سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر اورنگ تاکی[_HprPDF] اورنگ تاکی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
غضو هیات علمی و ریاست بخش سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
orangtaki@yahoo.com پست الکترونیک
37760061 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی   تشویقات سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  دکتری، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه کرانفیلد انگلستان، 1383

کارشناسي ارشد، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1375

کارشناسي، ماشين­هاي کشاورزي، دانشگاه ارومیه، 1369

سوابق شغلی

  محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان. 1373- 1372

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان. 1375- تاکنون

رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 1395-1390.

سوابق اجرایی

  محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از 1372 تا 1376

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از 1376 تا کنون
رییس بخش تحقبقات فنی و مهندسی کشاورزی از 1390 تا 1395
 
سوابق تدریس
 تدریس درس " آزمون و ارزیابی ماشینهای کشاورزی"، دانشگاه شهرکرد در مقطع کارشناسی ارشد، 1390


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1-     Hemmat, A. and Taki, O., 2001. Grain yield of irrigated winter wheat as affected by stubble-tillage management and seedling rates in central Iran, Soil &Tillage Research, 63.

2-     Hemmat, A. and Taki, O., 2003. Comparison of compaction and puddling as pre-planting soil preparation for mechanized rice transplanting in very gravelly Calcisols in central Iran. Soil &Tillage Research, 70.

3-     Taki, O., and Godwin, R.J.,2006. The creation of longitudinal cracks in shrinking soils to enhance seedling emergence. Part I. The effect of soil structure. Soil Use and Management, 22

4-     Taki, O., Godwin, R.J. and Leeds-Harrison, P.B., 2006. The creation of longitudinal cracks in shrinking soils to enhance seedling emergence. Part II. The effect of surface micro-relief. Soil Use and Management, 22

5-     Heidari, M., Abdolahpoor, Sh. And Taki, O. 2012. The effect of loading conditions on strength and energy requirement for onion leaf. International journal of natural and engineering science, 6

6-     Sharifi, A. and Taki, O., 2016. Determination of agricultural mechanization indices for rice cultivation in Iran: A case study of Isfahan province. Ecology, Envionment and Conservation(in press).

 

 مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    همت، ع. و تاکی، ا. 1380. بررسي امکان نشا کاري مکانيزه در روشهاي شله زني و تراکم خاک و اثرات آنها بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد برنج در خاک رس سيليتي. مجله علوم کشاورزي ايران، جلد 5 شماره 2.

2-    همت، ع. و تاکی، ا. 1382. بررسي آسيب هاي مکانيکي پنج نوع ماشين سيب زميني کن در منطقه فريدن اصفهان مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 2 شماره 34.

3-    اسدی، ا.، تاکی، ا.، میران زاده، م. و قزوینی، ح. 1387. ایجاد ترک های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9 شماره 4.

4-    اسدی، ا، یحیی آبادی، م. و تاکی، ا. 1390. تاثیر خاک ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 12 شماره 1.

5-    تاکی، ا. و اسدی، ا. 1388. ساخت و ارزیابی دستگاه کشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیاربازکن فعال. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 10 شماره 1.

6-    تاکی، ا، اسدی، ا، و جوادی، ا. 1389. منضم نمودن یک ردیف کار خلایی به پیش بر دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی خاک ورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 11 شماره 4.

7-    تاکی، ا. و اسدی، ا. 1392. بررسی امکان استفاده از پیازکن میله ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14  شماره2.

8-    حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا.، عبداله پور، ش. و مقدم واحد، م. 1391. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 13  شماره4.

9-     حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا.، عبداله پور، ش. 1392. تاثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله ای. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14 شماره 3.

10-   حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا. و عبداله پور، ش. 1392. تعیین توان مورد نیاز برداشت پیاز توسط پیازکن میله اي. نشریه مکانیزاسیون کشاورزي. جلد 1 شماره1 .

11-   تاکی، ا. و اسدی، ا. 1393. ساخت و ارزیابی نشا کار نیمه خود کار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 15  شماره3.

12-   اسدی، ا، تاکی، ا، میران زاده، م. و طهری، م. 1394. بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه خودکاربا تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 16 شماره 1.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1-       اسدی، ا.، تاکی، ا. و ابراهمیان، ح. 1373. مناسبترين فاصله کاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم کار. دومين کنگره زراعت و اصلاح نباتات. تبریز.

2-    تاکی، ا.، اسدی، ا. و میران‌زاده، م. 1386. بهینه سازی نشاءکارهای دو چرخ برنج جهت کاربری در اراضی با لایه گل آب شده عمیق . چهارمین کنگره ملي مهندسي ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون شهریور ماه. تبریز.

3-    افیونی، د.، و اسدی، ا. و تاکی، ا. 1386. مقاسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته ای Bed planting  و مسطح (Flat)   گندم در منطقه اصفهان . نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر . شهریورماه.کرمان.

4-    تاکی، ا. 1386. نقش اعمال صحیح خاک ورزی حفاظتی در کاهش مصرف نهاده ها. همایش مدیریت پایداری فناوری،تولید،تامین و مصرف نهاده های کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

5-    قزوینی، ح. و تاکی، ا. 1386. کشاورزی دقیق و تکنولوژی پخش متغیر. همایش مدیریت پایداری فناوری،تولید،تامین و مصرف نهاده های کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

6-    اسدی، ا.، تاکی، ا. و فرهمند، س. 1387. امکان جایگزینی خاک ورزی مرسوم با روشهای حفاظتی در تناوب جو- ذرت . همایش کشاورزی حفاظتی . آبان ماه. دانشگاه پیام نور سمیرم اصفهان.

7-    تاکی، ا.، اسدی، ا. و فرهمند، س. 1387. خاک ورزی حفاظتی، چالشها و راهکارها . همایش کشاورزی حفاظتی . آبان ماه. دانشگاه پیام نور سمیرم اصفهان.

8-       تاکی، ا، اسدی، ا. 1387. ساخت و ارزیابی دستگاه کشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای. شهریورماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

9-    افیونی، د.، اسدی، ا. و تاکی، ا. و سالمی، ح. 1386. مقایسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته‌ای و مسطح گندم در منطقه اصفهان. همایش کاربردی خشکسالی. شهریورماه. اصفهان.

10-  یعقوبی، م.،  آسودار م. و تاکی ا. 1387. تاثیر روشهای خاک ورزی و بقایای گیاهی بر درجه حرارت خاک و عملکرد گندم در تناوب با آفتابگردان در اصفهان. همایش کشاورزی حفاظتی. آبان ماه. دانشگاه پیام نور سمیرم اصفهان.

11-  اسدی، ا.، تاکی،ا. و میران‌زاده، م. 1387. اثر ایجاد ترک های طولی بر روی خطوط کاشت بر سبز شدن بذر پنبه . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

12-  افشاری، ق.، تاکی، ا. و فرزانه ب. 1390. تاثیر فاروئر جلوسوار بعنوان بخشی از ماشین پیازکن جهت برداشت پیاز در کشت متراکم روی ماندگاری پیاز پس از برداشت. ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.

13-  تاکی، ا، و اسدی. ا. 1391. ساخت و ارزیابی یک ماشین نشاءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیاز . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . شهریورماه. دانشگاه شیراز .

14-  تاکی، ا، و اسدی. ا. 1391. ساخت و ارزیابی یک ماشین نشاءکار نیمه خودکار متناسب با کشت متراکم پیاز . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . شهریورماه. دانشگاه شیراز.

15-  حیدری سلطان آبادی، م.، عبداله پور، ش. و تاکی، ا. 1391. تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریورماه. دانشگاه شیراز.

16-    حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و عبداله پور، ش. 1391. ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز و تعیین عملکرد آن. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریورماه. دانشگاه شیراز.

17-    تاکی، ا، و اسدی. ا. 1391. ساخت یک ماشین پیازکن متناسب با کشت متراکم محصول . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . شهریورماه. دانشگاه شیراز.

18-  طهری، م.، قنبریان، د.، تاکی، ا. و قاسمی، م. .1393 طراحی ساخت و ارزیابی موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان .

19-  حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و اسدی،ا. 1394. تعیین عملکرد سیستم‌های تبدیل برنج در استان اصفهان. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران..

20-  تاکی، ا.، حیدری سلطان آبادی، م. و اسدی،ا. 1394. ساخت و ارزیابی یک گودال‌کن هیدرولیکی جهت کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغات. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

21-  تاکی، ا.، اسدی،ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1394. بهینه‌سازی ماشین هواده چمن به منظور به کارگیری درخاک‌های سنگین ایران. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

22-  حیدری سلطان آبادی، م. اسدی،ا. و تاکی، ا. 1394. تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

 
کنفرانس های خارجی
 

1-     Heidarisoltanabadi, M. and Taki, O. 2013. Determination of Design Factors of a Rod Digger for Onion Harvesting. The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture. Islamic Azad University, Khorasgan Isfahan.


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-       ارزيابي و مقايسه پنج نوع ماشين برداشت سيب زميني با مکانيسم مختلف بر عملکرد کمي و کيفي سيب زميني (مجری) 1375 -1373

2-       بررسي و ارزيابي عملکرد کششي تراکتور ها در ايران(مجری). 1376-1374.

3-       بررسي اقتصادي و امکان سنجي تبديل موتور پمپهاي ديزلي به الکتر و پمپ(مجری). 1377-1376.

4-       ارزيابي و مقايسه دو الگوي توزيع بذر در کشت آبي با استفاده از دستگاه مرکب خاک ورز کاشت(مجری). 1376-1374.

5-       برر سي و انتخاب مناسبترين روش تهيه بستر نشاء(زمين اصلي) جهت کاشت مکانيزه برنج(مجری). 1378-1377.

6-       طراحي و ساخت دستگاه کاشت با شيار باز کن فعال جهت کشت مستقيم گندم در سيستم بي خاک ورزي(مجری). 1385-1384.

7-       بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب با محصولات رديفي بر عملکرد محصول مواد آلي و پايداري خاکدانه ها(مجری مسئول ). 1387-1384.

8-       اصلاح کارنده هاي موجود به منظور کشت گندم درون بقاياي گياهي(مجری). 1387-1385.

9-       اثر شدت خاک ورزی و روش کود دهی در دو شکل بستر کاشت مسطح و پشته ای بر عملکرد گندم آبی در تناوب ذرت علوفه ای- گندم(همکار). 1387-1385.

10-   استفاده از تکنيک ايجاد ترک‌هاي طولي بر روي خطوط کاشت به منظور بهبود سبز شدن بذر پنبه و حذف عمليات سله شکني در شرايط زارعين (مشاور). تحقیقی و ترویجی. 1388-1386.

11-   بررسی و تعیین مناسبترین روشهای خاک ورزی و شرایط مطلوب کاربرد آنها در تولید گندم آبی در مناطق مختلف ایران (مجری). 1389-1384.

12-   بررسی و تعیین مناسبترین ماشین کاشت کندم آبی برای شرایط مختلف کشور(مجری). 1389-1384.

13-   بررسي اثربرخي از روش هاي خاک ورزي و تهيه بسترکاشت برخصوصيات هيدروليکي وراندمان وکارآيي مصرف آب در زراعت گندم (مجری). 1388-1386.

14-   تاثیر روش هاي کشت وآبياري بر استقرار ، کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضی شور(همکار). 1390-1387.

15-   ساخت يک ماشين خود گردان به منظور تامين تراکم بالاي بوته در کشت نشاء ریشه لخت پياز(مجری). 1391-1389.

16-   ساخت و ارزیابی پیاز کن میله ای جلو سوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصو(مجری). 1390-1389.

17-   ساخت و ارزيابي یک واحد نشاء کار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشاء ریشه لخت (همکار). 1391-1389.

18-    ساخت و ارزیابی پیاز کن میله ای جلو سوار متناسب با الگوی کشت پخشی محصول(مجری). 1389-1390.

19-   ارزیایی اثربخشی فنی،اقتصادی و اجتماعی طرحهای خاک ورزی حفاظتی(مجری). 1393-1390.

20-   تلفیق ادوات خاک ورز جلوسوار و عقب سوار برای برداشت پیاز در کشت متراکم(مجری). 1393-1391.

21-   ساخت و ارزيابي سرزن غلتکي پياز (همکار ) 1391-1393

22-   ساخت یک گودال­کن هیدرولیکی جهت کوددهی و بهبود نفوذپذیری خاک در فضای سبز شهری و باغات (مجری). 1392-1391.

23-   بهینه سازی دستگاه هوادهی چمن به منظور به کار گیری در خاکهای سنگین ایران(همکار). 1392-1391.

24-   بررسی امکان افزایش ظرفیت مزرعه‌ای نشا‌کار نیمه خود‌کار با تغییر الگوی کاشت به روش کپه‌کاری (همکار) 1391-1393

   

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 

1-       ارزیابی فنی و اقتصادی سه نوع ماشین پیاز‌کن. (همکار) 1393-1395

2-     ارایه طرح، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چقندرقند(مجری). 1393-1395.

3-     ساخت و ارزیابی یک ماشین خودگردان به منظور استفاده در حفر چال کود در باغات متراکم(مجری). 1396-1394.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

-          نشریه ترویجی با عنوان " مدیریت بقایای گیاهی"

-         نشریه ترویجی با عنوان" خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی پایدار "

      -        نشریه ترویجی "مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در دو روش کشت پشته اي و مسطح"


 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1-       ساخت و ارزیابی یک واحد نشاء کار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشاء ریشه لخت پیاز-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

2-       تعیین فاکتورهای طراحی یک گودال کن هیدرولیکی استوانه ای و ارزیابی آن در خاکهای مختلف-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

3-       بهینه سازی دستگاه هوادهی چمن برای کار در شرایط عرصه های فضای سبز ایران-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

4-       ساخت و ارزیابی فاروئر های جلوسوار به عنوان بخشی از ماشین پیازکن جهت برداشت پیاز-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

5-       تعیین پارامتر های طراحی برای ماشین های مورد استفاده در یک روش نوین برداشت دو مرحله ای پیاز(دکتری)-دانشگاه تبریز

6-       طراحی، ساخت و ارزیابی موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز-دانشگاه شهرکرد

7-       تعیین خواص فیزیکی موثر در فرآوری دانه و مغز آفتابگردان-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

8-       مقایسه شاخص های انرژی گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای منطقه جیرفت-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

9-       مقایسه میزان مصرفی آب خیار دو نوع آب مغناطیسی و معمولی در دو روش تهیه بستر و کاشت-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

10-   بررسی و مقایسه اثر پارامترهای سرعت پیشروی و سرعت چرخ و فلک بر روی ریزش و تلفات گندم در کمباین نیوهلند tc56 و جاندیر1165 در شهرستان داراب-دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

 

عضویت در مجامع علمی 
 

- عضو شوراي انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي 1386-1384

- عضو شوراي تدوین سند ملی مکانیزاسیون 1388- 1387

- عضو کانون ماشینهای خودگردان و مسئول استانی کانون(1380-1390)

- عضو کميته راهبردي دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن 1388 اصفهان

- عضو کميته علمی اولین همايش ملي کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم   1389 اصفهان

 
 

 تشویقات
 
 - پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در سال 8 8

-تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات برای دستیابی به سه فناوری در ماشینهای کشاورزی

-لوح تقدیر از استاندار اصفهان به عنوان فناور برتر استان


سایر موارد

 اختراعات
        

1-    تاکی، ماشین کاشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیاربازکن فعال، 1386 ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

2-    تاکی و اسدی،  سامانه تامین سرعت پیشروی خزشی برای تراکتورهای مسی فرگوسن مدل 285، 1391، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

3-       تاکی و اسدی، دستگاه پیازکن میله ای جلوسوار متناسب با کشت درهم محصول،1388، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

4-    تاکی و اسدی، نشاءکار نیمه خودکار ثقلی برای کشت متراکم نشاء پیاز،1390، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی