یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس نعیم لویمی[_HprPDF] نعیم لویمی نام و نام خانوادگی
مربی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون تخصص
اهواز بلوار گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی محل کار
n1584m@yahoo.com پست الکترونیک
09169105976 شماره تماس
06133737357 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  ليسانس، ماشين‌هاي کشاورزي، دانشگاه تهران، سال اتمام 1376

فوق ليسانس، مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال اتمام 1378

دانشجوی دکتری، مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه تهران، ورودی بهمن 1393

سوابق شغلی

  کارشناس پژوهشي، بخش فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان از ارديبهشت‌ماه سال 1380 تا دي 1380

عضو هيات علمي، بخش فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان از  سال 1380 تا کنون

سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 ماشين‌هاي کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر، سال 1384 تا 1388
ماشين‌هاي خاک‌ورزي، کاشت و داشت، آموزشکده کشاورزي اهواز، سال 1382 تا 1385
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  Afzali, S.MJ. Ghezelbash , A.A. and Loveimi, N. 2014. Effect of harvesting equipment on soil compaction in sugarcane farms. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol 3(9): 611-615

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

       لويمي، ن. و افضلي، س.م.ج. 1392. مقايسه روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد گندم ديم در تناوب با عدس در اراضي سنگلاخي. مجله مهندسي زيست سامانه. جلد2 شماره1، صفحات 13-1.

لويمي، ن.، اختردانش، پ و رحيم‌زاده، ر. 1390. تاثير روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد گندم ديم در تناوب با کلزا در شرايط خوزستان. مجله مهندسي زراعي(مجله علمي کشاورزي). جلد34 شماره1، صفحات 55-43.

 لويمي، ن.، صفري، م و حيدرپور، ن. 1390. مقايسه تاثير روشهاي بي‌خاک‌ورزي، کم‌خاک‌ورزي و خاک‌ورزي مرسوم بر عملکرد گندم ديم در زمين‌هاي سنگلاخي. نشريه ماشينهاي کشاورزي. جلد1 شماره2، صفحات 121-110.

صفري، م.، اميرشقاقي، ف.، لويمي، ن و چاجي، ح. 1388. ارزيابي فني سمپاشهاي رايج مورد استفاده در مزارع گندم و تعيين روش‌ها و ماشين‌هاي مناسب. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد10، شماره4، صفحات 12-1.

حبيبي‌اصل، ج.، لويمي، ن و گيلاني، ع. 1388. بررسي و مقايسه سه روش خشکه‌کاري مکانيزه ارقام مختلف برنج در خوزستان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد10، شماره1، صفحات 96-81.

 لويمي، ن.، گيلاني، ع و عليزاده، م. 1387. بررسي تاثير روشهاي مختلف برداشت بر مقدار ضايعات دو رقم برنج در استان خوزستان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد9، شماره3، صفحات 106-89.

لويمي، ن و الماسي، م. 1382. بررسي وضعيت مکانيزاسيون شمال اهواز. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي. سال 7 شماره 2، صفحات 72-59.

لويمي، ن.، الماسي، م و شيخ‌داودي، م.ج. 1381. بررسي ميزان تاثير شرکت‌هاي خدمات مکانيزه در توسعه مکانيزاسيون شهرستان اهواز. مجله علمي کشاورزي. جلد25، شماره1، صفحات 72-59

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
      لويمي، ن و افضلي، س.م.ج. 1392. تاثير روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي حفاظتي و مرسوم در شرايط خشکه‌کاري و نم‌کاري بر عملکرد گندم ديم. هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 9 تا 11 بهمن. مشهد مقدس.

لويمي، ن. 1392. مقايسه اثر خاک‌ورزي مرسوم و حفاظتي در روش‌هاي کشت انتظاري و معمول بر عملکرد گندم ديم منطقه باغملک. گردهمايي پاييزه محققين و مروجين استان خوزستان. 26 آبان. اهواز.

لويمي، ن و افضلي، س.م.ج. 1391. تأثير روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد گندم ديم در تناوب با حبوبات در زمين داراي قلوه‌سنگ خوزستان. اولين همايش ملي کشاورزي در شرايط محيطي دشوار. 20 ارديبهشت. رامهرمز.

حبيبي‌اصل، ج و لويمي، ن. 1391. طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين خاک‌ورز نواري قابل اتصال به خطي‌کار. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. 14 تا 16 شهريور. شيراز.

افضلي، س.م.ج. و لويمي، ن. 1391. تأثير تنظيمات مختلف بر ميزان تلفات دانه در کمباين هاي برداشت ذرت در استان خوزستان. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. 14 تا 16 شهريور. شيراز.

لويمي، ن. و افضلي، س.م.ج. 1391. مقايسه تأثير روشهاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد گندم ديم در تناوب با کلزا در شرايط زمين بدون سنگلاخ. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 14 تا 16 شهريور. شيراز.

الياس، د.، لويمي، ن.، حبيبي‌اصل، ج.، آبسالان، ش و سلطاني، ع. 1390. عمليات مکانيزه در توليد گندم آبي و ديم. اولين گردهمايي محصولات پاييزه محققين و مروجين استان خوزستان. 26 آبان. اهواز.

قائم‌مقامي، ع.، خادم‌الحسيني، ن و لويمي، ن. 1387. ارزيابي چهار نوع مکانيزم سمپاشي در گندم. پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 7 شهريور. مشهد مقدس.

لويمي، ن. 1385. ارزيابي کشت مکانيزه برنج در شرايط خشکه‌کاري. دوازدهمين همايش ملي برنج کشور. 4 دي. بابلسر.

کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسي اجراي روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي در شرايط قبل و بعد از بارندگي بر عملکرد گندم ديم در استان خوزستان (سمت: مجري). 1390 تا 1392

ارزيابي و مقايسه ظرفيت مزرعه‌اي و بازده زراعي ادوات در مراحل خاک‌ورزي، کاشت و داشت گندم آبي با استفاده از تراکتورهاي مختلف در دو بافت خاک در خوزستان (سمت: مجري). 1389 تا 1391

بهيته سازي دستگاه ديمکار غلات (براي شرايط ديمزارهاي استان خوزستان (سمت: همکار). 1388 تا 1390

بررسي اثر روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر روي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد گندم ديم در تناوب آيش– گندم (سمت: مجري). 1383 تا 1387

بررسي اثر روشهاي مختلف خاک‌ورزي بر روي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد گندم ديم در تناوب کلزا – گندم در مناطق ديم (سمت: مجري). 1384 تا 1387

بررسي اثرات روشهاي مختلف خاک‌ورزي بر روي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد گندم ديم در تناوب گندم-گندم (سمت: مجري). 1384 تا 1387

بررسي اثر روشهاي مختلف خاک‌ورزي بر روي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در تناوب حبوبات-گندم در مناطق ديم (سمت: مجري). 1384 تا 1387

ارزيابي فني سمپاشهاي رايج مورد استفاده در مزارع گندم و تعيين روشها و ماشينهاي مناسب (سمت: مجري). 1384 تا 1386

مقايسه کشت مکانيزه برنج با استفاده از سه نوع بذرکار در سه رقم برنج بصورت خشکه‌کاري در شرايط خوزستان (سمت: مجري). 1382 تا 1384

بررسي تاثير روشهاي مختلف برداشت بر مقدار ضايعات دو رقم برنج در کشت مستقيم در خوزستان (سمت: مجري). 1381 تا 1383

تعيين ضرائب و شاخص‌هاي مکانيزاسيون در عمليات خاک‌ورزي با بکارگيري تراکتور و گاوآهن متداول در ده منطقه کشور (سمت: مجري). 1382 تا 1384  

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

      بررسي اثر ارتفاع کاه‌بن برنج عنبوري و مقدار بذر بر عملکرد گندم نان در روش کشت بي‌خاک‌ورزي (سمت: مجري). 1393 تا 1395

بررسي فني دستگاه خاک‌ورز-کاشت نواري و مقايسه با ديگر روش‌هاي کشت برنج در مقادير مختلف بذر به روش خشکه‌کاري در خوزستان (سمت: مجري مسئول). 1392 تا 1394

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 الماسي، م.، کياني، ش و لويمي، ن. 1393. مباني مکانيزاسيون کشاورزي. انتشارات انديشه معاصر. 260 ص.
نشریات فنی و ترویجی
      لويمي، ن. 1392. خاک‌ورزي زمين‌هاي ديم سنگلاخي در منطقه گرمسيري. نشريه زيتون.

لويمي، ن و الماسي، م. 1388. چالش‌هاي مکانيزاسيون کشور و راهکارهاي آن. نشريه زيتون.

لويمي، ن. 1389. خشکه‌کاري مکانيزه؛ الگويي جديد و بهينه براي کشت مستقيم برنج. نشريه زيتون.

لويمي، ن و گيلاني، ع. 1384. افت برداشت برنج و راهکارهاي کاهش آن. فصلنامه آموزشي ترويجي استاني جهادروستا (کارون سبز).

      کارشناسان و اعضاي هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. 1392. راهنمای کامل عمليات گندم ديم در استان خوزستان. انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

کارشناسان و اعضاي هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. 1387. خشکه‌کاري برنج. سازمان جهادکشاورزي خوزستان(مديريت ترويج).

کارشناسان و اعضاي هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. 1386. راهنماي فنی کاشت، داشت و برداشت جو در استان خوزستان. انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

کارشناسان و اعضاي هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. 1386. دستورالعمل کشت گندم. انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
      قائمقامی، عليرضا. 1387. پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مکانيزاسيون کشاورزي. ارزيابي و مقايسه چهار نوع مکانيزم پاشش سم و تاثير آنها بر علف‌هاي هرز محصول گندم در استان خوزستان. مشاور. دانشگاه آزاد واحد شوشتر.

بيگدلی، فرزاد. 1385. پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مکانيزاسيون کشاورزي. بررسی ميزان ضايعات دانه در روش‌های مختلف خرمنکوبی برنج در استان خوزستان. مشاور. دانشگاه ملاثانی(رامين).

افضلی، سيدمحمدجواد. 1382. پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مکانيزاسيون کشاورزي. ارزيابي پراکنش عمقي خاک سطحي در عمليات مختلف خاک‌ورزي. مشاور. دانشگاه شهيد چمران اهواز.


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد