جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸  -  Friday, October 18, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر بهجت تاج الدین[_HprPDF] بهجت تاج الدین نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی بسته بندی تخصص
بخش تحقیقات صنایع غذایی و مساءل پس از برداشت محصولات کشاورزی محل کار
behjat.tajeddin@yahoo.com پست الکترونیک
02632705242 02632705320 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی: 

- دکتری: دانشگاه UPM   مالزی، دانشکده مهندسی، رشته صنایع غذایی (مهندسی بسته ­ بندی)، 1388

- کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، رشته مهندسی کشاورزی- صنایع فرآورده­ های کشاورزی، بهمن 1373

- تایید صلاحیت مدرسی دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 1373

- کارشناسی: دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، رشته  مهندسی کشاورزی- صنایع فرآورده ­های کشاورزی (رتبه اول)، 1369

سوابق شغلی:

- مسئول فنی (کنترل کیفیت)- سردخانه مواد غذایی،  71- 1369.

- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 21 فروردین 1374  تاکنون

سوابق اجرایی:

- مسئول انتشارات و امور کتابخانه  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ و دبیر و مدیر مسئول مجله تحقیقات موسسه، 80-1375.

- عضو شورای غذا و تغذیه کشور، 84-1383.

دبیر کمیته علمی - فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 84-1383.
 
- معاون بخش تحقیقات صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1384؛ و 91-1390.
 
- عضو کمیته تخصصی بخش صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1389 تاکنون.
 
- دبیر شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1391 تاکنون.
 
- عضو کمیته نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393 تاکنون.
 
- عضو کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393 تاکنون.

 سوابق تدریس:

 دروس کنترل کیفیت، میکروبیولوژی مواد غذایی، و اصول نگهداری مواد غذایی، دانشگاه فنی و حرفه ای، 84-1383.

 درس آزمایشگاه خواص فیزیکی محصولات، دانشکده مهندسی دانشگاه UPM مالزی، 1387 (2009)،
 دروس کنترل کیفیت، سم شناسی و مسمومیت های غذایی، و استانداردها و قوانین مواد غذایی، دانشگاه فنی و حرفه ای، 1389 تا اسفند 1394.

 
مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی:

1. Behjat. T., Russly, A.R., Luqman, C.A., Yus, A.Y., & Nor Azowa, I. 2009. Effect of PEG on the biodegradability studies of kenaf cellulose-polyethylene composites. International Food Research J., 16, 243-247.

2. Tajeddin, B., Russly, A.R., Luqman, C.A. 2009. Mechanical and morphological properties of kenaf cellulose/ LDPE biocomposites. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 5 (6), 777-785.

3. Tajeddin, B., et al. 2009. Thermal properties of low density polyethylene-filled kenaf cellulose composites. European J. of Sc. Research, 32 (2), 223-230.

4. Tajeddin, B. and L.C. Abdulah. 2010. Thermal properties of HDPE-kenaf cellulose composites. Polymers & Polymer Composites, 18 (5), 2010), 195- 199.

5. B. Tajeddin, et al. 2010. The effect of PEG on the characteristics of kenaf cellulose/LDPE biocomposites. International Journal of Biological Macromolecules, 47 (2), 292-297.

6. Asgari, P., Moradi, O., and Tajeddin, B. 2014. The effect of nanocomposite packaging carbon nanotube base on organoleptic and fungal growth of Mazafati brand dates. International Nano Letters , 4:98, Springer.

7. Tajeddin, B. 2015. The c omparison of MAPE and PEG effects on the mechanical characteristics of wheat straw/LDPE biocomposites for packaging application. Polymers & Polymer Composites, … in Press

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی: 

1 . تاج ­الدین، بهجت، محمدی گل­ تپه ابراهیم و مظاهری اسدی مهناز . 1374. نقش غنی سازی کشت قارچ خوراکی  Pleurotus sajor-caju بر میزان پروتئین آن. پژوهش و سازندگی، شماره 27، ص 63-58.

2. تاج ­الدین بهجت. 1374. تمپرینگ گوشت با استفاده از مایکروویو. پژوهش و سازندگی، شماره 29، ص 93-92.

3. تاج ­الدین بهجت. 1375. بسته بندی محصولات غذایی با اصلاح هوا ( MAP ). مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 3، ص 26-18.

4. تاج­ الدین بهجت. 1378. تاثیر بسته بندی با اصلاح هوا  ( MAP ) بر کیفیت سیب. مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 14، ص 50-34.

5. تاج­ الدین بهجت. 1383. بررسی اثر پوشش های پلیمری در بسته بندی مغز گردو. پژوهش و سازندگی، جلد 17، شماره 1، ص 8- 2.

6. عین­ افشار سودابه و  تاج­ الدین بهجت . 1383. تعیین ترکیبات سه رقم سیب زمینی خراسان و تغییرات آن پس از انبارداری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 5، شماره 21، ص 76- 65.

7. محمد­زاده جلال و  تاج ­الدین بهجت . 1383. بررسی تغییرات کیفی سیب زمینی طی نگهداری به منظور استفاده در صنایع فرآوری. ماهنامه کشاورزی و صنعت، شماره 62، ص 20-18.

8. تاج­ الدین بهجت. 1384. بررسی کیفیت کشمش در بسته بندی های مختلف. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 6، شماره 25، ص 63- 45.

9. رضایی، مانا، بهجت تاج ­الدین و علی محمدی ثانی کاخکی. 1390. مطالعه اثر سازگارکننده هاي مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم - پلی­ اتیلن. مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری غذایی، شماره 2، سال 3، ص 9-1.

10. رمدانی، نجمه،  بهجت تاج ­الدین ، فرید عمیدی، و مریم امینی. 1392. تاثیر دو روش استخراج روغن بر ویژگی­های کیفی مغز گردو بسته بندی شده در نانوکامپوزیت سلولزی . مجله علمی -پژوهشی علوم   پایه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران)، سال 23، شماره 87، ص 12-1.

11. تاج­ الدین، بهجت ، مریم هاشمی و سیدمجتبی خیام نکویی. 1393. تاثیر   روش بسته­بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان  بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) . مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 15، شماره 3، ص 52-40.

12. عسگری، پریناز ، امید مرادی، و بهجت تاج ­الدین . 1393. تاثیر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسید روی بر خواص حسی و آلودگی میکربی خرمای مضافتی. مجله علوم غذایی و تغذیه، دوره 12، شماره 1، 48-41.

13. تاج­ الدین، بهجت . 1393. تولید و ارزیابی نانوچندسازه­ های زیستی برای کاربرد در بسته ­­بندی مواد غذایی . مجله علمی ترویجی  دنیای نانو (انجمن نانو فناوری ایران)، سال دهم، شماره 37، 45- 38.

  14. تاج ­الدین، بهجت . 1394. بسته ­بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکربی دو رقم زردآلو (58-شاهرود و چین کلاغی) . مجله علمی -پژوهشی علوم غذایی و تغذیه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران)، دوره 12، شماره 4، 52-45.

15. تاج­ الدین، بهجت . 1394. تاثیر اندازه ذرات پودر کاه گندم بر زیست­تجزیه­پذیری چندسازه­ کاه گندم/پلی­اتیلن در صنعت بسته­ بندی. فصلنامه فناوری های نوین در مهندسی محیط زیست و منابع تجدیدپذیر، سال دوم، شماره 3و4، 152-141.

16. احمدی، بهاره، بهجت تاج­ الدین، و حسین احمدی چناربن.   1394. مروری بر پلاستیک­ها و کاربردشان در بسته­ بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته .فصلنامه علمی-ترویجی علوم و فنون بسته بندی ( ISC )، سال ششم، شماره 23، 37-16.

17. تاج­ الدین ، بهجت .1394.   خاصیت زیست تخریب پذیری چندسازه طبیعی بر مبنای پلی اتیلن/سلولز.  فصلنامه علمی  پژوهشی علوم و صنایع غذایی (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 13، شماره 1، 36-31.

18. تاج ­الدین، بهجت .  1394.   پاکسازی اولیه محصولات کشاورزی در مزرعه بمنظور کاهش فرسایش برداشت . فصلنامه علمی ترویجی ( ISC )  ترویج و توسعه آبخیزداری، سال سوم، شماره 11، زمستان 94،  42-39.

19. حاجی­ باقر نائینی، مرجان ، بهجت تاج­الدین، غلامحسن اسدی، و بابک غیاثی طرزی. 1395. تاثیر سازگارکننده‌ های مختلف بر ویژگی‌های  فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت کاه-گندم/ پلی‌اتیلن برای صنایع بسته‌بندی. مجله علمی -پژوهشی  پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (دانشگاه فردوسی مشهد) ، سال 12، شماره 1، فروردین- اردیبهشت 1395،  108-98.  

20. تاج­ الدین، بهجت ، و هادی انصاری. 1395.   خواص حرارتی و رنگ­ سنجی  چندسازه کاه­ گندم رنگبری شده/پلی­ اتیلن سبک . مجله   علمی  پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران ( انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران )، سال هفتم، شماره 2، 281- 269.

21. تاج­ الدین، بهجت. 1395. مراحل مهم در طراحی بسته­بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر تغییر یافته ( MAP ). فصلنامه علمی-ترویجی علوم و فنون بسته بندی ( ISC )، سال هفتم، شماره 27، 17-6.

22. محمدپور ، ایران و بهجت تاج ­الدین. 1396. تأثیر میزان غلظت گاز دی­اکسید کربن بر خواص کیفی و ماندگاری خرمای رقم برحی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده. فصلنامه   علمی  پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ( انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور سال دوازدهم، شماره 1 ، بهار 1396، 97-89.

23. تاج ­الدین، بهجت ، و نوشین واحدی کیا. 1395.  نانوچندسازه­­ های بر مبنای کیتوزان برای کاربرد در بسته­ بندی مواد غذایی. فصلنامه علمی پژوهشی  علوم و تکنولوژی محیط زیست (انجمن متخصصان محیط زیست ایران)، پذیرش برای چاپ.

24. تاج­ الدین، بهجت ، و مرجان حاجی­ باقر نائینی . 1396.   تاثیر اندازة ذرات کاه­ گندم بر ویژگی های مکانیکی و جذب آب چندسازه کاه­ گندم/پلی ­اتیلن سبک با کاربرد در بسته ­بندی. مجله   علمی  پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران ( انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران )، پذیرش برای چاپ.

25. احمدی، بهاره، بهجت  تاج ­الدین ، و حسین احمدی چناربن. 1396.  بررسی کیفیت گوجه ­فرنگی زیتونی (رقم سانتلا) بسته­ بندی شده در فیلم ­های پلی ­اتیلنی و نانو پلیمر سیلیکونی به روش اتمسفر تغییریافته. فصلنامه علمی  پژوهشی علوم و صنایع غذایی (دانشگاه تربیت مدرس)، پذیرش برای چاپ.

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی:

1 . تاج ­الدین  بهجت . 1374. اهمیت غنی سازی بستر کشت در پرورش قارچ خوراکی پلوروتوس. اولین گردهمایی بررسی مسائل تولید و عرضه قارچ­های خوراکی کشور، آبان 74، کرج.

2. حمیدی اصفهانی زهره و تاج ­الدین بهجت . 1374. عوامل موثر بر بسته ­بندی سبزیجات و میوه جات تازه با اتمسفر اصلاح شده. هشتمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، 7-5 اسفند ماه 74، کرج.

3. تاج ­الدین بهجت و حمیدی اصفهانی زهره. 1375. بسته­ بندی سیب با استفاده از روش اتمسفر تغییر یافته ( MAP ) برای صادرات. اولین کنگره علوم باغبانی ایران، 27-24 شهریور 75، کرج.

4. تاج الدین بهجت .1380. بسته­ بندی سیب درختی با استفاده از روش اتمسفر تغییر یافته ( MAP ). همایش ملی سیب، 28-27 شهریور 80، دماوند.

5. تاج ­الدین بهجت . 1382. نقش بسته ­بندی مواد غذایی در توسعه پایدار. نخستین همایش غذا و توسعه پایدار، 28 اریبهشت 82، تهران.

6. تاج ­الدین بهجت . 1382. بسته ­بندی مغز گردو، گامی موثر در جهت بهبود صادرات آن. اولین همایش ملی خشکبار کشور، 14-12 مهر ماه 82، تبریز.

7. تاج ­الدین بهجت . 1382. است فاده از بسته ­بندی های مناسب در صادرات محصولات کشاورزی. چهاردهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، 24-22 مهر ماه 1382، تهران.

8 . تاج ­الدین بهجت . 1382. کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی با تکیه بر بسته­بندی مواد غذایی. نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، 29 مهر ماه 82، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

9.  تاج ­الدین بهجت . 1383. جلوگیری از اسراف مواد غذایی با بسته­بندی مناسب. کنفرانس روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 21-19 خرداد 1383، تهران.

10. علایی یزدی فاطمه، دهقانی فرهاد، و تاج الدین بهجت. 1384.  تاثير کود روی بر عملکرد و ميزان فيتواستروژن ميوه انار در ارقام تجاری استان يزد. نهمین کنگره علوم خاک  ایران.

11. رضایی مانا ، تاج­ الدین بهجت و محمدی ثانی کاخکی علی .1390. امکان سنجی تهیه کامپوزیت طبیعی کاه گندم- پلی اتیلن به منظور استفاده در صنایع بسته­بندی مواد غذایی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی، 29-28 اردیبهشت ماه 90، سوادکوه.

12. تاج ­الدین بهجت ، پیر مرادی مریم ، حاج نجاری حسن . 1392. تهیه شناسنامه کیفی برای برخی از ارقام تجاری و بومی سیب ایران. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 10-9 اردیبهشت 92، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.

13. تاج ­الدین بهجت . 1392. راه­های صرفه­ جویی در مصرف انرژی با نگرشی نو در بسته­ بندی مواد غذایی. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 10-9 اردیبهشت 92، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.

14 . تاج ­الدین بهجت ، نجمه رمدانی. 1392. معرفی شلاک، یک محصول طبیعی با ارزش برای استفاده در صنایع بسته­ بندی. ششمین همایش یافته ­های پژوهشی کشاورزی، 26- 25 اردیبهشت 92، دانشگاه کردستان.

15 . حاجی ­باقر نائینی مرجان ، تاج ­الدین بهجت ، اسدی غلامحسن ، غیاثی طرزی بابک . 1392. نقش کامپوزیت­های طبیعی در کشاورزی پایدار. ششمین همایش یافته­ های پژوهشی کشاورزی، 26- 25 اردیبهشت 92، دانشگاه کردستان.

1 6 . تاج ­الدین بهجت ، شفایی فاطمه ، یاسینی اردکانی سید علی . 1392. اثر پوشش نانوامولسیونی کیتوزانی بر مدت ماندگاری زردآلو رقم 15- شاهرود (727) . بیست و یکمین کنگره صنایع غذایی ایران، 9- 7 آبان 92، دانشگاه شیراز.

17 . تاج­ الدین بهجت . 1392.  تهیه کامپوزیت نسبتا زیست­ تخریب­ پذیر به عنوان ماده اولیه بسته­ بندی. بیست و یکمین کنگره صنایع غذایی ایران، 9- 7 آبان 92، دانشگاه شیراز.

18 . حاجی ­باقر نائینی مرجان ، تاج ­الدین بهجت ، اسدی غلامحسن ، غیاثی طرزی بابک . 1392. تاثیر اندازه ذرات کاه و نوع افزودنی بر تخریب­پذیری کامپوزیت WS/LDPE برای صنایع‌ بسته‌بندی. بیست و یکمین کنگره صنایع غذایی ایران، 9- 7 آبان 92، دانشگاه شیراز.

19. تاج­ الدین بهجت و رمدانی نجمه.  1392. مقایسه استخراج روغن مغز گردو به دو روش سرد و گرم و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی مغز گردو . ا ولین همایش ملی الکترونیکی سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی، 24 بهمن 92، چاه بهار.

20. رمدانی نجمه ، میرزایی حبیب الله ، تاج ­الدین بهجت . 1392 . بررسی میزان کپک و مخمر مغز گردو بسته بندی شده در نانوکامپوزیت سلولزی . ا ولین همایش ملی الکترونیکی سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی ، 24 بهمن 92، چاه بهار.

21. رمدانی نجمه ، میرزایی حبیب الله ، تاج ­الدین بهجت .  1392. بررسی خواص تغذیه ای و آنتی اکسیدانی مغز گردو و تاثیر آن بر سلامت مصرف کننده . ا ولین همایش ملی الکترونیکی سلامت ، ایمنی و امنیت غذایی ،24 بهمن 92، چاه بهار.

22. رمدانی نجمه ، میرزایی حبیب الله ، تاج ­الدین بهجت .  1392. بررسی عوامل موثر بر بسته بندی گردو و افزایش صادرات آن. سومین همایش ملی امنیت غذایی، 8-7 اسفند92، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه.

23. تاج ­الدین بهجت . 1392. نگهداشت انرژی با بهره گیری از ضایعات و زایدات کشاورزی در مهندسی بسته­بندی. سومین کنفرانس بین المللی  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 12-11اسفند 92، دانشگاه تهران.

24. تاج­ الدین بهجت و رمدانی نجمه. 1393. بررسی ساختار نانویی فیلم کربوکسی­ متیل سلولز/ پلی­وینیل الکل/ نانورس با آزمون پراش اشعه ایکس ( XRD ) . پانزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، 5-4 اردیبهشت 93، تهران.

25. واحدی­ کیا نوشین ، تاج ­الدین بهجت ، و امیدی طیبه . 1393. مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم های حاصل از زئین رنگبری شده و زئین رنگبری نشده. بیست و دومین کنگره صنایع غذایی ایران، 9-8 شهریور 93، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

26. واحدی­ کیا نوشین ، تاج­ الدین بهجت ، و  امیدی طیبه . 1393. بررسی اثر افزودن نانوذرات کیتوزان و اسانس دارچین بر ویژگی های فیزیکی- مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از زئین ذرت. بیست و دومین کنگره صنایع غذایی ایران، 9-8 شهریور 93، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


کنفرانس های خارجی:

1. Tajeddin, B. , et al. 2007. Polyethylene/cellulose biocomposite used as a food packaging material. 10th ASEAN Food Conference 2007 (Food for Mankind-Contribution of Science and Technology).  Aug. 21-23, Kuala Lumpur, Malaysia.                                                                                     
2. Tajeddin, B. , et al. 2007. Biocomposite reinforced with kenaf fiber: A study on its mechanical properties. VIIth National Symposium on Polymeric Materials 2007 (Polymeric Materials; The Way Forward). Universiti kuala Lumpur, Nov. 27-28, Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Tajeddin, B. , et al. 2008. Biodegradability Study on Blends of Cellulose with various thermoplastics. 2nd International Conference on Science and Technology: A pplication in Industry and Education (ICSTIE 2008) . 12th-13th December, UiTM Pulau Pinang, Malaysia.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده:

 1.  بسته­ بندی سیب با استفاده از اتمسفر اصلاح شده.  1377. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 53/77 مورخ  19/2/77 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

2. تعیین عوامل موثر در بسته­ بندی مغز گردو. 1377. شماره 114 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 654/77 مورخ  8/12/77 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

3. مقایسه کمی و کیفی ارقام سیب­ زمینی به منظور استفاده در صنایع فرآوری. 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره  155/82 مورخ  28/2/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (هماهنگ کننده طرح ملی).

4. مطالعه نظری روش­های مختلف خشک کردن انگور و تعیین مناسب ترین بسته­ بندی برای کشمش. 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نشریه شماره 504/82 مورخ  8/6/82 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

5.  تاثیر کود روی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و میزان فیتواستروژن میوه انار در ارقام تجاری استان یزد. 1383.  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  یزد، شماره  

ثبت 1550/83 مورخ 25/11/83 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

6. ارزیابی بارگاه های کشور جهت بهبود کیفیت و بازارپسندی کشمش در تاکستان. 1391. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، شماره ثبت  42390 مورخ  29/11/91 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

7.  بررسی امکان تولید کامپوزیت طبیعی زیست تخریب پذیر کاه گندم/پلی اتیلن  به عنوان یک پوشش در بسته­بندی مواد غذایی و مطالعه ویژگی های مختلف آن، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  42840 مورخ 2/2/92  مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

8. مطالعه امکان کاهش یا حذف گوگرد در نگهداری انگور سرخ فخری، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  43898 مورخ 26/8/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

9.  بررسی تاثیر یک نوع نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری زردآلو، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  44007 مورخ 3/9/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

10.  بررسی تاثیر یک نوع پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری سیب رقم گلاب کهنز، 1392. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  44008 مورخ 3/9/92 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

11.  تهیه اسنک با استفاده از جنین گندم فرآوری شده ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  45872  مورخ 5/7/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

12. بررسی امکان حذف رنگ و بوی کامپوزیت نسبتاً طبیعی کاه گندم- پلی اتیلن برای کاربرد در صنعت بسته بندی ، 1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  45874  مورخ 5/7/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (مجری).

13. بررس ي تاثير پوشش خوراکي نانوامولسيون بر پايه کيتوزان در افزايش ماندگاري دو رقم خرمای مرطوب (رطب) استان فارس (شاهانی وکبکاب) ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46535  مورخ 7/11/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).
14.  بررسی اثر بسته­بندی با فیلم نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ رس بر افزایش ماندگاری نان تست ، 1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46534  مورخ  7/11/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

15 بررسي تاثير پوشش خوراکي نانوامولسيون بر پايه کيتوزان در افزايش ماندگاري انجير سياه استهبان ، 1393.  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46683  مورخ 4/12/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (ناظر).

16. تاثیر بسته بندی  MAP بر ماندگاری و کیفیت خرمای برحی در مرحله خارک،  1393. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت  46706  مورخ 9/12/93 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (همکار اصلی).

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا:


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب:

1. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر اصلاح شده. 1380 (چاپ اول). تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کساورزی؛ نشر مرکز آموزش کشاورزی (کرج)،  401 صفحه. ترجمه کتاب:   "Modified Atmosphere Packaging of Foods" Authors: B.Ooraikul and M.E.STILES; 1990; Alberta University, Canada. P: 401.
2. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر اصلاح شده. 1398 (چاپ دوم). تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی 
3. اصول کنترل کیفیت مواد غذایی. تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 1390. 134 صفحه.
4. سم شناسی و مسمومیت های  غذایی. 1393 (چاپ اول). تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 217 صفحه.
5. سم شناسی و مسمومیت های  غذایی. 1398 (چاپ دوم). تهران: نشر علم کشاورزی ایران. 217 صفحه.  
6. Tajeddin, Behjat . 2014. Cellulose-Based Polymers for Packaging Applications (Chapter 21), in " Lignocellulosic Polymer Composites ", Vijay Kumar Thakur (Ed.). 477–498, Scrivener Publishing LLC .

7. Tajeddin, Behjat . 2015. Natural Nano-Based Polymers for Packaging Applications (Chapter 8), in " Eco-Friendly Polymer Nanocomposites: Chemistry and Applications ", Vijay Kumar Thakur (Ed.). Being published by Springer .
 نشریات فنی و ترویجی:
1. استفاده از مواد غنی کننده در بستر کشت قارچ خوراکی صدفی، 1379. 8 صفحه.
2. تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن. 1391. 19 صفحه.
3. بسته بندی میوه ها و سیزی ها با اتمسفر تغییر یافته، 1398. 
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.