یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گیلان-مهمترین یافته های تحقیقاتی

مهمترین یافته های تحقیقاتی

  •  برنامه ريزي بهينه آبياري و کود نيتروژن راتون رقم هاشمی
  • شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان
  • تعيين مناسبترين برهمکنش دور آبياري، کود نیتروژن و پتاسیم برنج رقم هاشمي
  • برداشت زيتون کنسروي بوسيله دستگاه تکاننده شاخه تراکتوري