چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای اداری

شورای اداری :

 • دکتر فریبرز عباسی - رئیس موسسه
 • دکتر احمد شریفی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 • دکتر نادر عباسی - معاون پژوهشی موسسه
 • دکتر مهدی اکبری - رئیس بخش آبیاری تحت فشار
 • دکتر جواد باغانی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 • دکتر عادل میرمجیدی - رئیس بخش صنایع غذایی
 • دکتر قاسم زارعی – رئیس بخش گلخانه
 • دکتر بهاره جمشیدی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 • دکتر علیرضا حسن اقلی - معاون بخش آبیاری و زهکشی
 • مهندس رضا فامیل مومن - معاون بخش صنایع غذایی
 • دکتر الیاس دهقان - رئیس بخش ماشینهای کشاورزی و دبیر کمیته تجاری سازی
 • دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشینهای کشاورزی
 • سلمان عین اللهی  – مسئول حراست
 • علی روحی – رئیس امور اداری و دبیر شورا
 • مهدی حیدرزاده - رئیس امور مالی
 • نیلوفر سلطانی - مسئول بودجه
 • مهندس اکبر یونسی - مسئول روابط عمومی