یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

وضعيت منابع پايه توليد (آب و خاک) در نخيلات استان خوزستان و مشکلات و مخاطرات موجود
وضعيت محيط زيست، منابع آب و خاک و شرايط توليد محصول خرما در مناطق نخل­ خيز استان خوزستان، به دلايل متعدد و با شيب تندي رو به افول گذاشته و نياز به چاره انديشي فوري دارد.

دکتر عليرضا حسن­ اقلي، عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، طي پژوهشي با عنوان بررسی وضعيت منابع آب و خاک در نخيلات خوزستان در راستاي تداوم بهره برداري مناسب و ارتقاء شاخص ­هاي زيست محيطي» و با همراهي همکاران پژوهشکده خرما و ميوه ­هاي گرمسيري و بخش فني و مهندسي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان، به بررسي وضعيت منابع آب آبیاری و خاک نخلستان­ ها در قطب­ های تولید خرما در استان خوزستان و شناسايي چالش­ هاي موجود پرداخت. در همين راستا نخلستان­ های استان بر حسب شباهت شرايط حاکم بر آنها، به چهار منطقه اصلی مشتمل بر شهرستان ­هاي آبادان و خرمشهر، شادگان و ماهشهر، بهبهان و اهواز تقسيم شدند. سپس بر حسب امکانات موجود و ميزان همکاري دست اندرکاران و کشاورزان، بررسي و نمونه­ برداري ­هاي لازم از آب آبياري و خاک نخيلات در هر منطقه و در طي دو فصل سرد و گرم متوالي انجام گرفت.

نتايج نشان داد که کيفيت آب و خاک در تمامي مناطق تحت بررسي در حال نزول بوده و اثرات نامطلوب خود را بر کميت و کيفيت خرماي توليدي استان بر جاي گذاشته است. بيشترين شوري (EC) و نسبت جذب سديم (SAR) آب آبياري به ميزان 4/12 دسي ­زيمنس بر متر و 11/6 در شهرستان آبادان (رودخانه بهمنشير) اندازه­ گيري شد. بررسي آمارهاي بلند مدت کيفيت آب رودخانه کارون (به­ عنوان منبع اصلي تأمين آب آبياري استان) در ايستگاه اهواز نشان داد که ميانگين ساليانه شوري آب از 1/12 دسي ­زيمنس بر متر در سال آبي 47-1346 به 2/45 دسي ­زيمنس بر متر در سال 93-1392 افزايش يافته است. از نظر وضعيت شوري و سديمي خاک نيز شرايط بغرنج بود و مقادير بالاي شوري عصاره اشباع خاک (با بيشترين ميانگين کل EC در خاک سطحي به ميزان 43/26 دسي ­زيمنس بر متر در خرمشهر و دامنه تغييرات 105/4-8/11) مشاهده گرديد که اثر خود را به ­صورت افت محصول، گاه بين 10 تا 50 درصد و در مواردي توقف رشد رويشي و زايشي و از بين رفتن درخت نشان مي­ داد.

در واقع به ­جز منطقه بهبهان، نخيلات ساير مناطق مورد بررسي به درجات مختلف با مشکل شوري منابع آب و شوري و سديمي بودن خاک مواجه بوده و شرايط در نخيلات خرمشهر و شادگان به وضعيت بحراني نزديک شده است. همچنين شدت اين قبيل مشکلات در ساليان اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. به علاوه، وقوع پديده ريزگردها بر دامنه مشکلات افزوده و افت بيشتر کمي و کيفي محصول خرما و طغيان برخي بيماري­ ها نظير کنه را به دنبال داشته است. چنين به نظر مي ­رسد که وضعيت محيط زيست، منابع آب و خاک و شرايط توليد محصول خرما در مناطق نخل­ خيز استان خوزستان، به دلايل متعدد و با شيب تندي روبه افول گذاشته و نياز به چاره انديشي فوري دارد.
 
 
 
 


۱۳۹۵/۰۵/۰۲
تعداد نمایش: ۵۱۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات