دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹  -  Monday, August 3, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » مهندس ایران محمدپور[_HprPDF] ایران محمدپور نام و نام خانوادگی
عضو هئیت علمی - مربی پژوهش مرتبه علمی
محقق سمت
صنایع غذایی تخصص
بندرعباس - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان محل کار
iranmp200@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

ليسانس مهندسي شیمی– صنايع غذايي - دانشگاه تهران،  1369

فوق ليسانس مهندسي کشاورزي –  صنايع غذايي - دانشگاه تربيت مدرس، 1376

 

سوابق شغلی

کارشناس واحد تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان از سال 1373-1377

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان از سال 1377 تاکنون

 

سوابق اجرایی

-          عضويت در کميته تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي از سال 15/12/86 تا کنون

-           

-          عضو شورای تحقیقات استان

 

-          عضو شورای پژوهشی مر کز

 

-          عضو کمیته تخصصی باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان

 

سوابق تدریس

اصول تبديل و نگهداري فراورده‌هاي کشاورزي، کارشناسی، دانشگاه هرمزگان - نیم سال اول سال 1380-1382.

صنايع تبديلي خرما، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي حاجي آباد- نیم سال اول سال 1381-1382.

شناخت و کاربرد ماشين‌ هاي فراوري خرما ، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي حاجي آباد- نیم سال اول سال 1381-1382.

 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1)   محمدپور ، ا. 1378.  غني سازي پروتئين ضايعات فرايند مرکبات به روش تخمير حالت جامد / مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي جلد 22، شماره هاي 3 و4، صفحات 59-74.

 

2)   محمدپور ، ا. 1384.  بررسي اثرات گرمادرماني،ضدعفوني و بسته بندي بر روي عمرانبارماني ميوه موز رقم کاونديش / مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي.

 

3)      محمدپور ، ا. 1388. بررسي تيمارهاي حرارتي و برودتي به منظور ضدعفوني دو رقم خرماي پيارم و زاهدي / مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي.

 

 4)      محمدپور ، ا. قرآن خوان، م. 1391. اثر پرمنگنات پتاسيم، واکس و بسته بندي بر کيفيت و طول دوره انبارداري ميوه موز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

 

5)      محمدپور ، ا.  ملاحی، ط. جعفرپور،م. . 1391. بررسی اثرات گرما درمانی و پوشش بر رسیدن و کاهش ضایعات پس از برداشت انبه، مجله علمی کشاورزی و منابع طبیعی کاوش جنوب.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  

  محمدپور،ا. 1377. فاکتورهاي مهم در تخميرحالت جامد. همايش صنايع غذايي کشور.

محمدپور،ا. 1380. غني سازي پروتئين ضايعات فرايند مرکبات به روش تخمير حالت جامد. همايش ملي بهره برداري ازمنابع تجديدشونده.

محمدپور،ا. 1381. بررسي تاثير پوششهاي محافظ خوشه برخواص و کاهش خسارت درخرما. هشتمين همايش تخصصي خرما.

محمدپور،ا. 1381. بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و درجه حرارت برقابليت نگهداري يک رقم انبه محلي ميناب. سيزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي.

محمدپور،ا. 1381. کنترل قهوه اي شدن در قارچ‌هاي خوراکي. گردهمايي برنامه ريزي وساماندهي توليد و عرضه قارچ هاي خوراکي.

محمدپور،ا. داوودیان،ع. 1386. بررسي عوامل تاثير گذار برضايعات خرما دراستان هرمزگان. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي.

محمدپور،ا.کرمپور، ف. یکتن خدایی م. 1387. بررسي و تعيين روش مناسب براي ضدعفوني و انبارداري ارقام خرما زاهدي و پيارم. کنفرانس ملي خرما.

یکتن خدایی، م. محمدپور،ا. 1387. بررسي و تعيين خواص کمي و کيفي ارقام خرما ي استان هرمزگان. کنفرانس ملي خرما در زاهدان.

کرمپور، ف. محمدپور، ا. 1388. کنترل فیزیکی ضایعات آفات انباری و فساد پذیری ارقام خرمای تجاری ایران. چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصوات کشاورزی.

محمدپور،ا.قرآن خوان، م. 1390. اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی برکیفیت و طول دوره انباری میوه موز، هفتمين کنگره علوم باغبانی ايران.

محمدپور،ا. 1390. فرایند کردن میوه و سبزی به جهت کاهش ضایعات پس از برداشت و ایجاد ارزش افزوده. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات پس از برداشت.

محمدپور،ا. 1390. بررسی اثرات بسته‌بندی و دمای انبار برکیفیت خرمای خنیزی. همایش ملی صنایع غذایی.

محمدپور،ا. ملاحی، ط. جعفرپور ،م. 1391. بررسی اثرات گرما درمانی و پوشش پلی اتیلن بر رسیدن و کاهش ضایعات پس از برداشت میوه انبه. همایش ملی مدیریت کشاورزی.

یکتن خدایی، م. محمدپور،ا. 1391. بررسی سازگاری و خواص کمی و کیفی هشت رقم خرمای تجارتی دنیا، همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران.

محمدپور،ا. یکتن خدایی، م. .1391. اثرات آماده‌سازی، بسته‌بندی و انبارداری برکیفیت خرمای مرداسنگ. همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران.

محمدپور،ا. قرآن خوان م. مدندوست،م. دژم،م. حیدری،م. 1392. اثر پرمنگنات پتاسیم ، اسید سالسیلیک و بسته بندی بر کیفیت و طول مدت انبارداری میوه موز ، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی.

محمدپور،ا. 1392 . اثرات بسته بندی و دمای انبار برکیفیت دو رقم خرمای نرم استان هرمزگان. هشتمین کنگره علوم باغبانی.

محمدپور،ا. غفاری، م. م. 1392 . بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی در کاهش میزان رطوبت دو رقم خرمای نرم استان هرمزگان. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

محمدپور،ا. 1393. بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی برای خشک کردن لیمو ترش همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

محمدپور،ا. 1393. بکارگیری خشک‌کن خورشیدی و بسته‌بندی در افزایش عمر انبارمانی خرمای رقم مرداسنگ هرمزگان اولین همایش ملی فناوری‌‌های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی.

محمدپور،ا. فاطمیان، ح. 1393. اولین همایش ملی میان وعده های غذایی خشک کردن اسمزی برگه میوه انبه اولین همایش ملی میان وعده های غذایی.

محمدپور، ا. تاج الدین، ب. 1394 اولین کنگره بین‌المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم. فيلم و پوشش‌هاي خوراکي پروتئيني با پايه زئين ذرت.
 
کنفرانس های خارجی

Mohammadpour, M.Yektan khodaei,M.Karami, y. 2005. First International Festival & Symposium on Date Palm. Determination of proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in Hormozan Province. Nov. 20-21. Bandarabbas , Iran.

Yektan khodaei, M. Mohammadpour, i. Karami, y. 2005. First International Festival & Symposium on Date Palm. Artificial ripening of khuneizi date using of Physical and chemical method. . Nov. 20-21. Bandarabbas , Iran.

Mohammadpour, M.Yektan khodaei,M.Karami, y. 2006. Third International Date Palm Conference. Determination of proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in Hormozan Provinc .Feb. 19-21   Abu Dhabi.United Arab Emarat.

Yektan khodaei, M. Mohammadpour, i. Karami, y. 2006. Third International Date Palm Conference. 2006. Artificial ripening of khueizi date using of Physical and chemical method. Feb. 19-21.   Abu Dhabi.United Arab Emarat.

Yektan khodaei, M. Mohammadpour, i. Karami, y. 2006. International Date Palm Conference Production & Processing Technology. Determination of proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in Hormozan Provinc. May 9-11. Muscat .Oman.
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بکارگيري مواد زائد کشاورزي براي توليد قارچ خوراکي وخوراک دام. (سمت : مجری ). 1378 تا 1379 .

بررسي تاثير پوشش هاي محافظ خوشه برخواص و کاهش خسارت در خرما. (سمت : مجری ). 1378 تا 1379 .

مقايسه روش هاي مختلف رسانيدن خرماي رقم هليلي تحت شرايط قابل کنترل (دما و رطوبت). (سمت : مجری ). 1378 تا 1379.

بررسي اثرات نوع بسته بندي درعمرماندگاري خيار و بادمجان به جهت حمل ونقل جاده اي. (سمت : مجری ). 1379 تا 1380.

  بررسي اثرات زمان براشت ودرجه حرارت برروي قابليت نگهداري يک رقم انبه محلي ميناب. (سمت : مجری ). 1378 تا  1380.

بررسي روش مناسب براي ضدعفوني ، بسته بندي و انبارداري ارقام تجاري خرما. (سمت : مجری ). 1382 تا  1385.

بررسي تاثير گرمادرماني ، قارچ کش، واکس و پوشش دادن ميوه برکيفيت و عمرانباري ميوه پرتقال محلي منطقه حاجي آباد بررسي تحليلي وتجربي روش بهينه‌سازي عملکرد يک خشک کن خورشيدي براي خشک کردن ليمو ترش (سمت : مجری ). 1383 تا  1384.

بررسي عملکرد خشک‌کن خورشيدي درکاهش ميزان رطوبت خرما (سمت : مجری ). 1387 تا  1389.

بررسي اثرتيمارهاي فيزيکي و شيميايي برروي عمر نگهداري موز رقم کاونديش. (سمت : مجری ). 1380 تا  1383.

رساندن مصنوعي خرماي خنيزي با استفاده از عوامل فيزيکي و شیمیایی. (سمت : همکار). 1378 تا  1380.

بررسي روش مناسب جهت آماده سازي ، بسته‌بندي و انبارداري سه رقم خرماي نرم استان هرمزگان (سمت : مجری ). 1387 تا  1389.

بررسي امکان خشک کردن اسمزي برگه ميوه انبه . (سمت : مجری ). 13898 تا  1390.

 تاثیر بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده برماندگاري و کيفيت خرماي برحي در مرحله خارک (سمت : مجری ). 1391 تا  1393.

بررسی تاثیر شرایط انبارداری بر خواص کمی وکیفی دو رقم پیاز در استان هرمزگان (سمت : مجری ). 1393 تا  1394.

تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و بسته‌بندی تحت خلاء بر کیفیت وکنترل آفات انباری خرمای پیارم (سمت : مجری ). 1393 تا  1395.

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

فرآوری مربا و آب میوه مخلوط از میوه چیکو و پرتقال.( سمت : مجری ) 1395 تا    1396                                        

تأثیر دو پوشش‌ پلیمری و خوراکی و اسانس آویشن بر افزایش عمر ماندگاری خیار گلخانه‌ای.( سمت : مجری ) 1395 تا    1396
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی

( محمدپور، ا. سماوی، س.) 1393. نکات فني در برداشت، بسته بندي و   نگهداري ميوه انبه . نشریه فنی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

( محمدپور، ا.) 1389. روش های عمل آوری و کاهش رطوبت ارقام خرما (خنیزی، مضافتی ،هلیلی و شاهانی). نشریه فنی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

( محمدپور، ا.) . 1383برداشت بسته بندي و نگهداري انبه.نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان.

( محمدپور، ا.) 1387. خشک کن خورشيدي محصولات کشاورزي. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان.

( محمدپور،ا.) . 1387 ضدعفوني خرما با استفاده از روش هاي فيزيکي. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان.

( بهرامی، ح. پاکاری، ح. عباس زاده، غ. هوشیار، ح. محمدپور، ا. یکتن خدایی ، م.). 1386 . مرکبات. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

(یکتن خدایی، م. محمدپور، ا.) . 1387 نکات مهم در مراحل برداشت و پس از برداشت ميوه خرما. نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان.

 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.