یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گیلان-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

   آبیاری و زهکشی

  • بهبود بهره‌وری مصرف آب در گیاهان زراعی و باغی
  • ارائه روش‌های مدیریت بهینه خشکسالی در کشاورزی
  • انطباق و انتقال تکنولوژی و مسائل فنی سیستم‌های آبیاری
  • مدیریت گلخانه اعم از آبیاری و زهکشی، مدیریت سازه و کنترل شرایط محیطی
ماشین های کشاورزی
  • ارزیابی و بهینه سازی ماشین های کشاورزی موجود و جدید بمنظور تطبیق آنها با شرایط موجود
  • ارائه الگوها و انتخاب فناوری مناسب برای افزایش کارایی ماشین های کشاورزی
  • بهبود مديريت پس از برداشت محصولات کشاورزي نظيرتعیین شرایط و نوع فناوری مناسب با توجیه اقتصادی
  • مطالعه و تحقیقات بنیادی و کاربردی در به کارگیری انرژی در مراحل تولید محصولات کشاورزی