شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲  -  Saturday, March 2, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر سالومه سپهری صادقیان[_HprPDF] سالومه سپهری صادقیان نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
کاربرد نانوفناوری در حذف آلاینده های آب، کم آبیاری تخصص
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
s.sepehri@aeri.ir پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان- 1385
 • کارشناسی ارشد: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه رازی – 1387 (عنوان پايان‌نامه کارشناسي ارشد:  ارزيابي عملکرد سيستم های آبياري (سطحی، قطره ای و قطره ای زیر سطحی) و اثرات تنش آبی بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ)
 • دکتری تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه صنعتی اصفهان – 1393(عنوان رساله دکترا: بررسـی کارایی جاذب­ های آلی و معدنی اصلاح شده توسـط نانو ذرات آهـن صفر ظرفیـتی برای حذف آلودگی از آب­ های نامتعارف)

       سوابق شغلی

  سوابق اجرایی

  سوابق تدریس

 تدریس دروس مختلف شامل:

 • آبیاری عمومی و آزمایشگاه
 • مکانیک خاک
 • مکانیک سیالات
 • هیدرولیک انهار
 • طراحی سیستم های آبیاری
 • طراحی سازه های آبی
 • اصول مهندسی زهکشی
 • فیزیک خاک

   در دانشگاه مشروحه به شرح زیر از سال 1388 تا 1395:

 • دانشگاه پیام نور واحد رودهن
 • دانشگاه پیام نور واحد رودبار قصران
 • دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق 

 

مقالات 

مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

·         Ghamarnia, H., Sepehri, S . 2010. A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province, west Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, 8(1): 132-136.

·         Ghamarnia, H., Sepehri, S . 2010.  Different irrigation regimes affect water use, yield and other yield components of safflower (Carthamus Tinctorius L) crop in a semi-arid region of Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, 8 (2): 590-593. 

·         Ghamarnia, H., Khosravy, H., Sepehri, S . 2010.  Yield and water use efficiency of (Nigella sativa L.) under different irrigation treatments in a semi-arid region in the west of Iran. Journal of Medical Plant Research, 4 (16): 1612- 1616.

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri , S., Arji, I. 2011.  Shallow groundwater use by Safflower (Carthamus tinctorius L.) in a semi-arid region. Journal of Irrigation Science, 29 (2): 147-156.

·         Ghamarnia, H., Arji, I., Sepehri , S., Norozpour, S., Khodaei, E. 2011.  Evaluation and comparison of drip and conventional irrigation methods on sugar beet in a semi-arid region. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(1): 90-97.

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri , S., Arji, I., Rezvani, V. 2011. Groundwater contribution by Safflower (Carthamus tinctorius L.) under high salinity, different water table levels, with and without irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(2): 156-165. 

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri, S ., Arji, I., Norozpour, S. 2013. The contribution of shallow groundwater by safflower (Carthamus tinctorius L.) under high water table conditions, with and without supplementary irrigation. Journal of Irrigation Science.   31: 285–299. 

·         Sepehri, S ., Heidarpour, M., Abedi-Koupai, J. 2014. Nitrate removal from aqueous solution using natural zeolite – supported zero valent iron nano particles. Soil & Water Research Journal. 9(4): 224-232.

 


       مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 • قمرنیا. ه.، ارجی. ع.، جوادی بایگی. م.، سپهری. س. 1390. مقايسه روش هاي آبياري جويچه اي و قطره اي تيپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه. مجله پژوهش کشاورزي: آب، خاک و گياه در کشاورزي/ جلد 8، شماره دوم (الف)، صفحات 145-135.
 • سپهری. س.، حیدرپور. م.، عابدی کوپایی. ج. 1394. حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 38، شماره 3، صفحات 177-166.

 

   مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

   کنفرانس های داخلی
 

 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، عینی، م. 1386. تحليل فراواني نمونه ها ، آزمون نکوئي برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پديده هاي هيدرولوژي و ترسيم هيستوگرام فراواني داده ها به توسط يک برنامه کامپيوتري، نهمين سمینار سراسری آبياري و کاهش تبخير و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 • سپهری، س .، عینی، م.، چاله چاله، ع. طاهری، ع. 1386. برآورد ظرفيت نفوذ نهايي و ميزان رواناب سطحي در سطح حوضه به روش حلقه مضاعف با استفاده از يک برنامه کامپيوتري ، نهمين سمینار سراسری آبياري و کاهش تبخير و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 • طاهری، ع.، عینی، م.، سپهری، س . 1386 . بيلان آب زيرزميني، برداشت مجاز در يک منطقه خشک ، نهمين سمینار سراسری آبياري و کاهش تبخير و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، فتحی، ع.، سپهری. س . 1386. بررسي سيستمهاي تحت فشار الگوئي و بارز اجرا شده در استان کرمانشاه. اولين سمینار علمي طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار. 2 اسفند، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج.
 • قمرنیا، ه.، حسینی، پ.، سپهری. س . 1386. برنامه هاي جديد کاربردي تحت ويژوال بيسيک در مهندسي آب، دومين همایش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي. 13 و 14 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، نوروزپور، س.، سپهری. س. 1387. معرفي کاربرد سيستم هيدروپونيک در تصفيه فاضلاب، اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب – چالشها و راهکارها. 1 و 2 خرداد. مشهد.
 • قمرنیا، ه.، چراغی، ع.، سپهری. س . 1387. کاربرد مهندسي ارزش در بهينه نمودن شبکه آبياري زهکشي بابا هادي قصرشيرين. سومين کنفرانس ملي مهندسي ارزش، 6 آذر. دانشگاه تهران.
 • سپهری، س .، قمرنیا، ه.، نوروزپور، س. برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم ديم (مطالعه موردي سنندج). 1387. دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، ارجی، ع.، آذری، آ.، قاسمی، ف.، سپهری، س . 1387. بررسي روش هاي آبياري قطره اي(تيپ) و شياري از لحاظ عملکرد و کارايي مصرف و آب در زراعت سيب زميني در کرمانشاه. دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، ارجی، ع.، آذری، آ.، جوادی بایگی، م.، سپهری، س . 1387. مقايسه روش هاي آبياري جويچه­اي و قطره­اي تيپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در کرمانشاه. دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س .، غلامین، م. 1387. بررسي طراحي و اجراي سيستم هاي زهکشي زمين هاي ورزشي، سومين کنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي. 14 و 15 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، رضوانی، و.، سپهری، س . 1387. مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در شهرستان بيجار. سومين کنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي. 14 و 15 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . تعيين خصوصيات هيدرولوژيک حوضه هاي آبريز توسط يک برنامه کامپيوتري، پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي و منابع طبيعي سراسر کشور، ارديبهشت، دانشگاه گيلان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر کيفيت و کميت منابع آب. پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي و منابع طبيعي سراسر کشور، ارديبهشت، دانشگاه گيلان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. برآورد بارش مؤثر در ارتباط با کشت گندم ديم در غرب ايران (مطالعه موردي همدان). هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي و منابع طبيعي سراسر کشور، ارديبهشت، دانشگاه گيلان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. بررسي رفتار هیدروژئولوژیک سراب نيلوفر در استان کرمانشاه نسبت به تغييرات بارش و خشکسالي سال هاي اخير، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، 21 تا 23 ارديبهشت، دانشگاه شيراز
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . محاسبه آب مورد نياز الگوي کشت هاي مختلف با روش پنمن مانتيث و مقايسه آن با نتايج سند ملي آب ايران، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، 21 تا 23 ارديبهشت، دانشگاه شيراز
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . بررسی  نوسانات ساليانه سطح آبخوان دشت چهاردولي در استان کردستان در اثر خشکسالي سالهاي اخير (سال 87- 70). دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . بررسي رفتار هيدرولوژيکي سراب کارستي ياوري در استان کرمانشاه نسبت به تغييرات بارش و خشکسالي سالهاي اخير. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . اصلاح هيدرومدل الگوي کشت در شرايط کم آبياري به منظور استفاده بيشتر از منابع آب و خاک در شبکه هاي آبياري و زهکشي. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . مديريت و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از پساب هاي توليدي در ايران: مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب کامياران در استان کردستان. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. معرفي تکنيک هاي جديد در بهبود الگوهاي کشت موجود در کشورهاي مختلف. اولین هم اندیشی الگوي کشت محصولات زراعي و باغي کشور. 6 خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . استفاده از برنامه‌ريزي خطي جهت تعيين اقتصادي‌ترين در صدهاي الگوي کشت در يک پروژه آبياري و زهکشي. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري ، اولین هم اندیشی الگوي کشت محصولات زراعي و باغي کشور. 6 خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . معرفي مصرف کنندگان استفاده از آب تصفيه شده فاضلاب در ايران ( مطالعه موردي شهر سقز در استان کردستان). کنفرانس بين المللي منابع آب. 25 الی 27 مرداد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . Irrigation system design for treated waste water use ، کنفرانس بين المللي منابع آب. 25 الی 27 مرداد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهری، س . 1388. مسائل فني و اجرائي ايستگاه پمپاژ و شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت فشار بانخوشاب 3 سومار، اردوبان سومار. کيله سفيد باباجاني . سومين کنفرانس ملي تجربه هاي ساخت، تأسيسات آبي و شبکه هاي آبياري و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهر ی ، س . 1388. تجربه هاي طراحي و نصب شير آلات، تجهيزات هيدرومکانيک ايستگاههاي پمپاژ ، خط لوله ها و لوله راني. سومين کنفرانس ملي تجربه هاي ساخت، تأسيسات آبي و شبکه هاي آبياري و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهری، س . 1388. تجربه طراحي و ساخت سيستم فيلتراسيون پروژه ايستگاه پمپاژ اردوبان سومار با ظرفيت 300 ليتر در ثانيه . سومين کنفرانس ملي تجربه هاي ساخت، تأسيسات آبي و شبکه هاي آبياري و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، نوروزپور، س. 1388. واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ تحت روش ها و مديريت هاي مختلف آبياري. دهمين سمینار سراسري آبياري و کاهش تبخير. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، نوروزپور، س. 1388. فاکتور واکنش عملکرد محصولات اقتصادي سيب­زميني و چغندرقند به تنش آبي. دهمين سمینار سراسري آبياري و کاهش تبخير. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1388. بررسي روابط آب و عملکرد چغندر قند در منطقه کرمانشاه. دهمين سمینار سراسري آبياري و کاهش تبخير. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، غلامیان، م.، فتحی، ا. 1388. تحليل پارامترهاي اقتصادي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه­اي  با ظرفيت 3000 متر مربع در شهرستان کامياران در استان کردستان. اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه­اي. دانشگاه صمعنی اصفهان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. طراحي سيستمهاي مختلف آبياري سطحي با استفاده از يک برنامه کامپيوتري. چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي (غرب کشور)، 22-23 ارديبهشت، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. بررسی عملکرد کارآئي مصرف آب گياه ذرت در سيستم آبياري قطره اي تيپ در سطوح مختلف آبياري، سومين سمينار ملي توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار، 27 بهمن، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.  
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. مقايسه روش هاي آبياري قطره اي تيپ سطحي، زير سطحي و شياري در شرايط مختلف کم آبياري از لحاظ عملکرد و کار آئي مصرف آب در زراعت گلرنگ. سومين سمينار ملي توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار، 27 بهمن، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.  
 • براهیمی، م.، سپهری . س . 1389. بهسازي و مرمت انهار سنتي آبياري در راستاي کاهش آب بدون درآمد. نخستين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران. شرکت آب منطقه اي کرمانشاه.
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، فرمانی فرد، م.، خدایی، ع.، سپهری، س . 1390. برر سي آب زير زميني کم عمق بر کمک به تخير و تعرق گياه گلرنگ در شرايط مزرعه و ليسيمتر. چهارمين کنفرانس منابع آب ايران، 13 و 14 اردیبهشت، دانشگاه امير کبير.  
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، فرمانی فرد، م.، خدایی، ع.، سپهری، س . 1390. بررسي معادله هارگريوز براي محاسبه تبخير و تعرق ماهيانه مطالعه موردي (استان کردستان). پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي، 28-29 ارديبهشت، دانشگاه کردستان.
 • فضل الهی، ع.، سپهری، س . ، ا فضلی مهر، ح. 1392. بررسی الگوریتم های مختلف فیلتراسیون نمونه های ADV و تأثیر آنها بر ساختار جریان آشفته. همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج.، سراجی، م. 1392. Performance evaluation of natural zeolite – supported zero valent iron nano particles for nitrate removal from aqueous solution . بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. جذب سرب از محیط­ آبی بوسیله کربن فعال زیستی. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات از محیط محلول. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • حیدرپور، م.، سپهری ، س . 1392. حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر شن. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • براتی، س.، رایگانی، ب.، سپهری، س . 1392. تهیه برنامه پایش آبخوان دشت تهران-کرج با بهره گیری از تکنیک های هیدروگرافی. اولين کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی ایرانی. اولين کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب زیستی سرب با استفاده از کربن فعال زیستی در ستون بستر-ثابت. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. دانشگاه تهران.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب مس توسط زئولیت طبیعی در ستون بستر ثابت. سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. ارزیابی کارآیی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی برای حدف یون مس از محیط محلول. سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. ارزيابي کارآيي زئوليت طبيعي ايراني در حذف يون مس از محيط محلول. نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. شبيه سازي جريان و پيش بيني دبي متوسط سالانه رودخانه توسط تحليل سري هاي زماني. نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب بيولوژيکي سرب با استفاده از کربن فعال  تهيه شده از پوسته بادام. کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست. دانشگاه تهران.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. بررسی سینتیک و ایزوترم جذب کادمیوم از محیط آبی توسط  پوسته شلتوک اصلاح شده . کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست. دانشگاه تهران.
 • هاشمی نژاد، م. ح.، سپهری، س . 1395. مدلسازی جذب مس توسط نانو ذرات آهن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست. دانشگاه تهران.

 

 کنفرانس های خارجی

   

·       Ghamarnia, H and S. Sepehri .2009. Comparison between surface and subsurface tape drip and furrow irrigation, systems on water use efficiency and yield of Safflower(Carthamus tinctorius L.) in kermanshah province (west of Iran). Shanghay, 11-16 October, third interdrought conference, China. 

·      Ghamarnia, H and S. Sepehri .2009.  Water stress management and its effects on water use efficiency and other yield prameters of potato in Kermanshah Province in the west of Iran. New Delhi, 6-11 December, 5th Asian Regional Conference, India.

·       Ghamarnia, H; M, Golamian and S. Sepehri . 2010. Safflower (Carthamus tinctorius L.) water use from shallow good quality and saline water tables in lysimeteric experiment in a semiarid region of Iran. Québec, 13-17 June, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.  


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • استفاده از فیلترهای نانو در زهکشی برای کاهش نیترات در زهاب زهکش ها
 • تعیین شرایط بهینه حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی شن طی مطالعات آزمایشگاهی و ستونی
 • مطالعات آزمایشگاهی و ستونی جذب نیترات و  فلزات سنگین (سرب و کادمیوم)  از محیط محلول با استفاده از کربن فعال زیستی اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
 • جذب نیترات، سرب و کادمیوم با استفاده از جاذب گیاهی و کربن فعال زیستی (مطالعات آزمایشگاهی و ستونی)
 • مطالعات سینتیکی، همدما و ترمودینامیکی جذب نیترات، سرب و کادمیوم با استفاده از زئولیت و زئولیت اصلاح شده
 • بررسی کارآیی شبکه عصبی مصنوعی جهت مدلسازی فرآیند جذب نیترات، سرب و کادمیوم یا استفاده از زئولیت و زئولیت اصلاح توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (مطالعات آزمایشگاهی و ستونی)
 • ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و اثرات تنش آبی بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • تعیین روابط آب و عملکرد گیاه چغندرقند و مقایسه تأثیر نوع سیستم آبیاری بر عملکرد گیاه طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری (سیستم آبیاری سطحی، آبیاری قطره ای تیپ سطحی و زیر سطحی) و مدیریت تک آبیاری و کشت دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • ارزیابی اثرات تنش آبی طی فصل رشد بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • بررسی مدیریت سطح ایستابی و شوری آب زیر زمینی بر کمک آب زیر زمینی به تبخیر و تعرق گیاه گلرنگ با استفاده از لایسی­متر
 • بررسی اثر شوری آب آبیاری و شوری آب زیر زمینی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ با استفاده از لایسی متر
 • بررسی سطوح مختلف سطح ایستابی و رژیم های متفاوت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ با استفاده از لایسی متر
 • بررسی تنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ (مطالعه لایسی متری)
 • تأثیر مدیریت سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی) بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در منطقه خشک و نیمه خشک

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  
تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 نشریات فنی و ترویجی
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد