شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹  -  Saturday, February 27, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

برگزاری سخنرانی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سخنرانی دکتر بهمن یارقلی در اجرای سلسله برنامه های ویدئو کنفرانس انتقال دانش به روز در گستره ملی بخش کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه دانش برگزار شد.

در اجرای سلسله برنامه‌های ویدئو کنفرانس "انتقال دانش به روز در گستره ملی بخش کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی"، روز دوشنبه چهارم اسفند ماه ۹۹، سخنرانی با عنوان "ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های کشاورزی "، توسط دکتر بهمن یارقلی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس در دو قسمت در شبکه دانش ارائه شد. با توجه به نقش محیط زیست و پایداری المانهای زیست محیطی در حفاظت از منابع طبیعی و پایداری کشاورزی و امنیت غذایی، ضرورت دارد که مدیران، برنامه ریزان کشاورزی و همچنین زارعین در سطح کشور شناخت مناسبی از اثرات زیست محیطی فعالیتهای مختلف کشاورزی داشته باشند و راهکارهای مدیریت و کمینه کردن این اثرات را بشناسند. بعبارت دیگر باید توجه شود که خط قرمز توسعه کشاورزی باید حفظ محیط زیست و پایداری منابع آب، خاک و محیط طبیعی باشد. در این راستا با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی گروه هدف ذکر شده، ملاحظات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی براساس نتایج تحقیقات دو دهه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و جدیدترین دستاورهای بین المللی ارائه گردید و براساس چالش های زیست محیطی بیان شده راهکارهای کنترل و علاج بخشی برای چالش های ذکر شده، ارائه گردید.

 


۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تعداد نمایش: ۲۶
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات