یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی -ماشینها

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

  • تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در سیستمهای مختلف خاک ورزی ( با تکیه بر کشاورزی حفاظتی ) و کاشت
  • مدیریت عملیات داشت اعم از مبارزه شیمیائی و مکانیکی با آفات، امراض و علفهای هرز، کوددهی
  • بررسی و تعیین روشها و ماشینهای مختلف برداشت
  • بررسی و تعیین ماشینهای مربوط به کنترل کمی و کیفی محصولات کشاورزی در مرحله پس از برداشت
  • مدیریت و کاربرد انرژی ها در مراحل تولید
  • تعیین فناوری های مناسب مکانیزاسیون برای شرایط و مناطق مختلف کشور با توجیه اقتصادی
  • بررسی و تعیین فناوری های کنترل و بازیافت ضایعات محصولات کشاورزی
  • تحقیقات در زمینه فناوریهای پیشرفته در مهندسی کشاورزی
  • بررسی و تعیین مسائل فنی و اقتصادی در رابطه با مکانیزاسیون و تجهیزات اتوماتیک و کنترلی در گلخانه ها
  • تحقیقات میان رشته ای