شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳  -  Saturday, April 13, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس مسعود فرزام نیا[_HprPDF] مسعود فرزام نیا نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
پست الکترونیک
37760061 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

ليسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1372

فوق ليسانس، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1376

سوابق شغلی

 

کارشناس پژوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منبع طبیعی کرمان از سال 1373 تا 1388.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منبع طبیعی اصفهان از سال 1388 تاکنون.

سوابق اجرایی

 

برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری زیتون و تغذیۀ گیاهی

برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز کرمان

طراح و ناظر پروژه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی ایستگاه‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان (ایستگاه‌های تحقیقاتی فزوه، سمیرم و جنت‌آباد و مرکز آموزش کشاورزی اصفهان

همکاری با کمیته‌های نیازسنجی سازمان جهاد کشاورزی کرمان و کمیته تخصصی فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

همکاري با کميته‌های راهبردی محصولات گندم، جو و چغندرقند

شرکت در جلسات شورا و کميته فني بخش تحقيقات فني و مهندسي اصفهان

ناظر عالی 88 هکتار آبیاری بارانی و قطره‌ای مرکر آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفهان

نمونه‌برداری و نظارت بر تولیدات لوازم و تجهیزات سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار 12 شرکت در اصفهان

طراح و ناظر 50 هکتار پروژه‌های آبیاری قطره‌ای ایستگاه‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان (350 ساعت)

معاون بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان از سال 1390

بررسی علمی مقالات سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ( آذرماه 86، کرمان)

داوری مقالات مربوط به اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم (آبانماه 1389، اصفهان)

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان: "اشنایی با سامانه آبیاری تحت فشار در شهرستان تیران و کرون"

سوابق تدریس
 

هیدرولوژی مقدماتی، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی دوم سال 1387.

آب و خاک 3، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی اول 1376 تا 1388.

آب و خاک 3، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی اول 1376 تا 1388.

هیدرولوژی، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی دوم 1386.

مکانیک سیالات، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی دوم 1386.

آبیاری مقدماتی، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی اول 1386.

رابطه آب و خاک، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی اول و دوم 1385 و 1386.

اصول آبياري، کاردانی، مرکز آموزش کشاورزي کرمان، نیم سال تحصیلی دوم 1384.

اصول زهکشی، کارشناسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، نیم سال تحصیلی دوم 1384.

مساحی و نقشه‌برداری، کارشناسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، نیم سال تحصیلی اول 1377.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

  1- مصطفي‌زاده، ب. و م. فرزام‌نيا. 1379. بررسي عملکرد هيدروليکي آبياري جويچه‌اي در روشهاي مختلف مديريت دبي جريان. مجلة علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، جلد4، شماره (3)، 11-1.

2- فرزام‌نيا، م.، و راوری، س. ذ. 1384 . تأثير کم آبياري بر عملکرد و کارآيي مصرف آب خرماي مضافتي در بم. مجلة علمي کشاورزی(دانشگاه شهيدچمران اهواز)، جلد 28، شمارۀ 1، صفحات 86- 79.

3- نجفی‌نژاد، ح.، فرزام‌نیا، م. و جواهری، م. ع. 1388. اثر الگوی کاشت بر عملکرد، خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای. مجله پژوهش و سازندگی، جلد 21، شماره 4، صفحات 53- 46.

4- فرزام‌نیا، م. و حقایقی، س‌ا. 1388. بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکانهای مورد استفاده در ايران. مجلة علوم و مهندسی آبیاری (مجلۀ علمی کشاورزی). جلد 32، شماره 1، صفحات 25- 15.

5- اسلامی، ا. و فرزام‌نیا، م. 1388. اثر مواد مختلف مالچ بر افزايش نگهداري آب خاک در باغات پسته. مجلۀ آبیاری و زهکشی ایران. جلد 3، شماره 2، صفحات 87- 79.

6- فرزام‌نیا، ف.، زارعی، ق.، فتح‌الله طالقانی، د. و درویشی، د. 1389. نقش کم آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در مناطق بردسیر و کرج. مجلۀ چغندرقند، جلد 26، شماره 2، صفحات 183-169.

7- فرزام‌نیا، م. و ف. عباسی، 1390. بررسی مسایل فنی و بهره‌برداری از قنوات استان کرمان. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، سال پانزدهم، شماره 55، صفحات 54-41 .

8- حقایقی مقدم، س‌ا.، فرزام‌نیا، م. 1391، تاثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 26، شماره 2. ص 143-129.

9- فرزام‌نیا، م.، میران‌زاده، م. و جهاداکبر، م. ر. 1394. برنامه‌ریزی آبیاری گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از تشت تبخیر کلاس A . مجلة علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. دوره 6، شماره 21، صفحات 29- 14.

 ترویجی

1- فرزام‌نيا، م. 1379. تحقيقات انجام شده بر روي خيار و گوجه فرنگي در خصوص مسائل آبياري. کتاب پرورش سبزيجات گلخانه‌اي خيار، گوجه فرنگي و طالبي(مجموعه مقالات)/ مديريت آموزش و ترويج استان کرمان، 79/401.

2- فرزام‌نيا، م.، و نادر حيدری. 1383. تعيين کارآيي مصرف آب و آب مصرفي بهينه درخت خرماي مضافتي در منطقه بم . مجلۀ خشکي و خشکسالي کشاورزي، شمارۀ 13 .

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی  
 

 

1- فرزام‌نيا ، م. و خانجاني، م. ج. 1382. بهره‌وري از لايسيمتر جهت مطالعة فرسايش ازت خاک زراعي. اولين سمينار سراسري لايسيمتر. 11 بهمن ماه. کرمان.

2- ملایی ، ع. و فرزام‌نيا ، م. 1383. بررسي نتايج کاربرد مدل HEC-1 درپيش بيني سيلاب در حوزه آبريزهليل رود. اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21- 20 اردیبهشت ماه. کرمان.

3 - اسلامی، ا. و فرزام‌نيا ، م. 1383. مديريت بهره‌برداري از سيستمهاي دوار مرکزي در شهرستان بردسير. کارگاه فني آبياري باراني(توانمنديها و چالش ها). 30 بهمن ماه. کرج.

4- ذوالفقاران، ا.، نادری، ن. و فرزام‌نیا، م. 1384. تعیین بهترین نوع خروجی‌ها در مقابل گرفتگی در آبیاری قطره‌ای. اولین جشنوارۀ ملی ترویج سیستم‌های آبیاری تحت فشار. اردیبهشت ماه. مشهد.

5- فرزام‌نيا، م. 1384. تأًثير کم آبياري بر عملکرد و کارآيي مصرف خرماي مضافتي بم. اولين جشنواره و همايش بين المللي خرما. 30- 29 آبان ماه. بندرعباس.

6- فرزام‌نيا، م. 1384. تاًثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و کارآيي مصرف آب خرماي مضافتي تحت شرايط آبياري سطحي در منطقة بم. کارگاه فني آبياري سطحي مکانيزه. 13 آذر ماه. کرج.

7- فرزام‌نيا، م. و ملایی، ع. 1384. بررسي مقاومت به گرفتگي 5 نوع قطره‌چکان در شرايط استفاده از آب شور. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4- 3 اسفند ماه. کرمان.

8- فرزام‌نيا، م. و درویشی، د. 1384. تأثير تنش آبي در مراحل مختلف رشد بر کميت و کيفيت محصول چغندرقند. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4- 3 اسفند ماه. کرمان.

9- شايان نژاد ، م. و فرزام‌نيا ، م. 1384. مقايسه حل معادلات سنت- ونانت به روشهاي خطوط مشخصه و تفاضلهاي محدود جهت تحليل جريان غيرماندگار در مجاري روباز. دومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 4- 3 اسفند ماه. کرمان.

10- نجفی‌نژاد، ح. و فرزام‌نيا ، م. 1385. اثر الگوي کاشت بر عملکرد، خصوصيات زراعي و کارآيي مصرف آب ذرت دانه‌اي. نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 7- 5 شهریور ماه. تهران.

11- فرزام‌نيا، م. 1385. ارزيابی 6 سيستم آبياری موضعی در حال کار با آبهای نامتعارف دراستان کرمان. کارگاه آموزشی مصرف بهينة آب و افزايش بهره‌وری توليد و اجرای الگوی کشت مناسب. 6- 5 دی ماه. کرمان.

12- فرزام‌نيا، م. و درویشی، د. 1385. تعيين برنامة آبياری با استفاده از روش Tape در زراعت چغندرقند. کارگاه آموزشی مصرف بهينة آب و افزايش بهره‌وری توليد و اجرای الگوی کشت مناسب. 6- 5 دی ماه. کرمان.

13- زارعی، ق. و فرزام‌نیا، م. 1386. آبیاری زیتون. پنجمین جشنواره ملی زیتون با رویکرد بین‌المللی. 25 اردیبهشت ماه. کرمان.

14- زین‌الدینی، ع.، امیرپور ، م. و فرزام‌نیا، م. 1386. بررسی اثرات کیفی آبهای آبیاری بر تحول خاکها و عملکرد پسته منطقۀ انار کرمان. دهمین کنگرۀ علوم خاک ایران . 6- 4 شهریور ماه. تهران.

15- فرزام‌نیا، م.، کوهی ، ن. و اصغری، ه. 1386. مديريت آب و کود در گلخانه و مزرعه برای گوجه‌فرنگي . اولين کارگاه فنی ارتقاء کارآيي مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای . 26 مهر ماه. کرج.

16- فرزام‌نيا، م. و کوهی، ن. 1386. بررسی ويژگيها و مشکلات برخي از قنوات کرمان. سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک. 21- 20 آذر ماه. کرمان.

17- فرزام‌نيا، م. و کوهی، ن. 1386. ارزيابی شش سيستم آبياری موضعی در حال کار دراستان کرمان. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعۀ پایدار. 2 اسفند ماه. کرج.

18- کوهی، ن.، فرزام‌نیا، م. و اشرفی، ش. 1386. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری ( Tape ) وبیلان رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعۀ پایدار. 2 اسفند ماه. کرج.

19- رضوانی، س. م.، فرزام‌نیا، م. و امین، س. 1386. بررسی راندمان و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری تحت فشار برخی مزارع استان‌های همدان و کرمان. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعۀ پایدار. 2 اسفند ماه. کرج.

20- فرزام‌نيا، م. و زارعی ، ق. 1387. مدیریت کم‌آبیاری چغندرقند با استفاده از آبیاری قطره‌ای- نواری ( Tape ). دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. 10- 8 بهمن ماه. اهواز.

21- قدمی فیروزآبادی، ع. و فرزام‌نیا، م. 1388. بررسی عملکرد و کارآیی مصرف آب در محصولات گلخانه‌ای. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه‌ای. 30- 28 مهر ماه. اصفهان.

22- کوهی، ن.، فرزام‌نیا، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1388. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری ( Tape ) وبیلان رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان. همایش منطقه‌ای مدیریت خشکسالی و بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف در کشاورزی. آبان ماه. بوشهر.

23- کوهی، ن.، فرزام‌نیا، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1388. تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت ذرت‌دانه‌ای در کرمان. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 21- 19 بهمن ماه. کرمان.

24- فرزام‌نيا، م. و دهقانی‌سانیج، ح. 1394. ارزیابی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متغیر استان اصفهان. نخستین کنگره آبیاری و زهکشی ایران. 24- 23 اردیبهشت ماه. مشهد.

25- فرزام‌نیا، م.، دهقانی‌سانیج، ح. و ماًمن‌پوش ، ع. ر. 1394. ارزیابی سامانه‌ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در یک باغ زیتون. نخستین کنگره آبیاری و زهکشی ایران. 24- 23 اردیبهشت ماه. مشهد.

کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

تبخير و تعرق پتانسيل( ET0 ) گياه مرجع چمن، مجری، 1376 تا 1377.

تعيين تبخير و تعرق پتانسيل چغندر قند در منطقة بردسير، مجری، 1376 تا 1377.

تاًثير کم آبياري روي درختان مثمر خرماي مضافتي تحت روش آبياري سطحي در منطقة بم، مجری مسئول، 1378 تا 1382.

ارزيابي سيستمهاي آبياري موضعي در حال کار با آبهاي نامتعارف، مجری، 1380 تا 1381.

تعيين بهترين نوع خروجي‌ها در مقابل گرفتگي در سيستم آبياري موضعي، مجری، 1380 تا 1381.

برنامة بهينة آبياري چغندرقند در مراحل مختلف رشد با استفاده از تکنيک کم آبياري، مجری مسئول، 1383 تا 1384.

اثر الگوي کاشت بر عملکرد، خصوصيات زراعي و کارآيي مصرف آب ذرت دانه‌اي، مجری، 1383 تا 1384.

تعیین آب مصرفی خیار گلخانه‌ای در روش‌های آبیاری میکرو(قطره‌ای، تیپ‌سطحی و زیرسطحی) با استفاده از تشتک تبخیر و تطبیق با روش پنمن‌مانتیث، همکار، 1383 تا 1386.

بررسی مسايل فني و بهره‌برداری از قنوات مهم کشور، مجری، 1385 تا 1387.

بررسی هزينة کارآيي و مصرف انرژي در روشهای آبياري تحت فشار، مجری، 1385 تا 1387.

تأثیر سطوح مختلف آب آبياري بر اساس رطوبت خاک در سیستم آبياري قطره‌ای نواري ( Tape ) در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان، همکار، 1386 تا 1389.

تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی، مجری، 1389 تا 1392.

ارزیابی سامانۀ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در یک باغ زیتون، مجری مسئول، 1389 تا 1392.

بررسی کم‌آبیاری در روش آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه، همکار، 1388 تا 1390.

ارزیابی فنی سیستم آبياري باراني کلاسيک ثابت در مزارع، مجری، 1391 تا 1393.

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

  ارزیابی و تعیین راندمان‌های آبیاری در شبکه‌های آبیاری سنتی و مدرن استان اصفهان، همکار، 1391 تا 1394.

اندازه‌گیری و ارزیابی راندمان کاربرد آب در شرایط شوری منابع آب و خاک در استان اصفهان، مجری مسئول، 1393 تا 1395.

ارزیابی فنی و مدیریت بهره‌برداری سامانه‌های آبیاری قطره‌ای در استان اصفهان، مجری مسئول، 1393 تا 1395.

طراحی، نصب و راهبری یک دستگاه آب شیرین کن مناسب برای گلخانه مجهز به تاسیسات مدیریت پساب، مجری، 1393 تا 1395.

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

  1- فرزام‌نیا، م.، زارعی، ق. و درویشی، د. 1388. مدیریت کم آبیاری چغندرقند با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای- نواری ( Tape ). نشریه فنی، شماره 12. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 21 ص.

2- فرزام‌نیا، م.، کوهی، ن. و دهقانی سانیج، ح. 1389. معرفی سامانۀ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی ( SDI ) و مدیریت بهره‌برداری از آن. نشریه فنی، شماره 38. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 23 ص.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

دریافت لوح تقدیر از رئيس سازمان جهادکشاورزي استان کرمان، به مناسبت همکاری در برگزاری پنجمين جشنوارة ملی زيتون، 1386.

 


سایر موارد

 

فعاليتهاي ترويجي انجام شده:

طرح تحقيقي ترويجي: معرفي سيستم آبياري ميکرو بر روي خيار گلخانه‌اي (شماره ثبت 045/81 )

طرح تحقيقي ترويجي: معرفي آبياري باراني بر روي کشت محصول پياز در منطقة بم و شهداد (شماره ثبت 049/81 )

برگزاري کلاس آموزشي براي گلخانه‌داران در سال 80-79 به مدت 92 ساعت

اجراي روز مزرعه و برنامة انتقال يافته‌ها در سال 79، 80، 83، 84، 85، 86، 87 و 93.

برگزاري کارگاه و کلاس آموزشي براي کشاورزان 80-79.

اجراي برنامة روز مزرعه تحت عنوان آبياري تيپ برروي محصول چغندرقند دربردسيرکرمان به مدت 3 ساعت درتاريخ 26/7/83

مصاحبة تلويزيوني به‌مدت 10 دقيقه به‌منظور معرفي طرح تحقيقاتي تعيين بهترين نوع خروجي‌ها در مقابل گرفتگي در سيستم آبياري موضعي در کاظم‌آباد چترود استان کرمان

سخنرانی تحت عنوان "معرفی سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی ( SDI )

جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای گلخانه در اصفهان

 

برگزاری و تدریس دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان

تدریس در دورۀ نقشه‌برداری (1) ویژۀ کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ماه 1383 به‌مدت 24 ساعت

تدریس در دوره‌های آموزشی حین خدمت ویژه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

تدریس در دوره‌ آموزشی تربیت مدیران عامل و طراحی سیستم‌های آبیاری ویژه کارشناسان

تدریس در دوره‌ آموزشی طراحی سیستم‌های آبیاری ویژه کارشناسان

تدریس در دوره‌ آموزشی تربیت مدیران عامل ویژه کارشناسان

 

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت)

مجری مسئول پروژه خاص "ارزیابی فنی و مدیریت بهره‌برداری سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار در استان اصفهان" به مبلغ 27 میلیون تومان

مجری منطقه‌ای پروژه خاص و ملی "ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع" به مبلغ 50 میلیون تومان

 

شرکت در دوره‌های آموزشی

آموزش مدل cropsyst

کاربرد GIS در مهندسي آبياري و زهکشي

آموزش فنون و نحوة اندازه‌گيري آب آبياري در طرحهاي تحقيقاتي

آشنائي با صفحه گستردة EXCEL

رياضيات مهندسي پيشرفته و روشهاي عددي در مهندسي آب

کاربرد طرحهاي آماري در کشاورزي

آمار و احتمالات

تصفية فيزيکي و شيميائي آب

شيوة نگارش متون علمي

حرکت آب در خاک و شبيه‌سازی آن با استفاده از مدلهای رياضی

مصرف بهينة آب و افزايش بهره‌وری و اجرای الگوی کشت مناسب

روش‌های آزمون ماشین‌ها و تجهیزات

سیستم‌های دقیق اندازه‌گیری سرعت جریان آب

کاربرد اتوماسیون در سامانه‌های آبیاری

آشنایی با مدل‌های cropsys و Aquacrop

دوره آموزشي سازگاري با خشکسالي و بومي سازي راهکارهاي مقابله با آن

دوره آموزشي excel پيشرفته

دوره آموزشي غير حضوري کشاورزي ارگانيک

مهارت‌های روش تدریس