یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

روش کاهش گرفتگی قطره چکان ها توسط ریشه در درختان فندق
مهندس سید حسین صدرقاین عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری مهندس محمدمهدی نخجوانی مقدم و دکتر مهدی اکبری از همکاران موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشی با عنوان " بررسی کارآیی قطره چکان ها در سيستم آبياری قطره ای زیرسطحی (SDI) روی درختان فندق " انجام دادند.

این پژوهش به منظور بررسی استفاده از ترفلان برای جلوگیری از تجمع ریشه در مجاورت قطره چکان ها و نفوذ ریشه به داخل آنها و به‌ مدت سه سال اجرا شد. تجمع و تراکم ریشه اطراف لترال ها و مجاورت قطره چکان ها نسبتا زیاد و نفوذ ریشه ها به داخل قطره چکان ها در تمام تیمارها مشاهده شد. نتایج گرفتگی قطره چکان ها نشان داد که گرفتگی در هر دو تیمار آب (شاهد) و ترفلان در همه قطره چکان ها اتفاق افتاده ولی میزان گرفتگی در تیمار ترفلان به طور معنی داری در تمام قطره چکان ها کمتر می باشد. ترفلان باعث کاهش نفوذ ریشه به داخل قطره چکان شده ولی نتوانسته از نفوذ ریشه به داخل آن جلوگیری نماید. برای توصیه ترفلان و مدیریت استفاده از آن نیاز به انجام تحقیقات کامل تر در خصوص تکرار بیشتر، استفاده در فصل آبیاری، میزان و غلظت استفاده و یا استفاده تواما ترفلان و اسیدها در طول فصل آبیاری می باشد.
 
 


۱۳۹۵/۰۵/۲۰
تعداد نمایش: ۲۷۷
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات