سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس سعید ملک[_HprPDF] سعید ملک نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
کارشناس ارشد مرکز تحقیقات اصفهان صنایع غذایی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان محل کار
saidmalek@gmail.com پست الکترونیک
09133274367 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 
 

ليسانس : 71-1367، مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه صنعتي اصفهان

 

فوق ليسانس : 75-1372، مهندسي صنايع غذايي، دانشگاه تربيت مدرس

 

سوابق شغلی

 

شرکت مهندسي جهاد .هادي .تهران                            1374.کارشناس ارشد صنايع غذايي

مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان :                                        1376 - 1375 ، پيماني

مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان :                            1377 -1379 قراردادي

مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان :                             از تيرماه1380- تا کنون عضو هيئت علمي 

سوابق اجرایی

 

- برگزاري 2 دوره کارگاه آموزشي ويژه مروجين تحت عنوان صنايع فراورده هاي غذايي

- سه واحد درس اصول نگهداري مواد غذايي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1376

- تدريس در مرکز آموزش جهاد کشاورزی درس آماده سازي و عمل آوري گياهان داروئي   2 واحد تئوري ترم اول پائيز 1383

 - تدريس در مرکز آموزش جهاد کشاورزی درس فن آوری پس از برداشت محصولات زراعی   2 واحد تئوري و آزمایشگاهی ترم اول پائيز 1388

 - عضو کميته تدوين استاندارد نگهداري گوجه فرنگي و سيب درختي و نشاسته اصلاح شده 1383-1382

- تدريس درس 3 واحدي اصول تبديل ونگهداري مواد غذايي داننشگاه پيام نور نيمسال اول 87-86

 - ارزيابي مقالات مجله علمي پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي 1384

- عضو کميته ملي ميز سيب زميني1384-1385

 - داوري نشريه ترويجي زراعت و فرآوري زعفران 1385

- طراحي و راه اندازي کارگاه آموزشي خشکبار 1385 کاشان سازمان جهاد کشاورزي اصفهان

- تهيه گزارش استفاده بهينه از انبارهاي چند منظوره جهت نگهداري محصولات کشاورزي برا ي سازمان تعاون روستايي استان اصفهان    1385

- عضويت در کميته فرعي کاهش ضايعات پس از برداشت ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري 1386

- عضويت در کميته فرعي تبديل زائدات محصولات کشاورزي به مواد با ارزش افزوده بيشتر برنامه راهبردي 1386

- مصاحبه تخصصي استخدامي در سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1386

- طراحي و راه اندازي کارگاه آموزشي زيتون 1385 اردستان سازمان جهاد کشاورزي اصفهان

- عضویت در کار گروه تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی مرکز تحقیقات در سال 1388 به مدت 45 ساعت

- عضویت در کمیته تحقیقات گلخانه ای 1388 و شرکت در جلسات کمیته فنی و ارزیابی مطالعات شهرک های گلخانه ای استان اصفهان به مدت 30 ساعت و همکاری و مشارکت فعّال با مدیریت باغبانی سازمان

- شرکت در جلسات شورای بخش فنی و مهندسی کشاورزی به مدت 52 ساعت در سال 1388

- راه اندازی نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته استان اصفهان1389

- داوری مقالات اولین همایش ملی کشاورزی پایدار وتولید محصول سالم 19-20 آبان 89 اصفهان

 - داوری مقالات همایش ملی ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، اشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها90

شرکت در کمیته تحقیقات گیاهان گلخانه ای و ارزیابی شهرک های گلخانه ای استان اصفهان 50 ساعت 1390

کمیته استاندارد قوانین و مقررات مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 40 ساعت 1390

داوری علمی گزارش نهایی  1393

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه گاز کروماتوگرافی بخش فنی و مهندسی  91  و 92

برگزاری کارگاه آموزشی ترویج 10 ساعت

محقق معین مدیریت ترویج کشاورزی 50 ساعت سال 93 مبارکه

همکاری در تعیین استاندارد حد مجاز نیترات در محصولات سبزی و صیفی با سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 1392 به مدت 100 ساعت

سوابق تدریس
 

  1-       اصول نگهداري مواد غذايي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1376

2-       برگزاري 2 دوره کارگاه آموزشي ويژه مروجين تحت عنوان صنايع فراورده هاي غذايي1377

3-       تدريس در مرکز آموزش جهاد کشاورزی درس آماده سازي و عمل آوري گياهان داروئي   2 واحد تئوري ترم اول پائيز 1383

4-       تدریس کارگاه آموزشي خشکبار 1385 کاشان سازمان جهاد کشاورزي اصفهان

5-       - تدريس درس 3 واحدي اصول تبديل ونگهداري مواد غذايي داننشگاه پيام نور نيمسال اول 87-

6-       تدريس در مرکز آموزش جهاد کشاورزی درس فن آوری پس از برداشت محصولات زراعی   2 واحد تئوري و آزمایشگاهی ترم اول پائيز 1388

7-       - تدریس کارگاه آموزشی صنایع غذایی و خشک کردن محصولات غذایی، 1389 به مدت 56 ساعت . سازمان جهاد کشاورزی

8-       تدریس کارگاه آموزشی صنایع غذایی و خشک کردن محصولات غذایی، 1390 به مدت 56 ساعت . سازمان جهاد کشاورزی

9-       تدریس کارگاه آموزشی صنایع غذایی و خشک کردن محصولات غذایی، 1391 به مدت 52 ساعت . سازمان جهاد کشاورزی

10-   طراحی و راه اندازی آزمایشگاه گاز کروماتوگرافی سال 91 و 92 به مدت 48 ساعت مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

11-   تدریس کارگاه آموزشی ترویج به 50 ساعت 1393

12-   همکاری با مدیریت ترویج به عنوان برگزار کننده کارگاه به مدت 10 ساعت در سال 1393

13-   تاسیس شرکت در مرکز رشد 1393

14-   تدریس در مدیریت ترویج 10 ساعت 1394

15-    تدریس در کارگاه آموزشی ترویج خشکبار و فراوری آن 1394 به مدت 10 ساعت

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی  
 

1-    H. Aghayeghazvini, A. Afzal, M. Heidarisoltanabadi1, S. Malek, L. Mollabashi. 2009. Determining Percentage of Broken Rice by Using Image. Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 2, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 294. ISBN 978-1-4419-0210-8. Springer Science+Business Media, LLC, 2009, p. 1019.

2-     Malek, S and Heidarisoltanabadi M. .2015. Effects of Size, Storage Duration and Storage Treatments on Qualitative Characteristics of Onion. ISESCO JOURNAL of Science and Technology Volume 11 - Number 19 .

3-    Farhadi,A. and Malek, S. 2015. Evaluation of graft compatibility and organoleptic traits of Greenhouse cucumber seedling on different rootstocks. Acta Hort. ISHS.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1-    کرامت،ج و ملک،س. 1380   استخراج رنگ کاراملي از ملاس چغندر قند و بررسي خصوصيات و کاربرد آن در صنايع غذائي، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. شماره1 جلد 5.

2-    ملک، س. 1381. بررسي ميزان اسحصال اسانس از گل محمدي به دو روش سنتي و صنعتي در منطقه کاشان. پژوهشنامه. فصلنامه علمي خبري مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان پاییز 81.

3-    ملک، س. شهابی، ع.ا. 1381 . بررسي تا ثير محلول پاشي کلسيم روي سفتي گوشت و خصوصيات کيفي ميوه در سيب قرمز لبناني. پژوهشنامه. فصلنامه علمي خبري مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان پاییز 81.

4-    ملک، س. و مامن پوش، ع.ر. 1383. امنيت غذائي:منابع آب و توليد غذا در حوضه زاينده رود. مجله علمي تررويجي خشکي وخشکسالي کشاورزي. شماره 12.

5-    سالمی، ح.ر. و ملک، س. بررسي اثرات کم آبياري بر عملکرد دانه و خصوصيات کيفي ارقام جديد گندم. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. تابستان 85.

6-    ملک، س. حيدري سلطان آبادي، م.، خان احمدی، م. قزوینی، ح. شاهدی، م. و کرمانی، ا .1387. تاثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9 ،شماره3.

7-    حيدري سلطان آبادي، م. ، ملک، س. قزوینی، ح. شاکر، ح و هدایتی زاده، م. 1389. بررسي ميزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفيدکن هاي سايشي و مالشی و تعيين رطوبت مناسب تبديل آنها. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 11   . شماره 1.

8-     ملک، س. 1388. نقش زیست فنآوری صنعتی در تبدیل پسماند های کشاورزی. پژوهش و نو آوری در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. پاییز 1388

9-    کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 1393. اثرنوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 3

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 

1-    حيدري سلطان آبادي، م. ، ملک، س. قزوینی، ح. شاکر، ح و هدایتی زاده، م . 1387 . تعیین رطوبت مناسب تبدیل ارقام برنج اصفهان در سفید کن های سایشی و تیغه ای. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

2-    خان احمدی، م. و ملک، س. 1388. شمارش سریع باکتری های میله ای و کروی در کشت مخلوط بروش پردازش تصویر. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرداد 1388

3-    ملک، س.،  قزوینی، ح.ر. میران زاده، م. و مظاهری، ا. 1388. بررسی حفظ کییفیت پس از برداشت محصولات گلخانه ای. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان

4-    قزوینی، ح.ر. ملک، س و میران زاده، م. 1388. پوشش های گلخانه ای موجود و لزوم انتخاب مناسب آن با توجه به نیاز و اقالیم کشور. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان

5-    فرهادی، ع. و  ملک، س. 1388.  بررسی جایگاه گلخانه های موقت چوبی در مقایسه با فلزی و دائمی. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان

6-    فرهادی، ع. جلالی، ص و  ملک، س. 1388.  بررسی مناسب ترین روش پیوند در سبزیجات میوه ای. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان

7-    ملک، س.،  حیدری، س. ، قزوینی ، ح. ر. و فرهادی، ع. 1389. بررسی کاهش آلودگی پساب کارخانجات نشاسته گیری در راستای حفظ منابع آب و کشاورزی پایدار. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم . اصفهان

8-    قزوینی، ح.ر. ملک، س. و میران زاده، م.  1388. سازه ها و پوشش هاي گلخانه اي موجود و لزوم انتخاب مناسب آن با توجه به نياز و اقاليم کشور. اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي. دانشگاه صنعتی اصفهان

9-    بهرامي، ح.ر.، فقيهي، م.م.، اکبري، ح.، ملک ، س. و حسن زاد، ح. 1390 . برسي اثر ميان پايه ارقام مرکبات روي گسترش عامل بيماري جاروک در نهال هاي ليموترش، هفتمين کنگره علوم باغباني ايران، اصفهان

10-  بهرامي، ح.ر.، فقيهي، م.م.، اکبري، ح.، حسن زاد، ح. و ملک ، س. 1390 واکنش ارقام ترش استان هرمزگان و پايه هاي تجاري مرکبات نسبت به فيتوپلاسماي بيماري جاروک ليموترش. هفتمين کنگره علوم باغباني ايران، اصفهان

11-  کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 1393. کاربرد فناوری نوین بسته بندی در جهت ارتقائ امنیت غذایی . دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان

12-  مشرف، ل.  و ملک، س. 1393. تاثیر فرآیندهای غذایی بر کاهش باقیمانده سموم در غلات در جهت ارتقائ امنیت غذایی. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان

13-  کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 1394.  افزایش زمان ماندگاری قارچ دکمه ای با استفاده از بسته بندی فعال . سومین همایش بزرگ صنایع غذایی. دصفهان

14-   کریمی، ن.، مشرف، ل.  و ملک، س. 2015.  تاثیر فیلم های بسته بندی پلی وینیل کلراید شفاف و کشسان و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه ای.  اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم تغذیه و جمعیت. تهران

 
کنفرانس های خارجی
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-       بررسي اصلاحات فابل انجام بر روي تنورهاي گازي خانگي ( همکار) 1376-1377

2-       بررسي تاثير محلول پاشي کلسيم روي سفتي گوشت و خصوصيات کيفي ميوه در سيب قرمز لبناني ( مجری) 1377

3-       بررسي کاربرد آنزيمهاي ساکن شده در هيدروليز نشاسته بمنظور توليد شيرين کننده هاي غير سنتي ( همکار) 1377

4-       بررسي ميزان استحصال اسانس از گل محمدي به دو روش سنتي وصنعتي 1378- 1380

5-       بررسي امکان توليد چيپس سيب زميني متحد الشکل خشک شده با استفاده از سيب زميني هاي ريز از واريته هاي غالب منطقه ( مجری) 1378

6-       بررسي سفيدک حقيقي گل محمدي و آزمايش چند نوع قارچکش عليه آن در کاشان (همکار) 1378 - 1379

7-       بررسي اثرات کم آبياري بر عملکرد،‌اجزاي عملکرد وعملکرد دانه و خصوصيات کيفي ارقام جديد گندم ( مجری) 1380-1383

8-       بررسی سازگاری و اثرات پایه های پا کوتاه محلی سیب روی خواص کمی و کیفی محصول ارقام تجاری سیب (همکار) 1381-1389

9-       بررسي سازگاري و مقايسه خواص کمي وکيفي ارقام جديد آلبالو در شرايط اقليمي اصفهان( همکار) 1381 - 1387

10-   بررسي اثرات هرس تابستانه وفسفات کلسيم بر بهبود رنگ. خصوصيات کيفي وانبارماني ميوه سيب رقم رددليشز در منطقه سميرم ( همکار) 1383- 1384

11-   بررسي روشهاي خشک کردن آلوچه در منطقه قهرود و انتخاب مناسبترين روش ( مجری) 1383 – 1384

12-   بررسي اثرات تاريخهاي مختلف کاشت (درجه حرارت)بر عملکرد دانه و روغن و اسيدهاي چرب دو رقم گلرنگ بهاره ( همکار) 1383 - 1386

13-    بررسي سازگاري و مقايسه عملکرد کلونهاي اميد بخش سيب زميني در مناطق کشت بهاره ( همکار) 1383 – 1385

14-   بررسی تغییرات کیفی دو رقم پیاز منطفه اصفهان  درطی مراحل انبارداری (مجری) 1384- 1386

15-    تولید اسید سیتریک و آنزیم پکتیناز از تفاله سیب و پوسته لیمو ( همکار) 1385

16-    بررسي اثر درجه حرارت و اثر زمان انبارداري گل بر کميت و کيفيت اسانس گل محمدي( مجری) 1384-1386

17-    طراحی،ساخت ،تست و بهینه سازی بیوراکتور تخمیر جامد (همکار) 1384- 1389

18-   بررسی امکان تولید کشت آغازگر ماست از طریق کشت مخلوط ( همکار) 1386 – 1388

19-    بررسی بازیابی پروتئین از آب سیب زمینی و پایداری آن (مجری) 1386- 1388

20-    استفاده از پروتئین آب سیب زمینی و مقایسه آن با پروتئین های دیگربه منظور پوشش چیپس سیب زمینی ( مجری) 1387 - 1389

21-    تعیین اولویت های تحقیقاتی بکارگیری باقیمانده های گیاهی و تبدیل زائدات محصولات کشاورزی به مواد قابل مصرف در بخش کشاورزی و صنعت ( همکار) 1388- 1389

22-    بهینه سازی شرایط تکثیر باکتریهای لاکتوباسیل به روش تخمیر جامد ( همکار) 1389 - 1391

23-    بررسی اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش میزان باقیمانده سموم دفع آفات نباتی ( همکار) 1389 - 1391

24-    بررسی فراوری تخمیری سبوس گندم به منظور بهبود خصوصیات تغذیه ای( همکار) 1389 - 1391

25-    تاثیر فرآوری غذایی بر میزان باقیمانده سموم دفع افات نباتی در سیب زمینی فرایند شده (مجری) 1390- 1392  

26-   تاثیر فرآوری غذایی بر میزان باقیمانده سموم دفع افات نباتی در پیاز فرایند شده (مجری) 1390- 1392

27-    ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده با استفاده از تکنولوژی GIS  برای گلخانه های اصفهان (همکار) 1391- 1392

28-    بررسی تاثیر شرایط خشک کردن و نگهداری بر تثبیت میکروارگانیسم ها ی مفید درسبوس ( همکار) 1392 - 1393

29-    بهبود ارزش کیفی نان با استفاده از سبوس اصلاح شده به روش تخمیر ( همکار) 1392-1393

30-    بررسی امکان کاهش مقدار لاکتوز در شیر، تولید دانش فنی به منظور کاهش مقدار لاکتوز در شیر کارخانجات 1393 -1394


    

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

1-        ارزیابی افت و کسری محصولات کشاورزی در مرحله انبارداری(مجری) 1393- 1395

2-        تعیین تکنولوژی مناسب درجه بندی پیاز (همکار ) 1393-1395

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

-          خشک کردن آلوچه با استفاده از خشک کن آفتابی (نشریه فنی) 1387 ت سعید ملک،    محسن حیدری سلطان آبادی و مرتضی خان احمدی

-          گزارش فنی: با تعیین استاندارد حد مجاز نیترات در محصولات سبزی و صیفی 1393 سازمان جهاد کشاورزی اصفهان


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد

 

دوره‌هاي آموزشي و مدارک بين المللي

کارگاه آموزشي HACCP (دانشگاه صنعتي اصفهان)

مدل سازي در صنايع غذايي (دانشگاه فردوسي مشهد)

اينترنت (مرکز آموزش شهرداري)

استاندارد و مقررات بين المللي مواد غذايي (Codex)

 فنون گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات

اصول گزارش نويسي و آيين نگارش

دوره آموزشي کنترل کيفي مواد غذايي(1382)

کارگاه آموزشي آشنايي با مباني قانوني و راهکارهاي اجرايي جذب سرمايه گذاري خارجي(1382)

کارگاه آموزشي گلخانه ها( FAO )1382

کارگاه آموزشي بين المللي سلامت و ايمني غذا 1383

آموزش ويندوز(مرکز آموزش شهرداري)

کارگاه آموزشي طرح ارتقائ پايدار صادرات غير نفتي با عنوان (کدکس)1379

کارگاه آموزشي IWMI کرج1383 اول ودوم مهرماه

کارگاه آموزشي سلامت غذا 16-14 شهريور 1383 موسسه تحقيقات آفات و... تهران با همکاري FAO

اصول طراحي و آزمون خشک کن هاي محصولات کشاورزي 1/9/83 الي 3/9/83 به مدت 20 ساعت دانشگاه تربيت مدرس-وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

استفاده از کامپيوتر و مديريت فايل ها(مهارت سطح 2 ICLD ) به مدت 8 ساعت در تاريخ 28/11/83

کارگاه آموزشي فراوري و حفاظت مواد غذايي ايران و کانادا ‍-دانشگاه صنعتي اصفهان.13 اسفند 1383

دوره آموزش آلاينده ها و افزودني هاي مواد غذائي 24/6/1383 الي 26/6 /1383 به مدت 24 ساعت

اصول مهندسي کاربردي در صنايع غذايي(خشکبار و غلات)30/3/84الي1/4/84 به مدت 24 ساعت کرج

کارگاه آموزشي روش هاي کاربردي تعيين کيفيت فرآورده هاي غلات،24 ساعت سال 1385 کرج

کارگاه آموزشي دستاورد هاي جديد در توليد نان فروردين 1386 دانشگاه صنعتي اصفهان 2 روز

کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی از 21/12/87  لبه مدت 12 ساعت . ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کاربرد HPLC در صنایع غذایی از 24/10 87 به مدت 16 ساعت . ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کاربرد نانوفناوری در ماشین های کشاورزی،آبیاری و صنایع غذایی از 10/12/87 به مدت 24 ساعت . ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

کارگاه آموزشی تخصصی کاربرد Image Processing از 11/12/88 الی 12/12/88 به مدت 16 ساعت در ستاد موسسه

کارگاه آموزشی تخصصی مبانی مدل سازس و تحلیل نرم افزار MATLAB  و Neutral networks  از 3/11/88 الی 5/11/88 به مدت 24 ساعت در ستاد موسسه

کارگاه آموزشی تخصصی Neutral networks  از 9/12/89 به مد16 ساعت در ستاد موسسه

کارگاه آموزشی کاربرد  RSM در تحقیقات صنایع غذایی وفناوری های پس از برداشت 1389 به مدت 16 ساعت ستاد موسسه

کشاورزی پایدار و نهاده های تولید 1389 اصفهان

کارگاه آموزشی کاربرد DSC در ارزیابی خواص حرارتی مواد غذایی 16 ساعت 7/12/1389 الی 8/12/ 1389 در ستاد موسسه

دوره غیر حضوری قانون بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به مدت 12 ساعت از 10/11/89 الی 10/11/89

قانون بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 1390

نانو تکنولوژی در موسسه فني مهديس کرج 1390

تولید محصول گل محمدی با کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 1390

تولید محصولات باغی سالم کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 1390

محصولات گواهی شده گلخانه ای کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 1390

کمیته استاندارد قوانین و مقررات مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 1390 اصفهان

دوره پرتو دهي محصولات غذايي 2 روز خرداد 1391 ستاد موسسه کرج

دوره آموزشی خوشه های تحقیقی و تولیدی در صنعت غذا 1391 ستاد موسسه

کاربرد  PCR در صنایع غذایی 1392

روشهای اندازه گیری باقیمانده سموم در مواد غذایی 1392

تفسیر سوره لقمان 1393 مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان