پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, May 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس منصوره مظفری[_HprPDF] منصوره مظفری نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی پس از برداشت تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی محل کار
4mozaffari@gmail.com پست الکترونیک
04132443915 شماره تماس
04132442866 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس، مهندسی ماشین­های کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1378.

فوق لیسانس، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1380.

دکتری، مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی پس از برداشت، دانشگاه تبریز، 1396.

سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­ شرقی، از سال 1382 تا 1389
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­ شرقی، از سال 1389 تا کنون
سوابق اجرایی
 •   مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­ شرقی، از سال 1389 تا 1390.
سوابق تدریس
 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کارشناسی، دانشگاه پیام­ نور اسکو، نیم­سال دوم سال تحصیلی 1382 تا نیم­سال دوم سال تحصیلی 1384.
 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کارشناسی، دانشگاه پیام­ نور اسکو، نیم­سال اول سال تحصیلی 1387.
 • تحقیق در عملیات 1، دانشگاه پیام ­نور اسکو، نیم­سال اول و دوم سال تحصیلی 1382.
 • ماشین­های داشت، کارشناسی، دانشگاه پیام­ نور تبریز، تابستان 1388.  
 

کارگاه­های آموزشی

 •   پایش و مدل­ سازی خواص کیفی ورقه­ های سیب طی فرآیند خشک­ کردن همرفتی با استفاده از تصویربرداری پس ­پراکنش نور لیزر- 8ساعت- 96.8.15.
 • انواع روش­های غیرمخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی- 8 ساعت- 96.11.9.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 • Mozaffari, M., Mahmoudi, A., Mollazadeh, K. and Jamshidi, B. 2017. A low cost optical approach for noncontact predicting moisture content of apple slices during hot air drying. Drying technology, 35 (12): 1530-1542.
 • Hoseyini, M. Asefi, N. and Mozaffari, M. 2011. Production of Citric acid from apple pomace by surface culture method. Agricultural Journal; 6(5): 226-230.
 • Asefi, N. and Mozaffari, M. 2010. Effect of drying, packaging, and temperature on the quality of fried onion slices. J. Food Sci.; 75(5):S251-4.
 • Saadatmand, M., Bohlooli, N. and Mozaffari, M. 2014. Investigating the effect of privatization strategy on organizational performance and its relationship with customer- orientation (case study: Mellat Bank). Advances in environmental Biology; 8(24).


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 • مظفری، م.، آصفی، ن.، سلیمانی، ج.، جعفریان، پ. 1390. اثر فرایند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک شده با هوای گرم. بهداشت مواد غذایی. دوره 1، شماره 2، صفحات 60-49.
 • مظفری، م.، محمودی، ا.، جمشیدی، ب. 1396. پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر. تحقیقات سامانه­ها و مکانیزاسیون کشاورزی. دوره 18، شماره 68، صفحات 150-133.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 • مظفري، م.، کاظمين خواه، ک. و عبدي، ص. 1383. معرفي يکنوع مکانيزم برگ زن پياز بمنظور طراحي يکنوع پيازکن مناسب براي زمين هاي با مساحت کوچک. سومين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسون ايران. 12-10 شهریور . کرمان.
 • کاظمين خواه، ک. و مظفری، م. 1383. ارزيابي کاشت مکانيکي ريشچه با ماشين ريشچه کار در شرايط زارعين. سومين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسون ايران. 12-10 شهریور. کرمان.
 • مظفري، م. و کاظمين خواه، ک. 1385. نمونه سازي مکانيزم برگ زن شلاقي جهت استفاده در برگ زني پياز و ارزيابي آن تحت شرايط آزمايشگاهي. چهارمین کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسون ايران. 8-7 شهریور. تبریز.
 • آصفی، ن. و مظفری، م. 1386. بررسي کيفيت انگور تازه خوري در سردخانه با پوشش حاوي دي اکسيد گوگرد. همایش ملی انگور. 16-15 مهر. یاسوج.
 • مظفري، م. و کاظمين خواه، ک. 1385. بررسي امکان استفاده از يکنوع ماشين برگ زن، به منظور برگ زني پياز. هفتمين همايش علوم کشاورزي و منابع طبيعي. 12-9 آبان. تبریز.
 • ناصری، ا. و مظفری، م.1386. تاثير پذيري نفوذ آب به خاک از عمليات خاک ورزي در مزرعه گندم. دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران. 26-25 مهر. گرگان.
 • مظفري، م.، کاظمين خواه، ک. و علیزاده، ح. 1387. بررسي اثرسرعت دوراني کوبنده و ابعاد سوراخهاي ضدکوبنده بر عملکرد خرمنکوب در بذر گيري بذر چغندر. پنجمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسون ايران. 7-6 شهریور. مشهد.
 • مظفری، م.، یوسف زاده طاهری، م.ر. و پورحاجی، ع.ر. 1387. بررسي و مقايسه سمپاش هاي مختلف با هدف کاهش پايدارمصرف سموم کشاورزي در زراعت پياز. 5-3 دی. اهواز.
 • یوسف زاده طاهری، م.ر.، مظفری، م.، رشادصدقی، ع. و زابلستانی، م. 1387. جايگاه و نقش فناوريهاي نوين در تامين نيازهاي غذايي کشور و توسعه پايدار کشاورزي. اولين همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار در ايران. 5-3 دی. اهواز.
 • مظفری، م. و قاسم زاده، ح. 1389. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت هویج مناسب مزارع کوچک، قسمت اول: تعیین تجربی پارامترهای طراحی و امکان سنجی. ششمین کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسون ايران. 25-24 شهریور. کرج.
 • آصفی، ن.، جعفریان، پ.، مظفری، م. 1390. بررسی اثر مایع پوششی و شرایط نگهداری بر کیفیت کنسرو انار. همایش ملی انار. 14-13 مهر. فردوس.

کنفرانس های خارجی
 • Mozaffari, M., Kazmeinkhah, K., Mousavizadeh, S.A. and Abdi, S. 2004. Design and development of three onion toppers and selection of the best one for an onion harvester. The 1st   joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganga). 2 April. Ganja.
 • Mozaffari, M. and Kazmeinkhah, K. 2006. MANUFACTURE & EVALUATION OF DIFFERENT ONION TOPPERS. Agriculture congress 2006. 15-12 December. Malaysia.  
 • Nasseri, A. and Mozaffari, M. 2008. Tillage method effects on soil infiltration. International meeting on soil fertility, land management and agro climatology. 29 October- 1 November. Turkey.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • بررسی تاثیر نوع سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی بر سرخرطومی یونجه (مجری). 1390 تا 1392.
 • بررسی و تعیین پارامترهای موثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصول در برداشت مکانیزه پیاز ( مجری). 1389 تا 1392.
 • بررسي و مقايسه فني و اقتصادي عملکرد سمپاش­ها با مکانيزم­هاي مختلف و تاثير آنها در کنترل تريپس پياز (مجری مسئول). 1383 تا 1386.
 • طراحي ،ساخت و ارزيابي ماشين برداشت پياز مناسب براي زمين­هاي با مساحت کوچک(اشل آزمايشگاهي) (مجری). 1378 تا 1382.
 • بررسي امکان استفاده از خرمنکوب گندم و جو به منظور بوجاري بذر چغندرقند (مجری). 1378 تا 1381.
 • مقايسه کشت مکانيزه و سنتي برنج در شرايط زارعين ( سایر مجریان). 1380 تا 1381.
 • بررسي روش­هاي خشک کردن و بسته بندي خلال پياز سرخ شده (سایر مجریان). 1383 تا 1385.
 • اثر پيش فرآيند اسمز بر خواص کيفي پياز خشک شده با هواي گرم (سایر مجریان). 1383 تا 1385.
 • افزايش انبارماني زردآلو با استفاده از بسته­بندي با اتمسفر تغيير يافته فعال( MAP ) (همکار). 1386 تا 1387.
 • بررسی اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربایجان­شرقی (همکار).1391 تا 1393.
 • ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی علوفه خردکن­های برقی متداول در آذربایجان شرقی (همکار).  1390 تا 1391.
 • تاثیر جاذب­های اتیلنی در جهت افزایش عمر انباری زردآلو (همکار). 1391 تا 1393.

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 • عضو انجمن مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
 

تشویقات 
 • دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم تبریز به علت حضور پربار در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل و تجاری سازی در سطح ملی با ارائه طرح " طراحی، ساخت و ارزیابی برگ­زن شلاقی پیاز مناسب برای مزارع کوچک"، 24/7/1390.

 • دریافت تشویق از دبیر جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل به مناسبت ارائه طرح تجاری " طراحی، ساخت و ارزیابی برگ­زن شلاقی پیاز مناسب برای مزارع کوچک"،18/6/1390.


سایر موارد

 
 •   آزمون و ارزیابی علوفه خردکن هوشمند ساخت کارگاه نوین صنعت میانه- شماره گزارش 39.110.733 مورخ 89.8.2 (مجری).
 • آزمون و ارزیابی علوفه خردکن برقی گیوتینی ساخت شرکت دهقان صنعت میانه- شماره گزارش 34.110.683 مورخ 89.6.6 (همکار).
 • آزمون و ارزیابی سمپاش الکترواستاتیک پشت­ تراکتوری ساخت مرکز تحقیقات مهندسی جهاد (مجری).
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.