یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » دکتر پیمان ورجاوند[_HprPDF] پیمان ورجاوند نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
سازه های آبی: CFD - Turbidity Currents تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
pvarjavand@yahoo.com پست الکترونیک
061-33737385-6 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی کشاورزی-آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385.

کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی-سازه های آبی، دانشگاه تبریز، 1388 .

دکتری، مهندسی کشاورزی-سازه های آبی، دانشگاه تبریز، 1392.

سوابق شغلی

  همکاری با شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه کارشناس طراح- دفتر شمال­غرب کشور از 7/1388 تا 12/1388.

همکاری با شرکت مهندسی آب و خاک کشور به عنوان کارشناس دفتر فنی- دفتر مرکزی تبریز از تاریخ 15/7/1388.

همکاری با شرکت مهندسی آب و خاک کشور به عنوان مسئول دفترفنی کارگاه گلمالی و کارشناس دفترفنی کارگاه آبیاری تحت فشار دشت فتحعلی از تاریخ 28/1/1389 تا 1/4/1389.

  همکاری با شرکت مهندسین مشاور روان­آب آریا تحت عنوان ناظر مقیم از تاریخ 1/4/1389 تا 30/8/1389.

همکاری با شرکت مهندسی مشاور آشناب، کارشناس ارشد هیدرولیک، پروژه گردآوری آب‌های سطحی تهران، 1/2/1390 تا 30/8/1391.   

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان از تاریخ 1/2/1395 تا کنون.

 
سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس

تحلیل سازه، کارشناسی، دانشگاه شهرکرد، نیمسال اول 1395-1394.

متره و برآورد پروژه های آبی، کارشناسی، دانشگاه شهرکرد، نیمسال اول 1395-1394.

اصول مهندسی سد، کارشناسی، دانشگاه شهرکرد، نیمسال اول 1395-1394.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

N ikpour, M.R. Nazemi, A.H. Hosseinzadeh Dalir, A. Shoja, F. and Varjavand, P . 2014. Experimental and Numerical simulation of Water Hammer. The Arabian Journal for Science and Engineering, Springer.

Varjavand, P . Ghomeshi, M. Hosseinzadeh Dalir, A. and Farsadizadeh, D. 2015. Experimental Observation of Saline Underflows and Turbidity Currents, Flowing over Rough Beds. Canadian Journal of Civil Engineering, CJCE.

khalili, A. Akbarpour, A. Khozeymehnezhad, H. and Varjavand, P . 2015. Laboratory assessment on head parameters of saline currents flow affected by the vegetation density. Scholarly Research Exchange. ISSN: 1687-8302.

khalili, A. Akbarpour, A. Khozeymehnezhad, H. and Varjavand, P . 2016. Experimental study on the effects of artificial vegetation density on forehead of saline current flow. Ain Shams Engineering Journal, Elsevier.

Tabatabaei, S.M, Khozeymeh Nezhad, H, Akbarpour, A. and Varjavand, P . 2015. Investigating Effects of Obstacles’ Arrangement on the Development of Head Density Current. International Academic Journal of Science and Engineering.

Tabatabaei, S.M, Khozeymeh Nezhad, H, Akbarpour, A. and Varjavand, P. 2017. Experimental study on different aspects Velocity of Density Current’s indealing with permeable obstacles. International Journal of Sindhological Studies. ISSN: 1032-6759.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

  ورجاوند، پ . فرسادي­ زاده، د. خسروي­ نيا، پ. و رفيعي، ز. 1389. بررسي هيدروليک جريان برروي سرريزهاي استوانه ­اي با مقايسه مدل­ هاي آشفتگي ε -   k و نتايج آزمايشگاهي. مجلة دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز.

ورجاوند، پ . فرسادي ­زاده، د. و حسین­ زاده ­دلیر، ع. 1389. شبیه ­سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی یا استفاده از مدل ε -   k و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی. مجلة دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز.

حسيني، س.ح. فرسادي­ زاده، د. حسين­ زاده­ دلير، ع. خسروی­ نیا، پ. و ورجاوند، پ. 1392. بررسی آزمایشگاهی و عددی نوسانات سطح ایستابی در پایداری شیب های خاکی. مجله مهندسی آب و محیط زیست ایران، دانشگاه شاهرود.

ورجاوند، پ. حسين زاده ­دلير، ع. قمشی، م. و فرسادي­زاده، د. 1392. تحلیل آزمایشگاهی نوسانات سرعت در جریان غلیظ نمکی برروی بستر زبر. مجله آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد.

ورجاوند، پ . پوراسکندر، س. فرسادي­ زاده، د. و مسعودي، ا. 1393. بررسی آزمايشگاهی و عددي تاثير پرده­ آب­بند برروي نشت از پي­ هاي مطبق سدها. مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. 

فرسادي زاده، د. ورجاوند، پ. حسين ­زاده­ دلير، ع. شکري، ن. حسيني، س.ح. و خسروی ­نیا، پ. 1393. بررسي تاثير پرده آب­بند بر پايداري شيب جانبي کانال هاي خاکي. مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. 

ورجاوند، پ. قمشی، م. حسين ­زاده ­دلير، ع. و فرسادي ­زاده، د. 1393. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری­های مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی. مجله مهندسی علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ورجاوند، پ. حسين ­زاده ­دلير، ع. قمشی، م. و فرسادي­ زاده، د. 1393. واکنش جریان غلیظ به بستر با تغییر ناگهانی زبری. مجلة دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز.

خلیلی، ا. اکبرپور، ا. خزیمه ­نژاد، ح. و ورجاوند، پ. 1394. مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تأثیر پوشش گیاهی. مجله مهندسی علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

خلیلی، ا. اکبرپور، ا. خزیمه ­نژاد، ح. و ورجاوند، پ. 1394. بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر مشخصه‌هاي جریان غلیظ. نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

ورجاوند، پ. قمشی، م. حسين­ زاده­ دلير، ع. و فرسادي­زاده، د. 1395. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی. مجله تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

طباطبایی، س.م. خزیمه ­نژاد، ح. اکبرپور، ا. و ورجاوند،پ. 1 395. بررسی آزمایشگاهی تاثیر چیدمان پوشش گیاهی بر کنترل جریان چگال. مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز .

طباطبایی، س.م. خزیمه ­نژاد، ح. اکبرپور، ا. و ورجاوند،پ. 1396. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش موانع نفوذپذیر و شیب بستر بر مشخصه ­های هیدرولیکی جریان غلیظ. مجله علمی-پژوهشی سد و نیروگاه‌های برق‌آبی ایران.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  

فرسادي ­زاده، د. خسروي­ نيا، پ. و ورجاوند، پ . 1387. بررسي ضريب جريان در سرريزهاي استوانه اي با استفاده از مدل عددي Fluent . چهارمين کنفرانس ملي عمران، دانشگاه تهران.

ورجاوند، پ . خسروي­ نيا، پ. و سلماسي، ف. 1387. بررسي استهلاک انرژي در سرريز پلکاني با استفاده از مدل عددي Fluent . چهارمين کنفرانس ملي عمران، دانشگاه تهران.

معیری، م. حسین­ زاده­ دلیر، ع. نیک­ پور، م. و ورجاوند، پ. 1387. شبیه­ سازی عددی جریان در راه ماهی با استفاده از مدل کامپیوتری  Fluent . دومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.

ورجاوند، پ. فرسادی­ زاده، د. خسروی­ نیا، پ. و حسینی، س.ح. 1392. بررسي آزمایشگاهی رفتار پرده آب­بند در پايداري شيب جانبي کانال هاي خاکي. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران .

خلیلی، ا. اکبرپور، ا. خزیمه ­نژاد، ح. و ورجاوند، پ. 1392. بررسی روابط موجود در زمینه شدت اختلاط بدنه جریان غلیظ. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری، دانشگاه گرگان.

طباطبایی، س.م. خزیمه ­نژاد، ح. اکبرپور، ا. و ورجاوند، پ. 1393. بررسی تاثیر موانع مختلف بر هیدرولیک و تله اندازی رسوبات جریان غلیظ جهت محافظت از مخازن سدها. سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک.

طباطبایی، س.م. خزیمه ­نژاد، ح. اکبرپور، ا. و ورجاوند،پ. 1393. بررسی اهمیت و رفتار جریان چگال گل­ آلود جهت مدیریت منابع و مخازن آب. اولین همایش ملی آب، انسان و زمین.

طباطبایی، س.م. خزیمه ­نژاد، ح. اکبرپور، ا. و ورجاوند،پ. 1393. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب بستر و غلظت بر سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی. اولین همایش ملی آب، انسان و زمین.

خلیلی، ا. اکبرپور، ا. خزیمه ­نژاد، ح. و ورجاوند، پ. 1394. بررسی توزیع قائم غلظت جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر تراکم و ارتفاع پوشش گیاهی . دهمین سمینار بین المللی مهندسی وردخانه.

خلیلی، ا. اکبرپور، ا. خزیمه­ نژاد، ح. و ورجاوند، پ. 1394. بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ. دهمین سمینار بین المللی مهندسی وردخانه.

ورجاوند، پ. قمشی، م. حسين ­زاده ­دلير، ع. و فرسادي­زاده، د. 1395. بررسی رفتار جریان غلیظ نمکی برروی بسترهای زبر مصنوعی. کنفرانس بین المللی عمران، تهران، ایران .

ورجاوند، پ. قمشی، م. حسين ­زاده­ دلير، ع. و فرسادي­زاده، د. 1395. تحلیل نوسانات لحظه ­ای سرعت در جریان غلیظ نمکی عبوری از روی بستر با زبری مصنوعی. کنفرانس بین المللی عمران، تهران، ایران.
 
کنفرانس های خارجی
 
 Tabtabaie, S.M., Akbarpour, A., Khozeymehnezhad, H. and Varjavand, P . 2015. Investigating the effect of obstacles arrangement on the development of head of density current. International conference on modern research in agricultural science and environment. 15th December. Kualalumpur, Malaysia.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسي تاثير پرده آب­بند بر پايداري شيب جانبي کانال هاي خاکي. کارفرما: دانشگاه تبریز- سمت: همکار.

اندازه‌گیری آب مصرفی گندم. پروژه ملی، سمت: مجری منطقه‌ای

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 ارزیابی وضعیت مدیریت بهره برداری شبکه های انتقال آب در استان خوزستان. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان . سمت: مجری.

ارزیابی راندمان انتقال در شبکه های آبیاری مدرن و سنتی استان خوزستان کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان . سمت: همکار.

ارزیابی راندمان توزیع در شبکه های آبیاری استان خوزستان. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان . سمت: همکار.

ارزیابی کمبود- مازاد تخصیص آب در مزارع شبکه های آبیاری استان خوزستان. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان . سمت: همکار.

ارزیابی کمبود- مازاد تخصیص آب در محصولات باغی شبکه های آبیاری استان خوزستان. کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان . سمت: همکار.

ارزیابی سیستم آبیاری قطره ­ای تحت شرایط کشت ذرت تابستانه در خاک­ های مستعد شوری استان خوزستان. کارفرما: موسسه جهاد نصر . سمت: مجری.

ارزیابی سیستم آبیاری بارانی تحت شرایط کشت ذرت تابستانه در خاک های مستعد شوری استان خوزستان. کارفرما: موسسه جهاد نصر . سمت: همکار.


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 ورجاوند، پ.، آبسالان، ش. و عزیزی، آ. 1395. نقش مشارکت آب‌بران در افزايش کارايي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي. نشریه ترویجی.

pasting


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

خلیلی نفت، آتنا، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب - سازه های آبی، اثر تراکم و ارتفاع پوشش گیاهی بر جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهی، سمت: مشاور.

طباطبایی، سید مصطفی، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب - سازه های آبی، اثر شیب بستر و آرایش پوشش گیاهی بر جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهی، سمت: مشاور.

بهمئی، احمد، 1395، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب - آبیاری و زهکشی، ارزیابی کارایی سامانه های آبیاری بارانی و سطحی در خاک ریزبافت تحت کشت ذرت تابستانه در اهواز، سمت: مشاور.

رفیعی، مهشید، 1395، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب - آبیاری و زهکشی، ارزیابی کارایی سامانه های آبیاری قطره ای نواری و سطحی در خاک ریزبافت تحت کشت ذرت تابستانه در اهواز، سمت: مشاور.


عضویت در مجامع علمی 

کمیته ملی سدهای بزرگ ایران  (IRCOLD)

کمیته ملی آبیاری و زهکشی  (IRNCID)

انجمن هیدرولیک ایران (IHA) 


تشویقات 

سایر موارد