سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد - پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا

پروژه ­های تحقیقاتی آبیاری

 • تعیین مدل کاربردی آب آبیاری عملکرد گندم در شمال استان خوزستان
 • بررسی بهره وری آب و تابع تولید ارقام و لاین های برتر انتخابی از آزمایشات الیت گندم نان (ARWYT-95) براي اقليم گرم و خشک جنوب 
 • بررسی بهره وری آب و تابع تولید ارقام و لاین های برتر انتخابی از آزمایشات الیت گندم نان (ARWYT-96) براي اقليم گرم و خشک جنوب 
 • اندازه گیری آب مصرفی سیب زمینی
 • ارزیابی وبهبودمدیریت های مزرعه ای آبیاری سطحی ومیکرو گندم و ذرت دراراضی پایاب سدکرخه
 • تعیین بهره وری آب آبیاری و سازگاری ارقام مختلف گندم نان در روش بی خاک ورزی در شمال استان خوزستان
 • تعيين بهره‌وري آب آبياري در کشت مستقيم چغندرقند پاييزه در شمال خوزستان
 • تعيين پتانسيل توليد ارقام گرمسيري يونجه تحت مقادير مختلف آب آبياري در شمال خوزستان
 • بررسی و مقایسه بهره وری آب آبیاری در کشت نشایی و بذری سبزی و صیفی در مزارع کشاورزان

 

پروژه­ های تحقیقاتی صنایع غذایی

 • تاثیر روش های مختلف بسته بندی بر کیفیت ارگانولپتیکی و میکروبی مارچوبه طی مدت نگهداری 

 

 
       پروژه ­های تحقیقاتی ماشین های کشاورزی

 

 • تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و تناوبهای زراعی برپارامترهای فیزیکی خاک و عملکرد نیشکر
 • بررسی تاثیر کاربرد ماده ضد ریزش درکاهش تلفات برداشت مکانیزه کلزا
 • بررسی میزان مصرف انرژی در سیستم های مختلف خاک ورزی محصول ذرت در اراضی کشت و صنعت شهید بهشتی
 • بررسی امکان کشت بی خاکورزی شبدر برسیم بذری در شمال خوزستان