Internet of Things)
* آینده پژوهی و آینده نگاری (Future Studies, Futurology)
 

سوابق شغلی
 • کارشناس ماشین های کشاورزی. دفتر وزارتی؛ حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی- وزارت جهاد کشاورزی
 • عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سوابق اجرایی
 •  عضو اصلی گروه تدوین طرح (سند) ملّی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1387-1383
 • عضو گروه تدوین راهبرد توسعه بخش کشاورزی. 1387-1385
 • همکاری در طراحی و تدوین اساسنامه اتاق فکر جهاد کشاورزی و عضو اتاق فکر. 1389-1385
 • عضو شبکه نخبگان فعال بخش کشاورزی. 1389-1385
 • همکاری در برگزاری اولین کنفرانس الکترونیکی بخش کشاورزی ایران. 1387
 • عضو کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1391-1389
 • مسئول آزمایشگاه پایش وضعیت (CM) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1391 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1399-1393
 • عضو و دبیر کمیته راهبردی تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه. 1396-1394
 • عضو شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1399-1394
 • عضو و دبیر کمیته انتقال یافته ها. 1399-1396
 • داور اختراعات نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران. 1395
 • داور جشنواره جوان خوارزمی. 1397 و 1396
 •  دبیر علمی سامانه مدیریت انتشارات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1399-1396
 • مدیر سامانه مدیریت انتشارات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1399-1396
 • سرگروه داوران گروه کشاورزی و منابع طبیعی جشنواره جوان خوارزمی. 1397
 • سرویراستار کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1399-1398
سوابق تدریس
 • تدریس نرم افزار برآورد ماشین برای فعالیت های کشاورزی در زیر بخش زراعت. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی. وزارت جهاد کشاورزی. 1385
 • تدریس درس آشنایی با نرم افزار. دانشگاه تهران. 1387
 • تدریس GPS. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کشاورزی دقیق (GPS, GIS, RS, VRT & Sensors). دانشگاه تهران و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). 1387
 • تدریس سنجش از دور و نرم افزار ENVI. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کاربرد تصاویر طیفی (Multispectral and Hyperspectral) هوایی (پهپاد) و ماهواره ای در کشاورزی. همایش ملی ژئوماتیک (کارگاه آموزشی). 1391
 • تدریس سنجش از دور نوین و پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در مدیریت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی شریف (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس عمودپرواز بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در سنجش از دور و فتوگرامتری. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس معرفی پهپاد (عمودپرواز بدون سرنشین) طیف نگار و کاربردهای آن در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی (اندرویدی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کارگاه آموزشی). 1395
 • تدریس کاربرد سنجنده های هوایی (پهپادها) در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی. سازمان نقشه برداری کشور (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن کشاورزی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس کشاورزی دقیق. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
مقاله های انگلیسی و ISI 

 • Bagheri, N. Rahimi Jahangirlou, M. Jaberi Aghdam, M. 2022. Predicting protein content of silage maize using remotely sensed multispectral imagery and proximal leaf sensing. Experimental Agriculture. 58(e41): 1-13.
 • Bagheri, N. 2020. Application of aerial remote sensing technology for detection of fire blight infected pear trees. Computers and Electronics in Agriculture. 168.

 •  Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. 2019. ­­ Early detection of Fire Blight disease of pome fruit trees using Visible-NIR spectrometry and dimensionality reduction methods. Agricultural Machinery. 10(1). 37-48.

 • Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. Azizi, A. Ghasemi, A. 2018. Detection of Fire Blight disease in pear trees by hyperspectral data. European Journal of Remote Sensing 51(1): 1-10.
 • Bagheri, N. 2016. Development of a high-resolution aerial remote sensing system for precision agriculture. International Journal of Remote Sensing: 38 (8-10): 2053-2065.
 • Bagheri, N. Tarabi, N. Javadikia, H. 2015. Development and evaluation of an adaptive neuro-fuzzy interface models to predict performance of a solar dryer. CIGR Journal: 17(2): 112-121.
 • Bagheri, N. Eyvani, A. Tarabi, N. 2014. Performance evaluation of a variable rate application (VRA) system by artificial neural network (ANN) models, Agric Eng Int 16 (4): 105-111.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Factor analysis of agricultural mechanization challenges in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(1): 167-172.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Solutions for fast development of precision agriculture in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(3): 119-123.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid. 2013. Multispectral remote sensing for site-specific nitrogen fertilizer management. Brazilian Journal of Agricultural research 48(10): 1394-1401.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2012. Soil-line vegetation indices for corn nitrogen content prediction. International Agrophysics, 26 (2): 103-108.
 • Bagheri, N. Mohtasebi, S.S. Keyhani, A. Javadikia, P. Abbaszadeh, R. 2012. Simulation and control of fan speed in a solar dryer for optimization of energy efficiency. Agricultural Engineering International 14 (1): 57-62.
 • Bagheri, N. Keyhani,A. Mohtasebi, S.S. Alimardani, R. Rafiee, S. Mansoori, G.H. 2011. Design, construction and evaluation of fan speed controller to optimize the overall energy efficiency in a forced convection solar dryer. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 13 (4): 503-515.
 • Bagheri, N. Moazzen, S.A. 2009. Determination the most important challenges for agricultural mechanization development in Iran. CIGR Journal 12: 87-91.
 • Bagheri, N. Moazzen, S.A.A. 2009. Optimum strategy for agricultural mechanization development in Iran. International Journal of Agricultural Technology 5(2): 225-237.

مقاله های علمی - پژوهشی

 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1400. ارزیابی چند شاخص طیفی جهت برآورد عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 11. شماره 2. 
 • جابری اقدم، م. ممیزی، م.ر. باقری، ن. عزیزی، پ. نصری، م. 1399. تشخیص تنش نیتروژن و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی هوایی به وسیله پهپاد. مدیریت مخاطرات محیطی. دوره 7. شماره 2.
 • سروی، و. متین فر، ح. سهرابی، ا. باقری، ن. 1399. ارزیابی طیفی داده های لندست هشت و طیف سنج آزمایشگاهی در پیش بینی عملکرد ذرت (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان). مجله پژوهش های کاربردی زراعی. دوره 34. شماره 3.
 • سبزواری، ع. رجبی پور، ع. باقری، ن. امید، م. 1399. تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور. مجله مدیریت مخاطرات محیطی. دوره 7. شماره 1.
 • باقری، ن. کشاورز ترک، م. عباسی، ف. عباسی، ن. بردبار، م. 1399. آینده پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404. مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد5. شماره 1.
 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1398. پیش بینی عملکرد کلزا در مراحل مختلف رشد به وسیله تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 50. شماره 1.
 • باقری، ن. طربی، ن. ایوانی، ا. 1395. ارزیابی عملکرد سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد5 . شماره 3.
 • باقری، ن. 1394. توسعه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزی. فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی. شماره 4.
 • قاری، م. قمری، ب. باقری، ن. 1394. تعیین میزان بهینه تزریق گاز دی نیتروژن مونوکسید به موتور جهت کاهش آلایندگی. نشریه ماشین های کشاورزی، شماره (2)5.
 • باقری، ن. 1393. امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در ایران. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 3، شماره 1.
 • باقری، ن. بردبار، م. 1392. شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.دوره 6. شماره 2. 
 • باقری، ن. جوادی، ا. یونسی، م. 1392. ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 2. شماره 3.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س. ک. امید، م. گرامی، ک. 1391. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه-مبنا. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. دوره 13. شماره 4.
 • باقری، ن. احمدی، ح. امید، م. علوی پناه، س. ک. 1390. تهیه نقشه تغییرات نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. مجله مهندسی بیوسیستم. دوره 42. شماره 1. 111-103.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س. س. علیمردانی، ر. 1388. پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 10. شماره 4.

 

مقاله های ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی

 •  رحیمی جهانگیرلو، م. باقری، ن. 1400. انواع روش های تصویربرداری در کشاورزی دقیق. هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 7-5 بهمن ماه. دانشگاه باهنر کرمان.
 • باقری، ن. جابری اقدم. م. رحیمی جهانگیرلو، م. 1400. ارزیابی شاخص های پوشش گیاهی مستخرج از تصاویر چندطیفی هوایی در پیش بینی پروتیین ذرت علوفه ای. هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 7-5 بهمن ماه. دانشگاه باهنر کرمان.
 • سپهوند، م. باقری، ن. 1400. طراحی و شبیه سازی سامانه فتوولتاییک 50 کیلووات متصل به شبکه. سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه تربیت مدرس.
 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1398. پتانسیل سنجی شاخص های طیفی منتج از سنجنده های OLI و سنتینل-2 جهت برآورد پوشش گیاهی در مراحل مختلف رشد کلزا. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه شهید چمران.
 • غیبی پور، م. باقری، ن. 1397. معرفی فناوری های نوین در زنبورداری (زنبورداری دقیق). دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند.
 • باقری، ن. 1394. تصویربرداری هوایی چندطیفی اراضی کشاورزی با استفاده از پرنده بدون سرنشین. همایش ملی ژئوماتیک. سازمان نقشه برداری کشور. تهران.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1393. نقشه تجویز کود نیتروژن محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندطیفی. همایش ملی ژئوماتیک. سازمان نقشه برداری کشور. تهران.
 • باقری، ن. ایوانی، ا. 1392. پیش بینی بده خروجی سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • باقری، ن. سعیدی، ح. شهپری، س.ع. 1392. توسعه یک سامانه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار به منظور کاربرد کشاورزی دقیق. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س.س. علیمردانی، ر. منصوری، غ. 1389. طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن در یک خشک کن خورشیدی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه تهران.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1389. کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه تهران.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س. علیمردانی، ر. 1387. کنترل پیوسته فرایند خشک شدن در خشک کن های خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. تعیین روش برنامه ریزی عملیاتی مناسب برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 •  باقری، ن. محتسبی، س. کیهانی، ع. عباس زاده، ر. جوادی کیا، پ. 1387. ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای سیستم کنترل خودکار خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 •  باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. نظری، س. 1386. امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه شیراز.
 • باقری، ن. 1385. بررسی سیر تحولات ماشین های کشاورزی در جهان و تخمین تعداد تحولات تا سال 2020 میلادی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه تبریز.
 • باقری، ن.1385. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه تبریز.

 

 

 • Bagheri, N. Moazzen. S.A.A. 2012. Guidelines for Development of Precision Agriculture in Iran. 11th International Conference on Precision Agriculture. Indiana, USA.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2011. Monitoring corn nitrogen variability by remote sensing data. 8th European Conference on Precision Agriculture. Prague. Czech.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2011. Using multispectral remote sensing for determination of nitrogen fertilizer map. First Int. Conference on Innovative Computing Technology. Tehran. Iran.
 • Bagheri, N. 2011. Design and development of variable rate liquid nitrogen fertilizer applicator based on satellite imagery. Sao Paulo, Brazil. 
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2010.  Predicting Nitrogen accumulation in corn canopy by remote sensing. The 6th Int. Conference on Remote Sensing. Iwate. Japan.
 • Bagheri, N. Labbafi, R. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2010. Fuzzy modeling for corn nitrogen monitoring based on remote sensing. 4th Int Conference of Fuzzy Information & Engineering. Amol. Iran.
 • Bagheri, N. Moazzen, S.A.A. 2009. Optimum strategy for agricultural mechanization development in Iran. International Scientific Conference on Sustainable Agricultural Engineering. Sofia. Bulgaria.

مقاله های علمی-ترویجی

 • کفاشان، ج. باقری، ن. 1401. پرنده هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) و بدون موتور احتراقی بررسی چالش‌ها و پارامترهای فنی. مجله فناوری در مهندسی هوافضا. دوره 6. شماره 3. ص69-57.
 • رحیمی جهانگیرلو، م. باقری، ن. 1401. نقش چرخۀ مدیریت زراعی مبتنی بر فناوری اطلاعات در توسعه کشاورزی پیشرفته. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی. دوره 4. شماره 7.
 • باقری، ن. جوادی. ا. 1401. ارزیابی سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی کشاورزی ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 47
 • باقری، ن .1400. نقش فناوری سنجش از دور در پیشرفت کشاورزی هوشمند. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی. سال سوم. شماره 6.
 • غیبی پور، م. باقری، ن. 1399 . نقش حسگرهای زیستی در تشخیص بیماری های دامی و پیشگیری از آن ها. فصلنامه ایمنی زیستی. دوره 13. شماره 1. بهار 1399.
 • باقری، ن. 1399 . پهپادها: فرصت ها چالش ها. مجله پهپادها و آینده. شماره 83.
 • باقری، ن. 1399. جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی در برنامه های کلان و اسناد بالادستی کشور. فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های علوم فنی و کشاورزی. دوره سوم. شماره 2. پاییز 1399.
 • باقری، ن. 1399 . کاربرد پهپادها در کشاورزی. فصلنامه مروّج. بهار 1399.
 • باقری، ن. 1399 . اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی. دوره سوم. بهار 1399.
 • کفاشان، ج. باقری، ن. 1398. کاربرد مهندسی مکاترونیک در توسعه صنعت خودروهای جاده ای و غیر جاده ای و افزایش دقت و ایمنی. مجله صنعت هوشمند. شماره 8. آبان و آذر 1398.

 • باقری، ن1398. . آبزی پروری دقیق. نشریه تخصصی سیمای دام، طیور و آبزیان. سال پانزدهم. شماره 69. مهر و آبان 1398.
 • باقری، ن..1398  فناوری اطلاعات بسترساز توسعه کشاورزی هوشمند. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی. دوره دوم. شماره 1. بهار و تابستان 1398.
 • کفاشان، ج. باقری، ن. 1397. کاربرد مهندسی مکاترونیک در توسعه فناوری ماشین آلات کشاورزی صنعتی (چالش ها و راهکارها). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 31. بهار 1397.
 • باقری، ن. 1395. . راه کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در نظام های بهره برداری خرد. فصلنامه مروج. شماره 155-154. بهار و تابستان 1395.
 • باقری، ن. 1395. روش های غیرمخرب تشخیص بیماری های گیاهی. ماهنامه مهندسی کشاورزی. شماره 79.
 • باقری، ن. شریفی،ا. جوادی،ا. 1392.تعیین محورهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران. مجله سنبله. شماره 232. دی و بهمن1392.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن. .1389 راهبرد بهینه توسعه کشاورزی ایران. برزگر. سال31. شماره 46.
 • موذن.س.ا.ع. باقری، ن. .1389 اتاق فکرجهاد کشاورزی؛ نهادی برای آینده نگاری بر اساس اراده. مجله مهندسی کشاورزی. شماره 17 و 18.
 • باقری، ن. موذن،س.ا.ع. 1389. بهبود وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از روش نوآوری نظام یافته (TRIZ). کشاورزی و صنعت. سال دوازدهم.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن .1389. تعیین مهم ترین چالش های فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. نشریه تکتا. سال نهم. شماره 68.
 • باقری، ن.موذن، س.ا.ع. 1388. تولید اقتصادی در بهره برداری های خرد. مجله علمی، کشاورزی، زیست محیطی دهاتی. شماره 75.
 • باقری، ن.موذن، س.ا.ع. 1387. تعیین روش برنامه ریزی مناسب برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بر اساس روند تحولات در ماشین های کشاورزی. 1387. مجله علمی-تخصصی کشاورزی زیتون، شماره 188.
 • باقری، ن.1386 . تخمین تحولات جهانی ماشین های کشاورزی در جهان تا سال 2020 میلادی. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 185.
 • احمدی. ح. نظری. س. باقری، ن. 1386 . امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. مجله علمی-تخصصی زیتون. شماره 183.
 • باقری، ن. .1386 بازیافت ضایعات حاصل از فرآوری مرکبات. مجله علمی، فنی، کشاورزی و زیست محیطی سنبله، شماره 163.
 • باقری، ن.. 1385 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی، بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 170.

 

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور. 1387. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • استراتژی توسعه بخش کشاورزی ایران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق در ایران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (مجری پروژه)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع.1389. وزارت صنایع و کشت و صنعت جیرفت (مجری پروژه)
 • تدوین نقشه راه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مجری پروژه)
 • توسعه و ارزیابی عمودپرواز بدون سرنشین ویژه تصویربرداری چندطیفی از مزارع کشاورزی. 1393. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • اعتباربخشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • آینده پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جری پروژه)
 • تشخیص بیماری آتشک درختان میوه دانه دار با استفاده از تصویربرداری چندطیفی. 1396.  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه) (دستاورد برگزیده)

 • استفاده از فناوری نوین پهپادسمپاش برای سمپاشی نخیلات. 1398. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (همکار پروژه)

 • تعیین مقدار بهینه کود نیتروژن موردنیاز گیاه ذرت با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی. 1399. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)

 • طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هوشمند پیش بینی سرمازدگی بهاره در باغ. 1400. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان (مجری پروژه)

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • ارزیابی فنی و اقتصادی پهپادسمپاش و ارائه راهکارها برای بهبود عملکرد آن ( کنترل آفت شته مومی کلزا). 1400. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)
 • برآورد خلاء عملکرد ذرت علوفه‌ای با استفاده از فناوری سنجش از دور هوایی با پهپاد. 1400. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری دانشگاه تهران (مجری مشترک)
 • ارزیابی فنی و اقتصادی پهپادسمپاش و ارائه راهکارها برای بهبود عملکرد آن (کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی). 1400. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (همکار اصلی)
 • ارزیابی فنی- اقتصادی پهپادسمپاش به منظور کنترل کنه تارتن دولکه ای در مزارع لوبیا. 1401. مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (همکار اصلی)

گزارش های علمی- فنی مصوب

 •  چالش ها و راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • مطالعه وضعیت و نقش ماشین های خودگردان در توسعه مکانیزاسیون. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • ماشین های خودگردان کشاورزی: چالش های امروز، فناوری های فردا. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1390
 • راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • کشاورزی دقیق: مزایا، چالش ها و فرصت ها. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396
 • سیمای مکانیزاسیون کشاورزی ایران. 1399

کتاب

 •  دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1395
 • راهنمای نگارش برای متن های تخصصی کشاورزی (ویراستاری علمی-ادبی). 1398
 
 اختراعات
 • دستگاه کنترل خودکار خشک کن خورشیدی
 • سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر تصاویر ماهواره ای
 • سامانه سنجش از دور هوایی مبتنی بر پرنده بدون سرنشین ویژه تحقیقات کشاورزی
دستاورد برگزیده
 •  تشخیص زودهنگام بیماری آتشک درختان گلابی با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی از سوی کرسی یونسکو در ترویج علم. 1398
 • سامانه هوشمند پیش بینی و هشدار سرمازدگی بهاره. اولین رویداد ملی ایده های نوآورانه در علوم باغبانی. 1400

 یافته قابل تجاری شدن
 •  دانش فنی طراحی سامانه سنجش از دور هوایی بدون سرنشین (پهپاد) برای پایش و مدیریت موضعی اراضی کشاورزی، جنگل ها و منابع طبیعی. 1393
 • دانش فنی تشخیص زودهنگام بیماری آتشک درختان گلابی با استفاده از تصویربرداری چندطیفی و طیف سنجی. 1397

 • تعیین مقدار بهینه کود نیتروژن گیاه ذرت با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی با پهپاد. 1399

 • سامانه هوشمند پیش بینی و هشدار سرمازدگی بهاره. 1400

یافته ترویجی
 
 •    شاخص های مکانیزاسیون ماشین های خودگردان کشاورزی
تولید محتوای فنی-ترویجی
 •  اپلیکیشن تصمیم یار کمباین غلات (اندازه گیری تلفات و تنظیمات). 1397
 • نشریه فنی عیب یابی سمپاش های پشت تراکتوری بوم دار. 1397
 •  نشریه فنی شناخت پهپادسمپاش. 1399
 • دستورالعمل فنی معیارهای انتخاب و ارزیابی پهپادسمپاش. 1400
 • دستنامه بیماری آتشک درختان میوه دانه دار: تشخیص و کنترل بیماری. 1400
 • دستنامه روش ها و سامانه های حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر سرمازدگی. 1400
 • فرآوری و خشک کردن پیاز با خشک کن هوای داغ. 1400

 • اپلیکیشن تصمیم یار پیش بینی سرمازدگی و راهکارهای حفاظت از محصولات کشاورزی. 1401

راهنمایی و مشاوره پایان نامه/رساله
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر درصد اکسیژن هوای ورودی موتور بر توان و آلایندگی. دانشگاه رازی. 1392-1391.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اثر گاز دی نیتروژن مونوکسید تزریق شده به موتور انژکتوری بر مصرف سوخت. دانشگاه ایلام. 1392-1391.
 • رساله دکتری با عنوان: پایش وضعیت درخت پسته با استفاده از تصاویر هوایی چندطیفی ربات پرنده. دانشگاه فردوسی مشهد. 1395-1393.
 • رساله دکتری با عنوان: مطالعه تغییرات مکانی-زمانی عنصر ازت، کربن آلی خاک و خصوصیات طیفی گیاه ذرت و تلفیق شاخص های طیفی به منظور مدلسازی تخمین مقدار ازت و کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان). دانشگاه لرستان. 1395.
 • رساله دکتری با عنوان: پیش بینی عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و محاسبه شاخص های انرژی. دانشگاه تهران. 1398-1395.
 • رساله دکتری با عنوان: طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی بر پایه فناوری سنجش از دور و GIS. دانشگاه تهران. 1396.
 • رساله دکتری با عنوان: کاربرد کشاورزی دقیق در تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت با استفاده از عمودپرواز بدون سرنشین. دانشگاه آزاد اسلامی. 1397.
عضویت در مجامع علمی  
 • عضو انجمن سنجش از دور و GIS ایران
 • عضو انجمن بین المللی فوتوگرامتری و سنجش از دور
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • عضو انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
 • عضو فدراسیون بین المللی مخترعان ایران
 • عضو مجمع نویسندگان کشاورزی
قدردانی
 • لوح سپاس از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به عنوان دانشجوی ممتاز و رتبه اول در دوره کارشناسی. 1383
 • لوح سپاس برای فعالیت در انجمن علمی– دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 1383
 • لوح سپاس برای انتشار نشریه علمی- دانشجویی ماشین های کشاورزی (تکنوفارم) . 1383
 • لوح سپاس از دفتر انجمن های علمی دانشگاه برای برگزاری دومین همایش انجمن های علمی- دانشجویی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه. 1383
 • لوح سپاس و تندیس از حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی برای همکاری در تدوین طرح ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1385
 • لوح سپاس از سازمان ملی جوانان به عنوان برگزیده ایده برتر در بانک ایده ریاست جمهوری. 1386
 • لوح سپاس از وزیر جهاد کشاورزی برای برگزاری اولین نشست مجازی بخش کشاورزی ایران. 1386
   
 • لوح سپاس و تندیس از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نخبه فعال در بخش کشاورزی. 1387
 • لوح سپاس از مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی بابت همکاری با دفتر وزارتی. 1388
 • لوح سپاس از دبیر کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت همکاری در برگزاری همایش. 1388
 • لوح سپاس از دبیر همایش ملی بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی بابت همکاری در برگزاری همایش. 1390
 •  لوح سپاس از هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت مقاله برتر. 1391
 • لوح سپاس از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بابت همکاری در برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تحقیقاتی سازمان. 1392
 • لوح سپاس و تندیس از جشنواره نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان. 1393
 • لوح سپاس از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه و دبیری کمیته انتشارات مؤسسه. 1394
 • لوح سپاس از دبیرکل نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران بابت همکاری در داوری اختراعات.1395
 • لوح سپاس از معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت پیگیری و ساماندهی تولید محتوای آثار ترویجی حوزه فنی و مهندسی.1395
 • لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان بابت همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس در کارگاه. 1396
 • لوح سپاس از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان بابت داوری طرح های مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی. 1397
 • لوح سپاس از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت کسب رتبه اول مؤسسه در تولید محتوا به عنوان دبیر کمیته ترویج. 1397
 • لوح سپاس و تندیس از کرسی یونسکو در ترویج علم بابت دستاورد علمی برگزیده. 1398
 • لوح سپاس و تندیس از رویداد ملی ایده های نوآورانه در علوم باغبانی بابت کسب رتبه نخست. 1400

 
 
برگزاری و راه اندازی کارگاه آموزشی
 
 •  آینده پژوهی در کشاورزی. 1395
 • ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی اندرویدی (3). 1395 و 1396
 • مبانی و روش های انتقال یافته های تحقیقاتی. 1396
 • نگارش متن های تخصصی کشاورزی. 1398