پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر فروغ شواخی[_HprPDF] فروغ شواخی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
سمت
علوم و صنایع غذایی-فرآوری مواد غذایی تخصص
موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج محل کار
پست الکترونیک
0263-2705320 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان،1372
 • کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران،  1376
 • دکتری، علوم و صنایع غذایی( فرآوری مواد غذایی)، دانشگاه پوترا، 1390

سوابق شغلی

  عضو هیات علمی بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،1376 تاکنون

سوابق اجرایی  

 • مسئول واحد آموزش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- ازسال1385 تا 1386
 • مسئول واحد انتقال یافته­های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- از سال 1378 تا   1386
 • عضو کمیته شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران- از سال 1379 تا سال 1381
 • عضو ستاد ویژه توسعه نانو تکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی- از سال 1382 تا سال 1386
 • مشارکت در تدوین سند "راهبرد 10 ساله توسعه فن آوری نانو در جمهوری اسلامی ایران"-1384
 • عضو کار گروه صنایع تبدیلی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته­ها- از سال 1385 تا1386
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات کاهش ضایعات محصولات و فرآورده­های کشاورزی در مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیع و میوه های هسته دار- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. از سال 1385 تا 1386
 • مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  از سال 1390 تا 1394.
 • عضو کمیته فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. از سال 1391تا 1393.
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی البرز. از سال 1391تاکنون.
 • عضویت در کانون هماهنگی دانش و صنعت سیب. از سال 1391تاکنون.
 • ناظر پروژه های موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- از سال 1391.
 • نظارت و سرپرستی آزمایشگاهها و سوله صنایع غذایی. 1393-1392
 • معاون بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت. 1393-1392.
 • دبیر هیات ممیزه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- از سال 93 تاکنون

 


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. Effects of enzymatic liquefaction, maltodextrin concentration and spray dryer air inlet temperature on pumpkin powder characteristics. Food and Bioprocess Technology. 2012. 5(7):2837-2847.

Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. Application of zNose™ for classification of enzymatically-macerated and steamed pumpkin using principal component analysis. International Food Research Journal. 2011. 18: 311-318.

Sardabi, F., Mohtadinia, J., Shavakhi, F. and Ashraf Jafari, A. 2014. The effects of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) and potassium permanganate coated zeolite nanoparticles on shelf life extension and quality loss of Golden delicious apples. Journal of Food Processing Preservation. 38 (2176-2182).

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

شواخي، ف. 1377. بررسي اثر اشعه ماوراء بنفش بر A.niger در توليد اسيد سيتريک. مجموعه مقالات علمي تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. شماره12 (61-51).

 

شواخي، ف و شاهدی،م. 1385. استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 7 شماره 27. (180-165).

 

موسی پور گرجی، ا و شواخي، ف. ارزيابي خصوصیات فیزیکو شیمیایی ارقا م جديد سیب زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فرآوری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1385. جلد 8 شماره2 .78-63.

 

خدادادی، م، معدنی، ص. و شواخی، ف. اثرات روشهای مختلف عمل آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایران. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. پاییز 1391، شماره 3 ، جلد 13، 36-29.

 

گودرزی، ف و شواخی، ف. تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن بر زمان رسیدن گوجه فرنگی در انبار. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 15،شماره 2، سال 1393، صفحات 98-89.

 

سردابی،ف. مهتدی نیا،ج. شواخی، ف و اشرف جعفری.ع. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانوزئولیت های حاوی پرمنگنات پتاسیم در افزایش ماندگاری و کیفیت سیب قرمز و زرد لبنانی. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی. سال هشتم، شماره تابستان 1392 ، صفحات  144-135.

 

پاشازاده، ب ، سیدین اردبیلی ، س. م. حاج نجاری، ح. شواخی، ف  و اسدی، غ. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. علوم غذایی و تغذیه. بهار 1393. سال یازدهم. شماره 2 ، صفحات  95-81.

 

 پاشایی ، آ. شواخی، ف. 1395.استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی. نشریه پژوهش های صنایع غذایی تبریز. پذیرش برای چاپ.

شواخی، ف و بهمدی. ه. 1394.بررسی اثر استفاده از 1-متیل سیکلو پروپن در کیفیت پس از برداشت سیب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 13 (شماره 1). 175-184.

بهمدی، ه و شواخی، ف. 1394. بررسی تاثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 13 (شماره 1).113-125.

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

 

شواخی،ف  و بهمدی،ه. 1386. فن­آوری نانو: رویکردی نوین در علوم و صنایع غذایی. ماهنامه زیتون. شماره177

(27-22).

 

شواخی،ف و بهمدی،ه.1385. لزوم وضع قوانین و استانداردهای لازم در ارزیابی محصولات غذایی حاصل از گیاهان تراریخته. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

 

شواخی، ف. 1385. جلوگیری از ضایعات پس از برداشت میوه ها با استفاده از گازدهی اسید استیک. مروج، ماهنامه ترویج کشاورزی، شماره 17، صفحه 3.

 

شواخی،ف و بهمدی،ه. استراتژی های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی( I ) .1385. ماهنامه سنبله. سال هفدهم شماره 157.

 

شواخی،ف و بهمدی،ه. استراتژی های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ( II ) .1385. ماهنامه سنبله. سال نوزدهم شماره 156.

 

بهمدی، ه. و شواخی، ف.1384. کنترل کیفیت مواد غذایی با روش بینایی الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران). شماره 173.

 

بهمدی، ه. و شواخی، ف.1384. زنجیره های ارزش : استراتژی نوین برای دستیابی به فرصت های بهتر در بازارهای جهانی. ماهنامه کشاورزی و غذا. جلد 36.(57-55).

 

بهمدی، ه. و شواخی، ف. 1388. انواع نمک خوراکى و کاربردهاى آن در صنايع غذايى. فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبيعى. سال ششم -شماره 24. 47-45.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

فروغ شواخی و مهناز مظاهری اسدی.1377. بررسی و مقایسه استفاده از اشعه ماوراء بنفش بر A.niger در توليد اسيد سيتريک درمحيط کشت هاي ملاس و مخلوط ملاس و تفاله مالت. چهارمین کنگره مهندسی شيمي ايران ،دانشگاه صنعتي شريف. تهران.(سخنرانی).

 

فروغ شواخی.1379. نقش زمان برداشت در ارتقاء کيفي و توسعه صادرات گلابي. مجموعه مقالات يازدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران.تهران.(سخنرانی).

 

فروغ شواخی.1379. جلوگيري از ضايعات قارچي پس از برداشت ميوه ها با استفاده از گاز دهي با اسيد استيک. دومين همايش ملي استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزي.کرج .(پوستر).

 

فروغ شواخی و مهناز مظاهری اسدی. کاربرد بيوتکنولوژي در توليد اسيد سيتريک با استفاده از ضايعات کارخانه ماءالشعير و قند. دومين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران. جلد دوم 1748-1740.کرج.(سخنرانی).

فروغ شواخی.1380. توليد مواد طعم زا با استفاده از بيوتکنولوژي. دوازدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران. تهران.(پوستر).

فروغ شواخی.1380 . لزوم به کارگيري سيستم HACCP  در کارخانجات فرآوري پنير. اولين همايش تخصصي صنعت شير و فرآورده هاي آن.  

فروغ شواخی.1381. ارائه روشی استاندارد و سریع به منظور رده بندی گندم بر اساس رنگ. اولين کنگره بين المللي گندم .تهران.(پوستر).

فروغ شواخی.1382. ارزیابی ایمنی فرآورده های غذایی تغییر ژنتیکی یافته. اولین همایش غذا و توسعه پایدار.تهران.( سخنراني).  

هما بهمدي و فروغ شواخي.1383. کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در صنايع غذايي. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي سراسر کشور. تهران، دانشگاه تربيت مدرس.(پوستر).

فروغ شواخي و هما بهمدي.1383. نانوتکنولوژي: فن آوري نوين در صنايع غذايي. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي سراسر کشور. تهران، دانشگاه تربيت مدرس. (پوستر).  

فروغ شواخی و هما بهمدی.1383. ارزيابی ايمنی فرآورده های کشاورزی حاصل از گياهان تراريخته. اولين همايش ملی ايمنی زيستی کشور. 28-29 بهمن. موسسه تحقيقات بيوتکنولوژی کشاورزی.(سخنرانی).

فروغ شواخی و هما بهمدی.1385. استراتژی های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمين کنگره ملی و اولين کنگره منطقه­اي صنايع غذايی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.( پوستر).  

هما بهمدی و فروغ شواخی.1385. زنجیره های ارزش: استراتژی موفق برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمين کنگره ملی و اولين کنگره منطقه­اي صنايع غذايی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.( پوستر).

هما بهمدی و فروغ شواخی.1385. دید ماشینی: سیستم بازرسی خودکار در ارزیابی مواد غذایی. شانزدهمين کنگره ملی و اولين کنگره منطقه­اي صنايع غذايی. 24-23 فروردین. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.( پوستر).  

فروغ شواخی و هما بهمدی.1385. ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته (GMF) . نهمین کنگره تغذیه ایران. 16-13شهریور. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (سخنرانی).

فروغ شواخی و محمد شاهدی1385. ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی کشمش تولیدی با استفاده از اسید استیک به جای SO2 . 23-21 شهریور .دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان. (سخنرانی).  

فروغ شواخی. استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش (سخنرانی). 1385. هفته انتقال یافته های موسسه.

فروغ شواخی و هما بهمدی. 1390.کاربرد بینی الکترونیکی( zNose ) و تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) در گروه بندی محصولات فرآوری شده آنزیمی کدو. بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه صنعتی شریف (سخنرانی).  

علی محمدی ثانی کاخکی، فروغ شواخی، حسن حاج نجاری و شایسته کوشکی. ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی سیب با استفاده از 1- متیل سیکلو پروپن در دو رقم گرانی اسمیت و فوجی. همایش ملی صنایع غذایی. قوچان.1390.

علی محمدی ثانی کاخکی، فروغ شواخی، حسن حاج نجاری و شایسته کوشکی. بررسی اثرات کاربرد 1-متیل سیکلو پروپن بر TA ، CO2 ، رنگ پوست و گوشت ارقام گرانی اسمیت و فوجی. همایش ملی صنایع غذایی. قوچان.1390  

شواخی،ف و معدنی،ص. 1391. استفاده ازاسید استیک به عنوان جایگزینی برای گوگرد در تولید کشمش اولین همایش ملی انگور استان قزوین، تاکستان، 28 شهریور.

پاشازاده، ب ، سیدین اردبیلی ، س. م. حاج نجاری، ح. شواخی، ف و اسدی، غ.1392. بررسی تاثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو جاذب اتیلن بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (پوستر).  

پاشایی. آ. شواخی، ف . فهیم دانش ، م و بدیعی، ف. 1392.کاربرد دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی ( DSC ) جهت تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن های گیاهی.بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (سخنرانی).

معدنی، ص. شواخی، ف  و خدادادی، م. 1392. اثر شرایط کیورینگ در انبارمانی ارقام پیاز ایرانی. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی. دانشگاه شیراز (پوستر).

سردابی، ف. مهتدی نیا، ج. و شواخی، ف. 1393 . افزایش عمر انبارمانی میوه های تازه با استفاده از روش های حذف اتیلن. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران (پوستر).

 شواخی، ف و بهمدی. ه. 1394.بررسی اثر استفاده از 1-متیل سیکلو پروپن در کیفیت پس از برداشت سیب. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (سخنرانی).

 بهمدی، ه. شواخی، ف. و رفیعی درسنگی، ز. 1394.بررسی و مقایسه تاثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (سخنرانی).

بهمدی، ه و شواخی، ف. 1394.  تاثیر استفاده از فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگیهای حسی نان بربری در زمانهای مختلف نگهداری. بیست و سومین کنگره صنایع غذایی 20 و 21 آبان 94. (پوستر)
 
کنفرانس های خارجی
 

 

Forough Shavakhi & Fojan Badii. 2001. Investigation on the effect of harvest time on the physicochemical properties of pear cultivars (Duchess & Tebrizy) in Iran. International Conference on Agricultural Science and Technology. 7-9 Nov. China.

Forough Shavakhi. 2002. The importance of pear harvest date in sustainable agriculture development-3rd  International symposium on sustainable agro-enviroment systems: New Technolohy and applications (AGRON2002). Cairo, Egypt.

Forough Shavakhi. 2002. The use of biotechnology on citric acid production by sugar and malt beverage industry wastes-3rd International symposium on sustainable agro-enviroment systems:New Technolohy and applications (AGRON2002). Cairo, Egypt.

Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. 2009. Application of zNose™ for VaporPrint™ determination of raw and processed pumpkin. 11 Asian Food Conference. Brunei.

 

 

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. بررسی اثر زمان برداشت بر خواص فيزيکو شيميايي و عمر انباري گلابي دوشس و تبريزي کرج. مجری مسئول.1378-1380. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 2.  بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش کاشت در کارایی مصرف آب و کمیت و کیفیت دو رفم کلزا.همکار. 1381-1379. موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی.  
 3. بررسي تاثير زمان برداشت و شرايط نگهداري بر کيفيت و پايداري روغن خوراکي کلزا.همکار. 1378-1381. محل اجرا: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 4. اثر زمان برداشت در افزايش عمر انباري به اصفهان. همکار.1378-1380. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.  
 5. بررسي و ارزيابي صفات کمي و کيفي ارقام مناسب مصارف مختلف فرآوري سيب زميني. همکار .1378-1381. موسسه تحقيقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
 6. بررسي اثرات سيلو روي صفات کمي و کيفي دو رقم تجارتي چغندرقند. همکار.1380-1382. موسسه تحقيقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند.  
 7. استفاده از اسيد استيک به جاي SO2 جهت ضدعفوني کردن کشمش. مجری مسئول. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 8. ارزيابي صفات کمي و کيفي ارقام جديد سيب زميني در کشت بهاره.همکار.1382-1384. موسسه تحقيقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.  
 9. بررسي امکان استفاده ازسلولز(فيبر خوراکي) در توليد نان. همکار.1383-1385. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 10. بررسي زمان برداشت و مدت نگهداري چغندر قند در دو روش سيلو و اثر آن بر ضايعات وزني و کيفي. همکار. 1383-1385. موسسه تحقيقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند.  
 11. تاثير شرايط انبارداري بر خواص کمي وکيفي ارقام پياز ايراني. مجري مسئول. 1384-1386. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. 
 12. استخراج و شناسايي آنتی اکسيدانهاي طبيعي کنجاله کلزا و تاثير أنها بر پايداري اکسيداتيو و ويژگيهاي حسي روغن کلزا .همکار.1384-1386. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 13. اثرات شرايط کيورينگ به روش مستقيم بر انبارماني ارقام پياز ايراني .همکار. 1384-1386. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 14. تاثير1- متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضايعات سیب درختی.مجری مسئول.1389-1391. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 15. مقایسه روشهای غیرمخرب آگوستیکی و مخرب مکانیکی برای بررسی ماندگاری سیب گلاب ضربه­دیده و پوشش­داده شده با متیل سلولز. همکار. 1389-1391. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 16. بررسی تاثیر شرایط مختلف عمل آوری و نگهداری شیره توت بر عوامل شاخص کیفیت. همکار. 1389-1391.خراسان رضوی.
 17. ارائه روشهای سریع تعیین تقلب روغن زیتون. مجری مسئول. 1391-1392. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 18. تعین زمان مناسب برداشت ارقام جدید نارنگی و بررسی قابلیت انبارمانی آنها براساس ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ارزش تغذیه ای .همکار. 1391-1394 . مشترک با موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي و موسسه تحقیقات مرکبات.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1.   ارزیابی همبستگی ویژگیهای بیوفیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف زیتون به منظور نعیین مناسب ترین زمان برداشت. مجری مسئول. 1393-1394. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 2. ارزیابی افت و کسری محصولات کشاورزی در مرحله انبارداری. مجری مسئول. 1395-1393. موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي.
 3. تولیدکنسرو زیتون رژیمی با استفاده از نمکهای کلرید سدیم، پتاسیم و کلسیم. 1395-1394 . موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1. بررسی اثرات کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن و نانو جاذب اتیلن  بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ارقام گرانی اسمیت و فوجی. شایسته کوشکی.مشاور. 1390. دانشگاه آزاد قوچان.  
 2. تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب دو رقم سیب تولیدی ایران ( Red delicious &Golden delicious ). فاطمه سردابی، مشاور.1391. دانشگاه تبریز.
 3. تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن و گرانولهای نانو جاذب اتیلن با بسترهای زئولیتی بر خصوصیات کیفی و ماندگاری سیب. بهرام پاشازاده، مشاور. 1391. دانشگاه آزاد علوم تحقیقات.  
 4. مقایسه کاربرد دستگاه DSC  و روش ترکیب اسید چرب جهت تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن های گیاهی. آمنه پاشایی. راهنما. 1391. دانشگاه آزاد شهر قدس.
 5. بررسی ویژگیهای پومولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی روغن زیتون در 5 ژنوتیپ انتخابی .مشاور .1393. دانشگاه آزاد کرج.  
 6. بررسی زنده مانی سویه های بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب.مشاور.1394. دانشگاه آزاد ورامین.
 7. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه رزماری بر لاکتوباسیلوس پلانتارم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه در آب سیب مشاور.1394. دانشگاه آزاد ورامین.
 8. اثر پودر کدو بر ویژگیهای ریولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و ساختاری کیک روغنی کم چرب، آیدا دادخواه. مشاور. 1394. دانشگاه آزاد سبزوار.

 

 

تشویقات 
 

ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان- رتبه اول فارغ­ التحصیلان در سال تحصيلي 73-72.

ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- جهت برگزاری روز مزرعه در ورامین.1379.

ریاست سازمان و ریاست شورای تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان تهران- جهت حضور فعال در جلسات شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران.1381.

دفتر برنامه ریزی و هماهنگی ترویج-جهت تقدیر از ارتقای سطح دانش و اطلاعات بهره برداران ومشارکت فعال در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ترویجی1385.

ریاست دانشگاه پوترا برای مدال طلای   PRPi.2012.UPM Research Innovation   

ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جهت برگزاری دوره آموزشی کیفیت و سلامتی آب، خاک و مواد غذایی-روشهای نمونه برداری و آنالیز شیمیایی1390.

مدیر کل دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت غرفه برتر در فن بازار جمهوری اسلامی ایران. 1390.

 


سایر موارد