یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش گلخانه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

طرح پژوهشی بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره‌‍وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلی اجرا شد.
طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره‌وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلی" با هدف بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره‌وری مصرف آب اجرا گردید.

دکتر سالومه سپهری صادقیان عضو هیأت علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و همکاران در پژوهشی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره‌­وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلیرا بررسی نمود.

خانم دکتر سپهری صادقیان و همکاران با هدف بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره‌­وری مصرف آب، پژوهشی را با عنوان " بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب آکواسورس بر بهره­‌وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلی" در دو بخش آزمایشگاهی و مطالعات گلخانه‌ای در گلخانه تحقیقاتی ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی انجام دادند. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که در کلیه بافت‌­های خاک مورد مطالعه، کاربرد سوپرجاذب و افزایش سطح مورد استفاده، میزان رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم را افزایش داد. کاربرد 2­ درصد وزنی سوپرجاذب در بافت‌­های لوم شنی، لوم رسی و رس سیلتی میزان رطوبت در حد ظرفیت زراعی را به ترتیب حدود 2/4، 1/6 و 1/5 برابر نسبت به نمونه شاهد هر بافت افزایش داد. لیکن بیشترین رطوبت قابل استفاده گیاه در هر سه بافت مورد مطالعه با کاربرد 0/5 درصد وزنی سوپر جاذب بدست آمد. در خصوص بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره­‌وری مصرف آب نعناع فلفلی نیز مشاهده شد که کاربرد سوپرجاذب و افزایش سطح مورد استفاده سبب کاهش میزان آب مصرفی شد. کاربرد 2­ درصد وزنی سوپرجاذب در دورهای آبیاری 2، 4 و 6 روز سبب کاهش مقدار آب مصرفی به ترتیب به میزان  35، 64 و 68 درصد  حجم آب مصرفی در تیمار شاهد شد. از طرفی کاربرد سوپرجاذب در سطوح 0/5 و 1­ درصدوزنی سبب افزایش میزان بهره‌وری مصرف آب شد. افزایش سطح سوپرجاذب به 2­ درصد وزنی علی‌رغم کاهش میزان آب مصرفی به علت ایجاد شرایط نامطلوب برای رشد گیاه منجر به کاهش کارآیی مصرف آب شد. بنابراین علی‌رغم آنکه سوپرجاذب آکواسورس در جذب آب توانایی خوبی دارد، لیکن در سطوح بالای استفاده (2­ درصد وزنی) قادر به تخلیه مطلوب رطوبت نبوده و آب ذخیره شده به خوبی در دسترس گیاه قرار نمی‌­گیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 


۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تعداد نمایش: ۹۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش گلخانه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات