دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷  -  Monday, December 17, 2018
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری تحت فشار  »  دکتر محمد مهدی نخجوانی[_HprPDF] محمد مهدی نخجوانی مقدم نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری تحت فشار - مدیریت آب در مزرعه تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش آبیاری تحت فشار محل کار
mehdin55@yahoo.com پست الکترونیک
09123967382 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

   کارشناسي، مهندسی آبیاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1378

کارشناسي ارشد، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

دکتری، مهندسی آبیاری و زهکشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395

سوابق شغلی

  کارشناس بخش آبیاری شرکت مهندسین مشاور طوس آب مشهد، ار سال 1383 تا 1384

کارشناس پژوهشی بخش آبیاری تحت فشار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ار سال 1384 تا 1385

عضو هیئت علمی بخش آبیاری تحت فشار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ار سال 1385 تا کنون
 
سوابق اجرایی

       1-    دبیر اجرایی دومین کارگاه فنی خردآبیاری (چشم انداز و توسعه) (2آذر 1385)

2-    دبیر اجرایی اولین کارگاه فنی خودکارسازی سامانه­های آبیاری تحت فشار(3 خردادماه 1386)

3-    دبیر اجرایی اولین کارگاه فنی ارتقا کارایی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه ای (26 مهر 1386)

4-    دبیر اجرایی دومین سمینار علمی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار (1388)

     5-     عضو کمیته اجرایی سومین سمینار علمی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار (27 بهمن 1389)
 
سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1- Dehganisanij, H., M. M. Nakhjavanimoghaddam, A. Tahiri, and H. Anyoji, 2008. Assessment of wheat and maize water productivity and production function for cropping system decisions in arid and semiarid regions. Irr. and Drain. J.l 57:1-11    


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1- نخجوانی مقدم م. م. و قهرمان ب. 1383. بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر-تعرق و شاخص های تولید گیاه گندم زمستانه. مجله علوم و صنایع کشاورزی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.  نیمسال دوم 1383 . جلد 18، شماره 2

2- نخجوانی مقدم م. م. و قهرمان ب. 1384.  تعیین توابع تولید گیاه گندم زمستانه از آب. مجله علوم و فنون کشاورزی، انتشارات دانشگاه اصفهان. پاییز 1384. شماره 3

3- دهقانی سانیج حسین و محمد مهدی نخجوانی مقدم. 1387. افزایش بهره­وری آب با استفاده از کاربرد شاخص های کارایی مصرف آب و حساسیت محصول. مجله آبیاری و زهکشی ایران. سال دوم. شماره 1.

4- نخجوانی مقدم م. م. و قهرمان ب. 1387. بررسی اثر دمای پوشش سبز بر زمانبندی آبياری و عملکرد گياه گندم زمستانه. مجله علوم و صنایع کشاورزی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.  جلد 22، شماره 1.

5- صدر قاین، ح.، نخجوانی مقدم م. م. و باغانی ج. 1389. اثر آرايش کاشت و سطوح مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی سيب زميني در روش آبیاری قطره­اي. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد چهارم. شماره 1.

6- نخجوانی مقدم م. م.، دهقانی سانیج ح.، اکبری م. و صدرقاین، ح. 1389. اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه­ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی. مجله آب و خاک، جلد 24 شماره 6

7- صدر قاین، ح.، اکبری، م..، افشار، ه. و نخجوانی مقدم م.م. 1389. اثر سه روش آبياري ميکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگي. مجله آب و خاک، جلد 24 شماره 3

8- نخجوانی مقدم م.، نجفی، ا. صدرقاین، ح. و فرهادی، ا. 1390. بررسی اثر سطوح مختلف نیاز آبی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد رقم زود رس ذرت دانه ای سینگل کراس 302. مجله علمی و پژوهشی نهال و بذر، جلد27-2، شماره 1.

9- اکبری، م.، صدرقاین، ح.، زارعی، ق. و نخجوانی مقدم، م. م. 1391. تاثیر سرعت باد و خصوصیات هیدرولیکی بر یکنواختی توزیع آب در آبپاشهای متداول در آبیاری بارانی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران جلد 6  شماره 1.

10- نخجوانی مقدم م.، فرهادی، ا.، صدرقاین، ح. و نجفی، ا. 1392. اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 11 شماره 1.

11- نخجوانی مقدم، م. م.، ب، قهرمان، ک. داوری، ا. علیزاده، ح. دهقانی سانیج، ع. ر. توکلی. 1395. شبيه­سازي عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه کرخه. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، جلد 10  شماره 4.

12- نخجوانی مقدم، م. م.، ب، قهرمان، ک. داوری، ا. علیزاده، ح. دهقانی سانیج، ع. ر. توکلی. 1395. افزایش بهره­وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالادست حوضه کرخه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، جلد 30  شماره 3.

13- نخجوانی مقدم، م. م.، ب، قهرمان، زارعی، ق. 1395. تحلیل بهره­وری آب گندم تحت مدیریت­های متفاوت آبیاری. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، در دست چاپ.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

1- زارعی قاسم، نخجوانی مقدم محمد مهدی و ذوالفقاران اردوان، 1385 . بررسی علل گرفتگی قطره­چکانها در شرايط اقليمی ايران. دومين کارگاه فنی خرد آبياری. کرج دوم آذرماه 1385.

2- دهقانی سانيج حسين و نخجوانی مقدم محمد مهدی. 1385. کاربرد شاخص کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در تعیین الگوی کشت با هدف افزایش کارایی مصرف آب. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. بهمن 1385

3- نخجوانی مقدم محمد مهدی، دهقانی سانيج حسين و نادر حیدری 1386. اعمال کم­آبیاری در سیستم آبیاری قطره­ای و اثرات آن بر افزایش کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمنار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 2 اسفندماه 1386

4- نخجوانی مقدم محمد مهدی، سید حسین صدرقائن و دهقانی سانيج حسين. 1386. کاربرد سیستم آبیاری قطره­ای بر بهبود کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 2 اسفندماه 1386

5- دهقانی سانيج حسين، نخجوانی مقدم محمد مهدی و فرحناز سهراب 1386. کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم­آبی. بهمن ماه 1386

6- زارعی قاسم، نخجوانی مقدم محمد مهدی ، 1386. کشت های گلخانه­ای راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب کشاورزی  اولین همایش سازگاری با کم­آبی. بهمن ماه 1386

7- صدر قاین، سید حسین، باغانی جواد و نخجوانی مقدم محمد مهدی. 1387. اثرآرايش کاشت و سطوح مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی سيب زميني در روش آبیاری قطره اي (تيپ). دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز،  8 الی 10 بهمن 1387.

8- محمد مهدی نخجوانی مقدم، سید حسین صدرقاین و قاسم زارعی. 1388. اثر سطوح مختلف آب و تراکم­ کاشت بر عملکردو اجزاء عملکرد ذرت دانه­ای سینگل کراس 302. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر کرمان.

9- محمد مهدی نخجوانی مقدم، بیژن قهرمان و قاسم زارعی. 1388. اثر تنش آبی بر تبخیر- تعرق گیاه گندم در مراحل مختلف رشد. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر کرمان.

10- سید حسین صدرقاین،  محمد مهدی نخجوانی مقدم و قاسم زارعی. 1388. اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه و کارائی مصرف آب ارقام مختلف جو. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر کرمان.

11- سید حسین صدرقاین، داریوش طالقانی و محمد مهدی نخجوانی مقدم. 1388. اثر آبیاری سطحی و قطره­ای تیپ بر عملکرد کمی و کیفی چهار ژنوتیپ چغندرقند.  دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر کرمان.

12- صدرقائن، ح.، دهقانی سانیج، ح. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. بررسی مسائل بهره برداری و پایش سیستم های آبیاری تحت فشار. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار

13- صدرقائن، ح.، باغانی، ج. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص کاربرد سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت چغندرقند. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار

14- اکبری، م.، دهقانی سانیج، ح. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. مسایل و راهکارهای بهبود انطباق تکنولوژی­های نوین آبیاری. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار

15- اشرفی، ش.، دهقانی سانیج، ح. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت­ تکنولوژی­های نوین آبیاری. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار

16- اکبری، م.، صدرقائن، ح. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. ارزیابی مزرعه­ای بیلان آب و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه­سازی aquaCrop . سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

17- نخجوانی مقدم، م. م.، صدرقاین، ح. و اکبری، م. 1389. اثرات تنش آبی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

18- نخجوانی مقدم، م. م.، دهقانی سانیج، ح.، صدرقاین، ح. و اکبری، م. 1389. اثرات کاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانه­ای در روش آبیاری بارانی. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

19- صدرقائن، ح.، محمدیان، ر. و نخجوانی مقدم، م. م. 1389. تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب  تحت سیستم آبیاری قطره­ای (تیپ). سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 
 
کنفرانس های خارجی
 1-Dehganisanij, H. and Nakhjavanimoghaddam, M. M. 2006. water productivity a strategy for sustainable development in dry lands, The International Dryland Development Commission (IDDC). Beijing China. 25-28 February  2006
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-    بررسي اثرات سطوح مختلف آب با استفاده از سیستم آبیاری بارانی بر روي ارقام جدید ذرت دانه اي سينگل کراس 302  و 500 در تراکمهای متفاوت کاشت. مجری مسئول. 1385-1387.

2-    تدوین برنامه راهبردی گلخانه. مجری. 1385-1387.

3-    به­نژادی گیاهان گلخانه­ای. مجری. 1386-1387.

4-    بهبود مدیریت آبیاری و زهکشی در گلخانه­ها. همکار. 1386-1387.

5-    بهبود شیوه­های تغذیه گیاهان و حاصلخیزی خاک در کشت محصولات گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

6-    به­زراعی و بهبود عوامل تولید در گیاهان گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

7-    پیشگیری، کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

8-    بهبود اقتصاد تولید و بازرگانی محصولات گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

9-    کاهش ضایعات مراحل برداشت و پس از برداشت محصولات گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

10- بهبود ترویج، انتقال یافته­ها و استاندارد سازی گلخانه­ها و تولیدات گلخانه­ای. همکار. 1386-1387.

11- تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقاتی و اجرایی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. همکار. 1387-1389

12- تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل شناسایی و انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. همکار. 1387-1389

13- تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل فنی سیستمهای آبیاری در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. همکار. 1387-1389

14- تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با منابع و زیر ساخت ها در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. همکار. 1387-1389

15- تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبطبا مسائل اقتصادی-اجتماعی – سیاستگزاری- فرهنگی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. همکار. 1387-1389

16- مقایسه عملکرد و کارایی مصرف آب چهار رقم کلزا تحت مقادیر متفاوت آب در روش آبیاری قطره­ای بعد از مرحله ساقه­دهی. همکار. 1389-1391.

17- بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره­ای زیرسطحی در بافت­های مختلف خاک. همکار. 1389-1391.

18- ارزیابی فنی- اقتصادی پایلوت­های گلخانه خورشیدی اجراء شده در استان­های تهران و یزد. همکار. 1389-1391.

19- . بررسی کارایی قطره­چکانهای AZUD ، VIP ، NETAFIM در سیستم آبیاری قطره­ای زیرسطحی ( SDI ) بر روی درختان فندق. همکار. 1388-1391.

20- تعیین نقش تجارت مجازی آب و مزیت­های نسبی تولید با توجه به مقدار آب مورد نیاز برای گیاهان مهم زراعی و باغی. همکار. 1387-1390

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1-ارزیابی و کاربرد مناسب ترین عوامل مدیریتی بر بهره وری آب گندم در بخش علیای حوضه کرخه. مجری. 1393-1395

2- تعیین آب مصرفی ذرت علوفه ای در کشور. مجری. 1395-1396

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 زارعی، ق. –اکبری م. و نخجوانی مقدم، م. م. 1385. یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (بخش آبیاری تحت فشار)
 
نشریات فنی و ترویجی


 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-     درویش، احسان. 1386. پایان نامه کارشناشی ارشد. رشته زراعت.  بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر روی ارقام جدید ذرت دانه­ای سینگل کراس 302 و 500 در تراکم های متفاوت کشت . استاد مشاور. دانشگاه تهران

2-     خلج، سارا. 1395. پایان نامه کارشناشی ارشد. رشته آبیاری و زهکشی. تعیین آب مصرفی ذرت علوفه ای در سامانه های آبیاری سطحی و بارانی در استان تهران (مطالعه موردی در شهرستان های اسلامشهر و پاکدشت). استاد مشاور. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد

1-    عضو و دبیر کمیته اصلی برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه

2-    عضو و دبیر کمیته مدیریت آبیاری در گلخانه

3-    عضو و دبیر کمیته اصلی برنامه راهبردی توسه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار

4-    عضو و دبیر کمیته مسائل فنی سیستمهای آبیاری در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

5-    عضو و دبیر کمیته شناسایی، انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.