یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر زهرا یوسفی[_HprPDF] زهرا یوسفی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
رییس ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان محل کار
zahra.yousef@gmail.com پست الکترونیک
013-34622148 شماره تماس
013-34622053 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

      دکتری تخصصی: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در رشته مکانیزاسیون کشاورزی،1390 ،  رتبه اول
       کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته  مکانیزاسیون کشاورزی، 1384، رتبه اول
      
کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینای همدان  در رشته مکانیزاسیون کشاورزی، 1378

 

سوابق شغلی

شروع بکار در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از سال 1384 تا سال 1390

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از سال 1390

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از سال 1394 تاکنون

 
سوابق اجرایی

مسئول مرکز نرویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طارم، از سال 1384 تا سال 1390

رییس ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، از سال 1393 تاکنون

دبیر کمیته فنی زیتون شهرستان رودبار از سال 1393 تاکنون

عضو کمیته بانوان شهرستان طارم استان زنجان از سال 1385 تا سال 1390  

عضو شورای مکانیزاسیون و کمیته فنی مکانیزاسیون استان زنجان از سال 1383 تا سال 1389

عضو کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمانهای آموزشی مشاغل مرتبط با تولید و فرآوری زیتون، از سال 1392 تا سال 1393

همکاری در راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان، از سال 1390 تا سال 1391

مدیر آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان، از سال 1393 تاکنون
 
سوابق تدریس

تدریس واحد ماشین های کشاورزی، دانشگاه علمی کاربردی سازمان جهاد کشاورزی قزوین، مقطع کاردانی، سال تحصیلی 86-1385(دو ترم تحصیلی)

تدریس واحد های اقتصاد کشاورزی، ماشین های کشاورزی و تکنولوژی موتور، دانشگاه پیام نور شهرستان طارم، مقطع کارشناسی، سال 1386 تا 1388(سه ترم تحصیلی)

تدریس واحد های شناخت و کاربرد تراکتور، ماشین های کشاورزی و تکنولوژی موتور، دانشگاه پیام نور شهرستان طارم، مقطع کارشناسی، سال 1391 تا 1389(دو ترم تحصیلی)

تدریس دوره اثر بخشی مکانیزاسیون در فرایند تولید محصولات باغی، کارشناسان باغبانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. 18 ساعت. 1395.
تدریس دوره آموزشی کشاورزی حفاظتی و روش های نوین خاکور زی، کارشناسان آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، 32 ساعت. 1396.
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

·         Z. Yousefi, M. Almassi, A. A. Zeinanloo, R. Moghadasi and M.B. Khorshidi. 2010. A comparative study of olive removal techniques and their effects on harvest productivity. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (1), 132-135.

·         Z. Yousefi, M. Almassi, A. A. Zeinanloo, A. Gholiyan and M. Khiave. 2012. Effect of Ethephon on time of olive oil (Zard cultivar) harvesting. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.10 (3, 4), 516-519.

·         Z. Yousefi. 2013. Assessment of different table olive harvesting methods. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 12, 1016-1020.

·         Z. Yousefi and A. Gholiyan. 2013. A Study of Olive Harvesting Methods in Iran from an Economic Perspective. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 12, 1005-1015.

·         M. A. Asoodar, Z. Yousefi . 2013. EFFECTS OF SEEDING DEPTH UNIFORMITY AND PLANTING TYPES ON

·         OILSEED RAPE EMERGENCE RATE INDEX AND GRAIN YIELD. International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol. 3(2), 386-392.

·         M. A. Asoodar, Z. Yousefi . 2013. Effects of Sowing Techniques and Seed Rates on Oilseed Rape Seedling Emergence, Crop Establishment and Grain Yield. AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA, AFRICA, AND LATIN AMERICA. Vol. 44, 82-87.

  Z. Yousefi, M. r. Rezaeigolestani, and G. Javadzade Moghtader. 2017. Evaluation of Drying Time and Quality Parameters of In-shell Hazelnuts Treated at Different Drying Temperatures. Journal of Food Quality and Hazards Control. under press.
 
A, Eslami, M, Mousadoost, Z, Yousefi . 2017. Determination of the Best Drying Temperature of Hazelnut (Corylus avellana) after Six Months of Storage. Journal of Nuts. under press. 
 

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

·         یوسفی، ز.، آسودار، م. ا.، حق نظری، ع.، شکاری، ف. و افحصی، ک. 1391.  تاثير شيوه هاي کاشت مکانيزه و مقادير مختلف بذر برسبز شدن استقرار و عملکرد کلزا. نشريه پژوهش و سازندگي. شماره 96. صفحه .

·         یوسفی، ز.، گازر، ح. ر.، تجدد طلب، ک.، واحدی، ع. انصاری، م. ح. 1395. بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست. نشریه پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی). جلد 27. شماره 1. صفحه 127 تا 139.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

·         یوسفی، ز. و الماسی، م. 1385. استراتژي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي و روند انتقال تکنولوژي. اولین همایش توسعه کشاورزی استان زنجان. 27 خرداد، زنجان.

·         یوسفی، ز.، آسودار، م. ا.، حق نظری، ع.، شکاری، ف. 1385. ارزيابي روشهاي مختلف کاشت کلزا در منطقه زنجان. اولین همایش توسعه کشاورزی استان زنجان، 27 خرداد، زنجان.

·         یوسفی، ز.، آسودار، م. ا.، حق نظری، ع.، شکاری، ف. افحصی، ک. 1385. تاثير شيوه هاي کاشت مکانيزه و مقادير مختلف بذر بر سبز شدن و استقرار کلزا. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، 8-7 شهریور، تبریز.

·         یوسفی، ز.، آسودار، م. ا.، حق نظری، ع.، شکاری، ف. 1385. تاثير شيوه هاي کاشت مکانيزه و مقادير مختلف بذر بر عملکرد کلزا. نهمین کتگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 شهریور، تهران.

·         یوسفی، ز.، آسودار، م. ا.، حق نظری، ع.، شکاری، ف. 1385. ارزيابي کارنده هاي مرسوم کلزا در ايران. جشنواره ملی کلزا، 21-16 اردیبهشت، شیراز.

·         بندئی، م.، مینایی، س. و یوسفی، ز. 1387. بکارگيري gps در سيستم راهنماي مسير تراکتور و بررسي تاثير آن. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، 7-6 شهریور، مشهد .

·         یوسفی، ز.، الماسی، م.، زینانلو، ع. ا. و مقدسی، ر. 1389. روشهاي مختلف برداشت زيتون و تاثير آنها بر کارايي برداشت. همایش ملی زیتون، 23-21 دی، تهران.

·         یوسفی، ز.، الماسی، م.، زینانلو، ع. ا. و مقدسی، ر. 1389. مطالعه تطبيقي تکنيکهاي برداشت زيتون و تاثير آنها بر کارايي برداشت. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، 29-27 بهمن، اهواز.

·         یوسفی، ز.، الماسی، م.، زینانلو، ع. ا. و مقدسی، ر. و قلی یان، ا. 1391. مطالعه اقتصادی روشهای مختلف برداشت زیتون. همايش ملي اقتصاد کشاورزي ايران، 21-20 اردیبهشت، شیراز.

·         یوسفی، ز.، الماسی، م.، زینانلو، ع. ا. و مقدسی، ر. و قلی یان، ا. 1391. تاثير اتفون بر زمان برداشت زيتون رقم زرد. هفتمين کنگره ماشنين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران، 16-14 شهریور، شیراز.

·         یوسفی، ز.، رمضانی ملکرودی، م. و قلی یان، ا. 1392. ارزیابی روشهای مختلف برداشت زیتون کنسروی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 7-4 شهریور، همدان.

·         قلی یان، ا.، زینانلو، ع. ا.، صداقت حور، ش. و یوسفی، ز. 1392. اثر روش های مختلف هرس بازجوانسازی بر برخی صفات رویشی درختان مسن زيتون رقم زرد. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 7-4 شهریور، همدان .

·         یوسفی، ز.، نیری، ف. و محمد صالحی، م. 1392. برداشت دو رقم زيتون کنسروي با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوري. هشتمين کنگره ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ایران، 11-9 بهمن، مشهد.

·         کیوانفر، س.، هاشم آبادی، د.، کاویانی، ب. و یوسفی، ز. 1392. تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم زرد. دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي، 28 آذر، ساوه.

·         کیوانفر، س.، هاشم آبادی، د.، کاویانی، ب. و یوسفی، ز. 1392. تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربیکن. دومين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي، 28 آذر، ساوه .

·         یوسفی، ز.، گازر، ح. ر. و مقتدر، ق. بررسی زمان و پارامتر های کیفی محصول، در فرآیند خشک شدن و انبار مانی فندق. 1393. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی، 30 بهمن، مشهد.

·         یوسفی، ز.، گازر، ح. ر. و تجدد طلب، ک. بررسی سینتیک خشک شدن، ضریب نفوذ و انرژی فعال سازی در فرآیند خشک شدن فندق. 1394. نهمین کنگره ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، 3-2 اردیبهشت، تهران.

·         موسی دوست، م.، اسلامی، ع. و یوسفی، ز. 1394. تغییرات کیفی فندق بدون پوست در دماهای مختلف خشک کردن بعد از 6 ماه انبار مانی. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، 1 تیر، شیراز.

·         خیاطی بابایی، س.، هاشم آبادی، د. و یوسفی، ز. 1394. تغییرات کیفی فندق بدون پوست در دماهای مختلف خشک کردن. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، 1 تیر، شیراز.

·         یوسفی، ز.، خیاطی بابایی، س. و موسی دوست، م. 1395. مطالعه سنتیک خشک شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال سازی در فرایند خشک کردن فندق بدون پوست. دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، 23-22 اردیبهشت، اهواز.

 

·         شریف نصب، ه.، یوسفی، ز. و یونسی، ا. 1395. ارزیابی عملکرد نوعی ماشین برداشت زیتون مجهز به تیغه برنده و مقایسه آن با سایر روشها. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 10-9 شهریور، مشهد.

 
 
کنفرانس های خارجی

·         Asoodar, M. A. and  Yousefi, Z . 2010. Effects of Sowing Techniques and Seed Rates on Oilseed Rape

Seedling Emergence, Crop Establishment and Grain Yield. International Agricultural Engineering Conference. september 17-20, Great Tang Hotel, Shanghai, China.

·         Yousefi, Z. , Almassi, M., Zeinanlo, A. A. and Moghadasi, R. 2011. Effect of Ethephon on time of olive oil (Zard cultivar) harvesting. Olive Bioteq 2011. October 31– November 4, Athens, Greece.

·         Yousefi, Z., Efficiency evaluation of shoulder with sharp blade in olive harvesting. 2016. 2nd international conference on agricultural engineering and natural resources. February 16-17, Tehran, Iran.

·         Yousefi, Z., Gazor, H. R., Tajadod Talab, K., and gholiyan, A. 2016. Iinvestigation drying kinetic, effective diffusivity coefficient and activation energy in shelled hazelnut(corylus avellana) drying process. 15 th international conference on food processing and technology. October 27-29, Rome, Italy.

Yousefi, Z. and Gholiyan,A. 2017.  Analytical approach to olive oil production in Iran and Strategies forimproving quality. 1sd international & 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. August 16-17, Ardabil, Iran.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده  

·         ارزیابی روشهای مختلف برداشت زیتون کنسروی، 1391 تا 1393. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(مجری)

·         تعیین بهترین دمای خشک کردن فندق در استان گیلان، 1392 تا 1393. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(مجری)

·         ارزیابی ماشین برداشت زیتون با تیغه برنده و مقایسه آن با تکاننده شاخه و برداشت دستی، 1393 تا 1394. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(مجری استانی)

  

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

·         ارزیابی همبستگی ویژگیهای بیوفیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف زیتون به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت، 1393 تا 1395. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(همکار اصلی)

·         موانع توسعه و بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی(مطالعه موردی باغهای زیتون شهرستان رودبار)، 1393 تا 1395. مصوب گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی(همکار اصلی)

 

·         برداشت مکانیزه زیتون درختان آرایش شده به روش محور مرکزی. 1394 تا 1396. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(مجری)

 .            مطالعه روند مصرف انرژی ،تحلیل کارایی فنی و اثرات زیست محیطی سامانه های تولید برنج به روش ارزیابی چرخه حیات. 1396 تا1397. مصوب موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (مجري).
 
 
نشریات فنی و ترویجی
 
  · یوسفی، ز. و قلی یان، ا. 1393. برداشت مکانیزه زیتون. ماهنامه سبزینه. شماره 89.
 
یوسفی، ز . 1394. ارزش غذایی زیتون. ماهنامه باغدار. شماره 100.
 
یوسفی، ز. 1396. توسعه برداشت مکانیزه باغ های زیتون. ماهنامه کشاورز. شماره 455.
 
 یوسفی، ز . 1395. بررسی و تحلیل تاثیر تسهیلات بانکی بر بهیود وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی در شهرستان طارم. نشریه آموزشی و پژوهشی کشاورزی و توسعه پایدار.
 
یوسفی، ز. قلی یان، ا. و زینانلو، ع. ا. 1396. نشریه ترویجی هرس بازجوتنسازی درختان مسن زیتون. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
 
يوسفي، ز. قلي يان، ا. 1396. بايد ها و نبايد هاي برداشت زيتون. ماهنامه باغدار. شماره 117.

 
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

·         مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارائه الگویی برای استقرار خوشه مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زیتون در شهرستان طارم، 1391، دانشگاه زنجان.

·         مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تعيين بهترين زمان برداشت مکانيکي دو رقم زيتون روغني، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

·         مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تعیین بهترین دمای خشک کردن فندق بدون پوست، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

·         مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تعیین بهترین دمای خشک کردن برای انبار مانی فندق، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

 
عضویت در مجامع علمی

عضو پیوسته نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان زنجان

عضو پیوسته انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
 عضو کمیته تدوین استاندارد های، زیتون پرورده، آیین کار روغن کشی زیتون، زیتون شور و زیتون فرآوری شده با مغز های خوراکی
 

·         عضو کمیته بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان رودبار از سال 1393 تاکنون

تشویقات
 

·         دریافت تقدیر نامه از مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بخاطر عملکرد ممتاز در بخش آموزش زنان روستایی

·         دریافت تشویقی از رییس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان برای عملکرد شایسته در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار، 1393.

·         دریافت لوح تقدیر از بنیاد نخبگان استان گیلان برای برگزیده شدن نوع اختراع در جشنواره منطقه ای کوهساران، 1393

·         دریافت تقدیر نامه از فرماندار شهرستان رودبار برای عملکرد شایسته در کمیته فنی زیتون شهرستان رودبار، 1394.

  سایر موارد
 

·         اختراع دستگاه جدا کننده برگ از شاخه زیتون، 1392.

.               شیشه با درب مطمن دارای قابلیت جلوگیری از ورود هوا و هر نوع ماده دیگری به داخل شیشه، 1396.