یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر سالومه سپهری صادقیان[_HprPDF] سالومه سپهری صادقیان نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
کاربرد نانوفناوری در حذف آلاینده های آب، کم آبیاری تخصص
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
s.sepehri@aeri.ir پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان- 1385
 • کارشناسی ارشد: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه رازی – 1387 (عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:  ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری (سطحی، قطره ای و قطره ای زیر سطحی) و اثرات تنش آبی بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ)
 • دکتری تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی – دانشگاه صنعتی اصفهان – 1393(عنوان رساله دکترا: بررسـی کارایی جاذب­ های آلی و معدنی اصلاح شده توسـط نانو ذرات آهـن صفر ظرفیـتی برای حذف آلودگی از آب­ های نامتعارف)

       سوابق شغلی

  سوابق اجرایی

  سوابق تدریس

 تدریس دروس مختلف شامل:

 • آبیاری عمومی و آزمایشگاه
 • مکانیک خاک
 • مکانیک سیالات
 • هیدرولیک انهار
 • طراحی سیستم های آبیاری
 • طراحی سازه های آبی
 • اصول مهندسی زهکشی
 • فیزیک خاک

   در دانشگاه مشروحه به شرح زیر از سال 1388 تا 1395:

 • دانشگاه پیام نور واحد رودهن
 • دانشگاه پیام نور واحد رودبار قصران
 • دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق 

 

مقالات 

مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

·         Ghamarnia, H., Sepehri, S . 2010. A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province, west Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, 8(1): 132-136.

·         Ghamarnia, H., Sepehri, S . 2010.  Different irrigation regimes affect water use, yield and other yield components of safflower (Carthamus Tinctorius L) crop in a semi-arid region of Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, 8 (2): 590-593. 

·         Ghamarnia, H., Khosravy, H., Sepehri, S . 2010.  Yield and water use efficiency of (Nigella sativa L.) under different irrigation treatments in a semi-arid region in the west of Iran. Journal of Medical Plant Research, 4 (16): 1612- 1616.

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri , S., Arji, I. 2011.  Shallow groundwater use by Safflower (Carthamus tinctorius L.) in a semi-arid region. Journal of Irrigation Science, 29 (2): 147-156.

·         Ghamarnia, H., Arji, I., Sepehri , S., Norozpour, S., Khodaei, E. 2011.  Evaluation and comparison of drip and conventional irrigation methods on sugar beet in a semi-arid region. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(1): 90-97.

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri , S., Arji, I., Rezvani, V. 2011. Groundwater contribution by Safflower (Carthamus tinctorius L.) under high salinity, different water table levels, with and without irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(2): 156-165. 

·         Ghamarnia, H., Golamian, M., Sepehri, S ., Arji, I., Norozpour, S. 2013. The contribution of shallow groundwater by safflower (Carthamus tinctorius L.) under high water table conditions, with and without supplementary irrigation. Journal of Irrigation Science.   31: 285–299. 

·         Sepehri, S ., Heidarpour, M., Abedi-Koupai, J. 2014. Nitrate removal from aqueous solution using natural zeolite – supported zero valent iron nano particles. Soil & Water Research Journal. 9(4): 224-232.

 


       مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 • قمرنیا. ه.، ارجی. ع.، جوادی بایگی. م.، سپهری. س. 1390. مقایسه روش های آبیاری جویچه ای و قطره ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه. مجله پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی/ جلد 8، شماره دوم (الف)، صفحات 145-135.
 • سپهری. س.، حیدرپور. م.، عابدی کوپایی. ج. 1394. حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز مجله علوم و مهندسی آبیاری. جلد 38، شماره 3، صفحات 177-166.

 

   مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

   کنفرانس های داخلی
 

 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، عینی، م. 1386. تحلیل فراوانی نمونه ها ، آزمون نکوئی برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پدیده های هیدرولوژی و ترسیم هیستوگرام فراوانی داده ها به توسط یک برنامه کامپیوتری، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • سپهری، س .، عینی، م.، چاله چاله، ع. طاهری، ع. 1386. برآورد ظرفیت نفوذ نهایی و میزان رواناب سطحی در سطح حوضه به روش حلقه مضاعف با استفاده از یک برنامه کامپیوتری ، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • طاهری، ع.، عینی، م.، سپهری، س . 1386 . بیلان آب زیرزمینی، برداشت مجاز در یک منطقه خشک ، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان. بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، فتحی، ع.، سپهری. س . 1386. بررسی سیستمهای تحت فشار الگوئی و بارز اجرا شده در استان کرمانشاه. اولین سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 2 اسفند، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
 • قمرنیا، ه.، حسینی، پ.، سپهری. س . 1386. برنامه های جدید کاربردی تحت ویژوال بیسیک در مهندسی آب، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی. 13 و 14 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، نوروزپور، س.، سپهری. س. 1387. معرفی کاربرد سیستم هیدروپونیک در تصفیه فاضلاب، اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – چالشها و راهکارها. 1 و 2 خرداد. مشهد.
 • قمرنیا، ه.، چراغی، ع.، سپهری. س . 1387. کاربرد مهندسی ارزش در بهینه نمودن شبکه آبیاری زهکشی بابا هادی قصرشیرین. سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، 6 آذر. دانشگاه تهران.
 • سپهری، س .، قمرنیا، ه.، نوروزپور، س. برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم دیم (مطالعه موردی سنندج). 1387. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، ارجی، ع.، آذری، آ.، قاسمی، ف.، سپهری، س . 1387. بررسی روش های آبیاری قطره ای(تیپ) و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف و آب در زراعت سیب زمینی در کرمانشاه. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، ارجی، ع.، آذری، آ.، جوادی بایگی، م.، سپهری، س . 1387. مقایسه روش های آبیاری جویچه­ای و قطره­ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در کرمانشاه. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 8 الی 10 بهمن، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س .، غلامین، م. 1387. بررسی طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زمین های ورزشی، سومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی. 14 و 15 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، رضوانی، و.، سپهری، س . 1387. مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شهرستان بیجار. سومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی. 14 و 15 اسفند، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . تعیین خصوصیات هیدرولوژیک حوضه های آبریز توسط یک برنامه کامپیوتری، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت، دانشگاه گیلان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت و کمیت منابع آب. پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت، دانشگاه گیلان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. برآورد بارش مؤثر در ارتباط با کشت گندم دیم در غرب ایران (مطالعه موردی همدان). هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت، دانشگاه گیلان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. بررسی رفتار هیدروژئولوژیک سراب نیلوفر در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سال های اخیر، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 21 تا 23 اردیبهشت، دانشگاه شیراز
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . محاسبه آب مورد نیاز الگوی کشت های مختلف با روش پنمن مانتیث و مقایسه آن با نتایج سند ملی آب ایران، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 21 تا 23 اردیبهشت، دانشگاه شیراز
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . بررسی  نوسانات سالیانه سطح آبخوان دشت چهاردولی در استان کردستان در اثر خشکسالی سالهای اخیر (سال 87- 70). دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. 30 و 31 اردیبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . بررسی رفتار هیدرولوژیکی سراب کارستی یاوری در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. 30 و 31 اردیبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . اصلاح هیدرومدل الگوی کشت در شرایط کم آبیاری به منظور استفاده بیشتر از منابع آب و خاک در شبکه های آبیاری و زهکشی. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. 30 و 31 اردیبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . مدیریت و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از پساب های تولیدی در ایران: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب کامیاران در استان کردستان. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. 30 و 31 اردیبهشت ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388. معرفی تکنیک های جدید در بهبود الگوهای کشت موجود در کشورهای مختلف. اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور. 6 خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت تعیین اقتصادی‌ترین در صدهای الگوی کشت در یک پروژه آبیاری و زهکشی. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری ، اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور. 6 خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . معرفی مصرف کنندگان استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب در ایران ( مطالعه موردی شهر سقز در استان کردستان). کنفرانس بین المللی منابع آب. 25 الی 27 مرداد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • قمرنیا، ه.، سپهری.، س . 1388 . Irrigation system design for treated waste water use ، کنفرانس بین المللی منابع آب. 25 الی 27 مرداد، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهری، س . 1388. مسائل فنی و اجرائی ایستگاه پمپاژ و شبکه های آبیاری و زهکشی تحت فشار بانخوشاب 3 سومار، اردوبان سومار. کیله سفید باباجانی . سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت، تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهر ی ، س . 1388. تجربه های طراحی و نصب شیر آلات، تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاههای پمپاژ ، خط لوله ها و لوله رانی. سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت، تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، مرادی، س.، چراغی، ع.، محمدپور، م.، سپهری، س . 1388. تجربه طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون پروژه ایستگاه پمپاژ اردوبان سومار با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه . سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت، تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 29 و 30 مهر، دانشگاه تهران.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، نوروزپور، س. 1388. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت روش ها و مدیریت های مختلف آبیاری. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، نوروزپور، س. 1388. فاکتور واکنش عملکرد محصولات اقتصادی سیب­زمینی و چغندرقند به تنش آبی. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1388. بررسی روابط آب و عملکرد چغندر قند در منطقه کرمانشاه. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 19 الی 21 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س.، غلامیان، م.، فتحی، ا. 1388. تحلیل پارامترهای اقتصادی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه­ای  با ظرفیت 3000 متر مربع در شهرستان کامیاران در استان کردستان. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای. دانشگاه صمعنی اصفهان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. طراحی سیستمهای مختلف آبیاری سطحی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری. چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، 22-23 اردیبهشت، دانشگاه کردستان.
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. بررسی عملکرد کارآئی مصرف آب گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره ای تیپ در سطوح مختلف آبیاری، سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، 27 بهمن، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.  
 • قمرنیا، ه.، سپهری، س. 1389. مقایسه روش های آبیاری قطره ای تیپ سطحی، زیر سطحی و شیاری در شرایط مختلف کم آبیاری از لحاظ عملکرد و کار آئی مصرف آب در زراعت گلرنگ. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، 27 بهمن، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج.  
 • براهیمی، م.، سپهری . س . 1389. بهسازی و مرمت انهار سنتی آبیاری در راستای کاهش آب بدون درآمد. نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. شرکت آب منطقه ای کرمانشاه.
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، فرمانی فرد، م.، خدایی، ع.، سپهری، س . 1390. برر سی آب زیر زمینی کم عمق بر کمک به تخیر و تعرق گیاه گلرنگ در شرایط مزرعه و لیسیمتر. چهارمین کنفرانس منابع آب ایران، 13 و 14 اردیبهشت، دانشگاه امیر کبیر.  
 • قمرنیا، ه.، غلامیان، م.، فرمانی فرد، م.، خدایی، ع.، سپهری، س . 1390. بررسی معادله هارگریوز برای محاسبه تبخیر و تعرق ماهیانه مطالعه موردی (استان کردستان). پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، 28-29 اردیبهشت، دانشگاه کردستان.
 • فضل الهی، ع.، سپهری، س . ، ا فضلی مهر، ح. 1392. بررسی الگوریتم های مختلف فیلتراسیون نمونه های ADV و تأثیر آنها بر ساختار جریان آشفته. همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج.، سراجی، م. 1392. Performance evaluation of natural zeolite – supported zero valent iron nano particles for nitrate removal from aqueous solution . بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. جذب سرب از محیط­ آبی بوسیله کربن فعال زیستی. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات از محیط محلول. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • حیدرپور، م.، سپهری ، س . 1392. حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر شن. نخستین همایش ملی بازیافت آب. دانشگاه تهران.
 • براتی، س.، رایگانی، ب.، سپهری، س . 1392. تهیه برنامه پایش آبخوان دشت تهران-کرج با بهره گیری از تکنیک های هیدروگرافی. اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سپهری، س .، حیدرپور، م.، عابدی کوپایی، ج. 1392. حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی ایرانی. اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب زیستی سرب با استفاده از کربن فعال زیستی در ستون بستر-ثابت. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. دانشگاه تهران.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب مس توسط زئولیت طبیعی در ستون بستر ثابت. سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. ارزیابی کارآیی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی برای حدف یون مس از محیط محلول. سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی ایرانی در حذف یون مس از محیط محلول. نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. شبیه سازی جریان و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی. نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. جذب بیولوژیکی سرب با استفاده از کربن فعال  تهیه شده از پوسته بادام. کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست. دانشگاه تهران.
 • اجلالی، ف.، سپهری، س . 1394. بررسی سینتیک و ایزوترم جذب کادمیوم از محیط آبی توسط  پوسته شلتوک اصلاح شده . کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست. دانشگاه تهران.
 • هاشمی نژاد، م. ح.، سپهری، س . 1395. مدلسازی جذب مس توسط نانو ذرات آهن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست. دانشگاه تهران.

 

 کنفرانس های خارجی

   

·       Ghamarnia, H and S. Sepehri .2009. Comparison between surface and subsurface tape drip and furrow irrigation, systems on water use efficiency and yield of Safflower(Carthamus tinctorius L.) in kermanshah province (west of Iran). Shanghay, 11-16 October, third interdrought conference, China. 

·      Ghamarnia, H and S. Sepehri .2009.  Water stress management and its effects on water use efficiency and other yield prameters of potato in Kermanshah Province in the west of Iran. New Delhi, 6-11 December, 5th Asian Regional Conference, India.

·       Ghamarnia, H; M, Golamian and S. Sepehri . 2010. Safflower (Carthamus tinctorius L.) water use from shallow good quality and saline water tables in lysimeteric experiment in a semiarid region of Iran. Québec, 13-17 June, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.  


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • استفاده از فیلترهای نانو در زهکشی برای کاهش نیترات در زهاب زهکش ها
 • تعیین شرایط بهینه حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی شن طی مطالعات آزمایشگاهی و ستونی
 • مطالعات آزمایشگاهی و ستونی جذب نیترات و  فلزات سنگین (سرب و کادمیوم)  از محیط محلول با استفاده از کربن فعال زیستی اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
 • جذب نیترات، سرب و کادمیوم با استفاده از جاذب گیاهی و کربن فعال زیستی (مطالعات آزمایشگاهی و ستونی)
 • مطالعات سینتیکی، همدما و ترمودینامیکی جذب نیترات، سرب و کادمیوم با استفاده از زئولیت و زئولیت اصلاح شده
 • بررسی کارآیی شبکه عصبی مصنوعی جهت مدلسازی فرآیند جذب نیترات، سرب و کادمیوم یا استفاده از زئولیت و زئولیت اصلاح توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (مطالعات آزمایشگاهی و ستونی)
 • ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و اثرات تنش آبی بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • تعیین روابط آب و عملکرد گیاه چغندرقند و مقایسه تأثیر نوع سیستم آبیاری بر عملکرد گیاه طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری (سیستم آبیاری سطحی، آبیاری قطره ای تیپ سطحی و زیر سطحی) و مدیریت تک آبیاری و کشت دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • ارزیابی اثرات تنش آبی طی فصل رشد بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ طی دو سال زراعی در منطقه کرمانشاه
 • بررسی مدیریت سطح ایستابی و شوری آب زیر زمینی بر کمک آب زیر زمینی به تبخیر و تعرق گیاه گلرنگ با استفاده از لایسی­متر
 • بررسی اثر شوری آب آبیاری و شوری آب زیر زمینی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ با استفاده از لایسی متر
 • بررسی سطوح مختلف سطح ایستابی و رژیم های متفاوت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ با استفاده از لایسی متر
 • بررسی تنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ (مطالعه لایسی متری)
 • تأثیر مدیریت سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی) بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در منطقه خشک و نیمه خشک

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  
تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 نشریات فنی و ترویجی
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد