یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر علی قدمی فیروز آبادی[_HprPDF] علی قدمی فیروزآبادی نام و نام خانوادگی
دانشیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان محل کار
aghadami@gmail.com پست الکترونیک
09188147194 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •   لیسانس،مهندسی آبیاری، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1375
 • فوق لیسانس،مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی شریف، 1377
 • دکتری،آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1394

 

سوابق شغلی

 •  کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان از سال 1380 تا 1383
 • عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان از سال 1383 تا کنون

 

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 •   نقشه برداری تکمیلی، کارشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1385.
 • مساحی و نقشه برداری، کارشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1385.
 • نقشه برداری 1، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1385.
 • نقشه برداری 2، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1385.
 • مکانیک خاک، کارشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1385.
 • نقشه برداری 1، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1386.
 • نقشه برداری 2، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1386.
 • مساحی و نقشه برداری، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1386.
 • استاتیک، کارشناسی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1387.
 • تجهیز و نوسازی اراضی، کاردانی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1388.
 • حفاظت آب و خاک، کارشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی اول سال 1388.
 • اصول تسطیح، کاردانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1388.
 • هیدرولوژی، کاردانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1388.
 • استاتیک ، کارشناسی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390-1389.
 • سامان دهی نظامهای اجتماعی، کارشناسی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390-1389.
 • مساحی و نقشه برداری، کارشناسی، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390-1389.
 • مساحی و نقشه برداری، کارشناسی، دانشگاه ملایر، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390-1389.
 • روشهای محاسباتی در مهندسی آب در مقطع دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، نیمسال اول سالتحصیلی1396-1395
 • رو شهای محاسباتی در مهندسی آب در مقطع دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، نیمسال اول سالتحصیلی1397-1396
 
 

مقالات 

 

      
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1. Ghadami Firouzabadi, A., Nasseri, A.  and Nosrati, A.E. 2010. Water Use Efficiency and Yield of Garlic Responses to the Irrigation Systems, Intra-row Spacing and Nitrogen Fertilization. Journal of food, Agriculture & Environment. 8(2): 132-134.

2.  Arabfard, M. and Ghadami Fiouzabadi, A. 2012.  Monthly changes of Irrigation Hydro module for agricultural crops of Hamedan. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 4(8): 502-507.
3.   Ghadami Firouzabadi, A. 2012.Technical Evaluation of Low Pressure Irrigation Pipe (Hydroflume) and Comparison with Traditional and Sprinkler Irrigation Systems. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 4(3): 108-113.
 4.  Ghadami Firouzabadi, A., Raeini- Sarjaz, M., Shahnazari, A. and  and Zareabyaneh, H. 2015. Non-destructive estimation of sunflower leaf area and leaf area index under different water regime managements . Archives of Agronomy and Soil Science. 61(1 0): 1357-1367.

5.   Ghadami Firouzabadi, A., Baghani, J., Jovzi, M. and Albaji, M. 2021. Effects of wheat row spacing layout and drip tape spacing on yield and water productivity in sandy clay loam soil in a semi-arid region. Agricultural Water Management 251. 106868.

6 . Ghadami Firouzabadi, A., Seyedan, S.M., Jovzi, M. and Albaji, M. and Peyghan, K. 2022.  Study on the efficiency and energy consumption of electric and diesel pumping stations.  Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy.  https://doi.org/10.1680/jener.21.00091 .
 
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 1. قدمی فیروزآبادی ، ع. و شمسایی، ا. 1385. برآورد شاخص فرسایشی از مقدار بارندگی روزانه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال سیزدهم شماره 1.
2. قدمی فیروزآبادی ، ع. و میرزایی، م. ر. 1385. بررسی تاثیر آبیاری قطره ای (Tape) بر خصوصیات  کمی و کیفی چغندر قند.  پژوهش و سازندگی (در زراعت و باغبانی). شماره 71.  
3.  قدمی فیروزآبادی ، ع. و سیدان، س.م. 1385. انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری با استفاده از برنامه ریزی توافقی مطالعه موردی در استان همدان. پژوهش و سازندگی (در زراعت و باغبانی). شماره 73.
4.  اخوان، س.، موسوی، ف. و قدمی فیروزآبادی ، ع. 1384. تاثیر مقدار  و روش آبیاری بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و کیفیت سیب زمینی رقم آگریا. پژوهش کشاورزی آب ،خاک و گیاه در کشاورزی. شماره دوم جلد 5. 
5.  سیدان، س. م. و قدمی فیروزآبادی ، ع. 1385. تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری تکنولوژی آب اندوز در استان همدان. مجله علوم کشاورزی ایران. شماره 2. جلد 2-37.
6.  اخوان، س.، موسوی، ف.، مصطفی زاده، ب.  و قدمی فیروزآبادی ، ع. 1386. بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم-شماره 41.
7.  میرزایی، م. ر. و قدمی فیروزآبادی ، ع. 1386. بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه ای و قطره ای در همدان. مجله چغندر قند. شماره 3 (2).
8.  قدمی فیروزآبادی ، ع. و سیدان، س، م. 1387. ارزیابی راندمان کاربرد آبیاری شیاری تحت مدیریت زارعین (مطالعه موردی :دشت –بهار). پژوهش کشاورزی(آب، خاک و گیاه در کشاورزی). شماره 3(7).
9.   قدمی فیروزآبادی ، ع.، سیدان، س. م. و عباسی، ف. 1389. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم­فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 11 – شماره 2.
10.    قدمی فیروزآبادی ، ع. و پرویزی، خ. 1389. اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب کلونهای جدید سیب زمینی در آبیاری قطره ای نواری (تیپ). مجله پژوهش آب در کشاورزی.  جلد 24 شماره 2: 144-133.
11.   قدمی فیروزآبادی ، ع.، سیدان، س. م. و  مظاهری، ح. 1390. ارزیابی فنی و اقتصادی اثر دو روش آبیاری قطره ای (تیپ) و شیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در چهار رقم کلزا. مجله علوم زراعی ایران. جلد سیزدهم، شماره 2.
12.   قدمی فیروزآبادی ، ع.، نصرتی، ع. ا. و زارع ابیانه، ح. 1391. بررسی اثر دو سیستم آبیاری قطره‌ای و نشتی بر عملکرد، اجزائ عملکرد و کارایی مصرف آب توده سیر همدان. پژوهش و سازندگی. شماره 94.
13.   میرزایی، م. ر.، قدمی فیروزآبادی ، ع.  و عبدالهیان نوقابی، م. 1390. تاثیر دو روش آبیاری شیاری و قطره­ای نواری و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندر قند. مجله علوم گیاهان زراعی. دوره 42 شماره 2.
14.  قدمی فیروزآبادی ، ع.،  میرزایی، م. ر.، و سیدان،س. م. 1391. اثر آبیاری قطره ای، جویچه ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغند قند. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 26 شماره 1.
15.  مظاهری، ح.، قدمی فیروزآبادی ، ع. و سیدان،س. م. 1393. مقایسه دو روش آبیار ی نواری قطر ه ای و شیاری بر اجزاء عملکر د ارقام کلزا در همدان. مجله پژوهش و سازندگی.  شماره 102: 41-47.
16.   قدمی فیروزآبادی ، ع.،  شاهنظری، ع.، رائینی، م و زارع ابیانه، ح.1393. تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامترهای ریشه گیاه آفتابگردان در کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه. مجله فناوری تولیدات گیاهی. جلد چهاردهم، شماره اول.
17.  قدمی فیروزآبادی ، ع.،  شاهنظری، ع. و رائینی، م . 1394. تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک گرگان. جلد 21 شماره 6
18.  قدمی فیروزآبادی، ع.،  شاهنظری، ع.، رائینی، م و زارع ابیانه، ح. 1394. اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان. مجله ‍پژوهش آب در کشاورزی. جلد 29، شماره 2.
19.  قدمی فیروزآبادی ، ع.، دهقانی سانیج.، خوش روش، م. و سیدان، س.م. 1394. بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی.  مجله ‍پژوهش آب در کشاورزی. شماره 3.
20.  پرویزی، خ. قدمی فیروزآبادی ، ع. 1394. بررسی اثرات روش های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی. نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 13 شماره 3.
21.  خوش روش، م.، قدمی فیروزآبادی ، ع.، شیرازی، پ. و نجفی مود، م.ح. 1394. شبیه سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquCrop. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال ششم- شماره بیستم و یکم
22.   قدمی فیروزآبادی ، ع.، خوش روش، م.، شیرازی، پ. و زارع ابیانه، ح. 1395. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم­آبیاری و شوری آب. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 30 شماره 1.
23. قدمی فیرو زآبادی، ع. 1395. بررسی بازده، میزان انرژی مصرفی و کارایی مصرف آب در ایستگاههای پمپاژ برقی.  فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال هفتم ، شماره بیست و پنجم.
24. جعفری، ع.م.، سلطانی، ه.، رضوانی، س،م.، قدمی فیروزآبادی ، ع.، 1396 . ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه های آبیاری بارانی و قطره ای در زراعت  سیبز مینی در استان همدان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 31 / شماره 2.
25. قدمی فیروزآبادی ،ع.، چایچی، م. و سیدان، س.م.  . 1396.  اثر سامانه های آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی  اقتصادی آنها در همدان.  نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 31 / شماره 2.
26. بهراملو، ر.، عباسی، ن.، موحدان، م.، قدمی فیروزآبادی ، ع.، مامن پوش، ع.ر.، موسوی فضل، م.ح. و سلامتی، ن. 1396.  تأثیر مسائل اجرایی و بهره برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب  ( مطالعۀ موردی در استانهای اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان، و البرز). تحقیقات مهندسی سازههای آبیاری و زهکشی، جلد 18، شماره 69.  
27. بیات ورکشی، م., زارع ابیانه، ح.، قدمی فیروزآبادی ، ع. کریمی، و. 1396. بهینه سازی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در زمینهای مرکز  ترویج و  توسعه تکنولوژی هراز. پژوهشنامه مدیریت آبخیز، سال هشتم شماره 16.
28.علی قدمی فیروزآبادی ، علی احسان نصرتی، حسین دهقانی سانیج، علی محمد جعفری و رضا بهراملو.1397.  مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر  . نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره2 ،جلد 12 .
 
 
مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
 
کنفرانس های داخلی
 1-قدمی فیروزآبادی، ع. و میرزایی، م. ر. 1383. کارایی‌مصرف‌آب‌وعملکرد‌محصول‌چغندر‌قند‌در‌دوسیستم‌آبیاری‌نشتی‌وتیپ. کنفرانس‌سراسری‌آبخیزداری‌ومدیریت‌منابع‌آب و‌خاک‌. بیستم اردیبهشت ماه. کرمان.
2-  قدمی فیروزآبادی، ع. 1383. بررسی‌کارایی‌مصرف‌آب‌در‌چند‌نقطه‌همدان. کنفرانس‌سراسری‌آبخیزداری‌ومدیریت‌منابع‌آب و‌خاک‌. بیستم اردیبهشت ماه. کرمان
بیش از 44 مقاله در کنفرانسهای داخلی 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • تعیین کارآئی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف کشور (کرمان،‌مغان، همدان، خوزستان و گلستان)(مجری). 1381تا 1383.   
 •    بررسی، کمیت و کیفیت چغندر قند در دو سیستم آبیاری نشتی و میکرو ( مجری). 1381 تا 1383
 •  ارزیابی فنی و اقتصادی مصرف آب در آبیاری سطحی سیب زمینی در منطقه بهار ( مجری مسئول). 1382 تا 1385.
 • بررسی‌اثر‌دو‌روش‌آبیاری‌تیپ‌و‌نشتی‌و‌سطوح‌مختلف‌ازت‌و‌فسفر‌بر‌کمیت‌و‌کیفیت‌بذر‌چغندر‌قند(مجری). 1382 تا 1384.
 • بررسی‌اثردو‌سیستم‌آبیاری‌تیپ‌ونشتی‌در‌تراکمهای‌مختلف‌کاشت‌بر‌کارایی‌آب‌و‌ازت‌وخصوصیات‌کمی‌وکیفی‌توده‌سیر‌همدان‌در‌شرایط‌ مزرعه (مجری مسئول). 1383 تا 1385.
 • مقایسه فنی و اقتصادی دو روش  آبیاری تیپ و شیاری بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا. ( مجری). 1384 تا 1386.
 •  ارزیابی فنی واقتصادی کاربرد سیستم آبیاری کم فشار ( هیدروفلوم ) و مقایسه آن  با سیستم آبیاری سنتی  در  شرایط زارعین. ( مجری مسئول). 1386 تا 1389.
 • روش شناسی اعمال تنش خشکی در چغندر قند. (مجری). 1386 تا 1388.
 • بررسی حد تحمل کلونهای جدید  سیب زمینی به کم آبیاری در سیستم آبیاری تیپ. (مجری). 1387 تا 1389.
 • بررسی واکنش ‍ژنوتیپهای مختلف گندم نسبت به روشهای متفاوت آبیاری در منطقه همدان. (مجری). 1387 تا 1389.
 • بررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستم های مختلف آبیاری در مزارع سیب زمینی و یونجه در شهرستان همدان. ( مجری مسئول). 1388 تا 1392.
 • تعیین ساعت مجاز کارکرد چاهها در استان‌های خراسان رضوی و همدان- مطالعه موردی: دشت‌های نیشابور و اسدآباد ( مجری). 1389 تا 1390.  
 • ارزیابی فامیل های نیمه خواهری (HSF) دیپلوئید چغندر قند از نظر تحمل به خشکی در شرایط آبیاری قطره ای نواری.( همکار اصلی ). 1390 تا 1391.
 • ارزیابی آرایش کاشت تحت شرایط آبیاری بارانی و قطره ای بر جمعیت آفات ، شدت بیماری‌های مهم قارچی سیب‌زمینی (مجری- همکار اصلی) 1394-1391.
 • تعیین آب مصرفی لوبیا در کشور (مجری). 1395 تا 1397
 • تعیین آب مصرفی گندم در کشور (مجری) . 1395 تا 1397
 • تعیین آب مصرفی چغندر قند در کشور (مجری) 1395 تا 1397.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 • بررسی امکان افزایش کارآیی مصرف آب و مقابله با خسارت آفات و بیماری‌های مهم در کشت تأخیری سیب‌زمینی (مجری) 1397 تا 1400
 • مقایسه فنی و اقتصادی دو سامانه آبیاری بارانی و قطره¬ای زیر سطحی در محصول یونجه در استان همدان( مجری مسئول) 1396 تا 1400
 • ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه های آبیاری قطره ای تحت مدیریت زارعین ( مجری مسئول) 1396تا 1398.
 • ارزش گذاری اقتصادی آب در مصارف بخش کشاورزی استان همدان (مجری) 1396 تا 1398.
 • اثر آرایش کاشت‌های مختلف در آبیاری قطره‌ای نواری بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری گندم ( مجری) 1395 تا 1397.
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
1.  پرویزی، خ. و قدمی فیروزآبادی، ع. 1386. مالچ و استفاده آن در کشاورزی. (ترویجی). مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی همدان.
2. قدمی فیروزآبادی، ع.، بهراملو، ر. و رضوانی، س.م. 1386. استفاده از هیدروفلوم در آبیاری مزارع و باغات. (ترویجی). مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی همدان.
3.  بهراملو، ر.، قدمی فیروزآبادی، ع. و رضوانی، س.م. 1386. مدیریت بهره برداری از سیسنم­های آبیاری قطره­ای. (ترویجی). مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی همدان.
4.    رضوانی، س.م.، قدمی فیروزآبادی، ع. و بهراملو، ر. 1387. برنامه ریزی آبیاری. . (ترویجی). مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی همدان.
5.  قدمی فیروزآبادی، ع. و رضوانی، س.م. 1395.  شناخت و بهره برداری سیستم های خرد آبیاری.  مدیریت هماهنگی ترویج استان همدان.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 1.  اخوان، سمیرا، 1384. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی. بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی.  دانشگاه صنعتی اصفهان. 
2. عیوضی، خداداد.1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی گندم در روشهای مختلف آبیاری در همدان.  دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان.  
3.   مرادی، حمید. 1390. پایان نامه کارشناسی رشته انتقال آب. بررسی اجرای کانال انتقال آب  مزایا و معایب آن(روستای قره ناو) . مجتمع آموزش جهاد کشاورزی همدان.
4.  نورو زی، مریم. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی. بررسی تأثیرات کم­ آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه روی هورمون آبسسیک اسید گیاه آفتابگردان در شرایط مزرعه. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
5- حاجیلو، ع. 1395.  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی. ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در منطقه کبودرآهنگ - استان همدان. دانشگاه لرستان.
6-عبدی سید کلایی، ع. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی.  تاثیر آبیاری کامل و کم آبیاری تنظیم شده  و آبیاری  ناقص ریشه بر کمیت و کیفیت  میوه  پرتقال.   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
7. ضیاء تبار احمدی، ع. 1396. پایان نامه مقطع دکتری رشته آبیاری و زهکشی. تاثیر کم آبیاری سنتی و کم آبیاری خشکی موضعی روی خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی.  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
8. دهقانی احمدآبادی، م. 1397. پایان نامه مقطع دکتری رشته آبیاری و زهکشی.  بررسی امکان صرفه ­جویی مصرف آب تحت شرایط کم آبیاری بخشی ریشه و کاربرد بایوچار. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد