یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

استفاده از روش خاک‌ورزی حفاظتی در تناوب گندم- ذرت در منطقه شمال خوزستان امکان ‌پذیر است.
استفاده از خاک‌ ورزی حفاظتی باعث کاهش مصرف انرژي، بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و ارتقاء شاخص بهره‌ وری آب آبیاری محصولات گندم و ذرت می شود.

دکتر محمد خرمیان عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی صفی‌آباد دزفول، با هدف صرفه جویی در مصرف آب آبیاری و افزایش بهره‌ وری آب آبیاری محصولات استراتژیک گندم و ذرت، پروژه تحقیقاتی "بررسی هیدرولیک آبیاری سطحی و بهره‌ وری آب آبیاری در تناوب گندم - ذرت در روش خاک‌ ورزی مرسوم و بی‌خاک‌ ورزی" را در یک تناوب سه ساله اجرا کرد.

یکی از مناطق مستعد کشاورزی ایران، اراضی پهناور شمال استان خوزستان است. غالب اراضی این منطقه درصد مواد آلی کمتر از 0/6 بافت نسبتا سنگینی دارند. تناوب غالب این منطقه، گندم- ذرت بوده و برای تهیه بستر مناسب بذر (به ویژه ذرت تابستانه)، علاوه بر سوختن بقایا و اعمال یک نوبت آبیاری برای تهیه زمین (آبیاری اولیه و یا اصطلاحاً آبیاری ماخار)، ادوات مختلفی از زمان تهیه زمین تا کاشت در مزرعه تردد نموده که در مجموع اتلاف وقت و انرژی را درپی خواهد داشت. ضمن آنکه در دوره رشد گیاه، مقدار قابل توجهی از آب آبیاری به صورت رواناب و تبخیر از سطح خاک از دسترس گیاه خارج می‌شود. از این رو ایده استفاده از سامانه کشاورزی حفاظتی در تناوب رایج منطقه در قالب یک طرح تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج مطالعات سه ساله نشان داد که استفاده از روش خاک‌ورزی حفاظتی در تناوب گندم- ذرت در منطقه شمال خوزستان امکان ‌پذیر است، به طوری که متوسط مصرف آب آبیاری در دو محصول گندم و ذرت در یک دوره سه ساله نسبت به خاک‌ورزی مرسوم 11/5 درصد کاهش و مقدار بهره‌ وری آب آبیاری 12/2 درصد افزایش یافت. افزایش درصد مواد آلی خاک از 0/8 درصد در سال اول به 1 درصد در سال سوم و بهبود نسبی در برخی شاخص ‌های آبیاری جویچه ای و خصوصیات فیزیکی خاک از جمله جرم مخصوص ظاهری، شاخص نفوذ و سرعت نفوذ آب در خاک از نتایج دیگر این طرح تحقیقاتی است.۱۳۹۵/۰۴/۱۹
تعداد نمایش: ۲۰۳
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات