پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, May 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس سیدحمیدرضا ضیاء الحق[_HprPDF] سید حمیدرضا ضیاالحق نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
پژوهشگر سمت
صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی تخصص
شاهرود- مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود محل کار
hziaolhagh@gmail.com پست الکترونیک
09123740334 شماره تماس
فکس

سوابق   مقالات   پروژه های تحقیقاتی تالیف و ترجمه کتاب راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی تشویقات  سایر موارد

سوابق 
 

سوابق تحصیلی

1.       لیسانس، صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

2.       فوق لیسانس، صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1378

3.       دکتری، صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395

سوابق شغلی

1.       کارشناس پژوهشی، بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود، 1380-1378

2.       عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود، از سال 1380 تا کنون

سوابق اجرایی

1.       مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سمنان-شاهرود، 1391-1387

2.       مدیر کتابخانه، مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود، 1386 تا کنون  

3.       مسئول تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، 1395 تاکنون

3.

سوابق تدریس

1.       فرآیندهای پیشرفته صنایع غذایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1394-1392

2.       فیزیولوژی پس از برداشت مواد غذایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1394-1391

3.       روش تحقیق، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1393-1392

4.       ميکروبيولوژي مواد غذايي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1390

5.       اصول طراحي کارخانجات، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1389-1388

6.       صنایع خشکبار، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و شاهرود، 1383

7.       صنایع کمپوت و کنسرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1383

8.       تکنولوژی غلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1383

9.       تکنولوژی قند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1383

10.   فرآیندهای حرارتی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1389-1388

11.   اصول مهندسی صنایع غذایی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی رسول اکرم (ص) دامغان، 1390-1388

12.   فناوری دانه های روغنی و محصولات جانبی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام، 1390-1388

13.   فناوري‌هاي پس از برداشت محصولات باغي، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام، 1391

14.   صنایع شیمیایی روغن، کاردانی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام، 1389-1388

15.   بسته بندی و نگهداری انگور، کاردانی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام، 1387

16.   اصول تبدیل و نگهداری محصولات باغی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1385-1383

17.   اصول تبدیل و نگهداری محصولات زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1385-1383


 مقالات 
مقالات

 

مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی
  1.   Ziaolhagh, H. 2013. Effect of packaging on shelf life of almond kernels. International journal of agriculture and crop sciences. 5 (1): 15-20.
  2.   Ziaolhagh,H. 2011. Study on the possibility of eliminating sulfuring process in the production of dried apricots. International journal of nuts and related sciences. 2 (3): 15-22.
  3.   Rad, S., Afshari, H., Mohamadi Moghadam1, M., Tahmasbi, S., Ziaolhagh, H. and Ebadi, A. 2011. The study of antifungal effects of herbal essences on Aspergillus parasiticus, an aflatoxin producer in pistachio. Journal of Medicinal Plant Research. 5 (20): 5155-5159.
  4.   Ziaolhagh, H. 2012. Study on the best packaging material and packaging conditions on the rancidity of almond kernels. ISHS Acta Horticulturae: 963.
  5.   Mirmohseni,S.R., Mohammadi Moghadam, M. Beheshti, B., Almasi, M., Borghei, A.M., and Ziaolhagh, H. 2012. The effects of some drying conditions on the oil and protein contents of pistachios. Acta Hort. 963. (ISHS).
  6. Shakouri, S., Ziaolhagh, H., Sharifi-Rad, J., Heydari-Majd, M., Tajali, R., Nezarat, S, and Jaime A. Teixeira da Silva. 2015. The effect of packaging material and storage period on microwave-dried potato (Solanum tuberosum L.) cubes. Journal of Food Science and Technology. 52 (6): 3899-3910.
  7. Ziaolhagh, S.H., Mazaheri Tehrani, M. Razavi, S.M., Rashidi, H. 2017. Roasting Process Optimization of walnut kernels for the Preparation of walnut cream Using Response Surface Methodology. Journal of nuts. 8(1):31-40.
  8. Ziaolhagh, S.H. and Jalali, H. 2017. Physicochemical properties and survivability of probiotics in bio-doogh containing wild thyme essence and xanthan gum. International Food research Journal. 24(4):1805-1810.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

1.       ضیاءالحق، ح. حبیبی نجفی، م. صداقت، ن. 1380.بررسي کيفيت و ماندگاري کشمش و برگة زردالو در انواع بسته بندي هاي صادراتي. علوم و صنایع کشاورزی. جلد 15، شماره 2، صفحات 65-55.

2.       ضیاءالحق، ح. تعيين شرايط بهينه‌ي آماده سازي و خشک‌کردن قطعات سيب‌زميني. 1388. پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش کشاورزي). جلد 1/19، شماره 9، صفحات 37-23.

3.       ابراهیمی، ح. صانعی شریعت پناهی، م. ضیاءالحق، ح. بررسی اثر رقم میوه وپیش تیمار آماده سازی بر خواص کیفی برگه زرد آلو. 1392. پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ایران. جلد 9، شماره 3، صفحات 269-260.

4.       یعقوبی، م.، تکلی پور، ح.، الهامی راد، ا.، ضیاءالحق، ح.، مختاریان، م. و عسکری، ب. 1391. بررسي سينتيک افت رطوبت و مدلسازي رياضي سيب زميني با استفاده از آناليز رگرسيون. علوم و فناوري غذايي. جلد ، شماره2)، صفحات 84-79.

5.       رزم خواه، م.، بلندی، م. و ضیاءالحق، ح. 1390. اندازه گیری ضخامت و تخلخل لایه پوششی چیتوزان بر روی مغز پسته. مجله فرآوري و توليد مواد غذايي. سال اول، شماره 3، صفحات 49-41.

 

6.       ضیاءالحق، س.ح.، مظاهری طهرانی، م.، رضوی، م. و رشیدی، ح. 1396. بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کرم گردو. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. جلد72، شماره 14، صفحات 346-337.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

         کنفرانسهای داخلی

1.       ضیاءالحق، ح. ، کاشانی نژاد، م. و مرتضوی، ع. 1377. بهينه سازي فرايندهاي صنايع غذايي به کمک بيوسنسورها.نقش و اهميت طراحي مهندسي در صنايع غذايي. خرداد. مشهد

2.       کاشانی نژاد، م. ضیاءالحق، ح. مرتضوی، ع. 1377.ساختمان يک گرم کنندة مقاومتي و کاربرد آن در فراوري اسپتيک مواد غذايي.نقش و اهميت طراحي مهندسي در صنايع غذايي. خرداد. مشهد.

3.       مظاهری تهرانی، م. و ضیاءالحق، ح. 1379. بهينه سازي هيدروليز ضايعات کارخانة آرد جهت توليد قندهاي قابل تخمير. همايش بيوتکنولوژي و آينده. بهمن. مشهد.

4.       ضیاءالحق، ح. 1380. بررسي کيفيت و ماندگاري کشمش و برگة زردآلودر انواع بسته بندي هاي صادراتي. دوازدهمين کنگرة ملي صنايع غذايي ايران.مهر. تهران.

5.       ضیاءالحق، ح. 1382. بررسي شرايط مناسب بسته بندي برگة زردآلو جهت افزايش زمان ماندگاري. اولين همايش ملي خشکبار کشور. مهر. تبریز.

6.       ضیاءالحق، ح. 1384. تعيين روش بهينة خشک کردن قطعات سيب زميني با هدف جلوگيري از ضايعات. دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. آبان. تهران.

7.       ضیاءالحق، ح. و میر مجیدی، ع. 1386.بهينه سازي روشهاي سنتي توليد برگه زردآلو در مناطق توليد به منظور بهبود خواص کيفي و حذف گوگرد. اولين همايش و نمايشگاه خشکبار. 28-26 اردیبهشت. دامغان.

8.       ضیاءالحق، ح. 1386. تعيين روش بهينه خشک کردن قطعات سيب‌زميني با هدف جلوگيري از ضايعات. اولين همايش و نمايشگاه خشکبار. 28-26 اردیبهشت. دامغان.

9.       ضیاءالحق، ح. 1386. بررسي شرايط مناسب بسته بندي برگه زردآلو جهت افزايش زمان ماندگاري. اولين همايش و نمايشگاه خشکبار. 28-26 اردیبهشت. دامغان.

10.   ضیاءالحق، ح. 1386. بررسي شرايط مناسب بسته بندي کشمش جهت افزايش زمان ماندگاري. اولين همايش و نمايشگاه خشکبار. 28-26 اردیبهشت. دامغان.

11.   یغبانی، م. و ضیاءالحق، ح. 1390. بهينه سازي فرآيند تهيه مالت از لاين‌هاي جو بدون پوشينه استان گلستان. نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. 21-20 اردیبهشت. گرگان.

12.   نوریان، س.، مرتضوی، ع.، خمیری، م. و ضیاءالحق، ح. 1390.تآثير استفاده از نشاسته مقاوم به ذرت به عنوان پري بيوتيک بر زنده ماني لاکتوباسيلوس رامنوسوس و ويژگي هاي حسي ماست فراويژه. نخستين همايش فراملي بهينه سازي زنجيره توليد، توزيع و مصرف در صنايع غذايي. 21-20 اردیبهشت. گرگان.

13.   نوریان، س.، مرتضوی، ع.، خمیری، م. و ضیاءالحق، ح. 1390. افزايش زنده‌ماني پروبيوتيک‌ها به‌وسيله ريزپوشاني و استفاده از پري‌بيوتيک در ماست فراويژه. نخستين کنگره ملي پروبيوتيک و پريبيوتيک ايران. بهار. تهران.

14.   یعغوبی، م.، توکلی پور، ح.، الهامی راد، ا.، ضیاءالحق، ح. و عسکری، ب. 1390. مطالعه برخي از پارامترهاي کيفي سيب‌زميني در پاسخ با کاربرد انواع خشک‌کنها. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 3-1 آذر. تهران.

15.   شکوری، ش.، توکلی پور، ح.، ضیاءالحق، ح. و نظارت، س. 1390. تأثير نوع و شرايط بسته‌بندي بر خصوصيات کيفي سيب زميني خشک شده با مايکروويو. بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 3-1 آذر، تهران.

16.   طهماسبی، س.، راد، س. و ضیاءالحق، ح. 1390. اثر بسته بندي تحت فشار بالا در فرآورده‌هاي گوشتي. همايش ملي صنايع غذايي. 10-9 اسفند. قوچان.

17.   شکوری، ش.، ضیاءالحق، ح. و نظارت، س. 1392. اثربسته بندي با اتمسفرتعديل يافته درجذب روغن و ميزان ويتامين ث درسيب زميني خشک شده. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان.

18.   نظری، م.، جلالی، ح.، ضیاءالحق، ح. و عرب عامری، م. 1391. بررسي آلودگي فرآورده‌هاي گوشتي ماکيان عرضه شده در شهرستان شاهرود به سالمونلا اينتريتيديس با تکنيک PCR . اولين همايش ملي دانشجويي بيوتکنولوژي. گرگان.

19.   شکوری، ش.، ضیاءالحق، ح. و نظارت، س. 1392. اثرنوع پيش تيمار و بسته بندي درشرايط ازت برقابليت جذب اب قطعات خشک شده ي سيب زميني. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان

20.   شکوری، ش.، ضیاءالحق، ح. و نظارت، س. 1392. اثرنوع پيش تيماربرپارامترهاي رنگ سنجي سيب زميني خشک شده بسته بندي شده تحت خلاء. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان.

21.   شکوری، ش.، ضیاءالحق، ح. نظارت، س. و عبد الشاهی، آ. 1392. بررسي اثرتيمارهاي مختلف درميزان اسيد اسکوربيک و درصد چروکيدگي سيب زميني خشک شده. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان.

22.   شکوری، ش.، ضیاءالحق، ح. نظارت، س. بررسي اثرنوع پيش تيمار بسته بندي و شرايط اتمسفري برويژگي جذب آب و چروکيدگي قطعات خشک شده ي سيب زميني. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان.

23.   شکوری، ش.، توکلی پور، ح.، ضیاءالحق، ح. نظارت، س. 1392. مطالعه ي اثردونوع بسته بندي تحت خلاء برروي رطوبت و وزن مخصوص سيب زميني خشک شده ي پيش تيمار شده با آب. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي. قوچان.

24.   زارع، س.، ضیاءالحق، ح.1395. مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی بخشهای مختلف گردو همراه با حلال اتانل و با استفاده از دستگاه اولتراسوند. نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم. کرج.

25.   زارع، س.، ضیاءالحق، ح.1395. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی بخشهای مختلف گردوهمراه با حلال آب و با استفاده از دستگاه اولتراسوند. نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم. کرج.

      کنفرانسهای خارجی

1.     Habibi Najafi, M., Ziaolhagh, H. 2000. Study on the quality and storability of raisins and dried apricot in different packagings. Second International Symposium on Food Packaging. November. Vienna, Astrich.

2.     Ziaolhagh, H. 2011. Study on the best packaging material and packaging conditions on the rancidity of almond kernels. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. 10-12 September. Damghan. Iran.

3.     Mirmohseni,S.R., Beheshti, B., Almasi, M., Borghei, A.M., Mohammadi Moghadam, M. and Ziaolhagh, H. The effect of bed thickness on the protein and lipid contents of pistachios dried on a batch dryer. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. 10-12 September. Damghan. Iran.

4.     Mirmohseni,S.R., Beheshti, B., Almasi, M., Borghei, A.M., Mohammadi Moghadam, M. and Ziaolhagh, H. 2011. The effect of drying temperature on the protein and lipid contents of pistachios dried on a batch dryer. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. 10-12 September. Damghan. Iran.


 پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

      پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.       تعيين روش بهينة خشک کردن قطعات سيب زميني جهت کاهش ضايعات (مجری). 1382-1380.

2.       بهينه سازي روش هاي سنتي توليد برگة زردآلو در مناطق توليد به منظور بهبود خواص کيفي و حذف گوگرد (مجری). 1384-1381.

3.       بررسي و مقايسة انواع پوشش هاي موجود به منظور تعيين بهترين پوشش در نگهداري مغز بادام (مجری). 1388-1386.

4.       مطالعه‌ي امکان کاهش يا حذف گوگرد در نگهداري انگور سرخ فخري (مجری). 1391-1389.

5.       معرفی راهکارهای مناسب افزايش زمان ماندگاري و ارزش صادراتي مغز گردو از طريق روش‌هاي غیرشیمیایی و بسته‌بندي مناسب (مجری). 1393-1390.

6.       بررسي اثر سطوح مختلف آب و کود ازت بر بيماري هاي قارچي، کميت و کيفيت سيب زميني (همکار). 1381-1379.

7.       اثرات کم آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کيفيت ارقام گوجه فرنگي (همکار). 1381-1379.

     پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1.       معرفی فرمولاسیون مناسب کرم گردو (مجری). 1395-1393.


 تالیف و ترجمه کتاب

تألیف و ترجمه کتاب

      تألیف

1.       مظاهری تهرانی، م.، حبیبی، م. و ضیاءالحق، ح. 1384.اصول رعايت بهداشت در واحدهاي صنايع غذايي. انشارات مرز دانش. 370 ص.

2.       مظاهری تهرانی، م. مرتضوی، ع. ضیاءالحق، ح. و قندی، ا. 1386. توليد و فرآوري گوجه فرنگي. انتشارات مرز دانش. 240 ص.

3.       مظاهری تهرانی، م. مرتضوی، ع. ضیاءالحق، ح. و قندی، ا. 1386. ويژگيهاي کيفي در فرآوري گوجه فرنگي. انتشارات مرز دانش. 270 ص.

4.       مظاهری تهرانی، م. و ضیاءالحق؛ ح. 1388. غني سازي آرد گندم. انتشارات مرز دانش. 171 ص.

5.       ضیاءالحق، ح. 1392. اصول مهندسي صنايع غذايي. انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.276 ص.

ترجمه

1.       مرتضوی، ع.، کاشانی نژاد، م. و ضیاءالحق، ح. 1393.ميکروبيولوژي مواد غذايي. چاپ نهم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 685 ص.

2.       مرتضوی، ع.، معتمدزادگان، ع. و ضیاءالحق، ح. 1390. روشهاي غير حرارتي نگهداري مواد غذايي. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 387 ص.

3.       پورآذرنگ، ه. و ضیاءالحق، ح. 1389. عمليات واحد در فراوري محصولات کشاورزي. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 515 ص.

4.       مرتضوی، ع. و ضیاءالحق، ح. 1383. فناوري فراوري فراورده هاي جانبي مرکبات. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 332 ص.

5.       مرتضوی، ع. و ضیاءالحق، ح. 1386. مدل‌سازي فرآيندهاي غذايي. انتشارات سناباد. 680 ص.

6.       مرتضوی، ع. و ضیاءالحق، ح. 1393. ميکروبيولوژي غذايي مدرن جلد اول. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 793 ص.

7.       مرتضوی، ع. و ضیاءالحق، ح. 1393. ميکروبيولوژي غذايي مدرن جلد دوم. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 478 ص.

     ویراستاری

1.       افشاری، ح.، مرادی قهدریجانی، م. و حکم آبادی، ح. 1388. مايکوتوکسين‌ها در ميوه‌ها و سبزي‌ها. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 468ص.

2.       عباسپور، ح. افشاری، ح. 1389. خشک ميوه‌هاي درختي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 563ص.

3.       نادری، ن. 1389. اصول طراحي سيستم‌هاي آبياري براي فضاي سبز. انتشارات مرز دانش. 220 ص.

4.       شم آبادی، ز. 1394. فنون سنجش از دور در کشاورزی. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی.230 ص.


 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی و مشاوری پایان نامه

1.       ابراهیمی، حسین. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم باغی. بررسي اثر 5 روش مختلف خشک کردن برگه زردآلو روي سه رقم زردآلو. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2.       نوریان، سیمین. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. توليد ماست سين‌بيوتيک با استفاده از تکنولوژي ريزپوشاني ارگانيسم پروبيوتيک. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

3.       یعقوبیان، مرجان. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. مقايسه روشهاي خشک کردن با جريان هوا، مايکروويو و ترکيبي سيب زميني باراکا منطقه مجن شاهرود. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

4.       شکوری، شهرزاد. 1390.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسي روشهاي مختلف بسته بندي بر روي پارامترهاي کيفي سيب زميني خشک شده با مايکروويو در طي دوره انبارماني. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

5.       نظری، محبوبه. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسي ميزان آلودگي سالمونلا انتريتيديس موجود در فرآورده‌هاي گوشتي عرضه شده در شهرستان شاهرود با روش PCR . مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

6.       قاسمی، سمانه. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسي اثر روشهاي مختلف بر روي استخراج کاپسايسينوئيدها از فلفل. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

7.       امیر عباسی، سمیه. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسي تاثير پيش تيمار با عصاره چاي سبز بر خصوصيات کيفي و ماندگاري چيپس سيب زميني. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

8.       مهرابی، علی اکبر. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی تأثیر اسانس کاکوتی و صمغ زانتان بر قابلیت ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس در دوغ در طول زمان نگهداری. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

9.       قادری، نشمیل. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. تاثیر روغن کنجد و صمغ کاراژینان بر ویژیگیهای رئولوژی و ریزساختار پنیر پروسس فتا. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

10.   ساغری، ویدا. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. فرمولاسیون یک نوع بیسکوئیت رژیمی فاقد مواد نگهدارنده با شیره انگور. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

11.   موسوی، سید علی. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم باغی. بررسی اثر کاربرد عنصر روی ، بر و پوترسین بر انبارمانی شلیل. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

12.   خداکرم، حسین. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز در فرمولاسیون ماءالشعیر. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

13.   قدیری، الناز. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک پروبیوتیک روغنی. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

14.   کنعانی، سوده. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. کاربرد پوشش خوراکی حاوی صمغ کتیرا و کیتوزان در نگهداری میوه زردآلو. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

15.   زارعی، امیر. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی اثر آنتی اکسیدانی بره موم روی روغن سویا. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

16.   اسفندیاری، مازیار. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی اثر آنتی اکسیدانی بره موم بر روغن آفتابگردان. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

17.   زارع، سیما. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی بخشهای مختلف گردو. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 

18.   جعفری، ناهید. 1394پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بهبود کیفیت حبه های خشک سیب زمینی با استفاده از پیش تیمارهای اُسمزی و مایکروویو. راهنما. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

19.   بنی محمود، اکبر. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی میزان آلودگی میکروبی در گوشتهای چرخ کرده باقي مانده در چرخ گوشت قصابی های سطح شهرستان مرند. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

20.   شیرین زاده، یوسف. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی و مقایسه ميزان ظرفيت نگهداري آب و ماندگاری گوشت مرغ با گوشت بوقلون. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

21.   مردمیدان، الناز. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی و مقایسه ميزان ظرفيت نگهداري آب و ماندگاری گوشت مرغ با گوشت شترمرغ. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

22.   یوسفی، مهرشاد. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. اثر عصاره الکلی گلپر بر ماندگاری گوشت گوسفند طی نگهداری در یخچال. مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.


 عضویت در مجامع علمی


 تشویقات
تشویقات

1.       دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر منصور خلیلی عراقی، رئیس دانشگاه تهران، بابت کتاب برتر سال دانشگاه تهران، 1380.

2.       دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر احمد فهیمی فر، رئیس دانشگاه امیر کبیر، بابت کتاب برتر در اولین جشنواره کتاب سال دانشگاه امیر کبیر، 1382.

3.       دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر مصیب عباسی، رئیس دانشگاه آزاد دامغان، بابت سخنرانی برتر در اولین همایش خشکبار کشور، 1386.

4.       دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس محمد جواد محمدی زاده و دکتر علیرضا عاشوری، استاندار خراسان رضوی و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، بابت رتبه سوم کتاب در ششمین جشنواره فردوسی، 1386.

5.       دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمود صلاحی و دکتر علیرضا عاشوری، استاندار خراسان رضوی و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، بابت رتبه اول کتاب در هفتمین جشنواره فردوسی، 1388.

6.       دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر پرهمت، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بابت دستاورد تحقیقاتی، 1391.


 سایر موارد

سایر موارد

1.       داوری مقالات علمی-پژوهشی مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی. دانشگاه فردوسی مشهد.

2.       داوری مقالات علمی پژوهشی مجله توليد و فرآوري‌محصولات زراعي و باغي. دانشگاه اصفهان.

3.       داوری مقالات علمی پژوهشی مجله journal of nuts . دانشگاه آزاد دامغان.

4.       داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویی.

 

 


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.