سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر محسن حیدری سلطان آبادی[_HprPDF] محسن حیدری سلطان آبادی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان محل کار
m-heidari@areeo.ac.ir پست الکترونیک
03137760061 شماره تماس
03137757022 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

لیسانس- ماشين­هاي کشاورزي- دانشگاه صنعتي اصفهان. 1376

فوق لیسانس- مکانيک ماشين­هاي کشاورزي- دانشگاه تربيت مدرس تهران. 1378

دکترا- مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه تبریز. 1391

 

سوابق شغلی

  کارشناس ماشین های کشاورزی از 1379 تا 1383.

عضو هیات علمی از 1383 تاکنون.

سوابق اجرایی

 -

سوابق تدریس
 

کاربرد ماشین های منابع طبیعی- کاردانی- نیم دوم تحصیلی 85.

ماشینهای کاشت و داشت 2- کاردانی- نیم دوم تحصیلی 85.

مکانیزم ها در ماشین های­ کشاورزی- کاردانی- نیم سال اول تحصیلی 86.

ماشین های ثابت زراعی و باغی- کاردانی- نیم سال اول تحصیلی 86.

ماشین های باغبانی- کاردانی- نیم سال اول تحصیلی 96.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

       1- M. Ghasemi Varnamkhastia, H. Moblia, A. Jafaria, A.R. Keyhania, M. Heidari Soltanabadi , S. Rafieea, K. Kheiralipoura. 2007.Some engineering property of paddy(var.sazandegi) . International journal of agriculture &biology . Vol. 9, No. 5- 200.

   2-  M. Ghasemi Varnamkhastia, H. Moblia, A. Jafaria, A.R. Keyhania, M. Heidari Soltanabadi .2008. Some physical properties of rough rice (Oryza Sativa L.) grain , S. afieea, K. Kheiralipoura. . Journal of Cereal Science

   3-  M. G. Varnamkhasti, H. Mobli, A. Jafari A. Keyhani and  M. H. Soltanabadi . 2007. Performance assessment of a modified blade-type whitener (frictional milling machine) considering rice output flow rate. An International Journal of Agricultural Technology. Vol.3 .No 2.

   4-  M. Ghasemi Varnamkhasti, H. Mobli, A. Jafari, M. Heidari Soltanabadi , A. Keyhani,S. Rafieea,2007. Processing quality of milled rice in modified blade type milling machine considering variety type,rotor speed and out put flow rate. American-Eurasian J.Agric. &Environ. Sci. Vol. 2(6).

    5- M. HeidariSoltanabadi , M . Miranzadeh, M. Karimi, M.GhasemiVarnamkhasti and A.Hemmat. 2008. Effect of subsoiling on soil physical properties and sunflower yield under conditionsof conventional tillage. Int. Agrophysics.2008, 22.

   6-  M. HeidariSoltanabadi , M. Miranzadeh, M. Karimi, M.GhasemiVarnamkhasti and A.Hemmat. 2008. Effect of subsoiling in condition of strip tillage on soil physical properties and sunflower yield. International Journal of Agricultural Technology. Vol. 4 No. 2 Rajamangala University of Technology.

 7-  Aghayeghazvini, H.  Afzal1, A.  Heidarisoltanabadi , M.  Malek, S., Mollabashi, L. 2009. Determining Percentage of Broken Rice by Using Image. Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 2, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume 294. ISBN 978-1-4419-0210-8. Springer Science+Business Media, LLC, 2009, p. 1019.

    8- Heidarisoltanabadi, M ., Abdolahpur, S. and Taki, O. 2012. The Effects of Loading Conditions on Strength and Energy Requirement for Onion Leaf Removing. International Journal of Natural and Engineering Sciences 6 (3) : 43-46.

       9- Malek, s. and Heidarisoltanabadi, M . 2015. Effects of Size, Storage Duration and Storage Treatments on Qualitative Characteristics of Onion. ISESCO JOURNAL of Science and Technology Volume 11 - Number 19

10- Mohsen Heidarisoltanabadi, Behshad Tahani .2016. An Investigation into Energy Consumption for Onion Cropping. Isesco Journal of Science and Technology. Volume 12 - Number 21.
.
11- Mohsen Heidarisoltanabadia, Hamidreza Salemia, Behshad Tahanib, Sasan Fathia. 2018. Investigation of rice quality milling in abrasive and blade whiteners in terms of breakage percentage and degree of milling. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. Volume 7, 198-211.
 
 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    خوش تقاضا، م.، حيدري سلطان آبادي، م. و  توکلي، ت.1380. بررسي کيفي اثر تيغه و مقدار ورودي برنج در سفيدکن اصطکاکي. مجله علمي کشاورزي دانشگاه شهيد جمران اهواز. جلد بيست و چهارم شماره 2.

2-    حيدري سلطان آبادي، م. همت، ع. 1385. اثر فاصله تيغه از همزن و دبي خروجي بر کيفيت برنج در سفيدکن تيغه‌اي رايج بهينه شده. مجله علوم وفنون کشاورزي. جلد 11 .شماره اول.

3-    حيدري سلطان آبادي، م. و میران زاده، م. 1385. تاثير زير شکني بر برخي از خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد آفتابگردان در دشت مهيار اصفهان. پژوهش در علوم کشاورزي. جلد دوم شماره 1.

4-      حيدري سلطان آبادي، م. 1386. تاثير دور توپي و موقعيت تيغه بر کيفيت برنج در سفيد‌کن تيغه اي بهينه شده. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد8-شماره 1.

5-    قاسمی ورنامخواستی، م. مبلی، ح. جعفری، ع. حيدري سلطان آبادي، م. و رفیعی، ش. 1387. بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفيدکن تيغه اي. مجله علوم وفنون کشاورزي. جلد 12.

6-    قاسمی ورنامخواستی، م. مبلی، ح. جعفری، ع. حيدري سلطان آبادي، م. و رفیعی، ش.1387. اثر دور توپی و دبی خروجی سفيدکن تيغه اي بهينه شده بر درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سازندگی. دانش کشاورزی. مجله علمی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.جلد 17. شماره4.

7-    ملک، س. حيدري سلطان آبادي، م.، خان احمدی، م. قزوینی، ح. شاهدی، م. و کرمانی، ا .1387. تاثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد -شماره.

8-    شير اسماعيلي، غ و حيدري سلطان آبادي، م. 1388. تاثير نظام های خاک‌ورزي و ميزان بذرمصرفي بر پارامترهاي ماشيني و عملکرد کلزا. مجله علوم زراعی ایران. جلد 11. شماره 3.

9-    حيدري سلطان آبادي، م. ، ملک، س. قزوینی، ح. شاکر، ح و هدایتی زاده، م. 1389. بررسي ميزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفيدکن هاي سايشي و مالشی و تعيين رطوبت مناسب تبديل آنها. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 11   . شماره 1.

10-   حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا.، عبداله پور، ش. و مقدم واحد، م. 1391. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 13 . شماره4.

11-    حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا.، عبداله پور، ش.1392 . تاثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله ای. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 14 . شماره3.

12-    رستمي، م.، جوادي،ا. حيدري سلطان آبادي، م. ، مهدي نيا،ع. و شاکر، م. 1392. بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران. نشريه علمي - پژوهشي ماشين هاي کشاورزي. دانشگاه فردوسی مشهد.

13-   حيدري سلطان آبادي، م.، تاکی، ا.، عبداله پور، ش.1392. تعیین توان مورد نیاز برداشت پیاز توسط پیازکن میله اي. نشریه مکانیزاسیون کشاورزي. جلد 1 . شماره1 .

14 حيدري سلطان آبادي، م.، سالمی، ح. و میران زاده، م. 1393. تاثير زيرشکني و روش‌های خاک‌ورزی بر برخي از خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد آفتابگردان. مجله پژوهش های خاک. جلد 28. شماره2.

15-   حيدري سلطان آبادي، م. 1393 بررسی و تعیین انرژی مصرفی در دو روش تولید پیاز خوراکی. نشریه انرژی ایران (علمی-ترویجی). دوره 18 . شماره 1.

16-    حيدري سلطان آبادي، م. آقاي قزويني، ح. و اسدي، و. 1394. تعيين ميزان آلودگي توده بذر يونجه به سس با روش تحليل تصوير ديجيتال و شبکه عصبي مصنوعي. نشريه پژوهش هاي مکانيک ماشين هاي کشاورزي. جلد ٤، شماره ١. 38-31.

17-    مأمن پوش،ع.   حيدري سلطان آبادي، م. و دهقانی. م. 1394. تأثیر میزان آب مصرفی و روش هاي کاشت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام تجاري سیب زمینی (مطالعه موردي : ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان). نشریه آبیاري و زهکشی ایران.   شماره جلد 9. ص936-927.  

18-       حيدري سلطان آبادي، م. صادقی، ر. و عجب شیرچی ی. 1395. نشریه انرژی ایران (علمی-ترویجی). دوره 19 . شماره 3.

 19 -   شمس اله عبداله پور، محسن حيدري سلطان آبادي، و محمد مقدم واحد .1395. ارزیابی فنی و اقتصادی ماشین سرزن پشت تراکتوری. نشریه مکانیزاسیون کشاورزي. جلد 3 . شماره2 .
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
  

1- خوش تقاضا، م. و حیدری سلطان آبادی، م. 1380. طراحي، ساخت وارزيابي سفيدکن اصطکاکي برنج. نهمين کنفرانس سالانه و پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک. دانشگاه گیلان.

2- حیدری سلطان آبادی، م. 1382. بررسي اثر تيغه و مدت زمان سفيدکردن بر کيفيت برنج در سفيدکن تيغه اي. نخستين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. دانشگاه تربیت مدرس. مهرماه. تهران.

3- حیدری سلطان آبادی، م. 1383. بررسي تأثير مقدار برنج خروجي و فاصله تيغه بر کيفيت برنج سفيد شده در سفيدکن متداول برنج. سومين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون ايران. شهریورماه. دانشگاه باهنر کرمان.

4- حیدری سلطان آبادی، م. و میران زاده، م. 1383. بررسي اثر عمق شخم بر عملکرد آفتابگردان روغني. سومين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون ايران. شهریورماه. دانشگاه باهنر کرمان.

5- حیدری سلطان آبادی، م. و میران زاده، م. 1384. تاثیر روشهای متفاوت خاک ورزی بر عملکرد و درصد روغن آفتابگردان در اصفهان. اولين سمينار علمی – کاربردی صنعت روغن نباتی. تیرماه. تهران.

6- شیراسماعیلی، غ. و حیدری سلطان آبادی، م. 1384. بررسی تاثیر روشهای مختلف تهیه بستر و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه. اولين سمينار علمی – کاربردی صنعت روغن نباتی. تیرماه. تهران.

7- حیدری سلطان آبادی، م. و میران زاده، م. 1384. بررسی اثر زير شکنی بر برخی از خصوصيات فيزيکی خاک و عملکرد آفتابگردان در دشت مهيار اصفهان. کشاورزی در مناطق خشک و بيابانی. فروردین. دانشگاه آزاد اردستان.

8- حیدری سلطان آبادی، م. 1384. بررسي تاثير استفاده از مارپيچ انتقال در سفيدکن متداول برنج بر خصوصيات برنج سفيد شده. دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبانماه. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

9- حیدری سلطان آبادی، م. و میران زاده، م. 1385. تاثير عمق شخم در خاک ورزي نواري و مرسوم بر برخي از خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد آفتابگردان روغني. چهارمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون ايران. شهریورماه. دانشگاه تبریز.

10- حیدری سلطان آبادی، م. و شیراسماعیلی، غ. 1385. تاثير روشهاي متفاوت تهيه بستر و ميزان بذر مصرفي بر اندازه خاک دانه ها و عملکرد کلزاي پاييزه. چهارمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون ايران. شهریورماه. دانشگاه تبریز.

11- حیدری سلطان آبادی، م. 1386. تعيين رطوبت مناسب تبديل ارقام برنج اصفهان در سيستم تيغه اي بهينه شده. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبان. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

12- حیدری سلطان آبادی، م. 1386. تاثير رقم و رطوبت تبديل برکيفيت برنج سفيد شده در سيستم سايشي مدرن. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبان. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

13- حیدری سلطان آبادی، م. 1386. بررسی عملکرد توپی مجهز به مارپیچ انتقال بر ضایعات برنج. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبان. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

14- حیدری سلطان آبادی، م. 1386.تاثیر دبی خروجی برنج بر کیفیت برنج رقم سرخه در سفیدکن تیغه ای بهینه شده. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبان. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

15- حیدری سلطان آبادی، م.، میران زاده، م. و فتحی، م.  1386. اثر زیرشکنی بر بعضی ویژگی­های خاک در کبوتر آباد اصفهان. دهمین کنگره علوم خاک ایران. شهریورماه. کرج - پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

16- حیدری سلطان آبادی، م. و شیراسماعیلی، غ. 1386. تاثير شحم ثانویه و تراکم بوته بر خصوصیات گیاهی کلزا. اولین سمپوزیم کلزا و روغن کانولا. آبانماه. دانشگاه آزاد شهرکرد.

17- حیدری سلطان آبادی، م.، کاکایی، م. و خرمی، ن. 1386. برآورد ميزان ضايعات برداشت برنج در استان اصفهان. سومين کنفرانس دانشجویی مهندسي ماشينهاي کشاورزي. آبانماه. دانشگاه شیراز.

18- ملک، س. و حیدری سلطان آبادی، م. 1386. تعیین روش مناسب خشک کردن آلوچه در خشک کن آفتابی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور. آبان. دانشگاه ارومیه.

19-   حیدری سلطان آبادی، م.، ملک، س. و قزوینی، ح. 1387. تعیین رطوبت مناسب تبدیل ارقام برنج اصفهان در سفیدکن های سایشی و تیغه ای. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریور. دانشگاه فردوسی مشهد.

20- مهدیان سلطان آبادی، ع. و حیدری سلطان آبادی، م. 1387. طراحي، ساخت و ارزيابي نشاء‌کار نيمه‌اتوماتيک کلم. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریور. دانشگاه فردوسی مشهد.

21- رستمی، م.، جوادی، ا.، شاکر، م.، مهدی نیا، ع و حیدری سلطان آبادی، م. 1389. بررسي ارگونوميکي برخي از اجزاي تراکتورهاي متداول وجديد در ايران. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریورماه. پردیس کشاورزی کرج. دانشگاه تهران.

22- حیدری سلطان آبادی، م.، عبداله پور، ش. و تاکی، ا. 1391. تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریورماه. دانشگاه شیراز.

23- حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و عبداله پور، ش. 1391. ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز و تعیین عملکرد آن. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. شهریورماه. دانشگاه شیراز.

24- حیدری سلطان آبادی، م. 1393. تعیین شاخص های انرژی مصرفی در تولید پیاز خوراکی. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی. دانشگاه اصفهان.

25- حیدری سلطان آبادی، م. و صادقی، ر. 1393. تعیین تابع تولید انرژی در گندم. اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم. موسسه تحقیقات خاک و آب. کرج.

26- حیدری سلطان آبادی، م. و رمضانی، ا. 1393. بررسی میزان انرژی مصرفی در سیستم های تبدیل شلتوک. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

27- رمضانی، ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1393. مطالعه تاثیر محلول پاشی کود روی بر عملکرد برنج رقم سازندگی در اصفهان. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

28- حیدری سلطان آبادی، م. اسدی،ا. و تاکی، ا. 1394. تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

29- حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و اسدی،ا. 1394. تعیین عملکرد سیستم‌های تبدیل برنج در استان اصفهان. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

30- اسدی،ا.، تاکی، ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1394. افزایش ظرفیت مزرعه‌ایی نشاء‌کار نیمه خودکار پیاز با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

31- تاکی، ا.، حیدری سلطان آبادی، م. و اسدی،ا. 1394. ساخت و ارزیابی یک گودال‌کن هیدرولیکی جهت کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغات. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

32- تاکی، ا.، اسدی،ا. و حیدری سلطان آبادی، م. 1394. بهینه‌سازی ماشین هواده چمن به منظور به کارگیری در خاک‌های سنگین ایران. نهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.  

33- حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و اسدی،ا. 1395. تعیین انرژی مصرفی در سیستم‌های تبدیل شلتوک به برنج. دهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.

34- حیدری سلطان آبادی، م.، تاکی، ا. و اسدی،ا. 1395. تعیین شاخص‌های انرژی در تولید گندم آبی در دشت مهیار اصفهان. دهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.

35-مأمن پوش، ع.، دهقانی، م. و  حیدری سلطان آبادی، م. 1396. تاثیر مدیریت آبیاری جویچه ای بر عملکرد و کارایي مصرف آب ارقام سیبزمیني در اصفهان. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران.
 
کنفرانس های خارجی
 

Varnamkhasti, M. G. ; Mobli, H. ; Jafari, A. ; Soltanabadi, M. H. ; Keyhani, A. ; Kaffee, S. 2007. Processing quality of milled rice in modified blade type milling machine considering variety type, rotor speed, and output flow rate. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 3-6 December 2007

 Heidarisoltanabadi. M. and Taki, O. 2013. Determination of Design Factors of a Rod Digger for Onion Harvesting. The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture. Islamic Azad University Khorasgan Branch.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

1- بهينه سازي سيستم سفيدکن تيغه اي برنج با استفاده از مارپيچ انتقال (مجری مسئول) 1380-1382

2- اثر استفاده از ساب سويلر در کشت نواري و مرسوم بر مقدار آب مورد استفاده و عملکرد در گياه آفتابگردان روغني (مجری مسئول). 1380-1382

3- بررسي تأثير روشهاي مختلف تهيه بستر و ميزان بذر و مصرفي بر عملکرد و اجزاءعملکردکلزاي پاييزه (مجری). 1382-1384

4-  تأثير دور توپي ونحوه قرارگيري تيغه برکيفيت برنج درسفيدکن تيغه اي بهينه شده (مجری مسئول) 1384-1386

5- بررسي ميزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفيدکنهاي سايشي و تيغه اي و تعيين رطوبت مناسب تبديل آنها (مجری مسئول) 1384-1386

6- بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (مجری ) 1386-1388

7- تعيين ميزان شکستگي دانه برنج و درجه‌بندی آن با استفاده از روش تحليل تصوير ديجيتال (همکار) 1387-1389

8- بررسي و مقايسه ميزان ضايعات و انرژي مصرفي در سامانه هاي تبديل شلتوک متداول و جديد (مجری ) 1391-1393

9- تلفيق ادوات خاک ورز جلو سوار و عقب سوار براي برداشت پياز در کشت متراکم (همکار) 1391-1393

10- ساخت و ارزيابي سرزن غلتکي پياز (مجری ) 1391-1393

11- بهینه سازی دستگاه هوادهی چمن به منظور به کار گیری در خاکهای سنگین ایران (ناظر) 1391-1393

12- بررسي امکان افزايش ظرفيت مزرعه ايي نشاءکار نيمه خودکار با تغيير الگوي کاشت به روش کپه کاري (همکار) 1391-1393

13- تعيين ميزان آلودگي توده بذر يونجه به سس با استفاده از روش تحليل تصوير ديجيتال (همکار) 1392-1394

  14- تعیین تکنولوژی مناسب درجه بندی پیاز (مجری ) 1393- 1395
 15- 


 
 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

1- سعید،م. حیدری سلطان آبادی، م. و خان احمدی، م.1387. خشک کردن آلوچه با استفاده از خشک کن آفتابی. 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1- مبلغي، مرتضي. 1381. پایان نامه کارشناسی ارشد. اثر استفاده از ساب سويلربر مراحل رشد وعملکرد آفتابگردان روغني. (مشاور). دانشگاه آزاد خوراسگان.

2- قاسمي ، مهدی. 1385. اثردور توپی و مقدار خروجی برنج بر کیفیت رقم سرخه و سازندگي در سفید کن تیغه ای بهینه شده (مشاور). دانشگاه تهران.

3- حسینیان، سید حسن. 1386. بررسی میزان شکست ارقام غالب برنج اصفهان در سفیدکن های نوع سایشی و تیغه ای در مقیاس آزمایشگاهی (مشاور). دانشگاه صنعتی اصفهان


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

سایر موارد

اختراغ
 1-سفيدکن برنج اصطکاکي دو تيغه اي