سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸  -  Tuesday, August 20, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر نیکروز باقرینیکروز باقری نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
فناوری های نوین در مهندسی کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین های .... محل کار
n.bagheri@areeo.ac.ir پست الکترونیک
026-32705242 شماره تماس
026-32706277 فکس

 سوابق تحصیلی

دکتري: مهندسی مکانيک ماشين هاي کشاورزي، دانشگاه تهران (عنوان رساله: طراحی و توسعه سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مبتنی بر تصاویر ماهواره ای). 1390-1386

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی. دانشگاه تهران (عنوان پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی). 1385-1383
کارشناسی: مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه ایلام. 1383-1379
 
 
زمینه های تحقیقاتی
             
       * کشاورزی دقیق
 
               سامانه موقعیت یابی جهانی (GPS)
               سنجش از دور زمینی (حسگرهای طیفی)، هوایی (پهپاد) و ماهواره ای: (تصویربرداری چندطیفی و ابرطیفی)
                    طراحی و ساخت سامانه های نرخ متغیر 
 
       * طراحی و ساخت سامانه های کنترل خودکار
       * طراحی و ساخت سامانه های خبره و هوشمند

سوابق شغلی
 • کارشناس ماشین های کشاورزی. دفتر وزارتی؛ حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی- وزارت جهاد کشاورزی
 • عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سوابق اجرایی
 •  عضو اصلی گروه تدوین طرح (سند) ملّی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1387-1383.
 • عضو گروه تدوین راهبرد توسعه بخش کشاورزی. 1387-1385.
 • همکاری در طراحی و تدوین اساسنامه اتاق فکر جهاد کشاورزی و عضو اتاق فکر. 1389-1385.
 • عضو شبکه نخبگان فعال بخش کشاورزی. 1385 تاکنون
 • همکاری در برگزاری اولين کنفرانس الکترونيکي بخش کشاورزي ايران. 1387.
 • عضو کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1391-1389.
 • مسئول آزمایشگاه پایش وضعیت (CM) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1391 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1393 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته راهبردی تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه. 1394-1396.
 • عضو شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انتقال یافته ها. 1396 تاکنون
 • داور اختراعات نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران. 1395.
 • داور جشنواره جوان خوارزمی. 1396.
 • سرگروه داوران گروه کشاورزی و منابع طبیعی جشنواره جوان خوارزمی. 1397.

سوابق تدریس
 • تدریس نرم افزار برآورد ماشین برای فعالیت های کشاورزی در زیر بخش زراعت. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی. وزارت جهاد کشاورزی. 1385
 • تدريس درس آشنايي با نرم افزار. دانشگاه تهران. 1387
 • تدریس GPS. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کشاورزی دقیق (GPS, GIS, RS, VRT & Sensors). دانشگاه تهران و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). 1387
 • تدریس سنجش از دور و نرم افزار ENVI. دانشگاه تهران. 1388
 • تدریس کاربرد تصاویر طیفی (Multispectral and Hyperspectral) هوایی (پهپاد) و ماهواره ای در کشاورزی. همایش ملی ژئوماتیک (کارگاه آموزشی). 1391
 • تدریس سنجش از دور نوین و پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در مدیریت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی شریف (کارگاه آموزشی). 1391
 • تدریس عمودپرواز بدون سرنشین (پهپاد) و کاربردهای آن در سنجش از دور و فتوگرامتری. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس معرفی پهپاد (عمودپرواز بدون سرنشین) طیف نگار و کاربردهای آن در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس (کارگاه آموزشی). 1392
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی (اندرویدی). موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کارگاه آموزشی). 1395
 • تدریس کاربرد سنجنده های هوایی (پهپادها) در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی. سازمان نقشه برداری کشور (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس ساخت و تولید اپلیکیشن کشاورزی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
 • تدریس کشاورزی دقیق. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (کارگاه آموزشی). 1396
مقاله های انگلیسی و ISI 
 • Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. 2019. ­­ Early detection of Fire Blight disease of pome fruit trees using Visible-NIR spectrometry and dimensionality reduction methods. Agricultural Machinery. 10(1). 

 • Bagheri, N. Mohamadi-Monavar, H. Azizi, A. Ghasemi, A. 2018. Detection of Fire Blight disease in pear trees by hyperspectral data. European Journal of Remote Sensing 51(1): 1-10.
 • Bagheri, N. 2016. Development of a high-resolution aerial remote sensing system for precision agriculture. International Journal of Remote Sensing: 38 (8-10): 2053-2065.
 • Bagheri, N. Tarabi, N. Javadikia, H. 2015. Development and evaluation of an adaptive neuro-fuzzy interface models to predict performance of a solar dryer. CIGR Journal: 17(2): 112-121.
 • Bagheri, N. Eyvani, A. Tarabi, N. 2014. Performance evaluation of a variable rate application (VRA) system by artificial neural network (ANN) models, Agric Eng Int 16 (4): 105-111.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Factor analysis of agricultural mechanization challenges in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(1): 167-172.
 • Bagheri, N. and Bordbar. M. 2014. Solutions for fast development of precision agriculture in Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(3): 119-123.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid.2013. Multispectral remote sensing for site-specific nitrogen fertilizer management. Brazilian Journal of Agricultural research 48(10): 1394-1401.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2012. Soil-line vegetation indices for corn nitrogen content prediction. International Agrophysics, 26 (2): 103-108.
 • Bagheri, N. Mohtasebi, S.S. Keyhani, A. Javadikia, P. Abbaszadeh, R. 2012. Simulation and control of fan speed in a solar dryer for optimization of energy efficiency. Agricultural Engineering International 14 (1): 57-62.
 • Bagheri, N. Keyhani,A. Mohtasebi, S.S. Alimardani, R. Rafiee, S. Mansoori, G.H. 2011. Design, construction and evaluation of fan speed controller to optimize the overall energy efficiency in a forced convection solar dryer. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 13 (4): 503-515.
 • Bagheri, N. Moazzen, S.A.A. 2009. Optimum strategy for agricultural mechanization development in Iran. International Journal of Agricultural Technology 5(2): 225-237.

مقاله های علمی - پژوهشی 


 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1400. ارزیابی چند شاخص طیفی جهت برآورد عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 11. شماره 2. 
 • لویمی، ن. اکرم، ا. باقری، ن. حاجی احمد، ع. 1398. پیش بینی عملکرد کلزا در مراحل مختلف رشد به وسیله تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 50. شماره 1.
 • باقری، ن. طربی، ن. ایوانی، ا. 1395. ارزیابی عملکرد سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد5 . شماره 3.
 • باقری، ن. 1394. توسعه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزی. فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی. شماره 4.
 • قاری، م. قمری، ب. باقری، ن. 1394. تعیین میزان بهینه تزریق گاز دی نیتروژن مونوکسید به موتور جهت کاهش آلایندگی.نشریه ماشین های کشاورزی، شماره (2)5.
 • باقری، ن. 1393. امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در ایران. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 3، شماره 1. 
 • باقری، ن. بردبار، م. 1392. شناسایی چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق در ایران. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.دوره 6. شماره 2.
 • باقری، ن. جوادی، ا. یونسی، م. 1392. ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. فصلنامه مهندسی زیست سامانه. جلد 2. شماره 3.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. Bagheri, B. 2013. Map based liquid nitrogen variable rate fertilizer application system. Agricultural Engineering research Journal 4(13): 97-108.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Omid, M. Alavipanah, K. 2011. Preparation of a Nitrogen Variability Map for Corn Crop, as Based on Satellite Imagery. Biosystem Engineering Journal of Iran 42(1), 103-111.
 • Bagheri, N. Keyhani, A. Mohtasebi, S.S. Alimardani, R. 2010. Monitoring the effective parameters of drying leafy vegetables in a forced-convection solar dryer. Journal of Agricultural Engineering research 10(4): 73-88.

مقاله های ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی


 •  باقری، ن. 1385. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تبریز.
 • باقری، ن. 1385. بررسی سیر تحولات ماشین های کشاورزی در جهان و تخمین تعداد تحولات تا سال 2020 میلادی. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تبریز.
 • باقری، ن. احمدی، ح. نظری، س. 1386. امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. دانشگاه شیراز.
 •  باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 •  باقری، ن. محتسبی، س. کیهانی، ع. عباس زاده، ر. جوادی کیا، پ. 1387. ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای سیستم کنترل خودکار خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. موذن، س. ا، ع. 1387. تعیین روش برنامه ریزی عملیاتی مناسب برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. کیهانی، ع. محتسبی، س. علیمردانی، ر. 1387. کنترل پیوسته فرایند خشک شدن در خشک کن های خورشیدی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1389. کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تهران.
 • باقری، ن. علیمردانی، ر. منصوری، غ. 1389. طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن در یک خشک کن خورشیدی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. تهران.کیهانی، ع. محتسبی، س.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. 
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1391. تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.
 • باقری، ن. سعیدی، ح. شهپری، س.ع. 1392. توسعه یک سامانه عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار به منظور کاربرد کشاورزی دقیق،. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. ایوانی، ا. 1392. پیش بینی بده خروجی سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد.
 • باقری، ن. احمدی، ح. علوی پناه، س.ک. امید، م. 1393. نقشه تجویز کود نیتروژن محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندطیفی. همایش ملی ژئوماتیک. تهران.
 • باقری، ن. 1394. تصویربرداری هوایی چندطیفی اراضی کشاورزی با استفاده از پرنده بدون سرنشین. همایش ملی ژئوماتیک. تهران.

 • Bagheri, N. Moazzen. S.A.A. 2012. Guidelines for Development of Precision Agriculture in Iran. 11th International Conference on Precision Agriculture. Indiana, USA.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. 2011.  Monitoring corn nitrogen variability by remote sensing data. 8th European Conf on Precision Agriculture. Prague. Czech.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M.2011. Using multispectral remote sensing for determination of nitrogen fertilizer map. First Int. Conf on Innovative Computing Technology. Tehran. Iran.
 • Bagheri, N. 2011. Design and development of variable rate liquid nitrogen fertilizer applicator based on satellite imagery. Saopaulo, Brazil. 
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M.2010.  Predicting Nitrogen accumulation in corn canopy by remote sensing. The 6th Int. Conf on Remote Sensing. Iwate. Japan.
 • Bagheri, N. Ahmadi, H. Alavipanah, S.K. Omid, M. Labbafi, R. 2010. Fuzzy modeling for corn nitrogen monitoring based on remote sensing. 4th Int Conf of Fuzzy Information & Engineering. Amol. Iran.

مقاله های علمی-ترویجی

 
 • باقری، ن. 1385. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی، بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون کشاورزی. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 170.
 • باقری، ن. 1386. بازیافت ضایعات حاصل از فرآوری مرکبات، مجله علمی، فنی، کشاورزی و زیست محیطی سنبله، شماره 163.
 • احمدی. ح. نظری. س. باقری، ن. 1386. امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی. مجله علمی-تخصصی زیتون. شماره 183.
 • باقری، ن. 1386. تخمين تحولات جهاني ماشين هاي کشاورزي در جهان تا سال 2020 ميلادي. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 185.
 • باقری، ن. موذن، س.ا.ع. 1387. تعيين روش برنامه ريزي مناسب براي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي بر اساس روند تحولات در ماشين هاي کشاورزي. 1387. مجله علمي-تخصصي کشاورزي زيتون، شماره 188.
 • باقری، ن. موذن، س.ا.ع. 1388. تولید اقتصادی در بهره برداری های خرد. مجله علمی، کشاورزی، زیست محیطی دهاتی. شماره 75.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن. 1389. تعیین مهم ترین چالش های فرآروی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. نشریه تکتا. سال نهم. شماره 68.
 • باقری، ن. موذن،س.ا.ع. 1389. بهبود وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از روش نوآوری نظام یافته (TRIZ). کشاورزی و صنعت. سال دوازدهم.
 • موذن.س.ا.ع. باقری، ن. 1389. اتاق فکرجهاد کشاورزی؛ نهادی برای آینده نگاری بر اساس اراده. مجله مهندسی کشاورزی. شماره 17 و 18.
 • موذن، س.ا.ع. باقری، ن. 1389. راهبرد بهینه توسعه کشاورزی ایران. برزگر. سال31. شماره 46.
 • باقری، ن. شریفی،ا. جوادی،ا. 1392. تعیین محورهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران.مجله سنبله. شماره 232. دی و بهمن1392.
 • باقری، ن. 1395. روش های غیرمخرب تشخیص بیماری های گیاهی. ماهنامه مهندسی کشاورزی. شماره 79.
 • باقری، ن. 1395. راه کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در نظام های بهره برداری خرد. فصلنامه مروج. شماره 155-154. بهار و تابستان 1395.
 • کفاشان، ج. باقری، ن. 1397. کاربرد مهندسی مکاترونیک در توسعه فناوری ماشین آلات کشاورزی صنعتی (چالش ها و راهکارها). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 31. بهار 1397.

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • برنامه ریزی استراتژی برای  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور. 1387. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • استراتژی توسعه بخش کشاورزی ایران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (همکار اصلی طرح)
 • راه کارهاي توسعه کشاورزي دقيق در ايران. 1388. حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملّی. وزارت جهاد کشاورزی (مجری پروژه)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع.1388. وزارت صنایع و کشت و صنعت جیرفت (مجری پروژه)
 • تدوین نقشه راه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مجری پروژه)
 • توسعه و ارزیابی عمودپرواز بدون سرنشین ویژه تصویربرداری چندطیفی از مزارع کشاورزی. 1393. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • اعتباربخشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • آینده پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری پروژه)
 • تشخیص بیماری آتشک درختان میوه دانه دار با استفاده از تصویربرداری چندطیفی. 1396. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)
 • استفاده از فناوری نوین پهپاد سمپاش برای سمپاشی نخیلات. 1397. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (همکار)

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • تعیین مقدار بهینه کود نیتروژن موردنیاز گیاه ذرت با استفاده از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی. 1397. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (مجری پروژه)

گزارش های علمی- فنی مصوب

 •  چالش ها و راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390.
 • همکاری در تدوین گزارش مطالعه وضعیت و نقش ماشین های خودگردان در توسعه مکانیزاسیون. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390.
 • همکاری در تدوین گزارش ماشین های خودگردان کشاورزی: چالش های امروز، فناوری های فردا. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی. 1390.
 • همکاری در تدوین گزارش راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق. کانون هماهنگی ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور. 1390
 • کشاورزی دقیق: مزایا، چالش ها و فرصت ها. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396.

کتاب

 •  دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1395
 
 اختراعات
 • دستگاه کنترل خودکار خشک کن خورشیدی
 • سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر تصاویر ماهواره ای
 • سامانه سنجش از دور هوایی مبتنی بر پرنده بدون سرنشین ویژه تحقیقات کشاورزی
 
تولید محتوای فنی-ترویجی
 •  اپلیکیشن کمباین غلات (اندازه گیری تلفات و تنظیمات). 1397
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه/رساله
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر درصد اکسیژن هوای ورودی موتور بر توان و آلایندگی. دانشگاه رازی. 1392-1391.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اثر گاز دی نیتروژن مونوکسید تزریق شده به موتور انژکتوری بر مصرف سوخت. دانشگاه ایلام. 1392-1391.
 • رساله دکتری با عنوان: پایش وضعیت درخت پسته با استفاده از تصاویر هوایی چندطیفی ربات پرنده. دانشگاه فردوسی مشهد. 1395-1393.
 • رساله دکتری با عنوان: مطالعه تغییرات مکانی-زمانی عنصر ازت، کربن آلی خاک و خصوصیات طیفی گیاه ذرت و تلفیق شاخص های طیفی به منظور مدلسازی تخمین مقدار ازت و کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان). دانشگاه لرستان. 1395.
 • رساله دکتری با عنوان: پیش بینی عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و محاسبه شاخص های انرژی. دانشگاه تهران. 1398-1395.
 • رساله دکتری با عنوان: طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی بر پایه فناوری سنجش از دور و GIS. دانشگاه تهران. 1396.
 • رساله دکتری با عنوان: کاربرد کشاورزی دقیق در تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت با استفاده از عمودپرواز بدون سرنشین. دانشگاه آزاد اسلامی. 1397.
عضویت در مجامع علمی  
 • عضو انجمن سنجش از دور و GIS ایران
 • عضو انجمن بین المللی فوتوگرامتری و سنجش از دور
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • عصو انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
 • عضو فدراسیون بین المللی مخترعان ایران
 • عضو مجمع نویسندگان کشاورزی
تشویقات 
 • لوح تقدیر از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به عنوان دانشجوی ممتاز.1383
 • لوح تقدیر و تندیس از حوزه مشاوره وزیر در طرح ها و برنامه های ملی بابت همکاری در تدوین طرح ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی. 1385
 • لوح تقدیر از سازمان ملی جوانان به عنوان برگزیده ایده برتر در بانک ایده.
 • لوح تقدیر جهت فعالیت در انجمن علمی– دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 1383
 • لوح تقدیر جهت انتشار نشریه علمی- دانشجویی ماشین های کشاورزی (تکنوفارم). 1383
 • لوح تقدیر از دفتر انجمن های علمی دانشگاه جهت برگزاری دومین همایش انجمن های علمی- دانشجویی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه. 1383
 • لوح تقدير از وزير وقت جهاد کشاورزي جهت برگزاري اولين نشست مجازي بخش کشاورزي ايران. 1386
 • لوح تقدير و تندیس از وزير وقت جهاد کشاورزي به عنوان نخبه فعال در بخش کشاورزي. 1387
 • لوح تقدير از مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي بابت همکاری با دفتر وزارتی. 1388
 • لوح تقدیر از دبیر کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت همکاری در برگزاری همایش. 1389
 • لوح تقدیر از دبیر همایش ملی بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی بابت همکاری در برگزاری همایش. 1390
 • لوح تقدیر از هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون بابت مقاله برتر. 1391
 • لوح تقدیر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بابت همکاری در برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تحقیقاتی سازمان. 1392
 • لوح تقدیر و تندیس از جشنواره نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان. 1393
 • لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت تدوین کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه و دبیری کمیته انتشارات مؤسسه. 1394
 • لوح تقدیر از دبیرکل نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران بابت همکاری در داوری اختراعات.1395
 • لوح تقدیر از معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت پیگیری و ساماندهی تولید محتوای آثار ترویجی حوزه فنی و مهندسی.1395
 • لوح تقدیر از ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان بابت همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس در کارگاه. 1396
 • لوح تقدیر از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان بابت داوری طرح های مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی. 1397
 • لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بابت تلاش در کسب رتبه برتر مؤسسه در تولید محتوا به عنوان دبیر کمیته ترویج. 1397

 

 
برگزاری و راه اندازی کارگاه آموزشی
 
 •  آینده پژوهی در کشاورزی. 1395
 • ساخت و تولید اپلیکیشن های کشاورزی اندرویدی (3). 1395 و 1396
 • مبانی و روش های انتقال یافته های تحقیقاتی. 1396

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.