یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

شبيه سازي کمي آبهاي زيرزميني حوضه جهانبين دشت شهرکرد
دکتر رحیم علیمحمدی نافچی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اجرای پژوهشی آبهاي زيرزميني حوضه جهانبين دشت شهرکرد را به منظور بهره برداري پايدار از آبخوان با استفاده از مدل Modflow شبیه سازی کمی کرد.

بر اساس این پژوهش، ميزان تغذيه آبخوان همواره از حجم برداشت آب در حوضه آبریز جهانبین (دشت شهرکرد) کمتر است. عملکرد و منفي بودن معادله بيلان آبي آبخوان باعث شده که در سال 93- 92 ميانگين افت سطح آب زيرزميني آبخوان 2/24 متر و از سال 55 لغايت 93 آبخوان افتي برابر 14/9متر داشته است. با توجه به معادله بيلان آبي دشت شهرکرد، حجم آب مصرفی در بخش‌ هاي کشاورزي، صنعت و شرب - فضاي سبز بترتيب معادل 150، 19 و 40 ميليون مترمکعب در سال 93 – 92 برآورد شده است. بحراني‌ترين سناريو پيش بيني شده احداث تونل 65 کيلومتري بهشت آباد است که از عمق حداقل 300 متري آبخوان دشت شهرکرد و حوضه آبريز جهانبين عبور مي کند. به دليل وجود گسل هاي فراوان در منطقه، تونل به عنوان يک زهکش قوي عمل مي نمايد و خيلي خوشبينانه در مدت کمتر از 300 روز قادر است تمام حجم آبي که طي قرن‌های متمادي در آبخوان ذخيره شده است را تخليه نمايد و از طرفي پديده شوم نشست زمین را در بر دارد و نياز است تا وزارت نيرو حداقل 236 ميليون مترمکعب در سال، آب را به صورت ثقلي در اختيار بهره برداران منطقه قرار دهد. به منظور جلوگيري از پدیده نشست زمين، خشک شدن چاهها، بيکاري افراد، نياز به مديريت واحد و جامع منابع آبي حوضه آبريز و کنترل دقيق و هوشمند برداشت هاي آب ضمن اجراي طرح های تغذیه مصنوعی و رعایت برنامه مديريت بهينه و پایدار مصرف آب از منابع آبي حوضه آبريز جهانبين است.۱۳۹۴/۰۷/۲۲
تعداد نمایش: ۲۷۲
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات